Uvoz tarifnih oznak in carinskih stopenj

Ob kliku na gumb  – Uvoz podatkov se odpre okno, ki nam da na izbiro dve možnosti uvoza:

Uvoz tarifnih oznak iz tekstovne datoteke

Uvoz carinskih stopenj iz tekstovne datoteke

V prvem primeru se odpre okno »Uvoz tarifnih oznak iz tekstovne datoteke«, v drugem primeru pa okno »Uvoz carinskih stopenj«.

Podjetje Center Marketing International, SQN d.o.o. dostavlja naročnikom podatkovne zbirke s podatki o tarifnih oznakah in carinskih stopnjah v elektronski obliki.

V obeh primerih uvoza je vsebina okna ista:

Znotraj okna določimo:

Prenesi iz mape – vnesemo ali izberemo mapo, v kateri imamo podatke o tarifnih oznakah/carinskih stopnjah. Pri določanju poti si pomagamo s klikom na gumb . Odpre se novo okno, kjer postopoma določimo pot do mape. Podatek se ohrani in se naslednjič predlaga.

Način prenosa – imamo tri možnosti:

Samo dodajanje zapisov: doda samo nove tarifne oznake/carinske stopnje.

Dodajanje in popravljanje zapisov: obstoječe tarifne oznake/carinske stopnje popravi, nove doda.

Prekrijemo obstoječe stanje: briše obstoječi šifrant tarifnih oznak/carinskih stopenj in doda tarifne oznake/carinske stopnje iz uvoza. Pred tem se izpiše še opozorilo: »Trenutno zapisani podatki se bodo prekrili z uvoženimi podatki. Želite nadaljevati z delom? Da/Ne.«

V tem prispevku