Analize in izpisi opravljenega dela

Sklop izpisov analize je namenjen pregledovanju podatkov razpisa proizvodnje z orodjem vrtilnih tabel. Na voljo so naslednje analize:

 • Analiza dela
 • Analiza zastojev
 • Opravljeno delo po operacijah
 • Časovna realizacija po izdelkih

Analiza dela

Gre za standardno SAOP OLAP analizo podatkov s katero lahko izvedemo analizo nad vsemi zapisi dela delavcev (za vsa pretekla leta in tekoče leto).

Izbirni podatki OLAP analize so: 

 • Datum od do – izberemo datumski razpon dela delavcev za katerega izvajamo analizo.
 • Delavec od do – izberemo razpon delavcev za katere izvajamo analizo.
 • Knjiga DN od do – izberemo razpon knjig delovnih nalogov za katerih delovne naloge želimo, da se vključijo v analizo.
 • Stroškovno mesto od do – izberemo razpon stroškovni mest delovnih nalogov.
 • Stroškovni nosilec od do – izberemo razpon stroškovnih nosilcev delovnih nalogov.

Z gumbom »Potrdi«  (Alt + P) sprožimo pripravo OLAP analize.

Prikazani podatki

V analizi lahko prikažemo naslednje zbirne podatke (Prikaži seznam polij):

 • Izdelano skupaj – skupna izdelana količina operacij.
 • Izdelano dobri – skupna dobra izdelana količina operacij.
 • Izdelano slabi – skupna slaba izdelana količina operacij.
 • Skupni čas – skupaj porabljen čas operacij.
 • Čas priprave – skupni čas priprave.
 • Čas izdelave – skupni čas izdelave.
 • Strošek delavca – vrednost dela delovnega mesta
 • Čas postaje – čas dela delovne postaje
 • Strošek postaje – vrednost dela delovne postaje
 • Strošek dela – Strošek delavca + strošek delovne postaje
 • Razpisano – razpisana količina izdelka (operacije)
 • Razpisano – dobro – Razlika med razpisano in izdelano dobro izdelka (operacije)

Razvrstitveni podatki

Podatke lahko v analizi razvrstimo v različne kombinacije in odvisnosti po:

Časovno opredeljeno

 • Leto
 • Mesec
 • Datum dela

Analitično (analitike delovnih nalogov)

 • Knjiga DN (knjiga delovnega naloga)
 • Leto DN (leto delovnega naloga)
 • Delovni nalog (številka delovnega naloga)
 • Stroškovno mesto
 • Stroškovni nosilec
 • Referent

Operacije (operacije delovnih nalogov)

 • ID Operacije
 • Operacija
 • Stand. operacija
 • Klasifikacija izdelka
 • Skupina izdelka
 • Oddelek izdelka

Delavec 

 • Delavec

Delo delavca

 • Opomba (iz vrstice dela delavca)

Strukturo, kjer proučujemo dimenzije in njene podrejene hierarhije, imenujemo kocka, saj dimenzije spominjajo na kocko iz vsakdanjega življenja. Prednost dimenzionalnega proučevanja je v izbiri kateri koli kombinacije iz vsake dimenzije. To pa pomeni, da ima uporabnik na izbiro izredno veliko število kombinacij in s tem odgovorov na zastavljena vprašanja.

Vsako kombinacijo podatkov je mogoče preko gumba  prikazati tudi v grafikonu.

Poleg tega je možno podatke iz preglednice natsiniti  in/ali izvoziti MS Excel, seveda, če ga imamo nameščenega.

Trenutno nastavitev prikaza analize je možno shraniti . Prav tako lahko za prtikaz analize uporabljamo že shranjene nastavitve

Analiza zastojev

Gre za standardno SAOP OLAP analizo podatkov s katero lahko izvedemo analizo nad prijavljenimi zastoji delovnih postaj (zastoje se lahko prijavlja samo preko terminalske aplikacije »Zajem podatkov na delovnem mestu«). 

Izbirni podatki OLAP analize so: 

 • Datum nastanka od do – izberemo datumski razpon nastanka zastoja.
 • Vrsta zastoja od do – izberemo razpon šifer vrst zastojev, ki jih želimo analizirati.
 • Delavec od do – izberemo razpon delavcev za katere izvajamo analizo.
 • Delovna postaja od do – izberemo razpon šifer delovnih postaj, ki jih želimo vključiti v analizo.
 • Leto DN, Knjiga DN, Številka DN od do – izberemo razpon delovnih nalogov za katere želimo, da se vključijo v analizo.
 • Strošek zastoja – izberemo eno iz med opcij izračuna vrednosti stroška zastoja:
 • Strošek delavca – 1 ura zastoja je stroškovno enaka 1 uri vrednosti dela delavca, ki je zastoj povzročil
 • Strošek delovne postaje – 1 ura zastoja je stroškovno enaka 1 uri vrednosti dela na delovni postaji na kateri je zastoj nastal
 • Strošek delavca in delovne postaje  – 1 ura zastoja je stroškovno enaka 1 uri vrednosti dela delavca in delovne postaje
 • Vzdrževalec – izberemo še delovno mesto vzdrževalca in vrednost točke dela; – 1 ura zastoja je stroškovno enaka 1 uri vrednosti dela izbranega delovnega mesta vzdrževalca

Z gumbom »Potrdi«  (Alt + P) sprožimo pripravo OLAP analize.

Prikazani podatki

V analizi lahko prikažemo naslednje zbirne podatke (Prikaži seznam polij):

 • Število zastojev – število nastopa zastoja.
 • Čas zastoja – čas trajanja zastoja.
 • Strošek zastoja – strošek zastoja.

Razvrstitveni podatki

Podatke lahko v analizi razvrstimo v različne kombinacije in odvisnosti po:

Časovno opredeljeno

 • Leto
 • Mesec
 • Datum nastanka

Analitično 

 • Knjiga DN (knjiga delovnega naloga)
 • Leto DN (leto delovnega naloga)
 • Številka DN (številka delovnega naloga)
 • Šifra zastoja
 • Zastoj (samo naziv zastoja)
 • Šifra st. operacije (šifra vrste operacije)
 • Operacija (posamezna operacija delovnega naloga)
 • Šifra delovne postaje
 • Delovna postaja (samo naziv delovne postaje)
 • Delavec

Strukturo, kjer proučujemo dimenzije in njene podrejene hierarhije, imenujemo kocka, saj dimenzije spominjajo na kocko iz vsakdanjega življenja. Prednost dimenzionalnega proučevanja je v izbiri kateri koli kombinacije iz vsake dimenzije. To pa pomeni, da ima uporabnik na izbiro izredno veliko število kombinacij in s tem odgovorov na zastavljena vprašanja.

Vsako kombinacijo podatkov je mogoče preko gumba  prikazati tudi v grafikonu.

Poleg tega je možno podatke iz preglednice natsiniti  in/ali izvoziti MS Excel, seveda, če ga imamo nameščenega.

Trenutno nastavitev prikaza analize je možno shraniti . Prav tako lahko za prtikaz analize uporabljamo že shranjene nastavitve .

Opravljeno delo po operacijah

Izpis je namenjen prikazu prijavljenih dobrih izdelanih količin operacij delovnih nalogov znotraj izbranega obdobja z informacijo o dobrih količinah izdelanih pred tem obdobjem in razliko, ki jo je še potrebno izdelati.

Izbirni podatki izpisa so: 

 • Datum od do – izberemo datumski razpon dela delavcev za katerega izvajamo izpis.
 • Knjiga DN od do – izberemo razpon knjig delovnih na izpis. Posamezne knjige lahko tudi izberemo iz preglednice.
 • Leto DN od do – izberemo razpon letnic delovnih nalogov, ki jih želimo zajeti v izpis.
 • Številka DN od do – izberemo razpon številk delovnih nalogov katere želimo zajeti v izpis. Posamezne številke lahko tudi izberemo iz preglednice.
 • Referent od do – izberemo razpon referentov delovnih nalogov.
 • Naziv liste – vpišemo lahko lastni naziv izpisa, ki se bo izpisal pri tiskanju.
 • Izpis nastavitev – možnost vklopa prikaza izbirnih podatkov na izpisu.

Z gumbom Tiskaj izpis natisnemo. Na voljo je standardni izpis:

VRP Opravljeno delo po operacijah

Izpis za izbrano obdobje prikaže dobre prijavljene količine operacij delovnih nalogov. Količine so razdeljene v izdelana količina pred obdobjem izpisa, v obdobju izpisa, razpisana količina izdelka na delovnem nalogu ter količina, ki jo je še potrebno izdelati.

Količine operacij je potrebno prijavljati preko »Delo delavcev«.

Z gumbom Preglednica prikažemo podatke o opravljenih operacijah tudi v preglednici.

Časovna realizacija po izdelku

Izpis je namenjen primerjavi normativno predvidenih časov trajanja operacij izdelave izdelka z dejansko doseženimi. Kot tak torej pokaže kako ustrezni so normativno določeni časi glede na dejansko dogajanje v proizvodnji. Podatki o dejansko doseženih časih so na razpolago samo, če delavci prijavljajo operacije preko funkcije »Delo delavca«.

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri pripravi poročila:

 • Datum zaključka DN od do – obvezno izpolnimo časovno obdobje (vezano na datum zaključka delovnega naloga) znotraj katerega želimo izvesti primerjavo časov. V obdelavo bodo zajeti samo delovni nalogi, kis o zaključeni in imajo datum zaključka znotraj izbranega obdobja!
 • Izdelek od do – vnesemo razpon šifer artiklov (izdelkov) za katere želimo izvesti primerjavo.
 • Skupina (klasifikacija, oddelek) od do – primerjavo lahko omejimo tudi po skupini, klasifikacij in/ali oddelku artikla (izdelka).
 • Delavec od do – vnesemo razpon delavcev, katerih prijavljene ure želimo dobiti v primerjavo (v kolikor so na izdelku delali tudi delavci, ki jih ne zajamemo, potem primerjava med predvidenimi in dejanskimi časi ni nujno ustrezna!).
 • Omejitev izdelkov po delavcih – v kolikor je ta nastavitev vključena in imamo v »Delavec od do« izbrane delavce, potem v analizo dobimo samo izdelke za katere so v izbranem časovnem obdobju izbrani delavci prijavljali delo delavcev.
 • Izloči režijske operacije – v kolikor je opcija izbrana se pri izračunu dosega časovne norme izdelave izdelka ne upoštevajo tiste operacije tehnološkega postopka, ki so označene kot režijske ali pa imajo izdelovalni čas podan za celotno količino delovnega naloga.
 • Prikaži operacije, ki jih ni na tehnološkem postopku – v kolikor je ta opcija izbrana bodo zajete tudi tiste operacije delovnih nalogov, ki jih ni na tehnološkem postopku izdelka. Normirani časi za take operacije ne bodo prikazani, ravno tako se ne bo izračunaval doseg norme. Bodo pa časi teh operacij vključeni v skupni čas izdelave izdelka in bodo vplivali na skupni doseg norme!
 • Tip prikaza – izberemo kako so podatki nivojsko prikazani.
 • Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa.
 • Izpis nastavitev – izberemo ali se na koncu liste izpišejo nastavitve ali ne.

Izpis lahko pripravimo v preglednico ali pa natisnemo.

Z gumbom »Preglednica« pripravimo pregled v preglednici. Preglednica vsebuje več nivojev podatkov. Vrstni red nivojev je odvisen od izbranega tipa prikaza.

Na prvem nivoju vedno dobimo zbirne podatke po izbranih izdelkih

 • Izdelano – predstavlja izdelano količina izdelka za zajete delovne naloge (to je vsota »knjiženih« količin izdelka iz delovnih nalogov, ki imajo datum zaključka v izbranem obdobju).
 • Skupaj norma priprava – predstavlja normativni skupni čas priprave za izdelano količino izdelka (v urah); podatek se pridobi na podlagi tehnološkega postopka izdelka za izdelano količino.
 • Skupaj norma izdelava – predstavlja normativni skupni čas izdelave za izdelano količino izdelka (v urah); podatek se pridobi na podlagi tehnološkega postopka izdelka za izdelano količino.
 • Skupaj porabljeno priprava – predstavlja skupni prijavljen čas priprave (v urah); podatek se pridobi iz prijavljenih časov v »delo delavcev« za zajete delovne naloge.
 • Skupaj porabljeno izdelava – predstavlja skupni prijavljen čas izdelave (v urah); podatek se pridobi iz prijavljenih časov v »delo delavcev« za zajete delovne naloge.
 • Norma priprava in norma izdelava – normirani časi za eno enoto izdelka iz tehnološkega postopka.
 • Porabljeno priprava in porabljeno izdelava – dejansko porabljeni časi preračunani na eno enoto izdelka. 
 • Doseg norme – predstavlja razmerje (v %) med dejanskim in normiranim časom (število večje od 100,00 pomeni, da so dejanski časi manjši od normativnih).

Na drugem (ali tretjem) nivoju so prikazani podatki po posameznih operacijah tehnološkega postopka izdelave izdelka

 • Količina op. – predstavlja skupno prijavljeno izdelano količino operacij iz prijave dela delavcev.
 • Skupaj norma priprava – predstavlja skupni prijavljen čas priprave za operacijo (v urah); podatek se pridobi iz tehnološkega postopka in je preračunan na količino operacije. 
 • Skupaj norma izdelava – predstavlja skupni prijavljen čas izdelave za operacijo (v urah); podatek se pridobi iz tehnološkega postopka in je preračunan na količino operacije.
 • Skupaj porabljeno priprava – predstavlja skupni prijavljen čas priprave (v urah) za operacijo; podatek se pridobi iz prijavljenih časov v »delo delavcev« za zajete delovne naloge. 
 • Skupaj porabljeno izdelava – predstavlja skupni prijavljen čas izdelave (v urah) za operacijo; podatek se pridobi iz prijavljenih časov v »delo delavcev« za zajete delovne naloge.
 • Norma priprava in norma izdelava – normirani časi po tehnoloških postopkih za eno enoto operacije.
 • Porabljeno priprava in porabljeno izdelava – dejansko porabljeni časi preračunani na eno enoto operacije. 
 • Doseg norme – predstavlja razmerje (v %) med dejanskim in normiranim časom (število večje od 100,00 pomeni, da so dejanski časi manjši od normativnih).

Na tretjem (ali drugem) nivoju so prikazani podatki po posameznih delavcih

 • Količina op. – predstavlja skupno prijavljeno izdelano količino operacij iz prijav delavca.
 • Skupaj norma priprava – predstavlja skupni prijavljen čas priprave za operacijo (v urah) za izdelano količino operacije delavca; podatek se pridobi iz tehnološkega postopka in je preračunan na količino operacije.
 • Skupaj norma izdelava – predstavlja skupni prijavljen čas izdelave za operacijo (v urah) za izdelano količino operacije delavca; podatek se pridobi iz tehnološkega postopka in je preračunan na količino operacije.
 • Skupaj porabljeno priprava – predstavlja skupni prijavljen čas priprave (v urah) za delavca in operacijo; podatek se pridobi iz prijavljenih časov v »delo delavcev« za zajete delovne naloge. 
 • Skupaj porabljeno izdelava – predstavlja skupni prijavljen čas izdelave (v urah) za delavca in operacijo; podatek se pridobi iz prijavljenih časov v »delo delavcev« za zajete delovne naloge.
 • Norma priprava in norma izdelava – normirani časi za eno enoto operacije iz tehnološkega postopka.
 • Porabljeno priprava in porabljeno izdelava – dejansko porabljeni časi preračunani na eno enoto operacije. 
 • Doseg norme – predstavlja razmerje (v %) med dejanskim in normiranim časom (število večje od 100,00 pomeni, da so dejanski časi manjši od normativnih).

Na četrtem nivoju so prikazani podatki operacij ali delavca po posameznih delovnih nalogih

Tudi tu se ponovijo podatki o skupnih normiranih časih priprave in izdelave, skupno dejansko prijavljenih časih priprave in izdelave, preračunanih normiranih časih in dejansko prijavljenih časih na eno enoto operacije ter doseg norme.

Z gumbom »Tiskaj« lahko izpis natisnemo. Na izbiro imamo dva standardna obrazca (odvisno od izbranega tipa prikaza v nastavitvenih podatkih izpisa:

Vsebina podatkov na tiskanem pregledu je enaka vsebini podatkov na pregledu pripravljenem v preglednici, le da so tu vsi nivoji vedno prikazani.


V tem prispevku