2024.01.001

DK Dvostavno knjigovodstvo

 • Šifranti/ Šifranti DK - Izkazi: Opcija prikaza neaktivnih izkazov je privzeto neobkljukana.
 • Šifrant pogodb: OLAP - na šifrantu pogodb je dodan OLAP v katerem je mogoče spremljati realizacijo po pogodbah z vidika Javnih naročil ter status poročanja podatkov o plačilih na portal JN Plačila.
 • Nastavitve programa - Plačevanje - Način tvorjenja namena nakazila: za izbor 2 je skrajšan fiksen tekst "plačilo računa:" na "Pl.rn.:".
 • Dnevne obdelave - Posredno knjiženje: pri pripravi plačilnega naloga za knjižbo se v primeru, da je v Nastavitve programa izbrana opcija 2 - Način tvorjenja namena nakazila, upošteva vsebina iz Nastavitve programa. 
 • Izpisi in pregledi - Izkazi: Urejen je izračun planskih podatkov, če prometnih podatkov (tekoče leto, preteklo leto) ni.
 • Dnevne obdelave - Plačevanje - Pregled izpiska - desni klik - Razdeli plačilo: 
  • Narejena je posodobitev preglednice za razdelitev plačila: seštevki, privzeti vrstni red stolpcev, dodani so stolpci z nazivi analitik, editabilni stolpci so označeni z ikono.
  • Urejene so kontrole: 
   • barvanje obveznih podatkov glede na nastavitev vpisanega konta;
   • na Potrdi je dodana kontrola na obvezen vnos šifre stranke glede na vpisan konto;
   • če je izpisek v domači denarni enoti, vpišemo pa devizni konto za razdelitev plačila, se v Opozorilo vpiše "Devizni znesek ne sme biti 0!";
   • če je izpisek v tuji denarni enoti, vpišemo pa nedevizni konto, se v Opozorilo vpiše "Znesek ne sme biti 0!".
  • Editiranje plačila: če je na plačilu vpisan Konto, se na Shrani in zapri vsebina v Opozorilu briše. 
 • Pregled knjiženja - Združeni promet: Na izpisu združenega prometa je dodan naziv analitike, po kateri so podatki združeni (konto, stranka, SM,...).
 • Posredno knjiženje - Združeni promet: Na izpisu združenega prometa je dodan naziv analitike, po kateri so podatki združeni (konto, stranka, SM,...).
 • Letne obdelave - Prenos v novo leto: Na knjižbe otvoritve/ prenosa začetnega stanja na finančnih kontih se zapiše tudi datum opravljanja, ki je enak datumu dokumenta.
 • Dnevne obdelave - Kompenzacije - Izpis kompenzacij: 
  • SI lokalizacija: Če je na kupcu ali dobavitelju določeno: Zavezanec za DDV = Da, se prikaže pred davčno številko Šifra države drugače ne. Naziv "ID številka:" je spremenjen v "Davčna številka:".
  • RS lokalizacija: Ne glede na oznako Zavezanec za DDV  kupca ali dobavitelja se vedno zapiše Šifra države + Davčna številka.
   Naziv je vedno ''PIB:''.
  • HR lokalizacija: 
   • Če je PDV ID = Da, potem se na kupcu in dobavitelju izpiše ''PDV ID: ‚‘ + Šifra države  + Davčna številka.
   • Če je PDV ID = Ne,  potem se na kupcu in dobavitelju izpiše ''OIB: '' + Davčna številka.
 • Posredno knjiženje: V primeru knjiženja prometa za vsa obdobja ali vse temeljnice skupaj se knjiženje izvede v zaporedju zaporedna številka - šifra obdobja - šifra temeljnice.
 • Dnevne obdelave - Opominjanje: Urejena je oblika sporočila pri ponovnem e-pošiljanju opomina (PDF po e-pošti).
 • Izpisi in pregledi - Izkazi: Urejen je izračun planskih podatkov v primeru pregleda po analitikah. Omogočen je pregled po analitiki iz plana.
 • Dnevne obdelave - Plačevanje - Uvoz izpiskov: vzpostavljena je možnost uvoza izpiskov v novem formatu camt.053.001.08.

OBR Obresti

 • Krediti - Knjiženje obračunov v DK - odpravljena nepravilnost pri sklicevanju na šifro referenta. Ob prenosu program sedaj ustrezno vpiše datum izvedenega prenosa v glavno knjigo na vključene obračune.
 • Obresti - modul Krediti - Višina anuitete pri planu anuitetnega izračuna se ne spremeni v primeru, da ni predčasnega poplačila ali za mesec obračuna ni spremembe obrestne mere. To velja tako za konformni kot proporcionalni obračun obresti.

OSD Osnovna sredstva in drobni inventar

 • Prešifracija nahajališč - dodana možnost uvoza podatkov iz datoteke.
 • Dodatna možnost pri vnosu sprememb Oslabitve in Okrepitve osnovnih sredstev z dodatnim izborom v Podtip spremembe:
  • Oslabitev s povečanje popravka vrednosti (metoda po pošteni nabavni vrednosti - upošteva se pri obračunu amortizacije in na amortizacije oslabitve).
  • Odprava oslabitve nabavne vrednosti (omogočen vnos pozitivnega zneska za odpravo oslabitve. Pri knjiženju temeljnice se knjiži na konto odprave oslabitve).
  • Okrepitev z zmanjšanjem popravka vrednosti (metoda po pošteni nabavni vrednosti - upošteva se pri obračunu amortizacije in na amortizacije oslabitve).
  • Odprava okrepitve (omogočen vnos negativnega zneska za odpravo okrepitve). 
 • Če je podtip spremembe prazen je nespremenjeno delovanje.
 • Osnovna sredstva in drobni inventar:
  • Poenotena kontrola pri potrditvi spremembe analitike in amortizacijske stopnje med gumbom Potrdi in premikom iz zavihka Osnovni podatki na druge zavihke ter izpis kartice preko gumba 'Izpiši Kartico'. V primeru spremembe podatkov program vpraša za datum veljavnosti spremembe.
  • Iz preglednice Osnovni podatki umaknjeno polje Interna cena.

OST Obračun storitev

 • Šifranti – Storitve – Obroki/Meniji: Pri dodajanju nove šifre Menija je dodana kontrola na vnosu šifre: ni dovoljen vnos šifer Nik, O1D in SO.
 • Vzpostavljene so kontrole vpisanega menija na obrokih glede na Nastavitve programa – Evidentiranje obrokov – Osnovni meni:
  - Šifranti – Storitve: Če je Storitev označena kot Obrok, je kontrola na vseh izhodih iz forme in na gumb Potrdi.
  - Šifranti – Storitve – gumb Obroki/Meniji: na preglednici je kontrola na vseh izhodih in na Zapri, če je storitev označena kot obrok.
  - Šifranti – Storitve – gumb Obroki/Meniji: pri dodajanju menija, ki ima vpisano Odjavo v Evidentiranje obrokov, je dodana kontrola na vnos Šifre povezane storitve.
 • Evidentiranje obrokov – Prijave/Odjave: Na pripravi evidence obrokov z ali brez vzorca je dodana kontrola. Če osnovnega menija iz Nastavitve programa ni vpisanega za obrok, se priprava ne izvede.
 • Evidentiranje obrokov – Prijave/Odjave: na gumbu Priprava je dopolnjen vpis menija za otroka, ki ima v Evidentiranje obrokov – Meniji določen poseben meni na obroku, ki nima v seznamu osnovnega menija iz Nastavitve programa. Sedaj se vpiše takšnemu otroku prvi meni za obrok po času vnosa.
 • Obračuni - OLAP analiza - Analiza obračunanih podatkov: dodani sta dve novi dimenziji: Datum računa in Datum opravljanja.

PP Plačilni promet

 • Priprava plačilnih nalogov - Priprava plačilnih nalogov za banko: Če med označenimi nalogi obstaja nalog, ki ima denarno enoto različno od domače ali ima stranka prejemnik državo izven območja SEPA, se na gumb Potrdi pojavi opozorilo, da je potrebno preveriti oznako za Delitev stroškov. 
 • Priprava plačilnih nalogov: urejen je Varnostni sistem na gumbih: Izbor nalogov, Brisanje nalogov, DK odprti, Potrdi vse, Opusti vse, Priprava plačilnih nalogov, Računi, Tipi, Tiskaj zbirni, Odklepanje nalogov, Zamenjava računov in Izvozi. 

PRAC Prejeti računi

 • Prenovljeni prejeti računi - Ob povezavi prejetega računa s prevzemnico se na račun iz prevzemnice predlagajo davki.
 • Prenovljeni prejeti računi - gumb Dokumenti nabave - Delno povezovanje dokumentov: Dopolnjeno je delno povezovanje dokumentov nabave tako, da v primeru, ko delno povezujemo z vpisom količine lahko le-to vpišemo tudi  z negativnim predznakom.
 • Prenovljeni prejeti računi - Izveden je poseg za pohitritev odpiranja preglednice prejetih računov.
 • Prejeti račun: Uvoz eračunov - Omogočen je paketni uvoz eračunov.
 • Prejeti računi - Priprava knjižb iz potrjevanja: Dopolnjena je priprava knjižb iz potrjevanja v primeru, ko je na računu odbitni delež in je del računa neobdavčen.

Potrjevanje dokumentov

 • Potrjevanje - na obvestilu, ki ga prejme potrjevalec ob zaključku potrjevanja je dodana informacija o Saop uporabniku, na katerem se je potrditev izvedla.

SPR Spremljanje plačil računov

 • Računi - Tiskanje - Računi in plačila: 
  • Poleg izbora Od šifre stranke - do je dodan nov gumb Izbrane stranke, kjer je možno označiti več strank. 
  • V polju za vnos od in do šifre stranke je dodana možnost vpisa naziva stranke in iskanje v šifrantu Stranke.
 • Računi in plačila - Plačevanje - Zapiranje več dokumentov: urejen je vpis in zaokroževanje zneska odprte postavke za zapiranje.

DOP Drugi osebni prejemki

 • Urejen izračun osnove za prispevke od dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja: 
  • Za izplačila od 1.2.2024 dalje je osnova za prispevke bruto dohodek zmanjšan za normirane stroške.

KE Kadrovska evidenca

 • Dodana je kontrola na že obstoječe šifre zaposlenih, v primeru, ko nove zaposlene dodaja več različnih operaterjev. 
 • Odpravljena težava s prikazom dogodkov neposredno iz bližnjic na zaposlenem.

OPZ Obračun plač zaposlenim

 • Urejeno predlaganje analitik pri uvozu vseh odsotnosti v posredni vnos.
 • Evidenca prisotnosti
  • Urejen izračun števila dni prevoza v primeru zapisov brez vpisanega časa začetka in časa konca (vnos preko pripomočka za hitri vnos).
 • Obrazec REK-O
  • Urejen izračun v poljih A086P in A086O v primeru prispevka za PIZ za avtorski honorar iz odvisnega razmerja.
 • Evidenca boleznin (e-BOL) in drugih odsotnosti - omogočen je prikaz zaposlenih glede na urejeno organizacijsko strukturo v primeru, ko imamo v nastavitvah programa Kadrovska evidenca označeno polje Prikaz zaposlenih po enotah org. strukture ter ustrezno urejen varnostni sistem.
 • Obračun prispevkov za zasebnika (OPSVZ):
  • Dajatve zasebnika:
   • V šifrant je samodejno dodan Obvezni zdravstveni prispevek, samodejno so izpolnjeni podatki o stranki in bančnem računu za plačilo prispevka (plačuje se na isti račun kot prispevek za zdravstveno varstvo) ter prepisano kontiranje.
  • Obračun za zasebnika: 
   • Omogočen obračun prispevka za obračune za obdobje od januarja 2024 dalje.
   • Na podatke zasebnika dodano polje Brez obračuna zdravstvenega prispevka - v primeru, da je to polje označeno, se zasebniku ta prispevek ne bo obračunal.
  • Rekapitulacija obračuna za zasebnika:
   • Na izpis dodan prispevek v sklopa Dajatve - zasebnik in Dajatve - zaposleni.
  • Izpis Obračun prispevkov za socilano varnost za zasebnika (Obrazec OPSVZ):
   • Dodani polji 081 in 313.
  • Izvoz XML za PODO (Obrazec OPSVZ):
   • Datoteka dopolnjena z novimi polji za prenos na eDavke.
 • Obračun prispevkov za poslovodjo (OPSVL):
  • Dajatve poslovodje:
   • V šifrant je samodejno dodan Obvezni zdravstveni prispevek, samodejno so izpolnjeni podatki o stranki in bančnem računu za plačilo prispevka (plačuje se na isti račun kot prispevek za zdravstveno varstvo) ter prepisano kontiranje.
  • Obračun za poslovodjo: 
   • Omogočen obračun prispevka za obračune za obdobje od januarja 2024 dalje.
   • Na podatke poslovodje dodano polje Brez obračuna zdravstvenega prispevka - v primeru, da je to polje označeno, se poslovodji ta prispevek ne bo obračunal.
  • Rekapitulacija obračuna za zasebnika (poslovodjo):
   • Na izpis dodan prispevek v sklopa Dajatve - zasebnik (poslovodja) in Dajatve - zaposleni.
  • Izpis Obračun prispevkov za socilano varnost za poslovodje (Obrazec OPSVL):
   • Dodani polji 081 in 313.
  • Izvoz XML za PODO (Obrazec OPSVL):
   • Datoteka dopolnjena z novimi polji za prenos na eDavke.
 • Dodani novi zneski premij KDPZ, ki veljajo od obračuna plače za mesec januar 2024 dalje.
 • V šifrantu vrst izplačil za javni sektor sta šiframa I050 in I051 spremenjena naziva v Črtano. Šifri se po metodologiji ne uporabljata več.
 • Obračun vrste dohodka 1094 za družinske pomočnike:
  • Omogočen obračun Obveznega zdravstvenega prispevka za obračune (vrsta dohodka 1094)  za obdobje od januarja 2024 dalje.
  • Prispevek je potrebno ročno dodati v šifrant prispevkov iz plač s šifro REK = 202.
  • Priprava in izpis obrazca Rek-1b:
   • Dopolnjen izpis (predogled) obrazca z novim polje 402b.
   • Datoteka dopolnjena z novimi polji za prenos na eDavke.
  • Obračun prispevkov za zaposlene pri tujih delodajalcih (OPSVT):
   • Prispevki iz plač:
    • V šifrant je samodejno dodan Obvezni zdravstveni prispevek, samodejno so izpolnjeni podatki o stranki in bančnem računu za plačilo prispevka (plačuje se na isti račun kot prispevek za zdravstveno varstvo).
   • Obračun: 
    • Omogočen obračun prispevka za obračune za obdobje od januarja 2024 dalje za obračune z vrsto dohodka 1001 - Plača in nadomestilo plače.
    • Obračun prispevka je odvisen od nastavitve na obračunu (zavihek Nastavitve) in nastavitve na zaposlenem (zavihek Datumi in dobe).
   • Izvoz XML za PODO (Obrazec OPSVT):
    • Datoteka dopolnjena z novimi polji (081 in 313) za prenos na eDavke.
    • Dopolnjena vizualizacija obrazca.

Registracija časa

 • Za pripomoček "Pripravi iz vzorca" je dodan ključ v varnostnem sistemu, ki je privzeto prepovedan. 
 • V preglednico zaposlenega po dnevih je dodan stolpec "Tekoči sešt. ur (teden)".
 • Dodajanje malice s pripomočkom "Dodaj skupni dogodek" nima več oznake ročni vnos. 
 • Zapisi, uvoženi s pripomočkom za prenos vseh odsotnosti, nimajo oznake ročni vnos. 
 • Urejen je vnos malice v primeru nočne izmene. 
 • Dopolnjeno je osveževanje podatkov:
  • Med osveževanjem je omogočeno ročno dodajanje in spreminjanje podatkov, le veriženje ni vidno. 
  • Med osveževanjem se ob kliku na gumb "osveži podatke" izpiše opozorilo.
  • V zavihek nastavitve programa je so dodane nastavitve osveževanje podatkov.
 • Onemogočen je zagon aplikacije saopregura, ko je ta že aktivna.

mojINFO

 • Na dodaj dogodke je dodana kontrola za obvezen vpis opombe, če je le ta izbrana na vrsti dogodka. 
 • Podatek tekoči saldo je dodan v Zbirnik ur zaposlenih. 
 • Dodan modul Moji potni nalogi z dvema podmenijema:
  • Aktivni potni nalogi
   • Dodajanje novega potnega naloga – napoved službene poti.
   • Po odobreni službeni poti je možen izpis Predloge potnega naloga – prenos pdf priloge.
   • Po opravljeni službeni poti vnos točnega časa odhoda in prihoda, vnos kilometrov po števcu ter možnost dodajanja priponk ter Zaključek vnosa podatkov o službeni poti.
   • Po zaključku potnega naloga ta dobi status Zaključen in se prenese  v meni Arhiv potnih nalogov. 
  • Arhiv potnih nalogov
   • Seznam zaključenih, obračunanih in preklicanih potnih nalogov.
   • Možen vpogled v vnesene podatke posameznega potnega naloga ter prenos pdf priponk (predloga, obračun).
 • mojINFO nastavitve:
  • Dodan meni Potni nalogi, kjer določimo:
   • Datum, od katerega se v mojem INFU prikazujejo potni nalogi.
   • Privzeto relacijo.
   • Privzeto nalogo.
   • Omogočimo obveščanje ob spremembi statusa potnega naloga:
    • Obvešča se ob napovedi, odprtem, zaključenem in preklicanem nalogu, 
    • Možnost vnosa e-naslova za obveščanje (enega ali več, ločeno s podpičjem).
 • V Pregled porabe dopustov je dodan vodja. 
 • Neaktivni namestnik, ki ni vodja nobeni skupini, s pomočjo dodanih ključev v varnostnem sistemu vidi podrejene zaposlene. 
 • Urejeno je, da potrjeni/spremenjeni dogodkis strani nadrejenega dobijo oznako orčni vnos. 
 • Urejeno je, da vneseni dogodki s strani nadrejenega dobijo oznako ročni vnos. 
 • Urejen je prikaz Vseh odsotnosti za neaktivnega namestnika. 
 • Odpravljena je težava na Zbirniku ur zaposlenih, v primeru, ko vsebuje šifra enote org. strukture presledek. 
 • Odpravljena je težava prikazovanja formata koriščenja ur.

KM Komercialni modul

 • Na obdelavi darilnih kartic Komercialnega modula je bil na izpisu Rekapitulacija prometa darilnih kartic dodan filter Poslovalnica.
  • V primeru, da podatka ne izpolnimo, nam program prikaže zapise vseh poslovalnic.
  • V primeru , da podatek izpolnimo, pa nam program prikaže samo zapise izbrane poslovalnice.
 • Procedura izračuna najugodnejšega popusta za stranko v primeru, ko prevlada najugodnejša možnost za stranko je bila dopolnjena in se izračuna v treh krogih. To so:
  • Najprej program izračuna najugodnejši popust glede na celotno vrednost računa.
  • Sledi izračun najugodnejšega popusta glede na vrednost posamične vrstice.
  • na zadnje izračuna še najugodnejšo ugodnost za stranko glede v primeru ugodnosti 3 za 2, 2 za 1 ipd..
 • V primeru navzkrižno povezanih baz med moduloma TDR in KM, se v okviru gotovinske prodaje niso izračunale ugodnosti iz modula KM. S to verzijo je bila zadeva urejena.

KUH Kuhinja

 • Tiskanje - Predvidena poraba, iz šifranta izbira Enote je odstranjen gumb do Nastavitev knjiženja Enote, dostopen ostaja preko menuja Šifranti-Enote in Šifranti-Obroki.

MSP Materialno skladiščno poslovanje

 • Knjiženje - Temeljnica nabave, porabe
  • Dopolnilo se je pripravo temeljnice nabave, porabe in kontrolno pripravo vknjižb na način, da se striktno upošteva ali je bila priprava za maloprodajni del po poslovalnicah ali za veleprodajni del po skladiščih. Tako se knjižene temeljnice lahko preverja tudi za primere, ko priprava temeljnice ni bila omejena z nastavitvenimi podatki in so se v tako kontrolo vključevali zapisi iz prometa, kateri ni spadal v kontrolo.
 • Gotovinska in negotovinska prodaja, na maski za delni storno je urejeno shranjevanje spremenjenih pozicij ali širin stolpcev.
 • Tipi skladišč - na šifrantu je dodana kljukica za vodenje po FIFO metodi, katere vrednost se ob kreiranju skladišča prenese na skladišče, na skladišču je kljukica vidna a onemogočena za urejanje. Ob urejanju Tipa skladišča se vrednost FIFO prenese na vsa skladišča tega tipa. Z upgrade-om verzije se FIFO nastavitve na skladiščih ne spreminjajo. Spremenijo se šele ko urejamo Tip skladišča, ob potrditvi sepremebe Tipa vsa skladišča tega tipa dedujejo FIFO nastavitve na tem tipu.
 • Za urejanje, vnos Tipa skladišča je v varnostnem sistemu kreiran nov ključ "MSP - NASTAVITVE, Tipi skladišč - spreminjanje" na katerem mora imeti operater eksplicitno dovoljenje.
 • Odpravljena težava pri uporabi naključnega izbora vrst prometa, ki se izpisujejo pri izpisu: Pregled dokumentov.

NDK Naročila dobaviteljem in kupcev

 • Prenos odpremnega naloga (ali naročila kupca) v izdani račun fakturiranja - kadar je denarna enota na odpremnem nalogu (naročilu kupca) različna od domače denarne enote in ima odpremni nalog (naročilo kupca) vpisan vsaj en način plačila, potem datum tečaja na računu ni več enak datumu računa temveč datumu transakcije prvemu načinu plačila na odpremnem nalogu (naročilu kupca). Velja le pri posamičnem fakturiranju, pri zbirnem fakturiranju sprememb ni.

QM Spremljanje kakovosti

 • Šifranti - artikli kontrola; podatek o pomembnosti artikla smo iz strateški/nestrateški razširili še za 5 dodatnih vrst pomembnosti. 

TDR Trgovina na drobno

 • Na izpisu pregled blagajniških računov smo prikaz načinov plačil uskladili z novimi možnostmi modula TDR, ko v okviru gotovinske prodaje omogočamo neomejeno število načinov plačil na računu .
 • Gotovinska in negotovinska prodaja, v primeru storna je v programu odstranjena kontrola na negativne količine (za vrstico storna), v primeru nastavitve na vrsti prometa  "Dovoljene samo pozitivne količine". 
 • Knjiženje - Gotovinska prodaja - Knjiženje gotovinskih računov v knjigovodstvo
  • Pri knjiženju je dodana kontrola na neusklajene vrednosti po računih. Če program zazna neusklajenost med zneskom za plačilo in vsoto vrednosti vrstic ali med vsoto zneskov po načinih plačil in vsoto vrednosti vrstic, program izpiše opozorilo z navedbo neusklajenosti in možnostjo ureditve s pripomočkom.
 • Pripomočki - Usklajevanje prometa
  • Nov pripomoček, ki uskladi neusklajene zneske po računih, kateri so bili zaznani pred knjiženjem v knjigovodstvo. Program je aktiven, če ima uporabnik dovoljenje v varnostnem sistemu, saj se s tem pripomočkom ureja prometne podatke računov. Program naredi naslednje:
   • Če je na računu neusklajenost med zneskom za plačilo v glavi računa in med vsoto vrednosti vrstic, pripomoček uskladi znesek za plačilo.
   • Če je na računu neusklajenost med vsoto zneskov po načinih plačil in vsoto vrednosti vrstic, pripomoček doda razliko na privzeti način plačil 0 - Gotovina in to doda v prometne podatke po načinih plačil.
 • Gotovinska prodaja - v primeru povezave s komercialnim modulom je urejeno neupoštevanje sistema ugodnosti vrstice delnega storna.
 • pri povezave na mojPOS smo uredili vse potrebno, da lahko zapisujemo podatek StKopij.
 • Zaloga blaga - pri pripravi podatkov za preglednico in izpis je dopolnjen pogoj v primeru nastavitvenih podatkov brez kljukice na "Prikaz količine nič".
 • Odpravljena je bila napaka, ko program v primeru plačila gotovinskega računa z darilno kartico ni pravilno zapisal vseh podatkov v preglednico darilnih kartic. Napaka se je pojavila, če smo račun stornirali preko gumba Storno računa, ko ni pravilno vrnilo denarja na darilno kartico.

VRP Večnivojski razpis proizvodnje

 • Nastavitve - nastavite programa; na zavihku "Kooperacija" smo dodali novo nastavitev "Prenos cen izdaja kooperacija - DN" (privzeto je vklopljena). V kolikor je ta nastavitev vklopljena se pri spremembi cene storitve operacije na izdaji v kooperacijo ob "potrditvi" izdaje prenesejo na delovni nalog in na nalogu se izvede ponovna kalkulacija, le je nastavitev izklopljena pa se cena na operaciji delovnega naloga ne spremeni.
 • Usklajevanje proizvodnih cen (tako enkratni zagon, kot izvajanje preko razporejevalca opravil) je nadgrajeno z možnostjo vključitve tudi delovnih nalogov katerih izdelki se vodijo na zalogi po planski ceni. V tem primeru se na prejemih uskladi nabavna cena, med tem, ko cena prejema ostaja planska cena. če je tako določeno, se uskladi tudi cena v ceniku.
 • Knjiženje - kooperacija - izdaja v kooperacijo; dopolnjen združen izpis izdaje, dopolnitve potrebne zaradi sprememb na windows operacijskem sistemu.
 • Delovni nalogi - razpis podrejenih delovnih nalogov; odpravljene težave nepravilnega prikazovanja operaterja vnašalca podrejenih delovnih nalogov.

eR eRegistrator

 • Optimizirano odpiranje klasifikacijskega načrta iz eRegistratorja.

Artikli

 • Ceniki artiklov - urejen varnosti sistem, delovanje: Dodajanje cenika omogočeno s ključem SF - CENIKI ARTIKLOV, preglednica: Dodaj, Briši = true, Urejanje omogčeno s ključem SF - CENIKI ARTIKLOV, spreminjanje: Potrdi = true in Brisanje cenika je omogočeno ko sta oba varnostna ključa true.
 • Artikli - obvezna polja, urejeno poljenje tabele obveznih polj s podatkom o  po skupinah uporabnikov ob novi inštalaciji in odpiranju novih skupin.
 • Artikli - revizijska sled; odpravljene težave pri beleženju operaterja in "win user-ja" pri sledenju sprememb na šifrantu artiklov in ostalih entitetah (stranke,...). 

SPL Skupni šifranti

 • Šifrant pogodb: iz portala JN plačila se v Saop na pogodbo prenašata tudi podatka o Znesku pogodbe z DDV in Izvajalcu. Podatek o izvajalcu se prenaša v obliki naziva izvajalca in je na pogodbi viden v polju opomba.

Web.API

 • GetItemRetailBenefits  - Izdelali smo metodo preko katere je možno pridobiti seznam ugodnosti in izračunanih  cen na osnovi ugodnosti, ki za stranko veljajo v okviru gotovinske prodaje modula TDR iz izvirajo iz nastavitev ugodnosti modula KM.  Poleg modula TDR so pogoji za delovanje metode:
  •  da stranka uporablja sistem ugodnosti v okviru  modula KM; 
  • da je bil narejen prehod na nov združen sistem vodenja zalog TDRMSP.
 • Dopolnjena je metoda AddIncomingInvoiceDeliveryNote tako, da je omočen zapis naslednjih podatkov:
  • odbitni delež;
  • analitike - stroškovno mesto, referent, dodatna analitika 1, dodatna analitika 2, dodatna analitika 3.
 • PostDispatchAdviceToInvoice - v primeru kadar ima odpremni nalog definirane načine plačil in tujo denarno enoto, na računu datum tečaja ni več enak  datumu računa temveč datumu transakcije prvega načina plačila.
 • AddPrices - metoda usklajena z delovanjem programa; dodana validacija nad obstojem zapisa za artikel, cenovno področje in datum pričetka veljavnosti (če zapis že obstaja, se metoda ne izvede; prej je "povozila" star zapis).
 • Add/ModifyPice - usklajeno z delovanjem v programu na način, da se v primeru vpisa časa (ne samo datuma) na podatku "Datum pričetka veljavnosti" in "Datum konca veljavnosti! čas ne upošteva (se zapiše/upošteva samo datum).
 • getStockAdvance - odpravljene težave vezane na collation conflict.

mojaMALICA

 • V Administracija – Nastavitve je dodan nov meni „Spletne aplikacije“, kjer naložimo sliko logotipa za prikaz na spletni aplikaciji mojaMALICA. Priporočena velikost slike je 180 x 180px, format .jpg, .png.
 • V primeru, da v Administracija - Nastavitve - Spletne aplikacije obstaja logotip stranke, je slika vidna na vseh linkih prve strani aplikacije. 
 • Prijava, Registracija, Dodajanje koristnika, Pozabljeno geslo, Pozabljen elektronski naslov: 
  • Dopolnjen je izgled spletne aplikacije.
  • Prikazan je naziv organizacije, ki se bere se iz:
   • OST - Nastavitve programa - zavihek mojaMALICa - Naziv organizacije ali 
   • Administracija - Nastavitve - Izpisi - Besedilo ali 
   • Administracija - Uporabnik in računalnik - Nazivi in licence, za Šifro uporabnika. 
V tem prispevku