Servisna dejavnost (zgodovina različic)

Opis novostiVerzija
 • Na obdelavi avtomatičnega naročanja dobaviteljem (gumb Naročila -> Naročila dobaviteljem) je bila posodobljena procedura prenosa v naročila dobaviteljem, ki po novem pravilno izpolni faktor količine glede na dobaviteljeve in naročnikove  podatke o naročanju iz šifranta Artikli  - Stranke.
2023.11.001
 • Uredili smo prikaz pravilnih datumov dokumenta tudi v primeru povezanih dobropisov in kopiranih računov. V polju številka računa FAK smo uredili, se prikazujejo pravilne knjige računov ki so v vezah. Dopolnili smo ažuriranje statusa servisnega naloga tudi ko je narejen gotovinski račun iz servisnega naloga.  V primeru povezovanja  servisnega naloga na odvisni strošek na računu, se zdaj pravilno ohrani status v servisnem nalogu ne glede v katero knjigo računov je povezan servisni nalog.

2023.08.001
 • Ukinitev funkcionalnosti vezane na nivo operaterja 1. In eksplicitna dodelitev le teh preko varnostnega sistema in skupine SysAdmin@saop (prilagodi meni)
  • ključi:
   • »SER – MENI, Nastavitve – Nastavitve programa«
   • »SER MENI, Pripomočki – Odklepanje tabel«
   • »SER MENI, Pripomočki – Odklepanje nalogov vzdrževanje«
   • »SER MENI, Pripomočki – Odklepanje obračunov najema«
   • »SER MENI, Pripomočki – Odklepanje servisnih nalogov«
 • V vezah servisnega naloga je sedaj zapisan in prikazan datum iz računa. 
 • V preglednici servisnih nalogov, v polju Račun FAK, prikazane vse veze na račune (kopirano, dobropis).
 • Urejena manjša nepravilnost pri vnosu vrstic materiala.
2023.07.001
 • Spremenili smo delovanje pri beleženju sprememb v nalogu na povezan račun. Spremembe so po novem narejene na naslednji način:
  • Servisni nalog
   • stanje dokumenta= v pripravi, dovolimo vnos sprememb v servisni nalog in prenos sprememb na račun
    • na vstopu v servisni nalog preverimo, ali je povezan račun zaklenjen. 
     • ni zaklenjen ... dovolimo vnos in kasneje prenos v račun. V času urejanja naloga, vstop v povezan račun ni možen
     • je zaklenjen ... program javi ustrezno opozorilo. Po potrditvi lahko vstopimo v nalog, vendar spremembe niso dovoljene. Možen je samo pregled že vpisanih podatkov. Če želimo spreminjati, mora operater ki je v povezanem računu iz računa, da se sprosti zaklep.
   • stanje dokumenta <> v pripravi (za v potrjevanje, izstavitev, izstavljen ...), sprememb na servisnem nalogu ne dovolimo več
  • Račun
   • tudi pri vstopu v račun, se vrši kontrola, če je nekdo istočasno v servisnem nalogu in ga ureja. 
    • Servisni nalog se ureja ... račun javi ustrezno opozorilo in ne dovoli vstopa v račun dokler nekdo ureja povezani servisni nalog.
    • Servisni nalog ni zaklenjen ... program dovoli vstop v račun in urejanje (v tem času urejanja računa, pa je v servisnem nalogu opozorilo in prepoved urejanja naloga).
 • Odpravljene so nepravilnosti pri spreminjanju statusa servisnega naloga.
 • V primeru urejanja vrstic materialov in storitev na servisnem nalogu potem, ko je nalog že prenesen v račun, smo spremenili delovanje programa na naslednji način:
  • če je račun izdan preko sistema osnutkov računa, se spremembe na računu naredijo samo v odvisnih stroških prodaje
  • če je račun izdan brez osnutka računa, se spremembe na računu odrazijo na vrsticah računa, na odvisnih stroških prodaje na računu pa se te spremembe ne odrazijo.
2023.05.004
 • V modulu Fakturiranje na strani računov bo dopolnjena obstoječa funkcionalnost "Pripravi dobropis" (storno računa) in tudi obdelava kopiranje iz računa v račun na način, da se bo preverjalo podatek o vezah dokumentov vpisane na servisne naloge. Ko bo program zaznal vezo, bo tako novo nastali dokument povezal na izvorni servisni nalog. Znotraj servisnega naloga bo na vpogled na gumbu "veze" do vseh nastalih dokumentov v Fakturiranju na strani računov (in drugih že dosedanjih povezav).
2023.05.001
 • Urejen prenos datuma veznega dokumenta iz servisnega naloga v predračun (osnutek) in račun.
2022.17.001
 • Odpravljena napaka "Conversion failed when converting from a character string to uniqueidentifier." pri dodajanju priponke v Priponka - naročnik tudi ko naprava nima odprtega fascikla.
2022.15.001
 • Odpravljena težava na API metodah: GetServiceOrder, ModifyServiceOrder, AddServiceOrder , ko se za servisni nalog niso izvedle zahtevane spremembe podatkov.
2022.13.004
 • Servisni nalogi:
  • urejeno osveževanje vrstic pri klikanju med zavihki
  • brisanje artiklov je postalo neodvisno od brisanja vrst nalog
  • brisanje vrst nalog je postalo neodvisno - ne briše vrstic materiala in vrstic storitev ki so bile zapisane iz vrste naloge kot normativ
2022.13.002
 • Servisni nalogi - dodana možnost, da se ob odpiranju servisnega naloga avtomatsko odpre tudi fascikel na nalogu. V ta namen sta v nastavitvah servisne dodana 2 podatka: kljukica za avtomatsko odpiranje in vrsta fascikla. Fascikel se odpre ob kliku na katerikoli drugi zavihek ali na potrdi,
 • Odklepanje fakturiranih nalogov je dovoljeno samo za naloge katerih računi še niso izstavljeni.
2022.09.001
 • Servisni nalogi - ažuriranje zadnjega popravljalca je urejeno. v nekaterih primeri se ni zapisal.
 • datum zaključka ne more biti pred datumom servisnega naloga. Urejena kontrola.
 • Servisni nalogi - kopiranje
  • dodana nastavitev za kopiranje dokumentacije vezane na nalog
  • sprememba zapisa podatkov na ciljnem nalogu
   • datum servisa=tekoči datum
   • datum sprejema posrednik=tekoči datum
   • kontrolor se ne preipiše
 • Servisni nalogi - knjiži FAK
  • najprej preveri če je obračun DDV-ja na artiklu določen. Če je vzame tega, če ni deluje kot do zdaj.
 • Obračun najema - Knjiži FAK
  • najprej preveri če je obračun DDV-ja na artiklu določen. Če je vzame tega, če ni deluje kot do zdaj.
2022.08.001
 • Odpravljena težava pri vstopu v šifrant naprav.
2022.06.002
 • naprave - sklopi - plan servisa - urejeno kopiranje planov servisa 
 • servisni nalog - dodan gumb "razlika do pogodbene cene", ki nam v novo storitev zapiše razliko do pogodbene cene do servisa
2021.15.001
 • servisni nalogi in nalog vzdrževanja - dodana podatka zaključevalec in čas zaključka. Zapišeta se ko se nalog prvič zaključi. Naknadne spremembe (odklepanja in ponovna zaključevanja naloga se ne beležijo v ti dve polji).
 • nalog vzdrževanja - dodana možnost spreminjanja šifra naprave, šifre sklopa in šifre servis sklopa. Privzeto je še vedno da popravljanje ni dovoljeno. Dovoljenje se vključi v varnostnem sistemu "Nalogi vzdrževanja - spreminjanje podatkov o napravi"
2021.13.001
 • Dodano odklepanje servisnih nalogov – nastavitev v VS
2021.11.001
 • Varnostni sistem - dodana možnost odklepanja zaklenjenih servisnih nalogov. Privzeto je prepovedano.
 • iCAPI - metoda AddServiceOrder in ModifyServiceOrder ... značka PlanningWorkDescription ... omogočeno popravljanje v statusih naloga S, D, O.
2021.10.001
 • Vzdrževanje - preglednica nalogov ... odpravljena nepravilnost, ko se je v primeru vpisane šifre višjega SM v preglednici za isti nalog prikazalo več zapisov.
2021.07.003
 • preglednica nalogov vzdrževanja
  • dodatni podatki: šifra in naziv višjega SM, šifra in naziv Višjega SN, naziv servis sklo (f6), šifra in naziv referenta, šifra in naziv serviserja, lokacija, številka naloga
  • dodan gumb za izdelavo zbirnih nalogov vzdrževanja
  • dodali možnost iskanja po materialu / storitvi na preglednici nalogov vzdrževanja

2021.07.001


V tem prispevku