Verzija 2022.09.001

Stranke

 • Gumb za uvoz dolga in prometov iz Dvostavnega knjigovodstva je sedaj premeščen na dno preglednice strank. Hkrati se uvoz zgodi za vse označene vire, nastavitve iz zadnjega uvoza se shranijo. Ob prehodu v novo leto bo program samodejno to zaznal ter ponovno uvozil tudi promete za preteklo koledarsko leto.

Artikli

 • pri tiskanju nalepk iz preglednice cenika artiklov, smo dodali možnost tiskanja nalepk za artikle iz preglednice brez dodatnih filtriranj.

iCenter - Ogrodje

 • v pripravo OLAP analiz je dodana kontrola na količino razpoložljivega spomina. Ko razpoložljivega spomina zamnjka, se prikaže obvestilo, da analize ni možno pripraviti. Imamo dve možnosti: ali skušamo zmanjšati količino podatkov s filtri ali pa prestavimo nepotrebna polja med razpoložljiva polja v OLAP lastnostih.

Obračun obresti

 • Urejen obračun pogodbenih obresti.

Dvostavno knjigovodstvo

 • Dnevne obdelave - Posredno knjiženje - Uvoz podatkov - Uvoz knjižb iz VOD: Spremenjen način dodajanja strank, vpiše se šifra stranke iz XML datoteke, šifra mora ustrezati maski iz nastavitev.
 • Šifranti - Šifranti DK - Izkazi: Ob vnosu postavk izkazov, ko vrsta zbira ni enaka po zneskih sta polji znesek tekočega leta in znesek prejšnjega leta onemogočeni za vnos.
 • Izpisi in pregledi - Bilance - Izkazi: Urejen prikaz plana celotnega tekočega leta za izkaze, ki se planirajo po kontih.

Davek na dodano vrednost - N

 • Datum za samoprijavo na strani prejetih računov se sedaj pravilno predlaga.
 • Pri samodejnem evidentiranju plačil v DDVN ob zapiranju postavk v Dvostavnem knjigovodstvu se sedaj pravilno zapiše datum plačila.

Knjiga prejetih računov

 • Izvoz VOD: Urejena temeljnica v primeru neodbitnega davka.

Knjiga prejetih računov (prenovljen modul*)

 • Dopolnjena je priprava knjižb iz potrjevanja v tistemu primeru, ko je del računa neobdavčen.
 • Preglednica prejetih računov - odpravljena je napaka, ki se je pojavila na ekranu med pregledovanjem podatkov v primeru, ko je na preglednici uporabljen filter
 • Prenos računa v drugo knjigo:
  • Nova opcija se nahaja v desnem kliku preglednice Knjige prejetih računov
  • Opcija se aktivira preko Aktivacijske kode, ki se vpiše v Nastavitve programa - Povezave.
  • Varnostni sistem: nov ključ PRAC - PREJETI RAČUNI, preglednica, desni gumb: Prenos računa v drugo knjigo
  • Opcija je neaktivna na računih s statusom Knjižen, Zavrnjen in Prestavljen.
  • Pred prenosom računa v novo knjigo program preveri, če: račun obdeluje drug uporabnik, ima račun knjižbe, pripravljen plačilni nalog ali obroke, je v postopku potrjevanja, ima povezavo na nabavne dokumente, pripravljene evidenčne knjižbe, povezavo na Javna naročila, povezavo na Dobavnice in če so priloge računa posredovane v zunanjo hrambo ali so arhivirane. V vseh teh primerih se prenos računa v novo knjigo ne izvede. 
  • Na potrditvi prenosa računa v novo knjigo se v novi knjigi kreira nov račun z vsemi podatki starega računa. Prenesejo se tudi davčne knjižbe. Na starem računu se davčne knjižbe brišejo. 
  • Star račun dobi status Prestavljen, nov račun ima status V pripravi. Računa s statusom Prestavljen ne moremo popravljati, brisati ali kopirati. 
  • V primeru, da je bil star račun vezan na Knjigo pošte, se povezava popravi na nov račun. 
  • Račun s statusom Prestavljen je izvzet iz vseh analiz, poročil in masovnih obdelav. 
  • Revizijska sled: vzpostavljena sta dva dogodka: 
   • Prenos računa v drugo knjigo – stari račun: v Opombo se zapiše: v račun+ zaporedna številka novega računa + nova šifra knjige 
   • Prenos računa v drugo knjigo – nov račun: v Opombo se zapiše: iz računa + zaporedna številka starega računa + stara šifra knjige. 
  • Sklop Priponke: Priponke, Kopije priponk in Fascikel se ustrezno prenesejo na nov račun glede na Vrsto dokumenta in Vrsto fascikla novega računa.
 • Nov status računa - Osnutek. 
  • Račun s tem statusom je izvzet iz masovnega pošiljanja v Potrjevanje in masovne priprave Plačilnih nalogov. 
 • Knjiženje in davki – Pripravi knjižbe

  • Urejeno je zaokroževanje zneskov pri pripravi knjižb. Izravnava se zapiše na najvišji znesek, če pa so zneski enaki, pa na zadnjo knjižbo

 • OLAP analize

  • na analizo Računi in knjižbe ter Računi in davki je dodana možnost izbora prikaza računov s statusom Zavrnjen. Izbor je v osnovi neoznačen. 
 • Priponke – Fascikel
  • Če imamo v Knjigi dokumentov nastavljeno Vrsto fascikla, se takoj odpre okno za dodajanje dokumentov v fascikel.

Osnovna sredstva

 • Obračuni in inventura - Vnos inventure: Na preglednici urejeno, da je vrednost v poljih Dejanska količina in Knjižna količina prikazana na tri decimalni mesti, kolikor je možen tudi vnos. Glede na nastavitev 'Več kosov OS na eni šifri', ki velja za tip osnovna sredstva, program izvaja kontrolo na popravljanju zapisa inventure in sicer na polju Dejansko stanje Količina. V primeru, da nimamo izbrane te opcije, program zavrne shranitev količine različno od 1 (oziroma 0). Več kosov je dovoljeno vpisati za tip drobni inventar in osnovno sredstvo ob vključeni, prej omenjeni, opciji. Ureditev število decimalnih mest za količino tudi na poročilu Inventurni elaborat. 
 • Nastavitve - Nastavitve programa: Dodatna možnost nastavitve 'Zaokroževanje amortizacije', ki je aktivna za spremembo, ko nimamo izbrane opcije 'Obračun po mesecih'. Privzeto je določeno zaokroževanje zneska amortizacije na dve decimalni mesti za obračun v okviru enega meseca. Tudi, če se amortizacija obračunava z vpisom na kartico samo enkrat letno, torej kot letni obračun, se dejansko obračun izvede po mesecih. Z namenom, da med dvostavnim knjigovodstvom in osnovnimi sredstvi ni stotinskih razlik, se zato priporoča nastavitev zaokroževanje zneskov na dve decimalni mesti. 
 • Pripomočki - Brisanje iz registra: Omogočeno brisanje osnovnih sredstev iz registra od izbranega datum vnosa. Brisanje se izvede za zapis, ki ima knjižbo nabave in amortizacijske skupine. V primeru, da eno osnovno sredstvo ne zadošča pogojem, se brisanje ne izvede za nobeno osnovno sredstvo.

Obračun storitev

 • Obračuni – Tisk/Osnutki
  • Kontrola je umaknjena iz načina izstavitve – e-pošta preko UJPnet-a B2B. Kontrola na aktiven/vpisan TRR se izvaja samo za tiste plačnike, ki imajo na Otroci nastavljeno
   • eračun v e-banko 
   • UJPNet
  • Vzpostavljen je ločen pregled napak v obliki Dnevnika
 • Predvidene storitve
  • Dodano je obvestilo razloga zakaj se brisanje Predvidene storitve ne izvede. Obvestilo je v obliki Dnevnika.
 • Evidentiranje obrokov – Subvencije šolske prehrane
  • Urejen je izračun Zneska subvencije v primeru, če ima otrok večkrat koriščen obrok v enem dnevu

Spremljanje plačil

 • Knjiženje izpiska
  • Ker je pogoj za knjiženje vpisan sklic odobritve, je na knjiženje dodano obvestilo, v primeru, če je sklic prazen. Napake si lahko pogledamo v Dnevniku. Če se obdelava izpiska dela v SPR in če je sklic odobritve prazen, se na popravljanju postavke plačila odpre polje Sklic odobritve in stranka lahko vpiše sklic in ponovi knjiženje.

 Kadrovska evidenca

 • V aplikacijski varnostni sistem sta dodana nova ključa  - onemogočen predogled podatkov ter oblikovanje Word dokumentov.
 • Dodan nov Kadrovski šifrant Razlogi za izredni dopust.
 • Šifrant zaposlenih
  • Dodano opozorilo, če je zaposleni starejši od 70 let in nima vpisane dodatne osebne olajšave.

Obračun plač zaposlenim

 • Na obstoječo masko Prenosa v PP je dodana direktna povezava do ekrana Priprava plačilnih nalogov v modulu Plačilni promet.
 • Posredni uvoz
  • Pripravljena OLAP analiza napak na podlagi uvoza vrstic posrednega vnosa iz datoteke place.w-1.
 • Obračun
  • Dodano opozorilo v primeru, ko je znesek obračunske vrstice z nadomestilom nižji od 60% minimalne plače.
  • Dodano opozorilo v primeru, ko se leto osnove za boleznine ne ujema s podatki eBOL.
  • Dodano opozorilo, če je zaposleni starejši od 70 let in nima vpisane dodatne osebne olajšave.
  • Omogočen hitri preračun neto v bruto pri vnosu obračunske vrstice in preračunu osnov neto v bruto.
 • Odpravljena težava s pošiljanjem vseh obračunskih listov na skupen naslov v datoteki ZIP.
 • Obrazec REK-1
  • Urejena priprava obrazca v primeru zaposlenih, ki imajo vpisano dodatno osebno olajšavo (za starejše od 70 let).
 • OLAP analiza obračunskih vrstic
  • V analizo sta dodani polji šifra in naziv vrste izplačila JS.
 • OLAP analiza obračunanih prispevkov
  • V analizo sta dodani polji šifra in naziv organizacijske enote.
 • OLAP analiza pripravnikov v JS
  • V analizo so dodana polja: šifra in naziv stroškovnega mesta ter šifra in naziv organizacijske enote.
 • Redna delovna uspešnost v javnem sektorju
  • Urejeno odpiranje preglednice v primeru večjega števila zaposlenih.
  • Omogočeno ročno dodajanje zaposlenih v obračun.
  • V preglednico je dodano polje ročni vnos.
 • eNDM
  • Urejena priprava obrazca v primeru neaktivnih zaposlenih.
  • Urejena priprava obrazca  v primeru upoštevanja 60% minimalne plače.
  • Omogočeno upoštevanje 4-mestnega limita.
 • Evidenca prisotnosti
  • Omogočen prikaz vseh zaposlenih na kontrolnem izpisu viška ur.

Drugi osebni prejemki

 • Urejen naziv pogodbenika v OLAP analizi obračunov.

Registracija prisotnosti

 • Izračun salda ur
  • Dogodek NAD – Nadure se nikoli ne upošteva pri izračunu salda ur.
  • V primeru praznika se upoštevajo tudi drugi dogodki poleg prisotnosti.
  • Dogodek DP – Državni praznik se upošteva samo v primeru, ko je dan označen kot delovnik.

Obračun potnih nalogov

 • Onemogočena izbira delovnega mesta v šifrantu zaposlenih, če ima zaposleni vpisane podatke razporeditve na več DM. V tem primeru vnos delovnega mesta ni obvezen.

Ura za registracijo prisotnosti

 • Omogočen prikaz opravljenih ur namesto salda ur.

Fakturiranje

 • V primeru knjiženja preko pasivnih časovnih razmejitev se upoštevajo nastavitve analitik konta časovnih razmejitev.
 • Izvoz temeljnice izdanih računov v VOD standard za promete po 76.a členu so v temeljnici ločeni prometi po stopnjah ddv.
 • Odpravljena težava pri iskanju po Šifri kupca na preglednici računov/predračunov.
 • Na vnosnem oknu računov/predračunov se spreminja velikost polja Opomba ob spremembi velikosti okna.
 • V podatkovne sete izpisa predračunov je dodan podatek dobavni rok.
 • Pri kopiranju s spremembo predznaka količine ne davčno potrjenih računov v knjigo, ki se davčno potrjuje, se ne kopira podatek o izvornem računu v veze novega računa.
 • pri pripravi eRačunov je bilo za pošiljanje preko  Moj eRačun RS usklajena vsebina davčnih kategorij s srbskim standardom elektronskega fakturiranja. 
 • odpravljena težava pri zapisu eRačuna za ponudnika Moj eRačun RS, če je bil izpolnjenopis na vrstici računa.

Dobavitelji in kupci

 • Odpravljena težava pri vnosu serij z F11 na odpremnih nalogih, ko se je v nekaterih primerih prikazalo opozorilo: »Violation of primary key …«.
 • Dodana je možnost dodajanja priponke dobavnice preko pooblastila v varnostnem sistemu: »NDK - ODPREMNI NALOGI, Spreminjanje priponke dobavnice«. Operater v tem primeru lahko tudi pripenja priponko dobavnice in spreminja. Priponka se lahko menja tudi na zaprtih odpremnih nalogih preko Razkladanje/Dobavnica in preko api metode ModifyDispatchAdvice.
 • Na internih naročilih je podprto hitro iskanje dobavitelja in nekaj manjših izboljšav na vmesniku.
 • Naročila kupcev - Funkcija "Sestavnica/kalkulacija" na vrstici naročila kupca je dopolnjena:
  • pri prehodu na novo vrstico se kurzor pozicionira na polje "šifra sestavine",
  • polje "zap. št." (pozicije sestavnice) na vrstici ni možno spreminjati,
  • na polju "šifra sestavine" je omogočeno hitro iskanje tudi z neposrednim vnosom naziva artikla,
  • na preglednico je dodana kolona "EM" (enota mere sestavine),
  • urejeno dodajanje numerične maske pri ročnem vnosu šifre sestavine.
 • Naročila kupcev, odpremni nalogi - na funkciji (gumbu) "Opis artikla" se je umaknila bližnjica preko kombinacije tipk. Funkcija je dostopna sedaj samo preko klika z miško.
 • Odpremni nalogi – prepis vrstic naročila v odpremo; odpravljene težave pri vpisu količine za odpremo (ta se lahko spreminja v primeru vseh tipov naročil razen »celotno«).
 • Naročila kupcev – na naročila kupcev smo dodali nov zavihek »Dostava«. Na ta zavihek smo iz zavihka »Splošno« premaknili podatke, ki vsebinsko spadajo k dostavi. Posledično smo preuredili tudi vsebino in pozicijo podatkov na zavihku »Splošno«; vključno z dokumenti in fasciklom, ki smo jih prestavili na dno zavihka »Splošno«.
 • Naročila kupcev – zavihek »Dostava«, dodan je nov sklop podatkov "Naslovnik za dokumente", ki ima enako vlogo, kot "Naslovnik", ki ga poznamo iz predračunov in računov fakturiranja. 
  • Podatki "Naslovnika dokumentov" se pri vnosu novega naročila kupca polnijo iz stranke naročnika.
  • Poleg stranke naročnika in stranke plačnika je dodan gumb (funkcija) prenosa naslova v naslovnika dokumentov.
  • Pri formiranju naročila kupca na podlagi predračuna, se podatki naslovnika dokumentov v naročilo prenesejo iz predračuna.
  • Pri formiranju predračuna iz naročila kupca, se podatki naslovnika dokumentov v predračun prenesejo iz naročila. 
  • Pri kopiranju naročila kupca se v kopirano naročilo prenesejo tudi podatki naslovnika.
  • Pri kopiranju na konsignacijo se v kopirano naročilo prenesejo tudi podatki naslovnika.
  • Pri kopiranju naročila v drugega uporabnika se v kopirano naročilo prenesejo tudi podatki naslovnika.
 • Odpremni nalogi – zavihek »Dostava«, dodan je nov sklop podatkov "Naslovnik za dokumente", ki ima enako vlogo, kot "Naslovnik", ki ga poznamo iz predračunov in računov fakturiranja. 
  • Podatki "Naslovnika dokumentov" se pri vnosu novega odpremnega naloga polnijo iz stranke naročnika.
  • Poleg stranke naročnika in stranke plačnika je dodan gumb (funkcija) prenosa naslova v naslovnika dokumentov.
  • Pri prenosu enega naročila kupca v odpremni nalog, se podatki naslovnika dokumentov na odpremni nalog prenesejo iz naročila kupca.
  • Pri formiranju odpremnega naloga na podlagi predračuna, se podatki naslovnika dokumentov v odpremni nalog prenesejo iz predračuna.
  • Pri kopiranju odpremnega naloga se v kopirani odpremni nalog prenesejo tudi podatki naslovnika.
  • Pri prenosu enega odpremnega naloga v račun fakturiranja se iz odpremnega naloga na račun prenesejo tudi podatki naslovnika.
 • Izpisi
  • Na analizi odpreme je dodana dimenzija Serija.
  • Na analizi prevzema je dodana dimenzija Serija.

Materialno skladiščno poslovanje

 • Knjiženje - Predprejemi; pri navajanju informacij o količini artikla iz nekjniženega predprejema se od sedaj naprej upošteva skladišče iz vrstice predprejema in ne več skladišče iz glave predprejema. Ta informacija se pojavlja na več mestih (F7 - napoved zaloge, dobavitelji in kupci - napoved zaloge, dobavitelji in kupci - nepravilno napovedane zaloge, dobavitelji in kupci - pripomočki za formiranje naročil dobaviteljem, razpis proizvodnje - predvidena poraba materiala in tedenski prikaz potreb, web.API GetForecasting(v2).
 • v analizo prometa je bil dodan podatek o seriji artikla.

Trgovina na drobno

 • Popravljena ponastavitev, prilagoditev izbire stolpcev in barvanja forme na stari formi za gotovinsko prodajo, po aktivaciji forme za zaslon na dotik (po izstopu iz forme zaslona na dotik se ohranijo nastavitve stare forme, kot so bile pred vstopom na zaslon na dotik).
 • Gotovinska prodaja
  • Uporaba dodatnega prikazovalnika (POS display) na prodajnem mestu
   • Prikaz vnosa računa na teh posebnih prikazovalnikih se je v tej verziji posebej uredilo za manjše ekrane (primer 800x480).
   • Nastavitve dodatnega prikazovalnika se pri prenosu podatkov iz centrale na off-line blagajno lahko dodajo k ostalim podatkom za prenos. V nastavitvah prenosa je za ta namen dodana nastavitev »Prenos nastavitev POS barvnih zaslonov
 • .noprintrZ - hranjenje podatkov o originalnem računu v json obliki, se je s to verzijo umaknilo iz TDRPrometGlave  v novo tabelo TDRNoprintZ. Ob namestitvi se izvede tudi prepis vseh dosedanjih podatkov v novo tabelo.

Servisna dejavnost

 • Ob odpiranju servisnih nalogov omogočeno avtomatsko odpiranje fasciklov v dokumentnem sistemu. Fascikel se ob ustrezni nastavitvi odpre ob prehodu iz zavihka splošno na katerikoli drugi zavihek ali na potrdi.,
  • dodatna nastavitev na nastavitvah SER
  • dodatna nastavitev za šifro fascikla
 • odklepanje servisnih nalogov je omejeno samo na naloge, za katere so računi niso v statusu "izstavljen"

RIP

 • izvozne mape za Polni odgovor, dobavnico in račun se zdaj vedno predlagajo iz nastavitev NDK-ja (niso več vezane na operaterja
 • ponovni uvoz iz pregleda RIP naročil, zdaj upošteva tudi nastavitev za knjigo naročil
 • povratne informacije na najavo odpreme se povezujejo preko številke vrstice odpreme (prej na številko vrstice naročila kupca)

Kuhinja

 • Odpravljena napaka, do katere je prišlo pri popravku knjiženja porabe »Popravi knjiženje« v primeru, ko uporabnik ni zapustil programa po prvotnem knjiženju porabe.
 • uskladili smo poimenovanja stolpcev, ki prikazujejo skupino artiklov.

WEB.API

 • Get/Add/UpdateCustomets -  dodana dva nova podatka <AnalyticId> (šifra analitike) in <ParityCode>(šifra paritete).
 • Get/Add/ModifyOrder - dodani podatki o naslovniku naročila kupca.
 • MoveOrderToDispatchAdvice - dopolnitev metode, da podatke naslovnika prenese iz naročila kupca na odpremni nalog.
 • Get/Add/ModifyDispatchAdvice_v2 - dodani podatki o naslovniku odpremnega naloga.
 • PostDispatchAdviceToInvoice_v2 - dopolnitev metode, da podatke naslovnika prenese iz odpremnega naloga na račun.
 • GetWorkOrderBOM - med izbirne parametre metode je dodan parameter WorkOrderStatus (status delovnega naloga), ravno tako je podatek <WorkOrderStatus> dodan v odgovoru metode. 
 • GetForecastedStocks - izdelana nova metoda, ki za izbrani datum po ostalih izbirnih parametrih vrača podatek o razpoložljivi zalogi enega ali več artiklov.
 • Uvedba varnostnega sistema za vklop/izklop posamezne API metode - Vse API metode, ki so migrirane iz delphi na C# omogočajo oba varnostna sistema: generalni vklop  z možnostjo prepovedi posamezne metode in generalni izklop z možnostjo vklopa posamezne metode. API metode, ki še niso migrirane na C# pa omogočajo le sistem generalnega vklopa z možnostjo prepovedi posamezne metode. Podjetja, ki imajo v uporabi tudi nemigirane API metode, lahko torej varnostni sistem uporabljajo le na način generalnega vklopa (kar je privzeta nastavitev) z možnostjo izklopa posamezne metode.

ePoštar

 • pri ponudniku ePoštar poštni strežnik je bila dodana nova storitev Pošiljanje potrditev naročila, ki se uporablja za pošiljanje dokumentov iz naročil kupcev NDK prejemniku elektronske pošte.

mojaMALICA

 • Izbor menija
  • Glede na Zaporedno številko terminala (KUH - Meniji) in definiranih menijih na obrokih (OST -Storitve - Meniji) se na mojaMALICA prikažejo meniji po pravilu
   • najprej se razvrstijo meniji, ki imajo vpisano vrednost "Zaporedna terminal", nato pa meniji, ki nimajo vpisane vrednosti.
   • če ima več menijev isto vrednost "Zaporedna terminal", se razvrstijo po abecedi.
   • če vrednost "Zaporedna terminal" ni vpisana, se razvrstijo po abecedi.

mojINFO

 • Evidenca prisotnosti
  • Omogočeno je aktiviranje prepovedi spreminjanja sistemskega časa prisotnosti.
 • Prijava odsotnosti
  • Pri prijavi odsotnosti Izredni dopust je omogočena izbira razloga za izredni dopust. Pogoj je, da so razlogi za izredni dopust vneseni v šifrant Razlogov za izredni dopust v Kadrovski evidenci.
 • Kadrovska dokumentacija
  • Omogočeno je pošiljanje maila-a z obvestilom o vloženem dokumentu v mojINFO.


 • Splošno
  • V nastavitvah računa operaterja je omogočena izbira jezika. Trenutno je mogoče izbrati uporabo mojegaINFA v slovenskem, hrvaškem ali srbskem jeziku.
  • Dodana je povezava na spletno stran, kjer se nahajajo navodila za uporabo aplikacije mojINFO.
V tem prispevku