JS – vrsta obračuna za izplačilo Dodatka za nevarnost in pos. Obremenitve C227 (za zdravstvo in socialo)

S 87. členom ZIUPOPDVE je določen nov dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije javnim uslužbencem na delovnih mestih plačne skupine J v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva.

Javnim uslužbencem na delovnih mestih plačne skupine J, ki opravljajo delo v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in so v času epidemije pri svojem delu nadpovprečno izpostavljeni tveganju za svoje zdravje oziroma prekomerno obremenjeni zaradi obvladovanja epidemije, pripada dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v višini 30 odstotkov urne postavke njihove osnovne plače.

Pri izplačilu dodatka se uporabi šifra C227, ki bo v Uredbi o enotni metodologiji določena na novo.

Ne glede na določbe zakonov in kolektivnih pogodb, ki urejajo osnovo za nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela, se dodatek ne všteva v osnovo za nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela od 19. oktobra dalje.

Dodatek pripada javnim uslužbencem od 19. oktobra 2020 do preklica epidemije.

Dodajanje vrste obračuna

Pred dodajanjem vrste obračuna preverite verzijo iCentra. Šifro C227 smo dodali v verzijo 2021.01.003 oziroma novejšo.

V sistem obračuna (Šifranti…Sistem obračuna…Vrste obračuna) dodate novo vrsto obračuna v sklopu vrst obračuna skupine C.

Poiščite prvo prosto šifro od C60 dalje. Postavite se na šifro C43 ter kliknite na ikono. Vnesite prosto šifro ter ustrezen Naziv vrste obračuna.

Na zavihku Splošno izpolnite podatke tako, kot so na spodnji sliki.Postavite se še na zavihek Izračun. Podatke uredite tako, kot je na spodnji sliki.V primeru, da imate urejeno tudi kontiranje, uredite še podatke na zavihku Kontiranje. Če imate urejeno delitev po ključih, s kljukico označite tudi to polje.

Če ne spadate v zdravstvo in socialo, je za vas to navodilo brezpredmetno (npr. šole, vrtci,…)

V tem prispevku