Kadrovska evidenca (zgodovina različic)

NovostVerzija
 • Preglednica Zaposleni:
  • Dodani so stolpci Šifra pošte začasnega bivališča, Naziv pošte začasnega bivališča, Ure na dan.
 • Preglednica zaposlenih - Izbira poljubnega zaposlenega - Zgodovina za prihodnost - gumb Pripomočki: 
  • Pohitreno je delovanje Zgodovina - Pregled vseh spremembe in Zgodovina - pregled posamezne spremembe.  
 • Zaposleni - gumb Popravi zapis - Podatki plač - Plače - Plače - splošno:
  • Izračun delovne dobe glede na ure na dan:
   • Spremenjen način izbire, na kakšen način se podatek izračuna - dodan spustni seznam.
   • V polju je samodejno izbrana nastavitev glede vsebino, ki je bila v polju izbrana pred spremembo.
 • Spremembe zaposlenih (zgodovina):
  • Poenostavljen vnos opombe in povezave s preglednico dogodkov.
  • Umaknjeno predlaganje datuma veljavnosti in izbire statusa pri vnosu nove spremembe.
2024.04.001
 • Kadrovska evidenca - Obdelave, pregledi in izpisi - eVEM obrazci - obrazci M-1, M-2 in M-3: 
  • Šifrant 16 Podlaga zavarovanj je dopolnjen z dodatnimi izbirami v spustnem seznamu.
  • Za polji 17 Delovni/zavarovalni čas zavarovanca (ur na teden) in 18 Polni delovni/zavarovalni čas zavezanca (ur na teden) je dopolnjena kontrola dovoljenih ur za vnos.
 • Kadrovska evidenca - Obdelave, pregledi in izpisi - eVEM obrazci - obrazec M-3: Spreminjanje datuma 15 Datum začetka zavarovanja je omogočeno neposredno na obrazcu. 
 • Zaposleni - Dogodki zaposlenih - Izpiti, pregledi in potrdila - Vnesi nov zapis:
  • Urejeno ponujanje datuma konca dogodka v primeru, ko je na delovnem mestu vnesena veljavnost dogodka in je zaposleni razporejen na več delovnih mest.
 • Zaposleni - Pripomočki - Zgodovina - pregled sprememb v obdobju: Prikaz sprememb je zdaj izboljšan tako, da vključuje tudi spremembe, ki se zgodijo na poljih, ki so imela prazno vrednost in je na novo vpisana konkretna vrednost (ter obratno).
 • Podatek ure na dan ni obvezen v primeru statusa "Registracija prisotnosti" ali "Pogodbenik".
 • Zaposleni - Dogodki zaposlenih - Izpiti, pregledi in potrdila - gumb Tiskanje - Dokumenti - Napotnica - Predhodni pregled:
  • Urejen izpis Napotnice za prehodni zdravniški pregled (popravek besedila v Opombi).
 • Na šifrantu Plačnih razredov je onemogočen vnos izhodiščne plače, če ni izbran noben plačni razred.
 • Kadrovska evidenca - Obdelave, pregledi in izpisi - Analize podatkov zaposlenih - Struktura zaposlenih: V analizi so sedaj prikazani samo zapisi preteklih zaposlitev, ki imajo vpisano stranko prazno ali enako tisti, ki je izbrana v nastavitvah programa.
 • Zaposleni:
  • V kolikor je v Nastavitvah programa vklopljen Prikaz zaposlenih po enotah org. strukture, je na preglednici zaposlenih omogočena izbira po Šifri enote org. strukture.
2024.03.001
 • Napredovanja v javnem sektorju - v nastavitve programa na zavihek Napredovanje zaposlenih dodana možnost izbire izraza, ki se uporablja na izpisih - Javni uslužbenec (privzeta nastavitev) ali Zaposleni.
  • Izbrani izraz se tiska na izpisu Predloge ocenjevalnega lista, Ocenjevalnem in Evidenčnem listu.
 • Šifrant zaposlenih
  • Polji Številka aneksa in Številka pogodbe o zaposlitvi sta podaljšani na 50 znakov.
 • Dopolnitev čarovnika za uvoz podatkov:
  • Omogočen je naknadni uvoz osnov za boleznine. 
 • Šifrant zaposlenih
  • V preglednico so dodani podatki o šifrah in nazivih dodatnih analitik.
  • Urejen prikaz podatkov osnov za boleznine v primeru dostopa iz modula OPZ.
2024.02.001
 • Dodana je kontrola na že obstoječe šifre zaposlenih, v primeru, ko nove zaposlene dodaja več različnih operaterjev. 
 • Odpravljena težava s prikazom dogodkov neposredno iz bližnjic na zaposlenem.
2024.01.001
 • OLAP Analiza struktura zaposlenih
  • Dodano polje Brez.zdrav.prisp. – omogočen je prikaz zaposlenih, ki imajo v šifrantu zaposlenih na zavihku Datumi in dobe označeno polje Brez zdravstvenega prispevka ali ne – D/N.
 • Odpravljena težava s prikazom neizkoriščenega dopusta preteklega leta.
2023.11.003
 • Urejen prikaz dogodkov iz skupin Izobraževanje, Izpiti, pregledi in potrdila ter Delo in kariera glede na urejeno organizacijsko strukturo v primeru, ko imamo v nastavitvah programa označeno polje Prikaz zaposlenih po enotah org. strukture ter ustrezno urejen varnostni sistem.
 • Gumb Izbrani zaposleni -  dodan prikaz šifranta zaposlenih glede na urejeno organizacijsko strukturo v primeru, ko imamo v nastavitvah programa označeno polje Prikaz zaposlenih po enotah org. strukture ter ustrezno urejen varnostni sistem.
 • Pošiljanje obvestil za letni dopust po e-pošti - dodana možnost pošiljanja samo za izbrane zaposlene.
 • Odpravljena težava s shranjevanjem odločb o dopustu v primeru znakovnih šifer zaposlenih.
 • OLAP analiza Struktura zaposlenih - omogočen je prikaz zaposlenih glede na urejeno organizacijsko strukturo v primeru, ko imamo v nastavitvah programa označeno polje Prikaz zaposlenih po enotah org. strukture ter ustrezno urejen varnostni sistem.
 • Odpravljena težava s ponujanjem datumov na izpisu jubilantov v primeru prestopnega leta.
2023.11.001
 • Šifrant zaposlenih:
  • Prikaz vodje zaposlenega glede na organizacijsko strukturo.
  • V preglednico zaposlenih dodana polja: Šifra enote org. strukture, Naziv enote org. strukture, Vodja (šifra), Vodja (naziv), Polni regres, Dni na teden.
 • OLAP Struktura zaposlenih:
  • Na okno pred vstopom v analizo dodana možnost izbire statusa zaposlitve.
  • V analizo dodana polja: Polni regres, Dni na teden, Vodja (šifra), Vodja (naziv).
 • Omogočeno razvrščanje po imenu in priimku ali šifri zaposlenega pri tiskanju poteklih dogodkov.
 • Odpravljena težava s prikazom sprememb zaposlenih v obdobju.
 • Pretekle zaposlitve - ob kliku na funkcijo Izračunaj, se ponovno prikažejo podatki o delovni dobi za čas od zadnje zaposlitve do izbranega datuma.
2023.10.001
 • Obvestilo in Aneks o napredovanju - ažuriran datum, s katerim javni uslužbenec pridobi pravico do nove osnovne plače (01.12.2023).
2023.09.005
 • Urejen prikaz dogodkov (izobraževanjem izpiti, delo) v primeru neposrednega dostopa iz podatkov zaposlenih.
2023.09.002
 • Na vseh skupinah dogodkov je urejen prikaz zaposlenih po enotah organizacijske strukture:
  • Dostop do podatkov vseh zaposlenih v Dogodkih (nastavitev v KE»Prikaz zaposlenih po enotah org. strukture« = N ) ALI (nastavitev »Prikaz zaposlenih po enotah org. strukture« = D in (ključ »KE  Zaposleni - Administrator« ni vpisan ali je DA))
  • Dostop glede na organizacijsko strukturo (Nastavitev v KE "Prikaz zaposlenih po enotah org. strukture" = DA in ključ »KE – Dogodki: Administrator« je NE)
   • Dostop do zaposlenih iz organizacijskih enot, kjer je oseba vodja
   • Dostop do zaposlenih iz organizacijskih enot, kjer je oseba namestnik vodje
   • Dostop do zaposlenih iz organizacijskih enot, ki so podrejena organizacijski enoti, kjer je oseba vodja ali namestnik vodje.
 • Dodana sta stolpca Šifra enote org. strukture in Naziv enote org. strukture na vse preglednice za dogodke. 
 • Dopolnjena priprava podatka v polju Oznaka dokumenta – podatek vsebuje še sekunde časa priprave.
 • Pri pripravi XML datoteke spremenjeno poročanje kontaktnih podatkov referenta.
 • Dopolnitev stolpca Status – prikazuje se daljši opis statusa.
 • Obrazec M-3:
  • Dodan vzrok spremembe 06 – sprememba in popravek podatkov v rubriki 22 na podlagi predloženega potrdila o pravočasno vloženi prošnji za podaljšanje dovoljenja.
  • Urejeno pravilno številčenje polj 13 in 14 (vzrok in datum spremembe zavarovanja).
 • Omogočen je izračun pretekle delovne dobe za vse zaposlene.
2023.09.001
 • Šifrant zaposlenih: na polja za vpis Opomb ter Opis dela dodan drsnik, ki se aktivira v primeru vpisanega večjega števila vrstic.
 • Omogočeno upoštevanje zapisov zgodovine v OLAP analizi struktura zaposlenih.
 • Dodajanje novega zapisa zgodovine je omogočeno samo za zaposlene, ki že imajo obstoječ začetni zapis zgodovine.
 • V primeru dodajanja začetnega zapisa iz sprememb posameznega zaposlenega ponudimo šifro zaposlenega brez možnosti spreminjanja.
 • Ocenjevanje zaposlenih
  • Omogočeno brisanje ocenjevalnega obdobja.
  • Omogočeno brisanje vseh ocen zaposlenih.
 • OLAP Analiza pregledov, izpitov in potrdil - omogočen je prikaz samo zadnjega veljavnega dogodka za zaposlenega.
 • OLAP Analiza dela in kariere - omogočen je prikaz samo zadnjega veljavnega dogodka za zaposlenega.
2023.08.001
 • Delo in kariera
  • Omogočena avtomatska priprava številke dokumenta.
 • Nastavitve programa; dostop do nastavitev programa ni več vezan na nivo operaterja temveč na varnostni sistem "KE- MENI, Nastavitve programa" (zahtevana vrednost je true-vključeno). Ob namestitvi programa se bo vsem obstoječim operaterjem nivoja 1 varnostni sistem samodejno dodelil.
2023.07.001
 • Šifrant zaposlenih:
  • Omogočen vnos delovnega koledarja zaposlenega v primeru posebnega urnika.
  • Omogočen pregled vseh sprememb zaposlenih v izbranem obdobju.
  • Plače - splošno
   • Dodano polje Dni na teden - polje se upošteva pri izračunu dopustov.
   • Dodano polje Regres za LD - 100 %. V primeru, ko imamo zaposlenega, ki dela krajši delovni čas, ima pa pravico do polnega zneska regresa, se bo regres obračunal v celoti, če bo polje označeno s kljukico.
  • Funkcija Izračunaj (delovno dobo) v preteklih zaposlitvah: spremenjen zaslon, ločen prikaz podatkov o izračunani delovni dobi na dan za gospodarstvo in javni sektor. 
  • Urejeno pravilno ponujanje referenta na gumbu Povezave na zaposlenem v primeru, ko operater ni povezan z nobenim referentom.
 • OLAP analiza struktura zaposlenih
  • Omogočena priprava podatkov za zaposlene ne glede na obdobje zaposlitve.
2023.06.001
 • Šifrant zaposlenih
  • Omogočen vnos ločenega e-naslova, ki se bo uporabil za pošiljanje službenih zadev.
  • V preglednico stikov zaposlenega sta dodani polji Privzeti stik in e-naslov - službeni.
2023.05.001
 • Pripravljen pripomoček za ocenjevanje uspešnosti zaposlenih v gospodarstvu.
 • Pripomoček za prešifriranje delovnih mest v javnem sektorju - dopolnjene kontrole ob izvedenem prešifriranju.
 • OLAP analiza struktura zaposlenih:
  • Dodana polja: Ure/dan, Ure/teden, Delež zaposlitve glede na polni delovni čas, Delež osnovne plače, RIZDDZ, Področje dela (šifra), Področje dela (naziv)
 • Urejeno tiskanje Word vzorcev iz dogodkov Delo in kariera - odpira se enak vzorec, ne glede na to ali je bila na zaposlenem vnesena sprememba za prihodnost ali ne.
2023.04.001
 • Pripravljen pripomoček za prešifriranje delovnih mest za javni sektor, ki zajema:
  • Analizo obstoječih delovnih mest po zaposlenih
  • Uvoz novih delovnih mest iz Kataloga
  • Posodobitev obstoječih delovnih mest (Naziv, Šifra naziva, Min in Max plačni razred)
  • Prešifriranje delovnih mest (potrebna aktivacijska koda)
 • Dodana možnost priprave dopusta za zaposlene po individualni pogodbi:
  •  v Nastavitve programa na zavihku Dopust dodano polje Individualne pogodbe - upoštevaj samo osebne kriterije,
  •  pri pripravi dopusta se zaposlenim, ki nimajo plače po KP, upošteva samo podatke, vnesene v Osebne pogoje za dopust zaposlenega.
 • Iz priprave odločb o dopustu so izločeni zaposleni s statusom registracija prisotnosti in pogodbenik ter zaposleni z datumom prekinitve v lanskem letu.
 • Odpravljena težava pri tiskanju obvestil za letne dopuste v primeru neposrednega tiskanja z uporabo razvrščanja po SM in priimku zaposlenega.
 • Šifrant delovnih mest - dodano polje Smer strokovne izobrazbe.
 • OLAP analiza struktura zaposlenih - dodani polje Smer strokovne izobrazbe (šifra) in Smer strokovne izobrazbe (naziv).
2023.03.001
 • Nastavitve programa
  • Dodana možnost izbire šifre vrste dopusta za invalidnost.
 • V Šifrant vrste invalidnosti dodana podatka možnost vnosa števila dni dopusta ter dodatni dopust.
 • Dopolnjena priprava obvestil za letni dopust - upošteva se dodatno število dni dopusta za invalidnost.
2023.02.001
 • OLAP analiza struktura zaposlenih - dodana polja Poskusno delo do, Aneks - številka, Aneks - datum, Aneks - datum poteka, Starševsko varstvo, Invalidnost - opombe.
 • Dopolnjen vzorec izpisa obvestila za letni dopust - Letni dopust III.
2023.01.001
 • Na vnos podatkov družinskega člana je dodano polje Spol. 
 • OLAP analiza družinskih članov - dodana polja Spol družinskega člana, Šifra stroškovnega mesta, Naziv stroškovnega mesta
 • OLAP analiza struktura zaposlenih - dodana polja iz zavihka Invalidnost.
 • OLAP analiza pregledov, izpitov in potrdil - dodana polja Opravljeno, Opis in Obveznost.
 • Odpravljena je težava pri vnosu sprememb za naprej v šifrantu zaposlenih v primeru, ko je bila vključena revizijska sled na šifrantu zaposlenih.
 • Umaknjeno opozorilo v primeru spremembe podatka v Ure na dan ob pomikanju po zaposlenih s puščicami levo zgoraj.
2022.18.001
 • V šifrantu zaposlenih je omogočena izbira vrste delovne vize.
 • Polji Šifra in Naziv mentorja sta dodani v OLAP Analizo dela in kariere.
 • Polje Šifra zaposlenega je dodano v OLAP Analizo dela in kariere in Analizo pregledov, izpitov in potrdil.
 • Polje Šifra delovnega mesta je dodano v OLAP Analizo dela in kariere, Analizo izobraževanja in Analizo pregledov, izpitov in potrdil.
 • Omogočeno nastavljanje varnostnega sistema za dostop do osnov zaposlenih.
 • V šifrant zaposlenih je dodano opozorilo, ki se prikaže ob potrditvi spremembe podatka Ure na dan. Opozorilo se prikaže v primeru, ko na zaposlenem  v Dopusti in odsotnosti obstajajo podatki na vrsti Letni dopust po odločbi in če ima uporabnik licenco za Obračun plač in Kadrovsko evidenco.
 • Opozorilo je dodano tudi pri vnosu podatkov preko Zgodovine (spremembe za prihodnost).
2022.17.001
 • Polji Šifra in Naziv razloga za prekinitev delovnega razmerja sta dodani v OLAP struktura zaposlenih in OLAP fluktuacije zaposlenih.
 • Polji Starost-zaposlitev in Starost-prekinitev sta dodani v OLAP analizo Fluktuacija zaposlenih
 • Polje Starost-dogodek je dodano v OLAP analizo Prišli/odšli po mesecih
2022.16.001
 • Čarovnik za uvoz zaposlenih je dopolnjen s podatki DobaPrejZnotrajLeta,,DobaPrejZnotrajMeseci, DobaPrejZnotrajDnevi, DobaPrejLeta, DobaPrejMeseci, DobaPrejDnevi, OlajsavaSplosnaZnesek, SifraSindikata, StalnoSifraDrzave, ZacasnoSifraDrzave in GesloObrList
2022.15.001
 • Na maski Analiza pregledov, izpitov in potrdil je preimenovano polje "Veljavnost od" v "Potek veljavnosti od". 
 • V Nastavitvah programa je dodana kontrola -  če obstaja licenca OPZ, potem je Šifra uporabnika pri povezavi z obračunom plač zaposlenih (OPZ) obvezen podatek.
 • Odpravljena težava pri urejanju razporeditve po delovnih mestih, če je bil vpisan podatek v polju Šifra področja dela.
 • Odpravljena težava pri izpisu podatkov o datumu začetka in konca ter šifri in nazivu delovnega mesta na Word pogodbi o zaposlitvi, kadar dokument pripravljamo iz preglednice zaposlenih.
2022.14.001
 • Na maski zaposlenega je dodan gumb z možnostjo dodajanja prve proste šifre zaposlenega.
 • Ob pomikanju po zaposlenih je odpravljena težava z osveževanjem podatkov, vezanih na registracijo prisotnosti.
 • Ob pomikanju po zaposlenih je odpravljena težava pri osveževanju polja Naziv enote org. strukture.
 • Na pregledu jubilantov je dodano razvrščanje po datumu jubileja.
 • Urejen je izpis Potekli dogodki na dan - zajete ima dogodke tudi za dan, na katerega delamo poizvedbo.
 • Onemogočeno brisanje določenih podatkov iz šifranta zaposlenih, če je podatek uporabljen na maski (v uporabi).
 • Med pripomočki v šifrantu zaposlenih je preimenovana izbira "Urejanju šifre urnika" v "Dodelitev urnika" in dodana možnost izbiranja zaposlenih, ki jim želimo urediti urnik.
 • Omogočen dostop do podmenijev v Splošnih šifrantih.
2022.13.002
 • Na gumbu Pripomočki je dodana možnost urejanja šifre urnika za vse ali samo za izbranega zaposlenega. Izpolnijo se podatki registracija prisotnosti, nivo uporabnika in šifra urnika.
 • V OLAP analizo dela in kariera dodano polje Kraj opravljanja dela.
2022.12.001
 • Umaknjeno opozorilo pri urejanju šifranta zaposlenih v primeru, ko v nastavitvah ni bilo povezave na bazo Obračuna plač.
2022.11.001
 • Dopolnitev varnostnega sistema na meniju Obdelave, pregledi in izpisi - dodani ključi:
  • Potek aktivnosti - Potek dela za določen čas
  • Napredovanje zaposlenih
  • Sistemizacija delovnih mest
  • Prijava nezgode  ER8
  • Podatki PPZ
 • Dodana ključa, ki omogočata ureditev dostopa do Kadrovskih podatkov in Podatkov plač v šifrantu zaposlenih:
  • ZAP - ZAPOSLENI, Kadrovski podatki - onemogočen dostop do vseh podrejenih zavihkov
  • ZAP - ZAPOSLENI, Podatki plač - onemogočen dostop do vseh podrejenih zavihkov
 • Omogočen vnos prevoda v šifrant Razlogi za izredni dopust
2022.10.002
 • V aplikacijski varnostni sistem sta dodana nova ključa  - onemogočen predogled podatkov ter oblikovanje Word dokumentov.
 • Dodan nov Kadrovski šifrant Razlogi za izredni dopust.
 • Šifrant zaposlenih
  • Dodano opozorilo, če je zaposleni starejši od 70 let in nima vpisane dodatne osebne olajšave.
2022.09.001
 • Omogočena poljubna izbira zaposlenih v nastavitvah vseh OLAP analiz iz modula Kadrovska evidenca.
2022.07.001
 • Šifrant zaposlenih
  • Urejen prikaz podatkov na zavihku določitev dopusta v primeru, ko uporabnik nima licence za modul registracija prisotnosti.
 • Nastavitve
  • Pripravljen nov zavihek za vnos nastavitev povezanih z aplikacijo mojINFO. 
  • Omogočeno določanje možnosti nalaganja dokumentacije in izbire vrste dokumenta na katero se bo naložena dokumentacija shranila.
 • Napredovanja v JS:
  • Možnost izrednega zaključka napredovalnega obdobja
2022.06.001
 • Napredovanja v javnem sektorju
  • Dodan podatek Datum Izpisa v nastavitvah tiskanja Evidenčnega lista. Datum se izpiše pod podpisom odgovorne osebe
  • Omogočena izbira poljubnega delovnega mesta in plačnega razreda na evidenčnem listu (zaradi izrednih napredovanj in menjave nazivov delovnih mest)
 • Odločbe o letnem dopustu KPVIZ:
  • Posodobljen vzorec glede na zakonske spremembe
2022.04.001
 • Šifrant zaposlenih
  • V preglednico je dodan podatek Številka pogodbe.
 • Odpravljana težava s shranjevanjem odločb o dopustu v eRegistrator v primeru uporabe skupnih nastavitev tiskanja.
2022.03.001
 • Dopolnjena je večina podatkov z opisi oz. vrednostmi v spremembah zaposlenih za prihodnost.
 • Posodobljen vzorec izpisa Aneksa o napredovanju za leto 2022
 • V dodatni dopust po DM je dodan pripomoček, s katerim je omogočeno kopiranje dodatnih pogojev iz enega delovnega mesta na drugo delovno mesto.
2022.02.001
 • Šifrant delovnih mest
  • Omogočen vnos novega delovnega mesta iz obstoječega (kopiranje).
2021.16.003
 • Napredovanja v javnem sektorju
  • Iz zaključenega napredovalnega obdobja je možno odpreti spremembo za prihodnost, z ustreznim datumom veljavnosti in plačnim razredom.
 • Dodana je OLAP analiza relacij.
2021.16.001
 • Dodana je funkcionalnost dodatnega dopusta po tarifnem razredu.
 • Dodana je kontrola pri vnosu družinskega člana; in sicer pri izbiri šifre sorodstva.
 • Dodana je OLAP analiza stikov.
2021.15.001
 • Obrazci eVEM
  • Urejeno številčenje podatkov na vlogah M-1, M-2 in M-3.
 • Urejen prikaz zaporedne številke pri tiskanju potrdila o prejemu gesla 
 • Šifrant zaposlenih:
  • Odpravljeno več napak pri vnosu in urejanju razporeditve na delovna mesta
 • Napredovanja v JS:
  • Izpis predlog ocenjevalnih listov je omogočen za neaktivne zaposlene, ko na filtru izrecno izberemo neaktivnega zaposlenega
 • Dogodki zaposlenega:
  • Med podatke izpisov je dodana številka dokumenta
2021.14.001
 • Odpravljena je težava v primeru nastavitve »Starost nad 60 let«.
 • Opozorila v primeru neskladnih podatkov pri vnosu zaposlenega (Starost nad 60 let, glede na datum rojstva, invalid nad kvoto in starost nad 60 let, ipd)
 • Podaljšanje polj ulica in kraj v naslovu zaposlenih na 50 znakov
 • Manjši popravki na izgledu form, bolj pregledno združevanje vnosnih elementov
 • Napredovanja v JS:
  • Odpravljena napaka pri kliku na gumb Pripomočki v primeru, ko ni povezave na Obračun plač
2021.13.001
 • V preglednico zaposlenih sta dodana podatka šifra urnika in naziv urnika.
 • V OLAP analizo Struktura zaposlenih so dodana polja povezana z začasno prekinitvijo ter šifra in naziv urnika.
 • Zgodovina zaposlenih
  • Omogočen vpogled v podatke, ki se spreminjajo na podlagi označene spremembe.
  • Omogočen vpogled v nazive zapisov iz povezanih šifrantov (nazivi statusov zaposleni, stroškovnih mest in drugih analitik, občin, nazivi osnov zaposlenih itd.)
 • Delo in kariera
  • Dodan podatkovni set s podatki o spremembah za prihodnost (zgodovina).
2021.12.001
 • Odpravljena napaka na šifrantu zaposlenih, v primeru ko nimamo povezave z OPZ.
 • Omogočen privzet zapis deležev zaposlitve, šifre ZPIZ, leta osnove za boleznine in % nakazila pri vnosu zaposlenih.
 • Na delo in kariera je dodan word vzorec – Izdajnica za delovno opremo.
 • Dopolnitev vsebine podatkovnih setov za MS word vzorce.
 • Dopusti
  • Pripomoček za usklajevanje stanja dopusta v primeru spremembe podatka ure na dan
 • Vodenje zgodovine
  • Odpravljena napaka z osveževanjem osnov zaposlenih na aktivnih zapisih zgodovine v primeru neposrednega spreminjanja osnov na zaposlenem.
2021.11.001
 • Šifrant zaposleni
  • Omogočena izbira zaposlenega, ki se nadomešča v primeru zaposlitve za določen čas z razlogom: nadomeščanje začasno odsotnega delavca.
 • Dopusti in odsotnosti
  • Pripravljen pripomoček za spreminjanje zadnjega meseca za koriščenje dopusta za izbrane zaposlene.
2021.10.001
 • Šifrant zaposlenih
  • Odpravljena težava s spreminjanjem statusa zaposlitve, v primeru ko se predhodno izbere razporeditev po delovnih mestih.
 • Urejeno predlaganje šifre občine bivališča pri vnosu podatkov v obrazec ER-8.
 • OLAP analiza struktura zaposlenih
  • Urejen izračun podatkov stalnosti in pokojninske dobe v primeru dela s povečanjem.
  • Odpravljena težava v primeru daljšega naziva na skupini zaposlenih.
 • Odpravljena težava na izpisu naziva delovnega mesta na Word vzorcih, v primeru različnih nazivov delovnih mest na različnih šifrantih z enako šifro delovnega mesta.
 • Urejanje Word vzorcev
  • Dopolnjen vpogled v podatkovne sete.
2021.09.001
 • Šifrant zaposlenih
  • Odpravljene napake pri dodajanju in usklajevanju podatkov zaposlenih in strank
2021.07.001
 • Pripravljen pripomoček za pripravo novega zapisa spremembe (zgodovine) za izbrane zaposlene.
 • Urejeno je beleženje podatkov o vnašalcu in popravljalcu na skrajšani formi za vnos družinskih članov. 
 • Analiza delovnih mest za JS 
  • Podatek org. enota se pravilno črpa iz razporeditve po delovnih mestih
2021.06.001
 • Šifrant zaposlenih
  • V preglednico šifranta zaposlenih je dodano polje GSM.
  • Na zaslonu zaposlenega je omogočen prikaz zavihka mesečni seštevki po delovnih mestih.
 • V OLAP analizo Struktura zaposlenih so dodana nova polja:
  • Delovna doba ista dej. – (Leta, Meseci, Dnevi)
  • Delovna doba dodatna pok. – (Leta, Meseci, Dnevi)
  • Plača po KP (Plača po kolektivni pogodbi)
  • Delovna doba skupna pok. – (Leta, Mesci, Dnevi)
 • Napredovanja JS
  • Pri tiskanju dokumentacije se dokumenti shranijo v eRegistrator v pdf obliki
2021.05.001
 • Šifrant zaposlenih
  • Dostop do podatkov vseh zaposlenih (nastavitev »Prikaz zaposlenih po enotah org. strukture« je N (V KE – Nastavitev programa)).
  • Dostop do podatkov vseh zaposlenih (privzet način delovanja, ključ »KE Zaposleni - Administrator« ni vpisan ali je DA).
  • Dostop glede na organizacijsko strukturo (nastavitev »Prikaz zaposlenih po enotah org. strukture« je D in ključ »KE - Zaposleni - Administrator« je NE).
   • Dostop do zaposlenih iz organizacijskih enot, kjer je oseba vodja.
   • Dostop do zaposlenih iz organizacijskih enot, kjer je oseba namestnik vodje.
   • Dostop do zaposlenih iz organizacijskih enot, ki so podrejena organizacijski enoti, kjer je oseba vodja ali namestnik vodje in dostop do zaposlenih iz organizacijskih enot, kjer je oseba vodja ali namestnik vodje.
 • Napredovanje zaposlenih:
  • Aneks za napredovanje je bil ažuriran na zadnjo verzijo
  • Pri tiskanju Evidenčnega lista je bila dodana možnost tiskanja utemeljitve 
2021.04.001
 • Odpravljena napaka pri uvozu preteklih zaposlitev. Zapisi, povezani z drugimi šifranti, se ne brišejo več.
 • Odpravljena je napaka ob dvojnem kliku na stolpce Datum zadnje zaposlitve, Datum prekinitve in Št. dni dopusta tekočega leta.
2021.03.001
 • Pripravljena OLAP analiza fluktuacije zaposlenih.
2021.02.001V tem prispevku