Prenosi, spremembe amortizacijske stopnje in amortizacijske skupine, izločitve

Skupinski prenosi OS ali DI

V modulu Osnovna sredstva in drobni inventar lahko osnovna sredstva ali DI posamezno prenašamo iz enega nahajališča (SM, SN,..) na drugo nahajališče ali pa skupinsko. Skupinsko pomeni, da vsa sredstva, ki jih imamo na enem nahajališču prenesemo na novo nahajališče. Ta obdelava se nahaja v meniju pripomočki – Spremembe… tukaj lahko izbiramo med različnimi spremembami in sicer: sprememba nahajališča, sprememba am. skupin in stopenj, sprememba SM, sprememba SN, sprememba Referentov. Poleg teh sprememb pa imamo tudi Spremembo kontov in Spremembo količine OS.

 


Ko izberemo spremembo nahajališča se nam najprej odpre opozorilno okno, kjer vam svetujemo da se pred obdelavo naredi rezervna kopija podatkov.Ko imamo narejen rezervno kopijo podatkov (lahko jo naredimo ročno ali pa imamo to urejeno avtomatsko) nadaljujemo s spremembo nahajališč.

Odpre se nam okno, kjer vpišemo iz katerega nahajališča bomo prenesli na drugo nahajališče.V polje datum, vpišemo datum, na katerega se bo zabeležila sprememba nahajališča za vsa osnovna sredstva in/ali DI, nato se pomaknemo v preglednico, kjer imamo izpisana vsa nahajališča, ki jih imamo v šifrantu. V stolpec Nova šifra nahajališča pa vpišemo ali izberemo iz šifranta nahajališče, na katerega želimo premakniti sredstva. V našem primeru bomo vsa sredstva, ki jih imamo na nahajališču 0000007 premaknili na nahajališče 0000003 na dan 30.9.2022. Prenos iz nahajališča na nahajališče se izvede ko pritisnemo na gumb Potrdi.

V primeru da imamo nahajališče povezano s stroškovnim mestom, lahko istočasno z nahajališčem zamenjamo tudi stroškovno mesto.V primeru da izberemo DA, nam program zamenja nahajališče iz 0000007 na 0000003, ter stroškovno mesto iz 0000007 na 0000003.

Če izberemo NE se zamenja le nahajališče. Izpiše se nam obvestilo da je obdelava končana.


Izbrali smo opcijo DA, in sedaj poglejmo spremembe.

Na osnovnih sredstvih, vidimo da nam je program zabeležil spremembo NH in SM na dan 30.9.2022.Pri drobnem inventarju pa imamo zabeleženo spremembo PR = Prenos na dan 30.11.2021. Vidimo da smo zamenjali nahajališče in stroškovno mesto.


Tako kot smo zamenjali nahajališče, lahko tudi zamenjamo Stroškovno mesto, stroškovnega nosilca ali pa referenta.


Sprememba amortizacijske stopnje na amortizacijski skupini

Pred obdelavo najprej naredimo rezervno kopijo podatkov, na to nas tudi opomni program.V šifrantu amortizacijskih skupin Šifranti / Amortizacijske skupine spremenimo stopnjo.  Ob spremembi stopnje nas program tudi opozori, da je potrebno zagnati pripomoček za menjavo stopenj.


Na glavnem meniju izberemo Pripomočki / Spremembe … / Spremembe am. skupin in stopenj.Odpre se preglednica šifranta amortizacijskih skupin. Če želimo s 1.1.2022 obračunati amortizacijo z uporabo nove stopnje, ki smo jo predhodno vnesli na amortizacijsko skupino, vpišemo datum spremembe 31.12.2021.  

V stolpec Nova šifra AM skupine prepišemo šifro AM skupine kateri smo spremenili procent amortizacije, kot prikazuje slika spodaj.


Po končani obdelavi imamo na kartici osnovnega sredstva zabeležen tip spremembe SP - sprememba procenta na vneseni datum.Opozorilo:

V kolikor imamo vnesena osnovna sredstva pridobljena v letu 2022 imamo po končani obdelavi na kartici dve spremembi SP in obe pobrišemo.V tem primeru bo procent amortizacije zabeležen samo med osnovnimi podatki na kartici, v vrsticah (na zavihku spremembe) te informacije ne bomo imeli, program pa bo pravilno vzel stopnjo amortizacije iz amortizacijske skupine.


Prenos osnovnih sredstev iz ene amortizacijske skupine v drugo

Sredstva iz ene amortizacijske skupine v drugo prenesemo s pomočjo obdelave Spremembe am. skupin in stopenj v pripomočkih.

Preden nadaljujemo z obdelavo nas program opozori in priporoča, da se naredi rezervna kopija podatkov.Ko imamo to urejeno nadaljujemo s spremembami. Odpre se nam novo okno kjer vpišemo datum, na katerega želimo da se zabeleži sprememba. Tukaj velja pravilo, da bo program po novi stopnji amortizacije oz. novo amortizacijsko skupino bo upošteval od prvega dne naslednjega meseca. Primer, če zapišemo datum 31.12.2020, potem bo sprememba veljala od 1.1.2021.
V polje Nova šifra Am. skupine napiše šifro v katero bomo prenesli sredstva, v našem primeru bomo amortizacijsko skupino zamenjali vsem sredstvom, ki so sedaj v skupini 3, se pravi iz skupine 3 jih bomo prenesli v skupino 6, na dan 31.12.2021, sprememba pa se bo upoštevala s 1.1.2022.

Prenos iz nahajališča na nahajališče pri drobnem inventarju

Pri drobnem inventarju se sprememba nahajališča beleži pod tip spremembe PR=Prenos. Obvezno vpišemo količino, ki jo prenašamo. Glede na vpisano količino program izračuna povprečno nabavno vrednost in popravek vrednosti. Nahajališče iz katerega prenašamo se vpiše v polje »Nahajališče«, novo nahajališče pa v polje »Na nahajališče«. 

Pri prenosih drobnega inventarja, si lahko pomagamo z gumbom Stanje analitike.Ko kliknemo na gumb   se nam odpre nova preglednica, kjer dobimo stanje drobnega inventarja po nahajališčih, SM, SN, referentih in drugih analitikah.V preglednici izberemo vrstico drobnega inventarja, ki ga želimo prenesti in kliknemo spodaj na izberi. Odpre se nam novo okno kjer po potrebi popravimo količino ki jo prenašamo, izberemo pa tudi nahajališče, SM, SN, Referenta …kamor se bo drobni inventar prenesel.Po vneseni spremembi preverimo kartico.Pri spremembi ostalih analitik (SM,SN, referent,…) postopamo enako kot zgoraj opisano.

Pri prenosu drobnega inventarja moramo paziti da vpišemo pravilno količino, nahajališče in pa stroškovno mesto (SN; RF) če jih uporabljamo. V primeru, da pozabimo količino, zgrešimo nahajališče ali stroškovno mesto nas na to opozori program.


V preteklosti, ko niso bile še vse kontrole vgrajene v program, je pa lahko prišlo do negativne zaloge in pa prenosa brez količine.

Takole bi zgledala kartica DI ko gre za napačen prenos:
Napačni prenosi se odražajo tudi v registru.Take prenose je potrebno pobrisati in ponovno pravilno vnesti. Spremembe drobnega inventarja lahko vnašamo tudi za pretekla leta, program nas bo opozoril da leto ne ustreza, ampak lahko nadaljujemo z vnosom.

Napačne spremembe oz. spremembe v minus (negativna zaloga) je v programu onemogočena z novejšimi verzijami, ker se izvaja kontrola glede razpoložljive količine. Glede na to da teh kontrol v preteklosti program ni imel, smo primere v gradivu pustili, da uporabnik ve kako težavo rešiti v teh primerih.

Enako kot smo lahko vnesli napačen prenos se je lahko zgodilo, da smo vnesli napačno izločitev ali pa izločitev brez količine.

Na take izločitve brez količine moramo biti še posebno pozorni, saj to pomeni da drobnega inventarja nismo izločili iz registra.

V tem prispevku