Poročila o plačah (SALARIES)

Terminologija

Angleški izraz Slovenski prevod
SY - Selected year Izbrano leto
PY - Previous year Preteklo leto
CY - Current year Trenutno leto
PY YTD - Previous year to Date Preteklo leto do današnjega dne
FY - First year Prvo leto
LY - Last year Zadnje leto
Country name Država
Cost center Stroškovno mesto
Cost unit Stroškovni nosilec
Total cost Celoten strošek
Gross amount Bruto znesek
Net amount Neto znesek
Billing of illnesses  Plačilo za bolniško
Average national salary Povprečna plača v državi
Bill Plačilo
Employee Zaposlen
Salarie Plača
Effective hours Efektivne ure
Estimate hours Predvidene ure
Absence Odsotnost
Workplace Delovno mesto

Skupno vsem poročilom

 1. Prostor za logo podjetja
 2. Ime poročila
 3. Filtri s katerimi lahko omejimo podatke na vizualizacijah
 4. Gumb z vprašajem vsebuje povezavo do navodil na spletu.
 5. Datum in ura zadnje osvežitve oziroma do kdaj imamo podatke v poročilih.


Analiza plač (Salaries analytics)

Poročilo prikazuje analizo plač v podjetju. Poročilo je interaktivno tako da je možno s pomočjo filtrov ali kliki na vizualizacije podatke ustrezno filtirati.

 1. Kartice prikazujejo različne vrednosti vezane na plače in sicer:
  1. Celoten strošek porabljen za plače
  2. Bruto znesek porabljen za plače
  3. Neto znesek porabljen za plače
  4. Vrednost zneska plačila za bolniške
  5. Povprečna bruto plača v podjetju
  6. Povprečna bruto državna plača
 2. Graf prikazuje celoten strošek porabljen za plače glede na analitiko stroškovnih mest
 3. Graf prikazuje celoten strošek porabljen za plače glede na analitiko skupine izplačila
 4. Graf prikazuje celoten strošek porabljen za plače glede na analitiko vrste zaposlitve
 5. Graf prikazuje celoten strošek porabljen za plače glede na analitiko plačilnega razreda
 6. Graf prikazuje celoten strošek porabljen za plače glede na analitiko delovnega mesta
 7. Graf prikazuje celoten strošek porabljen za plače glede na analitiko vrste izplačila
 8. Graf prikazuje celoten strošek porabljen za plače ločen glede na tip zaposlitve (zaposlen, pogodbenik). Linijska črta prikazuje število delavcev


Rast plač (Salaries growth)

Poročilo prikazuje rast plač po različnih analitikah kot so delovna mesta, stroškovna mesta in zaposleni. Poročilo je interaktivno tako da je možno s pomočjo filtrov ali kliki na vizualizacije podatke ustrezno filtirati.

 1. V filtrih je možno izbrati različno analitiko (stroškovna mesta, delovna mesta in zaposlenega) ter s tem vplivati na izbor podatkov v grafu pod številko 4.
 2. Kartice prikazujejo:
  1. Rast neto izplačil med letošnjim in lanskim letom
  2. Število zaposlenih med letošnjim in lanskim letom
  3. Neto povprečje vseh rasti
  4. Neto rast glede na zadnje leto in prvo leto.
 3. Graf prikazuje neto izplačila po letih in črto trenda
 4. Tabela prikazuje vrednosti glede na izbrano analitiko iz točke 1.  Prikazujemo vrednosti kot so povprečna neto plača, skupna neto vrednost izplačil, povprečje neto rasti, indeks med zadnjim in prvim letom, število zaposlenih in povprečno število zaposlenih v obdobju (slednji dve sta primerni za analitiki stroškovno mesto in delovno mesto)
 5. Matrična tabela prikazuje v vrsticah mesece in v stolpcih leta padajoča od najnovejšega navzdol. Vrednosti, ki so v tabeli so mese povprečna neto plača, skupna neto vrednost izplačil, % neto glede na prejšnji mesec, % neto glede na prejšnje leto, število zaposlenih.


Statistika ur (Hours statistics)

Poročilo prikazuje statistiko opravljenih ur delavcev v posameznem obdobju. Poročilo je interaktivno tako da je možno s pomočjo filtrov ali kliki na vizualizacije podatke ustrezno filtirati.

 1. Kartice prikazujejo:
  1. % efektivnih ur, kar pomeni ur rednega dela glede na ostale vrste dela
  2. % ur med izbranim letom in preteklim letom
  3. % ur med planiranimi in opravljenimi. Planirane se izračuna glede na delavnike po 8 ur.
  4. Število zaposlenih.
 2. Graf prikazuje strukturo opravljenih ur glede na vrsto ure.
 3. Graf prikazuje število opravljenih ur glede na vrsto ure.
 4. Tabela prikazuje skupine ur in njihov seštevek.
 5. Graf prikazuje seštevek ur v izbranem letu in preteklem letu. Linija prikazuje odstotek ali izbrano leto presega preteklo v sodelovanju z linijo, ki prikazuje 100%.
 6. Graf prikazuje seštevek ur glede na predvidene ure. Zelena linijska črta prikazuje količnik med skupnim seštevkom in predvidenimi urami. Oranžna linijska črta prikazuje 100 % linijo in rjava prikazuje kakšen je bil delež efektivnih ur v tem obdobju.


Kartica zaposlenega (Employee statistics)

Poročilo prikazuje kartico zaposlenega. Poročilo je interaktivno tako da je možno s pomočjo filtrov ali kliki na vizualizacije podatke ustrezno filtirati.

 1. Kartični seznam prikazuje osnovne podatke o posameznem zaposlenemu.
 2. Kartice prikazujejo:
  1. Celoten strošek
  2. Neto znesek izplačila
  3. Odsotnost v urah
  4. Znesek izplačila bolniške odsotnosti
  5. Opravljene efektivne ure
  6. Skupaj opravljenih ur
 3. Graf prikazuje celoten strošek zaposlenega po stroškovnih mestih
 4. Graf prikazuje opravljene ure zaposlenega po stroškovnih mestih
 5. Graf prikazuje celoten strošek zaposlenega po delovnih mestih
 6. Graf prikazuje opravljene ure zaposlenega po delovnih mestih
 7. Graf prikazuje celoten strošek zaposlenega po mesecih ločen glede na plačo in regres
 8. Graf prikazuje skupaj opravljene ure glede na predvidene ure
 9. Tabela prikazuje skupni strošek,m število ur in neto izplačilo glede na različne tipe opravjenega dela


V tem prispevku