Pošiljanje dobavnice kupcu v obliki eSlog 2.0 preko ePoštarja

iCenter omogoča pošiljanje dobavnic v obliki eSlog 2.0. preko ePoštarja na dva načina, Po elektronski poti ali Po e-pošti. Predpogoj, da pošiljanje in na drugi strani prejemanje e-dobavnic doseže svoj namen, je da imata prejemnik in pošiljatelj usklajene črtne šifre (EAN kode) ali pa šifre artiklov. V nadaljevanju je opisan postopek Nastavitev in Izstavitve.

Nastavitve


Za pošiljanje dobavnic preko ePoštarja v obliki eSlog 2.0 je najprej potrebno urediti nastavitve v ePoštarju. Zatem na vsaki stranki na zavihku Izstavitev dokumentov nastavimo željen način izstavitve.
Preko gumba Vnesi zapis dodamo nov način izstavitve. • Tip dokumenta: izberemo DobavnicaNDK
 • Način izstavitve - imamo tri možnosti:
  • Tiskanje – naročilo se bo tiskalo (ta opcija velja tudi, če ni nič nastavljeno)
  • eSlog po e-pošti – preko ePoštarja bo poslana dobavnica v eSlog 2.0 formatu na strankin e-poštni naslov
  • Po elektronski poti (ePoštar) – dobavnica v formatu eSlog 2.0 bo poslana preko ponudnika elektronske poti (trenutno omogočeno samo preko ponudnika Omrežje elektronske izmenjave ZZInet)
 • Ponudnik elektronske poti: izberemo ponudnika Omrežje elektronske izmenjave ZZInet (samo v primeru ko je Način izstavitve Po elektronski poti)
 • Obrazec: Izberemo v kakšni obliki se bo tiskalo oziroma v kakšni obliki se bo pripravil PDF dokument (če je polje prazno, se bo uporabil obrazec, ki bo izbran ob izstavitvi)
 • e-naslov: Vpišemo strankin elektronski naslov; v primeru več el. naslovov, le-te ločimo s podpičjem »;« (samo v primeru ko je Način izstavitve eSlog po e-pošti)
 • Tip ovojnice: ne izpolnjujemo

Izstavitev


Dobavnica je dokument, ki fizično spremlja blago zato se vedno tiska. Obenem se strankam, ki imajo na načinu izstavitve nastavljeno Po elektronski poti ali eSlog po e-pošti, pošlje tudi v izbrani obliki. 


Opomba: Dobavnice lahko izstavljamo, ko je dokument poknjižen v Materialno skladiščno poslovanje.


Prvi korak je torej Tiskanje dobavnice.Odpre se nam spodnje okno, kjer izberemo želeni obrazec in dobavnico natisnemo.


Ko zapremo zgornje okno, se nam pojavi okno za izstavitev v obliki eSlog 2.0 preko ePoštarja. • Podpisnik eDobavnice: izberemo digitalno potrdilo s katerim lahko dobavnico digitalno podpišemo (ni obvezno)
 • Ne izvozi črtne šifre: v eSlog 2.0 gre tudi črtna šifra iz šifranta artiklov, če je ta kljukica aktivna, se ta šifra ne zapiše v eSlog 2.0

 • Optimizacija PDF: Dokument PDF se navadno ustvari v formatu PDF/A. Če je kljukica aktivna, pa se ustvari navadni PDF dokument.


Ob kliku na gumb Izstavitev, gre eDobavnica direktno v čakalno vrsto ePoštarja.


Funkcionalnost je omogočena tudi preko masovnega Tiskanja/Izstavitve dobavnic.V tem prispevku