2023.01.001

BP Blagajniško poslovanje

 • Spremenjena je kontrola glede datumskih meja in sicer se kontrola na vnosu novega dokumenta izvaja glede na zadnji dokument in ne na zadnji dnevnik.
 • Izpis dnevnika - odpravljena je težava pri izpisu Prejšnjega salda v primeru prvega dnevnika v novem letu.

DDV Davek na dodano vrednost

 • Preglednica - Izbor računov - Dodana možnost pregleda (filtriranja) plačanih računov tudi takrat, ko na obdobju ni nastavitve za obračun po plačani realizaciji, obstajajo pa v obdobju plačila za račune, ki so označeni po plačani realizaciji (odkupi).
 • Obračun - Urejena težava, ko se v letu 2023 nekateri računi ne vključijo v obračun.

DK Dvostavno knjigovodstvo

 • Posredno knjiženje: V primeru deviznega knjiženja brez zapiranja in brez uporabe tečaja se le-ta ustrezno preračuna na osnovi predhodno vnesenih zneskov v tuji in domači denarni enoti.
 • Posredno knjiženje: Pri knjiženju plačil z zapiranjem več dokumentov je urejeno, da se prvotno vneseni znesek ob potrditvi zapiranja ne spremeni. Pri spreminjanju obstoječe knjižbe je v primeru ustrezne knjižbe obvestilo "Zapiranje ni možno, ker je postavka že zaprta." umaknjeno.
 • Posredno knjiženje: Popravljeno je besedilo informacije v primeru napake pri knjiženju z zapiranjem. Informacija "Prekinjena 2. transakcija" se ne pojavi več.
 • Pregled knjiženja: V primeru izvoza podatkov v Excel na desni klik se napaka "Field Priponka not found." ne pojavi več, prerazporejanje stolpcev na privzeti način ni potrebno.
 • Dnevne obdelave - Plačevanje: Odpravljena je napaka, ki se je pojavila na gumbu Predračun.

OBR Obresti

 • Urejen prenos podatkov iz obračuna obresti v glavno knjigo in DDV z upoštevanje procedure prenosa GK, DDVN.
 • V DDVN se izvede prenos le za obračune, ki so izbrani na glavi obračuna, da se jih prenaša v DDV Obračun. Konto na izbranem oknu za prenos mora biti označen, da se na tem kontu knjižijo računi v breme. Analitika se prenese iz obračuna, sicer pa iz okna za prenos, če konto ali protikonto tako zahtevata. Na oknu za prenos je omogočeno poleg šifre temeljnice izbrati in potem dopolniti s svojo številko temeljnice. Dogodek je možno le izbrati šifro iz šifranta. Ob potrditvi je kontrola, da polji nista prazni.

OSD Osnovna sredstva in drobni inventar

 • Dodatna kontrola in blokada na vnos ali prepis nabavne vrednosti osnovnega sredstva v primeru vnosa iz drugih programov (prenovljeni PRAC, DK promet posredno) na že izveden dodatni obračun amortizacije. Program javi:
 • Obračun amortizacije je bil za izbrano obdobje že izveden. Vnos ni dovoljen.
 • V primeru vnosa v programu osnovna sredstva za obdobje v katerem je bila amortizacija že obračunana pa je le opozorilo.
 • Osnovna sredstva in drobni inventar - zavihek Amortizacija: v primeru začasnega obračuna amortizacije so vrstice obarvane z modro podlago. Ko se amortizacija obračunana dokončno pa je ozadje zapisov belo.

OST Obračun storitev

 • Šifranti - Otroci - Odpravljena je težava na vnosu TRR za otroka, če je v Administraciji - Uporabnik in računalnik - Nastavitev okolja, vpisan ključ HVSTRANKE=DA
 • Pripomočki - Priprava podatkov za VIROPR.DAT: Odpravljena je težava pri upoštevanju izbranih obračunov med dvema letoma. V seštevek zneskov je bil zajet znesek z enako številko neizbranega obračuna drugega leta.

PP Plačilni promet

 • Priprava plačilnega naloga: Odpravljena je težava pri pripravi plačilnega naloga za primer, ko se za šifro stranke prejemnika niso prikazali na formi podatki o nazivu, naslovu in kraju stranke.

PRAC Prejeti računi

 • Prejeti računi - Knjiženje in davki - Urejen nov pripomoček za uvoz podatkov iz Excela s pomočjo čarovnika za uvoz podatkov. 
 • Povezava PRAC-MSP: Pregledi - Na pregledu po računih in prejemih so vidne tudi dobavnice.
 • Pri pošiljanju računa v potrjevanje se dodatno beležijo aktivnosti v revizijsko sled potrjevanja.
 • Povezava PRAC - MSP: odpravljna napaka, ki se je pojavila pri delnem povezovanju prejema, ki ima izvor iz TDR-ja

SPR Spremljanje plačil računov

 • Računi in plačila - Odprte postavke: odpravljena je težava pri vnosu, brisanju in izpisu za šifrant Prva gruča in Druga gruča. 

DOP Drugi osebni prejemki

 • Obrazec REK-O:
  • Urejena priprava REK-O obrazca v primeru povezave na program Obračun storitev (OST) - omogočena je priprava analitičnega dela REK-O  obrazca z davčno številko ter imenom dijaka.
  • Odpravljena težava z dostopom do ikon za pripravo REK-O obrazca (varnostni sistem).
  • V polje Čas priprave REK obrazcev se polni čas priprave REK-O obrazca.
  • Zamenjava besedila na Šifri REK B06c in B06č.
 • Urejeno osveževanje polja Obračun zaključen.

KE Kadrovska evidenca

 • OLAP analiza struktura zaposlenih - dodana polja Poskusno delo do, Aneks - številka, Aneks - datum, Aneks - datum poteka, Starševsko varstvo, Invalidnost - opombe.
 • Dopolnjen vzorec izpisa obvestila za letni dopust - Letni dopust III.

OPN Obračun potnih nalogov

 • Dopolnjen varnostni sistem na šifrantu zaposlenih še s ključema: ZAP - ZAPOSLENI, dodaj delavca in ZAP - ZAPOSLENI, spremeni delavca.
 • Obrazec REK-O:
  • Zamenjava besedila na Šifri REK B06c in B06č.
  • Odpravljena težava z dostopom do ikon za pripravo REK-O obrazca (varnostni sistem).

OPZ Obračun plač zaposlenim

 • Dodani novi zneski premij KDPZ, ki veljajo od obračuna plače za mesec januar 2023 dalje.
 • Pri funkcijah preračuna neto vrstic ali osnov v bruto, urejena privzeta vrednost kljukice v polju Hitri vnos.
 • Urejeno tiskanje potrjenih terminov odsotnosti glede na organizacijsko strukturo.
 • Obrazec REK-O:
  • Dopolnjena priprava M08 v primeru obračuna negativne refundacije.
  • Dopolnjena priprava analitičnega REK-O v primeru, ko ima zaposleni poleg imena vpisan še naziv (npr. , dr.med.)
  • V polje Čas priprave REK obrazcev se polni čas priprave REK-O obrazca.
  • Zamenjava besedila na Šifri REK B06c in B06č.
  • Odpravljena težava z dostopom do ikon za pripravo REK-O obrazca (varnostni sistem).
 • OLAP analiza prenosa v DK - analitike se prikazujejo samo v primeru, ko je konto nastavljen tako, da zahteva analitike. V primeru, da je konto samo finančni, prikaza analitik v OLAP analizi prenosa v DK ni.
 • OLAP analiza obračunov - omogočena izbira Organizacijske enote pred vstopom v analizo.
 • OLAP analiza obračunskih vrstic - omogočena izbira Organizacijske enote pred vstopom v analizo.
 • Odpravljena težava z dostopom do ikon za pripravo REK-O obrazca (varnostni sistem).
 • Obrazci eNDM
  • Odpravljena težava s pripravo polja Opomba v XML zahtevka.
  • Urejen prenos podatkov iz posebnega koledarja v obračun eNDM.

Registracija časa

 • Odpravljena težava s prikazom seznama zaposlenih v pripomočkih glede na organizacijsko strukturo.
 • Onemogočeno urejanje organizacijske strukture podjetja iz preglednice za izbiro šifre organizacijske enote.

FAK Fakturiranje

 • Računi
  • dodatna je kontrola na minimalne prodajne cene ob izhodu iz vnosa računa, ki je v stanju dokumenta 'v pripravi'. Kontrola deluje na enak način kot pri vnosu vrstic.
 • Predračuni
  • dodatna je kontrola na minimalne prodajne cene ob izhodu iz vnosa predračuna, ki je v stanju dokumenta 'v pripravi'. Kontrola deluje na enak način kot pri vnosu vrstic.
 • Pri pripravi eRačuna je urejena kontrola posebnih znakov v šifri artikla. Pri pripravi eRačuna s kljukico "Ne izvozi črtne šifre" se v podatek črtne šifre eRačuna ne vpisuje nič. Če ni kljukice "Ne izvozi črtne šifre" se v eRačun vpisuje le črtna šifra artikla če je ta vpisana na artiklu.

MSP Materialno skladiščno poslovanje

 • Urejeno shranjevanje postavitve stolpcev na preglednici in prikaz vseh stolpcev na seznamu po nastavitvi na novo izbranih/prikazanih polj.
 • Pri pripravi temeljnice nabave, porabe se je polnjenje podatka o Stroškovnem nosilcu dopolnilo na način, da se šifra SN vzame tudi iz vrstice dokumenta, če na artiklu ta podatek ni vpisan. Podatek o SN se na konto seveda polni samo v primeru, ko konto tako zahteva.

NDK Naročila dobaviteljem in kupcev

 • Naročila kupcev
  • dodatna je kontrola na minimalne prodajne cene ob izhodu iz vnosa naročila kupcev, ki je v stanju dokumenta 'v pripravi'. Kontrola deluje na enak način kot pri vnosu vrstic.
 • Odpremni nalogi
  • dodatna je kontrola na minimalne prodajne cene ob izhodu iz vnosa odpremnega naloga, kateremu lahko spreminjamo ceno / popuste. Kontrola deluje na enak način kot pri vnosu vrstic.
 • Kupci - odpremni nalogi; na odpremni nalog (zavihek "Dostava") je dodan nov podatek "Pripravljeno za prevzem". V kolikor je vklopljen (true) pomeni, da je odprema pripravljena za prevzem (kupca), pokaže se tudi čas (datum/ura) ko vklopa tega podatka. Podatek se lahko vklopi samo za odpremne naloge, ki niso dani v komision (za te odpremne naloge, mora ta status napolniti vertikalna WMS rešitev) in še niso knjiženi v MSP. V kolikor ima vsaj eno skladišče vrstic odpremnega naloga označeno, da je pod "pristojnostjo WMS-a" lahko ta podatek vklaplja izključno vertikalna WMS rešitev.
 • Kupci - odpremni nalogi; med statuse odpremnih nalogov dodan še status "Za prevzem", ki v preglednici prikaže tiste odpremne naloge, ki imajo vklopljen podatek "pripravljeno za prevzem" in še niso knjiženi v MSP (ali niso zaprti/stornirani).
 • Kupci - odpremni nalogi; na preglednico odpremnih nalogov je dodana nova kolona "Za prevzem", ki pokaže ali je odprema pripravljena za prevzem kupca (se obnaša enako, kot nov dodan status).
 • Kupci - naročila kupcev; naročilo kupca, kateremu storniramo predračun, lahko ponovno prenesemo v nov predračun.
 • Kupci - naročila kupcev; dopolnjeno prikazovanje statusa predračuna; prikazuje se tudi zapadle statuse (enako narejeno tudi na predračunih znotraj programa fakturiranja).
 • Odpravljena težava na vnosnih oknih dokumentov, ko se je v nekaterih primerih pojavilo opozorilo: "Access violation at address ...".
 • Na prevzemih dobaviteljev je urejeno iskanje artikla po črtni šifri artikla, iz šifre artikla ali iz črtne šifre vrstice.

Ogrodje – iCenter

 • Pri oblikovanju QR izpisov, je urejen zapis časa in operaterja popravljanja le na shranjevanje izpisa.
 • odpravljena težava, ko niso pravilno delovala nekatera opravila razpoejevalca operavil, če so bili v imenu strežnika šumniki
 • Revizijska sled - Urejena težava pri shranjevanju nastavitev.
 • Šifrant pogodb: Iz portala JN plačila se polnita tudi podatka o aktivnosti pogodbe in interni oznaki pogodbe
 • Šifrant pogodb: Gumb Prevzem nove pogodbe je urejen tako, da se prevzamejo pogodbe s portala JN Plačila

QM Spremljanje kakovosti

 • Vhodna kontrola, končna kontrola  posodobljena funkcija za kreiranje odpremnega naloga ob zaključevanju kontrolnega naloga (vrsta prometa, naslovnik).

TDR Trgovina na drobno

 • Sprememba načina interpretacije sporočila iz POS terminala v primeru vrste povezave Bankart, kar odpravlja blokiranje programa v primeru vnosa napačnega PIN-a (3x) na terminalu.

VRP Večnivojski razpis proizvodnje

 • Na vseh knjiženjih v materialno skladiščno poslovanje (prejemi, izdaje, prenosi) urejeno polnjenje podatka MSPPrometGlave.PovezavaDokPRAC
 • Knjiženje - delovni nalogi; pri funkciji "knjiženje v MSP" smo na preglednici predloga izdaje sestavin dodali možnost vpisa opombe vrstice porabe sestavine, ki se prenese v opombo vrstice izdaje.
 • Knjiženje - delovni nalogi; pri funkciji "izdaja sestavin" smo na preglednici predloga izdaje sestavin dodali možnost vpisa opombe vrstice porabe sestavine, ki se prenese v opombo vrstice izdaje.
 • Delovni nalogi - tiskanje delovnega naloga; odpravljene težave pri razvrščanju sestavin delovnega naloga na izpisu naloga v primeru brisanja in dodajanja (fantomskih) sestavin.
 • Dopolnjena procedura za avtomatsko izvajanje ponovnega izračuna proizvodnih cen.

ePoštar

 • prijava (registracija) na Edonet / iCenter predal deluje preko proxy strežnika
 • test povezave na Edoner / iCenter predal deluje preko prokxy strežnika
 • pošiljanje / prejemanje pošiljk deluje preko proxy strežnika

eR eRegistrator

 • odpravljena težava, ko ni delovalo kopiranje prilog dokumentov

Stranke

 • Dogodki - Urejena težava, ki se je občasno pojavljala ob zapisu dolga v opombo dogodka stranke.
 • Uvoz strank s čarovnikom - Dodana možnost uvoza podatla "Model" pri uvozu TRR. Privzeto se polni podatek "00".

Web.API

 • GetOrderProcessOverview - na nodu <Invoice> dodan podatek <IDInvoiceNumber>, ki se polni šele, ko je račun izdan in predstavlja knjigovodsko številko računa, v nodu <DispatchAdvice> dodana statusa "in commissioning" /v komisioniranju) in "ready for pickup" (pripravljeno za prevzem)
 • AddWarehouseGoodsIssue - Urejena validacija in prekinitev knjiženja izdaje preko API-ja ko artikel nima zaloge na skladišču.
 • GetOrder - dodan podatek <ProformaInvoicePaymentStatus>, ki predstavlja status plačila predračuna (enako, kot je to viden "Status predračuna" na preglednici naročil kupcev znotraj iCentra).
 • GetOrderStatus - dodan podatek <ProformaInvoicePaymentStatus>, ki predstavlja status plačila predračuna (enako, kot je to viden "Status predračuna" na preglednici naročil kupcev znotraj iCentra).
 • GetOrderProcessOverview - na node <ProfromaInvoice>dodan podatek <ProformaInvoicePaymentStatus>, ki predstavlja status plačila predračuna (enako, kot je to viden "Status predračuna" na preglednici naročil kupcev znotraj iCentra).
 • Get/Mofify/AddDispatchAdvice - dodana nova podatka iz odpremnega naloga <ReadyForPickup> in <ReadyForPickupDateTime> (pripravljeno za prevzem in pripravljeno za prevzem datum-ura).
 • GetDispatchAdviceStatus - dodana nova podatka iz odpremnega naloga <ReadyForPickup> in <ReadyForPickupDateTime> (pripravljeno za prevzem in pripravljeno za prevzem datum-ura).
 • GetOrderStatus - dodana nova podatka iz odpremnega naloga <ReadyForPickup> in <ReadyForPickupDateTime> (pripravljeno za prevzem in pripravljeno za prevzem datum-ura).

mojaMALICA

 • V primeru, da je v OST - Nastavitve - Evidentiranje obrokov vzpostavljeno in definirano Zaklepanje po obrokih, je prikaz roka prikazan na vsakem obroku posebaj do kdaj je možna odjava/prijava. Če Zaklepanja po obrokih nimamo vzpostavljenega, je prikaz do kdaj je možna prijava/odjava na enak način, kot je bila do sedaj.
 • Vzpostavljena je kontrola na nastavitve gesla v Varnostni sistem - Varnostna politika za prijavo v mojaMALICA in v primeru Zamenjave gesla na Nastavitvi računa - Zamenjaj geslo
V tem prispevku