Dodatek za delo v tveganih razmerah (C223) za javne uslužbence – začasni ukrep po ZIUOPDVE

Uradnem listu št. 175/27.11.2020 je bila v 123. členu objavljena sprememba pri izračunu dodatka za delo v tveganih razmerah za javne uslužbence. 

Začasni ukrepi v javnem sektorju 

123. člen
(zagotavljanje sredstev za dodatek po 11. točki prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor)

(1) Sredstva za financiranje dodatka iz 11. točke prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18; v nadaljnjem besedilu: KPJS) se delodajalcem v javnem sektorju zagotovijo v proračunu Republike Slovenije.

(2) Delodajalci v javnem sektorju vložijo zahtevek za sredstva iz prejšnjega odstavka občini ustanoviteljici ali resorno pristojnemu ministrstvu. Minister, pristojen za finance, natančneje predpiše postopek in roke za uveljavljanje zahtevkov.

(3) Sredstva za financiranje dodatka iz 11. točke prvega odstavka 39. člena KPJS se delodajalcem v javnem sektorju zagotavljajo od 19. oktobra 2020 za čas trajanja epidemije. Na enak način se za financiranje dodatka iz 11. točke prvega odstavka 39. člena KPJS zagotovijo sredstva tudi zasebnim izvajalcem socialnega in zdravstvenega varstva, ki dejavnost opravljajo v okviru mreže javne službe ter zasebnim vrtcem s koncesijo in zasebnim vrtcem.

(4) Ne glede na določbe zakonov in kolektivnih pogodb, ki urejajo osnovo za nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela, se dodatek za rizične razmere na podlagi 11. točke 39. člena KPJS ne všteva v osnovo za nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela.

Sprememba se nanaša na vključitev dodatka C223 v nadomestila. S tem zakonom se od 28. 11. 2020 dalje do preklica epidemije, dodatek za delo v tveganih razmerah ne všteva v osnovo za izračun nadomestil.

To pomeni, da bo potrebno pred plačo za december 2020 to vrsto obračuna odstraniti iz mesečnega seštevka 024 oziroma 240 (odvisno od tega, kakšen imate način izračuna nadomestil).

V primeru, ko pa imate izplačilo tega dodatka javnim uslužbencem (ki niso direktorji) tudi v novembru, morate dodatek za čas do vključno 27. 11. 2020 upoštevati v izračun nadomestil, znesek za dodatke, opravljene od vključno 28. 11. 2020 do 30. 11. 2020 pa ne.

V tem primeru predlagamo, da si za dodatek po 28. 11. 2020 odprete novo vrsto obračuna, ki ne bo upoštevana v nadomestilu in je ne vključite v mesečni seštevek 024 ali 240.

Novo vrsto obračuna kopirate iz že obstoječe šifre C43. Preden vrsto obračuna kopirate, v Šifranti…Sistem obračuna…Vrste obračuna v sklopu šifer C poiščite prvo prosto šifro od C60 dalje. Nato se postavite na vrsto obračuna C43 (Delo v tveganih razmerah). Kliknite na.V polje Šifra vrste obračuna vnesite prvo prosto šifro v skupini C. Ustrezno dopolnite Naziv.Na zavihku Izračun preverite, da imate v polju Vnos obdobja kljukico.Ostalih nastavitev ni potrebno spreminjati. Uredite še kontiranje ter oznako za Delitev po ključu ter nastavitve potrdite.

Dodatek se ne všteva v osnovo za nadomestila, zato posebno urejanje mesečnih seštevkov ni potrebno, saj se novo dodana vrsta obračuna avtomatsko ne všteva v nadomestila.

V tem prispevku