Verzija 2021.12.001 (30.8.2021)

Kadrovska evidenca

 • V preglednico zaposlenih sta dodana podatka šifra urnika in naziv urnika.
 • V OLAP analizo Struktura zaposlenih so dodana polja povezana z začasno prekinitvijo ter šifra in naziv urnika.
 • Zgodovina zaposlenih
  • Omogočen vpogled v podatke, ki se spreminjajo na podlagi označene spremembe.
  • Omogočen vpogled v nazive zapisov iz povezanih šifrantov (nazivi statusov zaposleni, stroškovnih mest in drugih analitik, občin, nazivi osnov zaposlenih itd.)
 • Delo in kariera
  • Dodan podatkovni set s podatki o spremembah za prihodnost (zgodovina).

Obračun plač zaposlenim

 • Obračun
  • Odpravljene neskladnosti pri razporejanju prispevkov od razlike do minimalne plače.
  • Omogočen vpogled v podatke, ki se bodo spremenili na podlagi pripravljenega zapisa spremembe za prihodnost (zgodovine).
  • Omogočen ponovni obračun z osveževanjem urnika zaposlenega ali brez osveževanja.
  • Omogočeno je tiskanje rekapitulacije obračuna v tujem jeziku.
  • Odpravljena je napaka pri izpisu dopusta in koriščenja ur na obračunskem listu v tujem jeziku.
  • Odpravljena je napaka pri prenosu v obračun, v primeru, ko je maska šifre zaposlenega nastavljen kot znakovni vnos.
 • Prenos v Dvostavno knjigovodstvo
  • Knjiženje zneskov premij KDPZ in PPZ na dodatne analitike
  • Možnost izdelave XML datoteke za uvoz temeljnice v Dvostavno knjigovodstvo (datoteka nadomešča datoteko promet.w-1)
 • Izplačilna lista po SM
  • Preimenovana v Izplačilna lista
  • Izpis in sortiranje sta predelana po vzoru izpisa obračunskega lista
 • Izvoz podatkov plač v javnem sektorju
  • Izvoz zaposlenih v kadrovski načrt poenoten z analizo virov financiranja ISPAP
 • OLAP analiza obračunov
  • V OLAP analizo sta dodana podatka šifra in naziv urnika zaposlenega.
  • Prispevki invalidov nad kvoto se pravilno prikažejo samo zaposlenim s tem statusom.
 • OLAP analiza prispevkov
  • V OLAP analizo prispevkov sta dodana zneska: Oprostitev in Oprostitev r.d.m.o ter štiri dimenzije povezane s posebnostmi prispevkov: Opr. prisp. ZAP, Pov. prisp. ZAP, Del. opr. PIZ in Opr. vseh prisp.
 • Evidenca prisotnosti
  • Omogočeno samodejno usklajevanje datumov obdobij v vrsticah koraka 3 z eBOL.
  • Urejen izračun prevoza v primeru prisotnosti, ki se je začela prejšnji dan, in skupnega prenosa dogodkov iz registracije prisotnosti.

Registracija prisotnosti

 • Urejeno določanje lokacije in stroškovnega mesta dogodka v primeru, ko se je prisotnost začela prejšnji dan.

mojInfo

 • Evidenca prisotnosti
  • Odpravljena težava pri zapisu prisotnosti za uporabnike z uporabniškim imenom daljšim od 20 znakov.

ePoštar

 • odpravljena težava, ko pri vnosu sporočila za storitve preko poštnega strežnika, ni bilo možno dodajati parametrov s pomočjo spustnega menija z klikom na desni gumb miške.

Naročanje dobaviteljem in kupcev

 • na prevzemih smo dodali možnost uvoza preko elekronskih poti (ZZI) prejetih eDobavnic v prevzeme.
 • pri izbiri artiklov s pomočjo tipke F5 smo uredili prikaz datuma zadnjega prejema in zadnje izdaje tako, se upoštevajo vsi prometni podatki in ne samo prometni podatki tekočega leta.
 • Pri pripravi zbirnih računov se Kraj obdavčitve upošteva samo za odpreme ki imajo oznako ddv: PU – Prodaja blaga na daljavo EU. V ostalih primerih se kraj predlaga privzeto po sistemu vpisa glave računa.
 • Odpravljena težava pri serijskem tiskanju dobavnic, ko se pri tiskanju ni uporabil ustrezni QRD vzorec.

Večnivojski razpis proizvodnje

 • Na bazo SF smo dodali dve novi funkciji za pripravo podatkov podatkovnega skladišča. Ena pripravlja podatke o materialni sestavi artiklov(ufn_SAOPBI_Artikli_Sestava) druga o tehnološki sestavi artiklov (ufn_SAOPBI_ Artikli_Tehnologija).
 • Pripomočki – usklajevanje proizvodnih cen; pohitritev procesa usklajevanja (enkratni zagon ali zagon preko razporejevalca-opravila) ter odprava težav omejitev izvajanja po stroškovnih mestih, nosilcih in referentih.

Obvladovanje kakovosti

 • Medfazna kontrola – na karakteristiki posamezne operacije je dodan podatek ali je proces pod kontrolo ali ne. Določi se avtomatsko na enak način, kot se skozi izris kontrolne karte. Karakteristike za katere je proces izven kontrole se v preglednici karakteristik operacij obarvajo sivo.
 • Certifikatna listina – dodana nova nastavitev (v nastavitvah programa; zavihek »splošno«) ali se pri pripravi certifikatne listine na vhodni kontroli upoštevajo le artikli katerim s vodijo zaloge po serijah ali vsi artikli.

Programski vmesnik API

 • Izdelani sta novi metodi Add/ModifyWorkOrder, ki omogočata vpis novega delovnega naloga oziroma spreminjanje delovnega naloga programa VRP.
 • Izdelana je nova metoda getOrderRealisation, ki za posamezno stranko in artikel prikaže podatek o skupno naročeni količini, že realizirani količini in razliki.
 • Izdelana je nova metoda GetUser za pridobivanje podatkov o operaterjih iCentra.
 • Izdelani novi metodi za dodajanje in spreminjanje podatkov referenta Add/ModifyClerk

Osnovna sredstva in drobni inventar

 • Usklajene kontrole in poenoten postopek procedure brisanja osnovnega sredstva vnesenega iz modula novih prejetih računov v modulu Novi prejeti računi in v programu Osnovna sredstva meni preglednica osnovnih sredstev in drobnega inventarja ter iz menija Pripomočki / Brisanje osnovnega sredstva izbor za registrsko številko.
 • Osnovno sredstvo in vrstico računa je dovoljeno brisati dokler je račun na statusu neknjiženo ali nepreneseno v glavno knjigo. Program javi opozorilo.
 • Osnovno sredstvo je dovoljeno brisati iz registra osnovnih sredstev dokler vsebuje le zapise, ki nastanejo ob prvem vnosu (nabava, vpis amortizacijske stopnje).
 • Osnovno sredstvo ni dovoljeno brisati iz registra v primeru, da so bile vnesene že dodatne spremembe, je bil določen vir financiranja, reverz, je že vključen v inventuro ali gre za najem.

Prejeti računi 

 • Prenos prejetih računov in strank v XML za iCenter API: nov meni za izvoz XML, dopolnjena forma Priprava DK in DDV z novim izborom za izvoz  iCenter API, Izvoz prejetih računov in strank v .zip datoteko, kjer so posamezni xml-ji.

Stranke in bančni računi

 • Potrditev/odstranitev kljukice za IBAN obliko računa: vpisana vrednost pri dodajanju/spremembi računa se shrani. Po nadgradnji se za vse račune, ki imajo oznako države v šifrantu držav določeno SEPA=Da, se kljukica avtomatsko osveži. To velja tudi za nekatere države, ki niso v SEPA območju a imajo IBAN obliko (seznam iz IBAN Country List (bank-code.net)).

Plačilni promet

 • Forma plačilnih nalogov: 
  • v sklop podatkov Prejemnika je na nalog dodano polje Država banke in Posta. Polji sta na formi za SI lokalizacijo neaktivni. 
  • Urejena je kontrola na IBAN/neIBAN obliko zapisa računa prejemnika glede na kljukico v polju IBAN na računu stranke. 
 • Priprava plačilnih nalogov: samo za strukturo ISO SEPA je dodana kontrola na obvezno strukturo IBAN računa in okno za prikaz rezultata testiranja plačilnih nalogov pred pripravo datoteke s plačili. Kolone v formi so navedene samo tiste, za katere je podatek pred pripravo datoteke obvezen. Če je za plačilo v koloni prazen zapis, se priprava datoteke ne bo izvedla. 
 • Priprava plačil v XML: 
  • če račun nima IBAN oznake > se tvori tag <Othr>
  • če račun ima IBAN oznako > se tvori tag <IBAN>
 • Priprava plačilnih nalogov: Odpravljeni problemi pri postopku priprave nalogov, če je bilo za stranko nekaj posameznih in nekaj zbirnih nalogov za eno datoteko, saj se je pripravila datoteka v velikostjo 0, ker se postopek združevanja nalogov in zapis v datoteko ni izvedel do konca. Program je tudi javil, da je pot za shranitev datoteke napačna.

Dvostavno knjigovodstvo

 • Dnevne obdelave - Plačevanje: Odpravljena je bila težava povezovanja plačila na izpisku z zbirnim plačilnim nalogom. Pri iskanju povezave po nalogu v PP program ni upošteval datum brisanja na nalogih.
   
V tem prispevku