Knjiženje v Dvostavno knjigovodstvo v začetku novega poslovnega leta, ko istočasno knjižimo v preteklo in tekoče poslovno leto

V začetku novega poslovnega leta je za knjiženje v glavno knjigo potrebno odpreti obdobja, in sicer obdobje 013 za januar novega leta, 014 za februar novega leta, … Pri odpiranju obdobij s statusom Knjiženje dovoljeno dovolimo knjiženje v tekoča obdobja 013, 014, ... pri ostalih obdobjih (npr.  januar, februar »starega leta«) pa onemogočimo knjiženje, da ne bi pomotoma kaj poknjižili v obdobja preteklega leta.


Obdobje praviloma pomeni mesec knjiženja. Pri vnosu in urejanju obdobij moramo izpolniti sledeče podatke:

  • Šifra – v šifrantu že imamo vpisane šifre mesecev od 000 – 012, kjer obdobje 000 pomeni otvoritveno bilanco. V obdobja od 001 – 012 smo tekom leta knjižili poslovne dogodke tekočega poslovnega leta. Obdobja  od 013 dalje pa uporabljamo za knjiženje poslovnih dogodkov v novem poslovnem letu, ko preteklo leto še ni zaključeno. Ob prehodu v novo leto bo program obdobja 013, 014,…. preštevilčil v obdobja 001, 002, … novega leta. 
  • Naziv – vnesemo ime meseca. Pri poimenovanju mesecev novega leta se izogibamo navajanju letnice v nazivu, saj jih bomo tako v naslednjem letu morali ponovno popravljati. 
  • Datum spodnje meje, Datum zgornje meje – vpišemo datumske meje obdobja; najpogosteje od prvega do zadnjega dne v mesecu. 
  • Knjiženje dovoljeno – v obdobje lahko knjižimo samo v primeru, da je to polje označeno s kljukico.

Pri vnosu obdobij si lahko pomagamo z gumbom .  Ko prvič vstopimo v šifrant, je tabela prazna in jo napolnimo s klikom na navedeni gumb. Z gumbom si lahko pomagamo tudi v primeru, ko imamo šifrant obdobij samo delno urejen. V takem primeru program napolni datumske meje obdobij, ki so vnesena v šifrant obdobij in odpre manjkajoča obdobja do vključno obdobja 012.

Ko je šifrant obdobij urejen, lahko nadaljujemo s knjiženjem v novo poslovno leto.*** Navodila pripravljena z različico iCentra 2021.10.004, z naslednjimi dopolnitvami programa se navodila lahko spremenijo v skladu z objavljenimi novostmi na spletni strani: http://help.icenter.si/sl/zgodovina-razlicic in http://podpora.saop.si/ .

V tem prispevku