GOSPODARSTVO – obračun Čakanja na delo in Višje sile v breme delodajalca – POPLAVE 2023

Državni zbor je na izredni seji, dne 9. 8. 2023, sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F). Zakon je bil v Uradnem listu RS (št. 88/2023) objavljen dne 10.8.2023, veljati pa je začel naslednji dan po objavi, to je 11.8.2023. 

Navodilo velja za tiste stranke, katere ne boste uveljavljale refundacije s strani ZRSZ.

Dodajanje vrste obračuna za Čakanje – poplave v breme delodajalca ter vrste obračuna Višja sila – poplave v breme delodajalca

Ureditev mesečnih seštevkov

Najprej je potrebno (tako za obračun čakanja, kot za obračun višje sile), da si v Šifranti…Sistem obračuna…Mesečni seštevki preverite ali imate že vnesena dva mesečna seštevka Osnova za čakanje – višjo silo-varstvo oz. Osnova za nadomestila – zadnje tri mesečne plače za ure in znesek. Najverjetneje imate mesečna seštevka že vnesena (npr. če se vam nadomestila v breme delodajalca računajo na podlagi 3- mesečnega povprečja, lahko ste si mesečne seštevke za namen obračuna čakanja in višje sile dodali v šifrant že v času korone,…). V tem primeru vam mesečnih seštevkov za obračun Čakanja na delo in Višje sile ni potrebno dodajati v šifrant. Nadaljujete postopek, ki je opisan v točki 2. oz. 3. v navodilu.

Če mesečna seštevka v šifrantu nimate vnesena, si ju dodate na naslednji način:

1. Izberete Šifranti…Sistem obračuna…Mesečni seštevki

Dodate nov zapis. Šifra mesečnega seštevka se ponudi. Vpišete naziv mesečnega seštevka – lahko tako, kot je na sliki spodaj. S kljukicami v stolpcu Seštevanje označite vse tiste vrste obračuna, pri katerih gredo ure v fond in niso boleznine (redno delo, praznik, dopusti) in potrdite.

 

(podatki na sliki so testni)

Ponovno dodate zapis za vnos drugega mesečnega seštevka. Vpišete naziv mesečnega seštevka – lahko tako, kot je na sliki spodaj. S kljukicami v stolpcu Seštevanje označite vse tiste vrste obračuna, ki ste jih označili že v prvem mesečnem seštevku ter vse dodatke, katerih zneski se bodo pri obračunu upoštevali v urni postavki. To pomeni, da s kljukico označite npr. dodatek za delovno dobo, dodatke za delo v posebnih pogojih, stimulacijo, če se izplačuje vsak mesec. Obvezno morate v tem mesečnem seštevku označiti tudi vrsto obračuna, na kateri zaposlenim obračunate Razliko do minimalne plače. Potrdite.

(podatki na sliki so testni)

Nato se z miško postavite najprej na prvi mesečni seštevek ter kliknite na . Odpre se okno, kamor vpišete podatke, kot na sliki: 

 

Potrdite. S tem se bo izvedel preračun podatkov po zaposlenih za ta mesečni seštevek na osnovi podatkov, vnesenih v obračune za pretekle mesece (pred avgustom 2023). 

Postopek ponovite še za drugi mesečni seštevek.

Opozorilo: Nastavitveni podatki od obračuna …do obračuna veljajo za ponovni preračun mesečnih seštevkov pred plačo za avgust 2023. Če boste te seštevke dodajali pred plačo za mesec september, je potrebno vnesti podatke za mesece od 2023/6/1 do 2023/8/99.

Čakanje na delo - poplave 2023 v breme delodajalca

2. Dodajanje nove vrste obračuna za Čakanje na delo

Novo vrsto obračuna za čakanje na delo si v sistem obračuna dodate tako, da na osnovnem meniju v programu za Obračun plač izberete…Šifranti…Sistem obračuna…Vrste obračuna.  Šifrant sortirate po šifri ter poiščete prvo prosto šifro glede na vsebino vrst obračuna (npr. po vrstah obračuna za nadomestila v breme delodajalca).

Novo vrsto za obračun dodate na prvo prosto šifro dalje. Svetujemo vam, da se postavite na vrsto obračuna Letni dopust in kliknete na ikono Vnesi zapis iz…  .

V polje Šifra vrste obračuna vnesete ustrezno prosto šifro. V polje Naziv vrste obračuna pa želen naziv, ki se bo izpisal na obračunskem listu. Svetujemo vam, da si v Naziv vrste obračuna napišite točen naziv (npr. Čakanje na delo -poplave delodajalec), saj boste potem imeli popoln vpogled v tako obračunane podatke, ki jih boste potrebovali pri pripravi kasnejših analiz. 

Po zavihkih se podatki predlagajo iz kopirane šifre, vendar bodite pozorni, da so izpolnjeni kot je prikazano na spodnji sliki. 

Na zavihku Analitika določite, kako se bodo na vrstici predlagale analitike – stroškovno mesto, stroškovni nosilec.

Postavite se še na zavihek Izračun.  V razdelku Enota s kljukico označite polje Gre v fond. V polju Izračun izberite Vnos. V primeru, da imate obračun plač po normiranih urah, ustrezno izberite Normiranje.

Na razdelku Na enoto v polju Izračun izberite Formula.

V polju Šifra formule kliknite na gumb . Odpre se šifrant formul. Kliknite na stolpec Šifra ter v iskalno polje vpišite FN ter nato na lupo. Preverite, katera je prva prosta šifra formule v skupini FN.

(podatki na sliki so testni)

Ko dobite prvo prosto šifro, kliknete na ikono za Vnesi zapis. v polje Šifra formule vnesite prvo prosto šifro. Izraz formule pa vpišete tako:

MXO(3;šifra seštevka, ki ste ga dodali za znesek)/MYO(3;šifra seštevka, ki ste ga dodali za ure)

V našem primeru (na zgornji sliki) smo za znesek dodali seštevek pod šifro 019, seštevek za ure pa pod šifro 018). Potrdite vnos ter formulo izberite. 

(podatki na sliki so testni)

V razdelku Odstotek izberite Izračun Konstanta. V polje Konstanta pa vpišite višino nadomestila za čakanje na delo – 80. 

Na razdelku Znesek v podatku Izračun izberite Formula, pri Šifri formule kliknete na . Odpre se šifrant formul. 

Kliknete na stolpec Šifra in v iskalno polje vpišete FZ ter enter.

 

Poiščete prvo prosto šifro FZ. Kliknete na ikono za Vnesi zapis. V polje Šifra formule vnesite prvo prosto šifro. V polje izraz formule pa natanko tak izraz, kot je na sliki:

Izraz lahko kopirate od tu:

if(R(1)*R(2)*R(3)/100>=R(30)/R(6)*R(1);(R(1)*R(2)*R(3)/100);R(30)/R(6)*R(1))

V primeru, da uporabljate v obračunu normirane ure (vsak mesec 174 ur) potem morate v Izraz formule kopirati to:

if(R(0)*R(2)*R(3)/100>=R(30)/PMDO(0)*R(0);(R(0)*R(2)*R(3)/100);R(30)/PMDO(0)*R(0))

Potrdite. Formulo izberete ter potrdite nastavitve na vrsti obračuna.

Po potrebi potrdite še kopiranje nastavitev kontiranja, v nasprotnem primeru, si na vneseni novi vrsti vnesete kontiranje na lasten način. 

Po potrditvi za kopiranje nastavitev kontiranja vam svetujemo, da potrdite vključenost v mesečne seštevke 

Višja sila - poplave 2023 v breme delodajalca

3. Dodajanje vrste obračuna za Višjo silo

Novo vrsto obračuna za Višjo silo – poplave delodajalec si v sistem obračuna dodate na isti način, kot je opisan postopek v tč. 2 za Čakanje na delo – poplave delodajalec. Ker se razlikuje poročanje na REK-O obrazcu, si je potrebno Višjo silo – poplave delodajalec odpret pod ločeno šifro. 

Razlikujejo se zgolj nastavitve na prvem zavihku Splošno, nastavitve na ostalih zavihkih so enake tako za čakanje, kot za višjo silo. 

Novo vrsto obračuna za Višjo silo – poplave delodajalec si v sistem obračuna dodate tako, da na osnovnem meniju v programu za Obračun plač izberete…Šifranti…Sistem obračuna…Vrste obračuna.  Šifrant sortirate po šifri ter poiščete prvo prosto šifro glede na vsebino vrst obračuna (npr. po vrstah obračuna za nadomestila v breme delodajalca).

Novo vrsto za obračun dodate na prvo prosto šifro dalje. Svetujemo vam, da se postavite na vrsto obračuna Letni dopust in kliknete na ikono Vnesi zapis iz .

V polje Šifra vrste obračuna vnesete ustrezno prosto šifro. V polje Naziv vrste obračuna pa želen naziv, ki se bo izpisal na obračunskem listu. Svetujemo vam, da si v Naziv vrste obračuna napišite točen naziv (npr. Višja sila -poplave delodajalec), saj boste potem imeli popoln vpogled v tako obračunane podatke, ki jih boste potrebovali pri pripravi kasnejših analiz. 

Po zavihkih se podatki predlagajo iz kopirane šifre, vendar bodite pozorni, da so izpolnjeni kot je prikazano na spodnji sliki. 

Vse ostale nastavitve (na zavihku Analitika, Izračun in Kontiranje) pripravite na način kot je opisano v navodilu za Čakanje – poplave delodajalec (v točki 2. tega navodila).


V tem prispevku