Uvoz kontnega plana iz Excelove datoteke

Konte lahko uvozimo iz različnih datotek. Najpogostejši način uvoza je iz Excelove datoteke. 

Najprej uredimo vir podatkov oz. Excelovo datoteko. V Excelu moramo zagotoviti vsaj šifro in naziv konta, ostale lastnosti lahko določimo že v Excelu ali pa jih naknadno uredimo v programu. Lastnosti kontov:


Pri Vrsti lahko uporabimo sledeče oznake:

 • – finančni konto (glavna knjiga),
 • – stroškovni konto,
 • – konto kupca,
 • – konto dobavitelja.

Pri Stran knjiženja lahko uporabimo sledeče oznake:

 • – breme,
 • – dobro,
 • – oboje,
 • – se ne knjiži (tako označimo razrede, dvo in trimestne skupine kontov, na katere ne knjižimo).

Pri Stran knjiženja računov lahko uporabimo sledeče oznake:

 • – breme (uporabimo pri kontih, ki jih spremljamo kot kupce)
 • – dobro (uporabimo pri kontih, ki jih spremljamo kot dobavitelje)
 • N – ni računov (uporabimo pri kontih, kjer ne vodimo odprtih postavk).

Če želimo konte voditi tudi po analitikah kot so SM, SN, Referent, DN, označimo D, v nasprotnem primeru pa N.

Prenos v novo leto in Konto zapiranja: pri kontih, ki jih prenašamo v novo leto, izberemo D, pri kontih, ki se ne prenašajo v novo leto pa N. Kontom, ki jih konec leta zapiramo, izberemo ustrezen Konto zapiranja.

Nadaljujemo s pripravo specifikacije za uvoz. 

V kontnem planu je desno zgoraj Uvoz podatkov/ Uvoz kontov iz datoteke. 


Odpre se okno, kjer najprej v polju Datoteka izberemo Excelovo datoteko, iz katere bomo uvažali kontenadaljujemo z dodajanjem specifikacije v zgornjem desnem kotu. 

V Čarovnika za uvoz podatkov izberemo vrsto datoteke, iz katere bomo uvažali podatke. V našem primeru je to Excel.


S klikom na gumb Naprej se nam odpre okno čarovnika, kjer povežemo polja iz seznama z ustreznim stolpcem v kontnem planu. To določimo tako, da v levem delu okna kliknemo na polje, da se obarva modro in nato v desnem delu okna kliknemo na stolpec, ki vsebuje ta podatek, tako, da se stolpec obarva modro. Kot že navedeno, moramo v Excelu zagotoviti vsaj šifro in naziv konta. Lahko pa opredelimo tudi ostale lastnosti kontov. V kolikor so v Excelu navedene tudi ostale lastnosti kontov, moramo vsako lastnost povezati z ustreznim poljem kontnega plana.

V kolikor imamo v prvi vrstici Excelove tabele nazive stolpcev, lahko določimo, da se prva vrstica ne uvaža. To naredimo tako, da v polje Preskoči vpišemo 1.

Ko smo polja iz Excela povezali s polji v programu, kliknemo Naprej. Korake, ki sledijo, potrdimo s klikom na gumb Izvedi, do zadnjega koraka, kjer je potrebno specifikacijo poimenovati.


Ko imamo specifikacijo pripravljeno, jo v oknu za uvoz izberemo in kliknemo Uvozi.


Počakamo, da se uvoz izvede. V spodnjem delu okna vidimo, koliko novih kontov se bo uvozilo v kontni plan. Preveriti moramo stolpec Opis napake, kjer se bodo izpisale morebitne napake uvoza.


Vrstice z napakami se obarvajo rdeče in jih program ne bo uvozil. Če želimo tudi te vrstice uvoziti, moramo najprej odpraviti vzrok napake. To naredimo tako, da se postavimo na polje, ki je napačno in vnesemo ustrezen podatek. Ročno lahko popravljamo podatke v tistih stolpcih, ki so označeni. Ob kliku na gumb Potrdi, se bodo v kontni plan uvozile tiste vrstice, ki imajo v stolpcu Ok vpisano kljukico.

V kolikor smo v kontni plan uvozili samo šifro in naziv konta, nadaljujemo z urejanjem kontnega plana na gumbu Popravljanje za več kontov.

Uvoz tujih nazivov kontov

V kolikor želimo uvoziti kontni plan s tujimi nazivi kontov, jih MORAMO uvoziti že ob prvem uvozu kontnega plana. Naknadni uvoz tujih nazivov trenutno ni možen. 


V koraku, kjer uvažamo konte, pa kliknemo Dodaj konto – Tuji nazivi, kjer izberemo jezikovno področje, za katero uvažamo nazive kontov.

V tem prispevku