Verzija 2021.15.001 (02.11.2021)

Dvostavno knjigovodstvo

 • Dnevne obdelave - Posredno knjiženje: v primeru ročnega vnosa devizne knjižbe se na plačilni nalog prepiše deviza in devizni znesek.
 • Dnevne obdelave – Avansi - Zapiranje iz avansov: Urejena pravilen prikaz deviznih zneskov v primeru zapiranja deviznih avansov. 

Davek na dodano vrednost - N:

 • Prodaja na daljavo - OSS:
  • Vnos dokumenta:
   • Popravljena kontrola na vrsto stranke. Vnos dokumenta možen za vsako vrsto stranke, s pogojem, da ta NI zavezanec za DDV.
   • Manjši popravki na vnosni formi in preglednici. 
   • Dopolnjen seznam polj na preglednici, dostopen po izbiri "Privzeto".
  • Urejena možnost priprave plačilnega naloga po tem, ko se zaključi obdobje OSS.
  • Dopolnjeno knjiženje obračuna OSS z možnostjo zapiranja tudi po deviznih zneskih v primeru deviznih kontov DDV.
  • Dodano obvestilo, da je obračun že bil poknjižen.
  • Dopolnjeno predlaganje obdobja OSS, ko je tekoče obdobje že zaklenjeno.
 • DDV:
  • Dodano obvestilo, da je bil obračun DDV že poknjižen. Funkcionalnost ni dostopna za predhodne obračune.
  • Izpisi knjige "Izdani računi" dopolnjeni s vrednostimi vrstic "Obdavčene storitve v SLO za EU".

Osnovna sredstva

 • Priprava etiket - Dodatna opcija filtriranja: „Dograditve prištete osnovni šifri“: Izbrano pomeni, da se za izbor se ponudijo le osnovna sredstva, drobni inventar, ki v registru niso dograditve. Če opcija ni izbrana, se ponudijo za izpis etiket vsi zapisi z upoštevanjem ostalih filtrov. 
 • Popisni listi - Dodatna opcija filtriranja: „Dograditve prištete osnovni šifri“: Neizbrano pomeni, da se izpišejo samo osnovna sredstva, ki niso dograditve. Izbrana opcija pomeni, da se poleg osnovnih šifer izpišejo tudi pripadajoče dograditve. Vrstni red zapisov je odvisen od izbora Zaporedje izpisa. Dograditve so prikazane z manjšim fontom. 
 • Izpis Registra - Izpis registra z izbrano opcijo z izločitvami: Program mora prikazati osnovna sredstva z vrednostmi na datum vpisan v Na dan, ki še niso bila izločena oziroma so bila izločena do vključno tega dne kot izločitev ali inventurni manko (tip dogodka IZ, IM).
 • Inventura – Dnevnik knjiženih inventurnih razlik, ki se izpiše ob knjiženju inventure: Na izpisu upoštevan vrstni red po vezi osnovne šifre in dograditve. Količina dograditve ni upoštevana v seštevku količin. Nabavna vrednost in popravek vrednosti dograditev je upoštevana v seštevku vrednosti.
 • Inventura – poročilo Inventurni elaborat: Datum „Na dan“ se ponudi iz datuma inventure. Dodana opcija "Dograditve prištete osnovni šifri„ - če je ta opcija izbrana, se dograditve izpišejo z manjšim fontom, zamaknjeno. Seštevek Količina dograditev ne upošteva. Če opcija ni izbrana, nespremenjeno delovanje od prej – izpis tako osnovnih zapisov kot dograditev.
 • Inventura – Kontrolni izpis nahajališč in SM: Datum inventure se ponudi iz podatkov inventure. Zaporedje izpisa – dodana nova oblika Šifra veze osnovnega sredstva (zaporedje glede na povezavo osnovne šifre in dograditev). Upoštevajo pa se ostali pogoji grupiranja (nahajališče, konto…).

Plačilni promet

 • Urejeno je odklepanje plačilnih nalogov na statusu Poslani na preglednici, z desnim klikom Odkleni paket in na Pripomočkih. Nalogi se po odklepanju vrnejo v prvotno stanje.

Knjiga prejetih računov (prenovljen modul*)

*navedene novosti veljajo le za prenovljen modul Knjiga prejetih računov, ki ga pri uporabnikih postopoma implementiramo 

 • Odklenjene so za vnos analitike na računih, ki so na statusu V potrjevanju.
 • Spremenjeno je obvestilo v primeru tipa modela RF, če izračun kontrolne številke iz vpisanega sklica ni možen.
 • Vzpostavljen je izhod z ESC iz vseh form.

Obračun storitev

 • Izvoz UPN za tiskarja: program si zapomni, da sta polji Izloči prejemnike e-računov in Izloči plačnike z e-naslovom, če sta bila na predhodnem obračunu označena.
 • Izpis obračuna Zbir po storitvah: prikazuje se cena po kateri je bil izračun pripravljen.
 • Upoštevanje popusta pri obračunu: za otroke v programu, ki ima popust občine, se na zavihku Vrtec in v Nastavitvah\Vrtec vidi znak *, če je v obračun vključena procedura s posebnostmi popusta po občinah. 
 • Dopolnjen je uvoz CEUVIZ: 
 • Pri dodajanju novega zapisa (ročno) v Zgodovino otroka se ponudi v primeru, da imamo označeno sofinanciranje, sedaj 100 namesto 70.
 • Urejen je zeleno obarvan nov zapis.
 • Če je ob uvozu iz CEUVIZ samo podatek Odstotek SPS drugačen, vsi ostali podatki ostanejo isti, se procent iz datoteke ni popravil na zgodovini otroka. Sedaj je narejeno tako, da je v iskanje razlik dodan tudi % SPS.

Kadrovska evidenca

 • Dodana je funkcionalnost dodatnega dopusta po tarifnem razredu.
 • Dodana je kontrola pri vnosu družinskega člana; in sicer pri izbiri šifre sorodstva.
 • Dodana je OLAP analiza stikov.

Obračun plač zaposlenim

 • Dopolnjen uvoz vrstic regresa v posredni vnos.
 • Omogočen gumb za urejanje urne postavke med vnosom obračunske vrstice (opomba: funkcionalnost je namenjena samo za gospodarstvo).
 • Dodana nastavitev, ki določa tiskanje premij PPZ in KDPZ na obračunskih listih za javni sektor.
 • Dopolnjena možnost tiskanja obračunskega lista v tujem jeziku z možnostjo vnosa unicode zapisa prevoda (ruščina, kitajščina in podobno).
 • Odpravljene napake na rekapitulaciji pri prikazu Skupaj sredstva za plače in Dejanska sredstva za plače pri nastavitvi okolja DODATNE_NASTAVITVE_DM=DA

mojINFO

 • Urejeno je potrjevanje odsotnosti preko elektronske pošte.
 • Urejena je izbira števila ur pri prijavi koriščenja ur.
 • Dodana je kontrola za obvezni vnos časa začetka dogodka

Programski vmesnik API:

 • Na entiteto Items so dodane tri nove API metode Get/Add/ModifyStandardCost preko katerih pridobivamo, vnašamo oziroma spreminjamo podatke o planskih cenah artiklov.
 • Dopolnjena metoda ModifyWorkOrder, ki sedaj omogoča tudi spremembo skladišč delovnega naloga.
 • Dopolnjena metoda GetWarehouse/GetWarehouses, ki sedaj vrača vse podatke zapisane na skladišču.
 • Na obstoječi metodi GetProjectWorkOrder smo uredili klicanje podatkov po parametru RecordDtModifiedFrom.
 • Na metodi GetStockForecasting_v2 smo med parametre klicanja dodali tudi odločitev ali se v napovedi upoštevajo zapisi plana proizvodnje VRP ali ne.
 • optimizacija izvajanja metode PrintInvoiceToPDF
 • Dopolnjene metode Add in Update Customer s kontrolami na obstoj šifre države (Country) in šifre dejavnosti (ActivityCode).
 • Dopolnjena metoda GetOpenAccounts, usklajene vrednosti datuma zapadlosti (DueDate) in datuma opravljanja (DeliveryDate).

Stranke

 • Dodana kontrola pri vnosu nove stranke. Ob izbiri "Opusti" se izvede kontrola, če je bila stranka v teku procesa vnosa že uporabljena za vnos prometnih podatkov.

Artikli

 • Na vnosno formo je dodan nov zavihek »Plansko tehnološki podatki«. Naj smo prenesli polja, ki so prej bila pod istoimenskim sklopom znotraj zavihka »Lastnosti«. Dodali smo še dva nova polja: glavno skladišče in skladišče proizvodnja.
 • Na napovedi zaloge (F7 – podatki o artiklu) smo omogočili upoštevanje zapisov iz plana proizvodnje VRP (nastavitev nad preglednico).

Materialno skladiščno poslovanje

 • Podatek o datumu prejema na seriji artikla (zbirni podatki artikel/serija/Skladišče) se sedaj polni le ob prvem prejemu serije artikla na določenem skladišču. Ta podatek bo služil za predlaganje porabe po FIFO metodi.
 • Preračun zaloge po FIFO metodi – izvedena časovna optimizacija preračuna ter ob tem tudi odpravljene določene anomalije.
 • Na preglednici Temeljnica nabave, porabe popravek filtriranja podatkov po stolpcu "Vrste prometa".
 • odpravljene so težave, ki so se pojavljale pri prikazu datuma zadnjega prejam ali izdaje iz preteklih let po izvedbi prevrednotenja prometa v MSP

Trgovina na drobno

 • Pri knjiženju dokumenta prejema se vrednostno blago ne upošteva pri kontroli predhodnih nepoknjiženih vrstic.
 • Na izdajah blaga se v pripomočku "Artikli - izbor - vnos količine" (F5) shranjujejo zadnje uporabljeni filtri preglednice.
 • V sistemih "maloprodaja brez zalog" se pri prenosu iz veleprodaje v maloprodajo in knjiženju prejema ne izpisuje lista morebitnih napak. Na ta na način se celoten proces prenosa izvede brez prekinitev.
 • V gotovinski prodaji se je ob potrditvi računa optimiziralo in uredilo zapisovanje glave in vrstic dokumenta v povezavi s POS plačevanjem.

Servisna dejavnost

 • naprave - sklopi - plan servisa - urejeno kopiranje planov servisa 
 • servisni nalog - dodan gumb "razlika do pogodbene cene", ki nam v novo storitev zapiše razliko do pogodbene cene do servisa

RIP

 • prevzemanje - ureditev zapisa številke dobavnice in zapiranje naročil dobaviteljem pri uvozu prevzema iz RIP dobavnice
 • RIP račun ... urejene oblike računov za ALDI US in REWEE

Dobavitelji in kupci

 • Naročila kupcev – pri prenosu naročil kupcev v delovne naloge (VRP in/ali DN) ter plan proizvodnje se dodatno izvede kontrola nad statusom artikla. Če je artikel v statusu »odprodaja« se prenos za take artikle ne izvede. Pred prenosom se izpiše ustrezno opozorilo.
 • Izpisi – realizacija naročil; na izpisih v preglednico smo dodali nov podatek (kolono) »stornirano«, ki prikazuje stornirane količine v naročilih. Prikaz realizacije naročil dobaviteljem (v preglednico) je vsebinsko usklajen z izpisom naročil dobaviteljem (glede štetja naročene količine, realizirane količine in preostale količine za realizacijo).
 • Izpisi – realizacija naročil; na izbirne podatke izpisa realizacije naročil smo dodali možnost omejitve po oddelku artikla. Izbrana omejitev je izpisana tudi v primeru tiskanja.
 • Izpisi – realizacija naročil; na vseh izpisih v obliki tiskanja smo podatke o naročeni količini in vrednosti, realizirani količini in rednosti ter količini in vrednosti, ki je še za realizirati uskladili z enakimi podatki, ki se prikazujejo v izpisu v preglednico. Poleg tega smo v podatkovne sete izpisov dodali tudi podatek o stornirani količini.

Večnivojski razpis proizvodnje

 • Izpisi – kalkulacija po standardni sestavnici; prenos rezultata kalkulacije v planske cene (v primeru izpisa v preglednico) je sedaj možen tudi, če v nastavitvah kalkulacije ni označena opcija »planska kalkulacija«. Ostali pogoji, da je ta prenos cen aktiven, ostajajo nespremenjeni.
 • Izpisi – pokalkulacija delovnih nalogov; na izpisu »Vrste stroškov« urejeno ustrezno prikazovanje stroška materiala po posameznem delovnem nalogu.
 • Pripomočki – odklepanje/zaklepanje delovnih nalogov; kontrola nad obstojem omejitev izvajanja sedaj deluje.
 • Izpisi – pokalkulacija delovnega naloga; pokalkulacija sedaj zajame tudi porabo sestavine kater šifra artikla je enaka šifri izdelka delovnega naloga.
 • Izpisi – predvidena poraba material; odpravljene težave pri odpiranju nastavitev izpisa.

Obvladovanje kakovosti

 • Medfazna kontrola – število vzorčenj; poleg prikazanega podatka o število vzorcev se nahaja tudi gumb »-«. Aktivacija tega gumba omogoča vpis dodatnega števila vzorcev, ki jih želimo izbrisati. Gumb je privzeto onemogočen. Omogočimo ga lahko preko varnostnega sistema »QM – MEDFAZNA KONTROLA – brisanje vzorcev – prepovedano«.

Skupno

 • Zamenjana je bila komponeta za delo z XML-ji MSXML 4.0 SP3 Parser z MSXML2.DOMDocument.6.0
V tem prispevku