Obvladovanje kakovosti (zgodovina različic)

  Opis novosti  Verzija
 • Šifranti - Artikli - Kontrola: Na zavihku "Splošno" je dodana nova opcija "izločeno iz ocenjevanja". V kolikor je opcija vklopljena, potem se za artikel ne izvaja ocenjevanje dobaviteljev ne glede na to ali imamo v obdobju ocenjevanja za artikel kontrolne naloge vhodne kontrole.
2024.03.001
 • Certifikatna listina - nekaj manjših prilagoditev:
  • v primeru menjave stranke urejen pravilen prikaz naziva stranke,
  • nad preglednico možnost izbor tistih letnic, ki vsebujejo vsaj eno certifikatno listino,
  • urejeno upoštevanje spremenjenega jezikovnega področja pred "pripravo" certifikatne listine, po pripravi jezikovnega področja ni možno več menjati.
2024.02.001
 • Šifranti - artikli kontrola; podatek o pomembnosti artikla smo iz strateški/nestrateški razširili še za 5 dodatnih vrst pomembnosti.
2024.01.001
 • Izpisi - ocenjevanje dobaviteljev; artikli, ki imajo v šifrantu artikli-stranke v trenutku izvedbe ocenjevanja dobaviteljev vključeno opcijo "izločeno iz ocenjevanja", v ocenjevanje niso več vključeni.
2023.09.001
 • Artikli-kontrola - urejeno kopiranje karakteristik operacij medfazne kontrole.
2023.08.001
 • Kontrola - medfazna kontrola; varnostni sistem s katerim smo omogočili dodajanje (ali brisanje) vzorcev na glavi kontrolnega naloga medfazne kontrole sedaj deluje tudi na preglednici vzorcev na operacijah.
2023.07.001
 • Uporabnik in računalnik - Nastavitve programa; dostop do nastavitev programa ni več vezan na nivo operaterja temveč na varnostni sistem "QM - MENI, Uporabnik in računalnik - Nastavitve programa" (zahtevana vrednost je true-vključeno). Ob namestitvi programa se bo vsem obstoječim operaterjem nivoja 1 varnostni sistem samodejno dodelil.
2023.06.001
 • Izpisi - ocenjevanje dobaviteljev; obstoječo obdelavo "izločitev" smo nadomestili z novo obdelavo "v artikli-stranke". Predhodna obdelava je iz izbranega ocenjevanja v artikli-stranke izločila dovoljeno naročanje za nezadostne ocene (artikel-stranka), sedaj pa obdelava poleg tega izločanja v šifrant artikli-stranke prenaša tudi podatke o doseženih točkah, oceni in datumu ocenjevanja.
 • Pri zaključevanju kontrolnega naloga (vhodna in končna kontrola) ob neposredni povezavi z materialnim skladiščnim poslovanjem smo uvedli kontrole nad vsemi "analitikami" (stroškovno mesto, stroškovni nosilec, referent, analitika, analitika 1, analitika 2, analitika 3) določenimi na vrstah prometa prenosa na katere se knjiženja nanašajo. Tako se zaključek in s tem knjiženje prenosa ne izvede, če je "analitika" obvezna ni pa definirana na kontrolnem nalogu ali določena kot privzeta na sami vrsti prometa.
2022.17.001
 • Vhodna kontrola – prebiranje; omogočen vnos količin v decimalnih vrednostih.
2022.05.001
 • Vnos kontrolnih nalogov – dodana kontrola vnosa količine za kontrolo (pri ročnem vnosu kontrolnih nalogov).
 • Pripomočki – odklepanje/zaklepanje kontrolnih nalogov; odpravljene težave vezane izbiro nove letnice kontrolnih nalogov.
2022.03.001
 • Medfazna kontrola – odpravljene težave vezane na izračun statusa kontrolnega naloga v primeru vnosa meritev preko bližnjice »OK atributi«.
 • Medfazna kontrola – odpravljeno napačno prikazovanja števila vzorcev na karakteristikah kontrolnega naloga medfazne kontrole in posledično dolgotrajnega preračunavanja statusa naloga v primeru velikega števila meritev.
 • Pripomočki – naknadni preračun procesa pod kontrolo; dodan je nov pripomoček, ki uredi neizračunane statuse kontrolnih nalogov.
2021.17.001
 • Medfazna kontrola – število vzorčenj; poleg prikazanega podatka o število vzorcev se nahaja tudi gumb »-«. Aktivacija tega gumba omogoča vpis dodatnega števila vzorcev, ki jih želimo izbrisati. Gumb je privzeto onemogočen. Omogočimo ga lahko preko varnostnega sistema »QM – MEDFAZNA KONTROLA – brisanje vzorcev – prepovedano«.
2021.15.001
 • Medfazna kontrola – število vzorčenj; poleg prikazanega podatka o število vzorcev se nahaja tudi gumb »+«. Aktivacija tega gumba omogoča vpis dodatnega števila vzorcev, ki jih želimo dodati na kontrolni nalog. Gumb je privzeto onemogočen. Omogočimo ga lahko preko varnostnega sistema »QM – MEDFAZNA KONTROLA – dodajanje vzorcev – prepovedano«.
2021.14.001
 • Vse vrste kontrolnih nalogov – status kontrolnega naloga se iz »razpisan« spremeni v »v obdelavi« takoj, ko je vnesena vsaj ena meritev na vsaj eni karakteristiki.
2021.13.001
 • Medfazna kontrola – na karakteristiki posamezne operacije je dodan podatek ali je proces pod kontrolo ali ne. Določi se avtomatsko na enak način, kot se skozi izris kontrolne karte. Karakteristike za katere je proces izven kontrole se v preglednici karakteristik operacij obarvajo sivo.
 • Certifikatna listina – dodana nova nastavitev (v nastavitvah programa; zavihek »splošno«) ali se pri pripravi certifikatne listine na vhodni kontroli upoštevajo le artikli katerim s vodijo zaloge po serijah ali vsi artikli.
2021.12.001
 • Avtomatski vpis datuma meritev – dodan avtomatski vpis datuma meritev tudi na funkcijo »OK atributi«. Velja za vse vrste kontrolnih nalogov.
2021.10.001
 • Avtomatski vpis datuma meritev – pri vseh vrstah kontrolnih nalogov se datum meritev na karakteristiki naloga napolni samodejno, ko je vpisa vsaj ena meritev.
2021.09.001
 • Prevzem procesa – na kontrolni nalog prevzema procesa smo dodali novo funkcijo (gumb) »Prenos serij«. Funkcija omogoča prenos serij sestavin določenih na kontrolnem nalogu v delovni nalog VRP že pred samim zaključkom kontrolnega naloga. Prenos je možno izvesti 1x samkrat. Če prenos ni izveden »predčasno« se še vedno izvede tudi ob zaključku kontrolnega naloga. Funkcija je za operaterja privzeto onemogočena in jo je potrebno aktivirati skozi varnostni sistem.
2021.08.001
 • Certifikatna listina – na preglednico sterilizatorjev znotraj vnosne forme certifikatne listine je dodana kolona »količina« sterilizatorja.«.
2021.07.001
 • Kontrola – preglednice vseh vrst kontrolnih nalogov; urejeno ustrezno vključevanje/izključevanje kontrolnih nalogov statusa »Zaključeni«.
 • Kontrola – prevzem procesa in medfazna kontrola; podatki o tehnoloških operacijah kontrolnega naloga se ne pridobivajo več iz šifranta tehnoloških postopkov temveč iz operacij delovnega naloga. Ročni vnos kontrolnega naloga je onemogočen (nastati mora izključno s kreiranjem iz delovnega naloga).
2021.06.001
 • Šifranti – artikli-kontrola; na prevzemu procesa in medfazni kontroli se pri brisanju tehnoloških postopkov ne spremni več vrstni red pozicij in posledično operacije ostanejo na pripadajočih tehnoloških postopkih.
 • Kontrola – prevzem procesa; na sestavinah kontrolnega naloga prevzema procesa ni možno več vpisovat serij, ki ne obstajajo v šifrantu serij sestavine.
2021.05.001
 • Vizitka – ureditev delovanja funkcije »vizitka«.
 • Pripomočki – Odklepanje/zaklepanje kontrolnih nalogov; dodane dodatne kontrole za ujemanje tipa in knjige kontrolnih nalogov.
2021.02.001
 • Artikli-kontrola – na proizvodnih tipih artiklov je dodan nov podatek »Preverjanje pri razpisu DN«. Podatek se nahaja na zavihkih prevzem procesa, medfazna kontrola in končna kontrola. V kolikor je vklopljen, se pri razpisu delovnih nalogov VRP kontrolira obstoj kontrolnega plana na artiklu-izdelku delovnega naloga oziroma kombinaciji tehnološki postopek – izdelek. 
2021.01.001
 • Prevzem procesa – odpravljena napaka, ki se je pojavila ob izboru gumba F8 na izboru serij sestavine operacije.
2020.16.001
 • Certifikatna listina – dopolnjen sistem prepoznavanja kontrolnih nalogov PPR, MFK, KKO pri pripravi certifikatne listine za navajanje rezultatov na zavihku »ostale kontrole«.
 • Vhodna kontrola – odpravljena napaka pri vstopu na preglednico karakteristik.
2020.15.001
 • Kontrolni nalogi – medfazna kontrola; odpravljena napaka neizračuna statusa karakteristike (ustrezno/neustrezno) v primeru ene same meritve v vzorcu.
2020.13.001
 • Kontrolni nalogi – medfazna kontrola; omogočena je kontrola procesa od zadnjega korektivnega ukrepa naprej):
 • Knjige kontrolnih nalogov; dodana oznaka ali se kontrola procesa izvaja od zadnjega korektivnega ukrepa naprej (dopolnjen uvoz/izvoz in tiskanje).
 • Kontrolni nalogi medfazne kontrole; možnost vklopa/izklopa kontrole procesa od zadnjega korektivnega ukrepa (vklop/izklop se predlaga pri formiranju kontrolnega naloga glede na nastavitev na knjigi kontrolnega naloga). Podatek je dodan tudi na preglednico kontrolnih nalogov.
2020.12.001
 • Kontrolni nalogi – omogočena sprememba količine za kontrolo (na vseh vrstah kontrolnih nalogov) v kolikor na kontrolnem nalogu še ni vpisanih meritev in ima operater dodeljen ustrezen varnostni sistem (QM – Kontrolni nalogi – sprememba količine za kontrolo prepovedano). Omogočen tudi vpogled v kdo/kdaj je spremembo izvedel (poseben gumb ob količini za kontrolo).
 • Medfazna kontrola: omogočeno tiskanje grafov kontrole procesa.
 • Medfazna kontrola: omogočen vpis opombe korektivnega ukrepa na vzorcu karakteristike operacije.
2020.10.001
 • Medfazna kontrola - uvedena kontrola tipa kontrolnega plana nad izborom kontrolnega plana na Artikli-kontrola zavihek »medfazna kontrola«.
2020.08.001
 • Kontrola – Certifikatna listina; dopolnjeno barvanje vrstic preglednice certifikatne listine, ki označuje neustrezne, ustrezne in nepopolne izdane certifikatne listine.
 • Kontrola – notranja potrditev; v primeru notranje potrditve se sedaj ob prekinitvi notranjega potrjevanja preko zgornjega desnega gumba »X« na vnosni formi, notranja potrditev dejansko prekine.
 • Kontrola – vhodna kontrola, potrditve prvih vzorcev; popravljeno prikazovanje merske enote artikla (na sklopu podatkov uporabnika se prikazuje merska enota uporabnika in ne dobavitelja).
2020.06.001
 • Kontrola – Certifikatna listina
  • Izdelan sistem izstavitve certifikatne listine (posamično, serijsko)
  • Izdelana funkcija »vrni v pripravo«
  • Izdelana funkcija »Dodatno tiskanje«
 • Kontrola – Vhodna kontrola, odpravljene težave z izračunom števila vzorcev v primeru kontrolnega plana z fiksnim določenim % velikosti vzorca.
2020.05.001
 • Pripomočki – Prenos sprememb karakteristik; izdelali smo nov pripomoček za prenos sprememb iz šifranta karakteristik na kontrolne plane, šifrant artikli-kontrola in kontrolne naloge. Pripomoček je za operaterja privzeto zaprt, aktivacija preko varnostnega sistema.
2020.04.001
 • Kontrola – Certifikatna listina
  • V certifikatno listino dodani zavihki: »Dodatne meritve«, »Ostale kontrole«, »Sterilizatorji« in »Opombe«.
  • Narejena funkcija »Zaključek«
2020.03.001
 • Kontrola – Certifikatna listina
 • V certifikatno listino je dodan zavihek »Karakteristike«
 • Odpravljene težave pri dodajanju karakteristik v šifrant artikli-kontrola.
 • Odpravljene težave pri dodajanju karakteristik v kontrolne plane.
2020.02.001
 • Nastavitve – nastavite programa; na zavihku »Splošno« smo dodali možnost nastavitve privzetega (domačega) jezikovnega področja.
 • Šifranti – standardni teksti; dodana dva nova tipa standardnih tekstov (glava in noga certifikatne listine).
 • Kontrola – prevzem procesa; odpravljene težave povezane z zaključevanjem kontrolnih nalogov (nepravilno javljanje, da serije sestavin niso vnesene). V nalog PPR se več ne prenašajo sestavine materialno tehnološke sestavnice, ki so označene s podatkom »Prenos PPR=NE«.
 • Kontrola – Certifikatna listina
  • Pod meni »Kontrola« je dodana certifikatna listina
  • Izdelana je preglednica certifikatnih listin
2020.01.001
V tem prispevku