Splošno o Osnovnih sredstvih

Vnos več enakih kosov osnovnih sredstev, nabavljenih po različnih nabavnih cenah (kopiranje sredstev)

Vnesemo osnovno sredstvo, se postavimo na vneseno sredstvo in ga s pomočjo gumba  Vnesi zapis iz…. Kopiramo. Program bo ob kliku na gumb Vnesi zapis iz … na novo inventarno številko kopiral zapis, kateremu je potrebno vpisati nabavno vrednost in po potrebi popraviti ostale podatke.Vnos sestavnih delov in dograditve

Dograditev vnesemo v register tako, da odpremo novo inventarno številko in vnesemo novo nabavo – investicijo. Na tem zapisu dodamo kljukico Sestavni deli in dograditve in povemo katero inventarno številko dograjujemo.

Izpis kartice osnovnih sredstev z dograditvami

Kartice osnovnih sredstev izpisujemo na Tiskalniku z izbiro Kartica osnovnega sredstva in DI. Odpre se nam spodnje okence, kjer odkljukamo izbiro S sestavnimi deli in dograditvami.Izpiše se nam kartica osnovnega sredstva, ki vsebuje tudi informacijo o sestavnih delih in dograditvah.Sledijo še kartice sestavnih delov in dograditev, ki vsebujejo informacijo o nosilcu dograditve.

Kako na osnovnem sredstvu zabeležimo prejem dobropisa

Na osnovnem sredstvu na zavihku Spremembe, vnesemo novo spremembo in izberemo tip spremembe SV=Sprememba vrednosti. Pod nabavno vrednost vpišemo znesek prejetega dobropisa (v minus). Za vpisani znesek se zmanjša sedanja vrednost osnovnemu sredstvu.
Kdaj uporabimo tip spremembe SV – Sprememba vrednosti in kdaj tip spremembe OK – Okrepitev ali OS – Oslabitev

Tip spremembe SV – Sprememba vrednosti uporabimo takrat, ko sredstvu spremenimo vrednost, npr. računalniku dodamo novo komponento. V primeru spremembe vrednosti se postavimo na osnovno sredstvo in na zavihku Spremembe, vnesemo spremembo vrednosti. Pri tipu spremembe SV se amortizacija obračunava od nove nabavne vrednosti, ki je seštevek prvotne nabavne vrednosti in SV. Novo nabavno vrednost program upošteva s prvim dnem naslednjega meseca od datuma spremembe.Amortizacija januar-februar              = 1500 * 50% / 12 * 2 mes     = 125,00

Amortizacija marec – december        = 2000 * 50% / 12 * 10 mes   = 833,33

Skupaj amortizacija                                                                          = 958,33

Ko gre za OK - okrepitev, moramo na zavihku spremembe izbrati OK – okrepitev, vpisati datum nastanka tega dogodka in ugotovljeno razliko med knjigovodsko in tržno vrednostjo na podlagi listine o opravljeni cenitvi osnovnega sredstva. Za vpisano razliko se kumulativno poveča sedanja vrednost osnovnemu sredstvu, ob končnem obračunu amortizacije pa se amortizacija ločeno obračuna od nabavne vrednosti osnovnega sredstva in vnesenega zneska okrepitve. Za vneseni znesek okrepitve program izračuna amortizacijo okrepitve (AK).Amortizacija jan - dec                        = 1.500 * 40%             = 600,00

Amortizacija okrepitev maj – dec.     = 500 * 40% / 12 * 7 mes       =    116,67

V primeru oslabitve osnovnega sredstva pa izberemo tip spremembe OS – oslabitev, vpišemo datum spremembe in v polje nabavna vrednost vnesemo negativni znesek. Za vneseno vrednost se nam kumulativna sedanja vrednost osnovnega sredstva zmanjša.

Amortizacija Okrepitve oz. Oslabitve se ločeno prikazuje na obračunu amortizacije.

Kdaj uporabimo tip spremembe SV – Sprememba vrednosti in kdaj dograditev

Tip spremembe SV – Sprememba vrednosti uporabimo takrat, ko sredstvu spremenimo vrednost in amortizacijo želimo obračunati od nove nabavne vrednosti, ki je seštevek prvotne nabavne vrednosti in SV.  

Dograditev uporabimo takrat, ko želimo obračunati amortizacijo od dograditve ločeno od prvotne nabave, ali pa ko obračunavamo amortizacijo za dograditev po drugačni stopnji kot je določena za prvotno nabavo. Npr. za stavbo, ki jo imamo na eni inventarni številki, bomo amortizacijo obračunavali po stopnji 1%, dograditev, ki pa jo imamo na novi inventarni številki npr. investicija v zamenjavo oken, bomo pa amortizirali po stopnji 10%.

Na kaj moramo biti pozorni pri tipu spremembe SV


Pri tipu spremembe SV – Sprememba vrednosti program obračunava amortizacijo od osnove, ki je seštevek prvotne nabavne vrednosti in vnesene spremembe. Če investiramo v sredstvo, ki je v celoti odpisano se lahko zgodi, da se investicija v celoti amortizira že v prvem letu. Oglejmo si primer:Ker je potrebno upoštevati metodo linearne amortizacije se v takih primerih obvezno sprememba vnese kot dograditev na novo inventarno številko.


Prenos iz nahajališča na nahajališče pri osnovnem sredstvu

Na osnovnem sredstvu se nahajališča (analitike) spreminja na zavihku Spremembe, kjer izberemo tip spremembe NH=Sprememba nahajališča in popravimo številko vpisano v polju »Nahajališče«.Nahajališče pa lahko popravimo tudi na osnovnih podatkih, vpišemo novo nahajališče in spremembo potrdimo. Ob potrditvi spremembe nas program vpraša po datumu spremembe, vpišemo datum, potrdimo in nahajališče je spremenjeno.

Pri spremembi ostalih analitik postopamo enako kot zgoraj opisano.Po vneseni spremembi preverimo kartico.

Izločitve pri osnovnih sredstvih in izpisi, ki se jih pri tem poslužujemo

Izločitve pri osnovnih sredstvih se vnaša na Osnovnih podatkih v polje .

V primeru da izločamo osnovno sredstvo, ki še ni v celoti zamortizirano, bo program po vpisu datuma odtujitve naredil še obračun amortizacije do (vključno) meseca odtujitve za to izločeno osnovno sredstvo.

Podatke o izločenih osnovnih sredstvih dobimo na Dnevniku izločenih osnovnih sredstev.


Za izločeno osnovno sredstvo si na ikoni tiskalnika lahko izpišemo Obračun izločenega osnovnega sredstva.

Kako popravimo napačen vnos osnovnega sredstva

Če smo napačno vnesli novo nabavo lahko to popravimo na več načinov, odvisno od sistema dela, ki ga imamo in kako je bilo osnovno sredstvo vneseno v register.

Če smo osnovno sredstvo vnesli iz Knjige prejetih računov je najbolj pravilen postopek, da sredstvo odklenemo v Knjigi prejetih računov in ga ponovno vnesemo. Z odklepom sredstvo brišemo iz registra. Sredstvo lahko pa brišemo iz registra s pomočjo tipke briši zapis, to velja le za nabave v tekočem letu. 

Druga možnost je da v Pripomočki izberemo sredstvo ki ga želimo brisati in ga pobrišemo nato pa ponovno vnesemo na isto inventarno številko. 

Sredstvo pa lahko popravimo tudi brez brisanja.Če želimo popraviti osnovne podatke (polja, ki so belo obarvana), lahko to naredimo kar na osnovnem sredstvu, enostavno ga odpremo in popravimo. V primeru da popravljamo nahajališče, SM, SN, ali pa amortizacijsko skupino, nam bo pogram po potrditvi popravka odprl novo okno, kjer bomo vpisali datum spremembe.

Če pa želimo popravljati nabavno vrednost, je potrebno najprej na zavihku spremembe brisati spremembo SP, šele nato, lahko na prvem zavihku popravimo nabavno vrednost.V tem prispevku