Specifikacija zapiranja plačil/računov

Izpis se nahaja v meniju Izpisi in pregledi / Specifikacija plačil/računov.
Obdelava nam omogoča prikaz, s katerimi plačili je bil zapiran določen račun, oz. kateri račun je bil zapiran z določenimi plačili.
Ob kliku na obdelavo se nam odpre spodnje okno. 

Leto – Program predlaga leto iz nastavitev. Če želimo izpis za pretekla obdobja, popravimo leto. 
Obdobje - Vpišemo obdobje, za katero želimo natisniti izpis.
Stranka – Vpišemo šifro stranke ali jo izberemo iz šifranta strank.
Konto – Vpišemo šifro konta ali ga izberemo iz šifranta.
Od datuma plačila do  – Polje je aktivno v primeru, da imamo spodaj izbrano Za plačila.
Od datuma dokumenta do  – Polje je aktivno v primeru, da imamo spodaj izbrano Za račune.
Dokument od do – Vpišemo številko dokumenta, če želimo, da se nam podatki izpišejo za točno določen dokument.
Za račune – Označimo, če želimo pregledovati, s katerimi plačili je bil zapiran določen račun.
Za plačila – Označimo, če želimo pregledovati, kateri račun pripada določenemu plačilu.

Po vnosu omejitvenih pogojev in klikom na Tiskaj, se nam prikaže spodnji izpis.

Podatke lahko pregledujemo tudi v tabeli, v tem primeru izberemo .

V tem prispevku