Dvostavno knjigovodstvo (zgodovina različic)

NovostVerzija
 • Dnevne obdelave - Posredno knjiženje: Ponovno je omogočen vnos zneska, manjšega od 1, brez vnosa ničle (0) pred decimalno vejico.
 • Dnevne obdelave - Neposredno knjiženje: Ponovno je omogočen vnos zneska, manjšega od 1, brez vnosa ničle (0) pred decimalno vejico.
 • Dnevne obdelave - Opominjanje: Onemogočena je priprava osnutka eOpomina v primeru, če:
  • opomin vsebuje devizne postavke,
  • opomin vsebuje še ne zapadle postavke,
  • opomin vsebuje odprta plačila,
  • država prejemnika eOpomina ni Slovenija.
 • Stranke - Nastavitve izstavitve dokumenta Opomin: Umaknjena sta načina izstavitve opomina E-račun HR po e-pošti in E-račun HR v datoteko.
 • Dnevne obdelave - Opominjanje: Naziv PDF priponke opomina vsebuje tudi naziv stranke (prejemnika opomina).
 • ePoštar - ePoštar poštni strežnik: Pri pripravi elektronskega sporočila je v zadevo sporočila in spremno besedilo možno dodati naziv stranke (prejemnika sporočila).
 • Dnevne obdelave - Opominjanje: Pri pripravi opomina iz Dvostavnega knjigovodstva je omogočena možnost upoštevanja odprtih plačil. Izpis opomina, ki ni združen, vsebuje odprta plačila kot dodatne postavke opomina z negativnim predznakom, ki se odštejejo od skupnega zneska. 
 • Knjiženje iz zunanjih modulov: Urejeno je samodejno odpiranje obdobij, v primeru, ko za posamezni datum ne obstaja odprto DK obdobje.
 • Izpisi - Ostali izpisi - Plačana realizacija po referentih: Urejen izračun plačane realizacije po referentih tudi za primere, ko sta račun in plačilo v preteklih poslovnih letih.
 • Dnevne obdelave - Pregled knjiženja: Odpravljena je težava pri pregledu knjiženja po prvi ali drugi gruči strank.
 • Izpisi in pregledi - Kartica konta: Na devizni kartici konta se ne prikažejo knjižbe brez deviznega zneska (npr. tečajne razlike).
 • Izpisi in pregledi - Kartica stranke: Na devizni kartici stranke se ne prikažejo knjižbe brez deviznega zneska (npr. tečajne razlike).
 • Dnevne obdelave - Posredno knjiženje - Brisanje knjižb: Dodana kontrola, ki za knjižbe davka in knjižbe prihodka oz. obveznosti preverja, ali obstaja povezani DDV dokument. V primeru, da obstaja, program ob brisanju knjižbe briše tudi povezane DDV dokumente v davčni knjigi. 
 • Dnevne obdelave - Plačevanje: Na editiranju plačila je dopolnjeno iskanje in ponujanje šifre stranke samo po aktivnih transakcijskih računih. Samo aktiven transakcijski račun se upošteva tudi na gumbu Pripravi plačila. 
2024.04.001
 • Hitri pregled - Šifrant zbirov: Dodane oznake (KRD, FRP, Splošno) in možnost filtriranja na preglednico zbirov. Ročno vneseni zbiri vsi dobijo oznako "Splošno".
 • Letne obdelave - Prenos v novo obračunsko leto: Ob prenosu v novo obračunsko leto se sedaj samodejno izvede tudi obdelava "Usklajevanje zaprtih zneskov".
 • Letne obdelave - Prenos v novo obračunsko leto: Izpis morebitnih zaznanih napak zapiranja na povzetku po zaključenem prenosu v novo obračunsko leto sedaj ločeno prikazuje težave, ki izhajajo iz nezaprtih tečajnih razlik.
 • Dnevne obdelave - Opominjanje: Na izpisu Seznam opominov se v stolpcu Neplačan prikaže odprti znesek postavke v trenutku priprave izpisa in ne več znesek na datum priprave opomina.
 • Dnevne obdelave - Opominjanje: Izpisi opominov so poenoteni. Prikažejo se podatki v vseh denarnih enotah, v katerih obstajajo postavke na opominu. 
 • Nastavitve programa - zavihek Opominjanje: Obstoječi privzeti obrazci so zamenjani z novimi, poenotenimi obrazci. Posebej oblikovani obrazci so nespremenjeni.
 • Stranke - zavihek Izstavitev dokumentov: Na dokumentu Opomin so obstoječi privzeti obrazci zamenjani z novimi, poenotenimi obrazci. Posebej oblikovani obrazci so nespremenjeni.
 • Izpisi in pregledi - Kartica konta: Odpravljena je težava pri izpisu zbirne kartice konta (po dokumentu) s Posrednim knjiženjem in izbranim operaterjem.
 • Dnevne obdelave - Plačevanje - Uvoz izpiskov: Vzpostavljeno je branje podatkov o naslovu prejemnika/plačnika iz nove verzije strukture izpiskov. 
 • Dnevne obdelave - Plačevanje - Uvoz izpiskov: Dopolnjeno je branje sklica odobritve iz XML v primeru, ko pri obdelavi plačil vezanih na trajnike, na izpisek banka ne vrne poslanega Sklicevanja odobritve. V tem primeru se Sklicevanje odobritve za prilive prebere iz nestrukturiranega zapisa reference (<Ustrd>).
 • Dnevne obdelave - Plačevanje - Uvoz izpiska: Ob uvozu izpiska se izvede iskanje plačilnih nalogov v modulu Plačilni nalogi in v tem koraku program poišče po številki naloga povezavo na Prejeti račun in odprto postavko v Dvostavnem knjigovodstvu. V primeru, da imamo eno bazo DK in več baz Plačilnega prometa in Prejetih računov, je lahko prišlo do enakih zapisov v Dvostavnem knjigovodstvu po ključu za leto + šifra knjige + številka dokumenta. V tem primeru je program za vezo na izpisku vzel prvo odprto postavko, ki jo je našel za navedeni ključ. Za te primere je bila lahko veza na napačno stranko oz. odprto postavko. Dopolnjen je ključ še z dodatnim pogojem na šifro stranke. 
2024.03.001
 • Pregled knjiženja - SDD SEPA direktne obremenitve: na okno za izvoz podatkov v datoteko je dodan izbor novega formata pain.008.001.08. Osnovno je označeno. Neoznačeno pomeni, da se bodo podatki pripravili v XML datoteko v stari strukturi.
 • Posredno knjiženje - Brisanje - Urejena težava v primeru, ko je z računom povezan tudi DDVN dokument. Tehnično opozorilo se sedaj ne prikazuje več.
2024.02.005
 • DK - Letne obdelave - Prehod v novo obračunsko leto - Umaknjena kontrola vezana na pripravo obračuna tečajnih razlik na koncu leta.
2024.02.004
 • Letne obdelave - Prenos v novo obračunsko leto: Pri prenosu v novo obračunsko leto se na odprte postavke zapišejo tudi podatki o povezanih pogodbah. Če je prenos v novo obračunsko leto že narejen, se izvede dopolnitev obstoječih knjižb/ odprtih postavk.
2024.02.002
 • Posredno knjiženje - Brisanje knjižb - Urejena kontrola in opozorilo. Program sedaj sporoči iz katerega modula izvira knjižba. Če je knjižba povezana z DDV dokumentom, se ob brisanju izbriše tudi povezani DDV dokument. Če je DDV dokument že bil poročan je brisanje knjižbe onemogočeno.
 • Pregled knjiženja - Izvoz SDD SEPA direktne obremenitve: XML datoteka se pripravi z novostmi verzije pain.008.001.08.
 • Dnevne obdelave - Pregled knjiženja: Pri izvozu podatkov v Excel ali csv (gumb Priprava datoteke) se v stolpce z datumskimi podatki podatek ne polni, če datum ne obstaja.
 • Dnevne obdelave - Izvršbe: Urejen je zapis imena in priimka plačnika v XML datoteko v primeru izbora "Prenos podatkov fizičnih oseb iz OST".
 • Dnevne obdelave - Pregled knjiženja - izvoz SDD SEPA direktne obremenitve: urejen je zapis imena datoteke tako, da se vedno ponudi naziv uporabnika in ne več DK. 
2024.02.001
 • Izpisi in pregledi - IOP: Urejena je priprava izpisa po datumu opravljanja. 
 • Izpisi poslovnih knjig ob zaključku leta: Na prenovljeni bilanci so urejeni podatki za otvoritev.
2024.01.005
 • Izpisi in pregledi - Izkazi: Strukture XML datoteke za DDPO in DDD so usklajene z novimi zahtevami eDavkov.
2024.01.003
 • Šifranti/ Šifranti DK - Izkazi: Opcija prikaza neaktivnih izkazov je privzeto neobkljukana.
 • Šifrant pogodb: OLAP - na šifrantu pogodb je dodan OLAP v katerem je mogoče spremljati realizacijo po pogodbah z vidika Javnih naročil ter status poročanja podatkov o plačilih na portal JN Plačila.
 • Nastavitve programa - Plačevanje - Način tvorjenja namena nakazila: za izbor 2 je skrajšan fiksen tekst "plačilo računa:" na "Pl.rn.:".
 • Dnevne obdelave - Posredno knjiženje: pri pripravi plačilnega naloga za knjižbo se v primeru, da je v Nastavitve programa izbrana opcija 2 - Način tvorjenja namena nakazila, upošteva vsebina iz Nastavitve programa. 
 • Izpisi in pregledi - Izkazi: Urejen je izračun planskih podatkov, če prometnih podatkov (tekoče leto, preteklo leto) ni.
 • Dnevne obdelave - Plačevanje - Pregled izpiska - desni klik - Razdeli plačilo: 
  • Narejena je posodobitev preglednice za razdelitev plačila: seštevki, privzeti vrstni red stolpcev, dodani so stolpci z nazivi analitik, editabilni stolpci so označeni z ikono.
  • Urejene so kontrole: 
   • barvanje obveznih podatkov glede na nastavitev vpisanega konta;
   • na Potrdi je dodana kontrola na obvezen vnos šifre stranke glede na vpisan konto;
   • če je izpisek v domači denarni enoti, vpišemo pa devizni konto za razdelitev plačila, se v Opozorilo vpiše "Devizni znesek ne sme biti 0!";
   • če je izpisek v tuji denarni enoti, vpišemo pa nedevizni konto, se v Opozorilo vpiše "Znesek ne sme biti 0!".
  • Editiranje plačila: če je na plačilu vpisan Konto, se na Shrani in zapri vsebina v Opozorilu briše. 
 • Pregled knjiženja - Združeni promet: Na izpisu združenega prometa je dodan naziv analitike, po kateri so podatki združeni (konto, stranka, SM,...).
 • Posredno knjiženje - Združeni promet: Na izpisu združenega prometa je dodan naziv analitike, po kateri so podatki združeni (konto, stranka, SM,...).
 • Letne obdelave - Prenos v novo leto: Na knjižbe otvoritve/ prenosa začetnega stanja na finančnih kontih se zapiše tudi datum opravljanja, ki je enak datumu dokumenta.
 • Dnevne obdelave - Kompenzacije - Izpis kompenzacij: 
  • SI lokalizacija: Če je na kupcu ali dobavitelju določeno: Zavezanec za DDV = Da, se prikaže pred davčno številko Šifra države drugače ne. Naziv "ID številka:" je spremenjen v "Davčna številka:".
  • RS lokalizacija: Ne glede na oznako Zavezanec za DDV  kupca ali dobavitelja se vedno zapiše Šifra države + Davčna številka.
   Naziv je vedno ''PIB:''.
  • HR lokalizacija: 
   • Če je PDV ID = Da, potem se na kupcu in dobavitelju izpiše ''PDV ID: ‚‘ + Šifra države  + Davčna številka.
   • Če je PDV ID = Ne,  potem se na kupcu in dobavitelju izpiše ''OIB: '' + Davčna številka.
 • Posredno knjiženje: V primeru knjiženja prometa za vsa obdobja ali vse temeljnice skupaj se knjiženje izvede v zaporedju zaporedna številka - šifra obdobja - šifra temeljnice.
 • Dnevne obdelave - Opominjanje: Urejena je oblika sporočila pri ponovnem e-pošiljanju opomina (PDF po e-pošti).
 • Izpisi in pregledi - Izkazi: Urejen je izračun planskih podatkov v primeru pregleda po analitikah. Omogočen je pregled po analitiki iz plana.
 • Dnevne obdelave - Plačevanje - Uvoz izpiskov: vzpostavljena je možnost uvoza izpiskov v novem formatu camt.053.001.08.
2024.01.001
 • Dnevne obdelave - Plačevanje: v primeru, da je na kontiranju plačila določena stranka, je pri izboru povezave na Več dokumenti urejen prikaz odprtih postavk samo izbrane stranke. 
 • Izpisi in pregledi - Odprte postavke: V tabeli sta dodana stolpca za zaprti znesek v domači denarni enoti (v breme in v dobro).
 • Izpisi in pregledi - Odprte postavke: Urejeno je iskanje konta najprej po šifri in nato po nazivu, če po šifri ni zadetka.
 • Izpisi in pregledi - Kartice: Urejeno je iskanje konta najprej po šifri in nato po nazivu, če po šifri ni zadetka.
 • Dnevne obdelave - Plačevanje: dopolnjeno je knjiženje v Posredno knjiženje. V primeru tečajne razlike se na protiknjižbo vpiše Dokument. 
 • Posredno knjiženje - Kontrolni dnevnik z upoštevanjem evidenčnih knjižb: V primeru ročnega knjiženja računa z vnosom ali izbiro konta prihodkov ali odhodkov na oknu za DDV, se podatki o evidenčnih knjižbah ustrezno zapišejo tudi na Kontrolni dnevnik.
 • Izpisi in pregledi - Izkazi: Urejen izračun planskih podatkov na izkazu s planom v primeru pregleda Skupaj vse analitike.
 • Dnevne obdelave - Prilivi in odlivi: Dopolnjena je priprava podatkov iz Naročil kupcev na način, da se ne upoštevajo zaprte vrstice na odprtih naročilih:
  • Na preglednico plačil izpiska so dodana nova polja: Koda namena, Zap. št. kontiranja, Opis pravila kontiranja in Združi knjižbe. Koda namena se prebere iz izpiska, če v datoteki obstaja zapis. Zap. št. kontiranja in Opis se dodata, če je program našel pogoje za kontiranje v šifrantu pravil kontiranja.
  • Na editu plačila sta dodana Koda namena in Zap. št. kontiranja, če zapis obstaja.
  • V desni klik preglednice je dodana opcija Briši podatke dodatnega kontiranja. Če je fokus ob kliku na koloni Zap. št. kontiranja, se brišejo vse vrednosti, dodane s povezavo na Dodatna pravila kontiranja, ki imajo enako zaporedno številko. Če je fokus na kakšni drugi koloni, se vrednosti brišejo samo za trenutni zapis. 
  • Na preglednico je dodan filter Prikaži knjižbe za združitev.
  • Knjiženje izpiska: vse postavke, ki imajo kljukico v polju Združi knjižbe in imajo enak konto, stranko, SM, SN, Referent, Nalog in analitike, se prenesejo na temeljnico kot en zapis.
 • Opominjanje: Na gumbu Izberi vse je urejeno, da se za brisanje obkljukajo samo filtrirani podatki.
 • Dnevne obdelave - Plačevanje - Uvoz izpiskov: 
  • na izboru izpiskov za uvoz je dopolnjeno, da so vidne tudi Zip datoteke.
  • omogočeno je samodejno "odzipanje" datoteke. Zip datoteka se obravnava kot masovni uvoz. 
 • Dnevne obdelave - Plačevanje: urejen je prikaz TRR prejemnika, iz katerega se ponudi Šifra stranke na editu plačila, če je vir informacije 10 in zbirni izpisek.
2023.11.001
 • Kartica konta: Odpravljena je težava na začetnem stanju prvega obdobja pri izpisu analitične kartice med leti.
 • Kartica konta: Odpravljena je težava pri izpisu kartice po datumu dokumenta/ opr. storitve z upoštevanjem knjižb v Posrednem knjiženju.
 • Pregled knjiženja: Občutna pohitritev izvoza podatkov na obdelavi Priprava datoteke (Excel, csv). Delovanje funkcionalnosti ostaja odvisno od zmogljivosti strojne opreme.
 • Izkazi: Prenovljene so nastavitve za prikaz zneskov v izračunu izkaza:
  • Dodana je opcija Cela števila.
  • Izbire se med seboj izključujejo.
 • Izpisi in pregledi - IOP: Na izpisu je omogočena opcija dodajanja mobilne številke in elektronskega naslova prejemnika.
 • Računi - Podrobnosti plačil: Upoštevana so plačila pred in po prenosu v novo leto v Dvostavnem knjigovodstvu.
2023.10.001
 • Izpisi in pregledi - Ostali izpisi - Plačana realizacija po referentih; Odpravljena težava pri prikazu Neto zneskov in plačil v primeru predplačil. Za pravilen prikaz podatkov pri črpanih avansih, mora biti oznaka "konto davka" tudi na kontu skupine 195 – DDV od prejetih predujmov.
2023.09.002
 • Izkazi - izpis Izkazi s kumulativnimi podatki po kontih: V primeru izračuna izkaza z upoštevanjem knjižb v Posrednem knjiženju (obkljukana opcija Posredno knjiženje) se knjižbe upoštevajo tudi na izpisu.
 • Opominjanje: Omogočena je izstavitev eOpominov tudi preko ZZI.
 • IOP: Omogočena je izstavitev eIOP tudi preko ZZI.
 • Izvršbe: Pri pripravi izvršb iz opominov se upoštevajo samo odprte postavke. Postavke, ki so plačane med izstavitvijo opomina in pripravo izvršbe, v izvršbo niso vključene.
 • Dnevne obdelave - Kompenzacije:
  • Urejeno je brisanje naloga v PP (dobropisa) ob knjiženju kompenzacije.
  • Na knjiženih kompenzacijah je urejen prikaz kompenziranih postavk na strani dobavitelja.
 • Posredno knjiženje: Popravljeno zaporedje premikanja po zaslonu v primeru knjiženja plačila z vezo. Ob izhodu iz polja Veza se kurzor postavi v ustrezno polje za znesek.
2023.09.001
 • Dnevne obdelave - Plačevanje - Uvoz izpiskov iz epoštarja: umaknjena je nastavitev Premakni datoteke pri masovnem uvozu.
 • Dnevne obdelave - Plačevanje - Izpisek - gumb Priprava plačil: dopolnjena je kontrola TRR-jev, tako, da ne preverja več ustreznosti TRR-ja pri strankih, ki so označene kot fizične osebe.
2023.08.004
 • Izpisi in pregledi - Opomini: Na izpisih opominov se upoštevajo samo aktivni transakcijski računi. Prednost ima transakcijski račun, ki je označen kot privzet. Če je transakcijski račun v IBAN strukturi, se tako tudi zapiše.
 • Posredno knjiženje - VOD - Dopolnjen uvoz neodbitnega DDV in omogočen uvoz IR za 76.a člen.
 • Pripomočki - Preknjiževanje: Pri preknjiževanju med konti se ustrezno upoštevajo tudi dodatne analitike.
 • Opominjanje: Pri preknjiževanju terjatev v izvršbi se ustrezno upoštevajo tudi dodatne analitike. Omogočeno je upoštevanje datumov iz originalnih knjižb.
 • Izvršbe: Pri preknjiževanju terjatev v izvršbi se ustrezno upoštevajo tudi dodatne analitike. Omogočeno je upoštevanje datumov iz originalnih knjižb.
 • Dnevne obdelave - Plačevanje: dopolnjena je preglednica za povezavo plačila s predračunom (gumb Poveži predračun)
 • Pregled knjiženja: Odpravljena je težava pri izvozu knjižb v CSV datoteko (zapisi od-do, zamik vrstic).
 • Funkcionalnosti, ki so bile vezane na nivo operaterja = 1, so prestavljene na varnostni sistem. Ob nadgradnji obstoječi operaterji nivoja 1 dobijo dovoljenje za delo s temi funkcionalnostmi.
 • Nastavitve programa: Urejen prikaz gumbov za vnos, spreminjanje in brisanje kontov za opomine in izvršbe brez podaljševanja okna.
 • Izvršbe: Če je v nastavitvah programa določena šifra dogodka za izvršbe, se pri izstavitvi izvršb na stranki ustrezno pripravi dogodek.
 • Dnevne obdelave - Kompenzacije: Dopolnjen je pogoj pri iskanju zneska odprte postavke računa pri pripravi medsebojne kompenzacije, če je račun delno plačan.
 • Dnevne obdelave - Opominjanje: Stopnje in zneski na izpisu Seznam opominov so ustrezno urejeni glede na postavke opomina.
 • Dnevne obdelave - Plačila: dopolnjen je uvoz izpiskov in polnjenje podatka Veza uporabnik.
 • Dnevne obdelave - Posredno knjiženje: Odpravljena je napaka, ko se pogodba ni predlagala na vsa plačila v primeru več zapiranj.
 • Dnevne obdelave - Posredno knjiženje -  Editiranje pogodbe na knjižbi: odpravljena je napaka, ko je v primeru izbora aneksa še enkrat želelo urejati pogodbo
 • Dnevne obdelave - Posredno knjiženje - poimenovanje gumba Pogodba se je poenotilo s knjigo prejetih računov. Bližnjica za hitri dostop do šifranta pogodb je na kombinaciji tipk ALT+A
 • Dnevne obdelave - Plačevanje: Ob uvozu izpiska je dodano novo opozorilo, ki se izpiše v polju Opozorilo: Različen znesek Preveri znesek. Opozorilo se pojavi v primeru, da je prejeti račun knjižen na dva saldakontna konta in vezo na eno odprto postavko in v primeru delnih plačil na plačilnem nalogu. 
 • Dnevne obdelave - Plačevanje - Priprava plačil: za primer, ko je v odprtih postavkah prometa več enakih sklicev, je dodana kontrola na TRR stranke (šifrant) in zapisanim TRRjem plačnika na izpisku. Če stranka nima vpisan TRR, se vezava na odprto postavko ne izvede.
2023.08.001
 • Odprte postavke: Omogočeno je filtriranje in razvrščanje odprtih postavk po knjigah dokumentov iz Fakturiranja.
 • Poročilo KRD: Urejena priprava XML datoteke tudi v primeru, ko imamo promete v Veliko Britanijo in istočasno tudi Severno Irsko.
 • Plačevanje - knjiženje bančnega izpiska: V primeru, da je na formi za knjiženje izpiska označen izbor "Zbirno plačila brez Zapirano v DK", se knjižbe, ki imajo vir informacije 20, v sklicu odobritve model 12 in enak konto in stranko ter vpisan vezni dokument, ne združijo. 
 • Izpisi in pregledi - Izkazi: Na izkazu s planom po kontih je urejen izračun podatka Mesec Plan letos/lani.
 • Uvoz VOD: Urejena možnost uvoza finančne temeljnice.
 • Posredno knjiženje:
  • Na preglednici posrednega knjiženja sta dodana stolpca šifra in naziv podizvajalca
  • urejeno, da se podatek o šifri podizvajalca poknjiži v glavno knjigo
 • Izpisi in pregledi - Poročanje - Poročanje JN Plačila:
  • Pri pripravi podatkov za poročanje se v primeru, da obstaja na plačilu podizvajalec tudi ta prikaže v preglednici plačil
  • Če je na plačilu naveden podizvajalec se ob pošiljanju prenese na portal JN plačila
 • Posredno knjiženje: Urejeno predlaganje datuma dokumenta in datuma opravljanja ob izhodu iz polja Konto na način, da se ustrezno kopira iz obstoječe knjižbe.
2023.07.001
 • Dnevne obdelave - Plačevanje - Uvoz izpiska in povezava na plačilne naloge: če je vir informacije 20 (plačila kupcev, prilivi), se številka naloga na plačilu zapiše samo v primeru, če obstaja v nalog v Plačilnem prometu in če nalog ni brisan, drugače se vpiše 0.
 • Izračun tečajnih razlik: Če je izbrana možnost "Analitike protivknjižb najprej iz obračunane postavke", se pri knjiženju tečajnih razlik najprej upoštevajo analitike iz postavk, če teh ni pa analitike iz nastavitev. 
 • Izpisi in pregledi - Plačana realizacija po referentih: Urejen preračun plačane realizacije po referentih, ki sedaj za prikaz upošteva neto zneske. Za delovanje je potrebno na konte davka dodati kljukico "Konto davka".
 • Posredno knjiženje: Posodobljeno je ročno zapiranje tečajnih razlik. Prikaže se samo ustrezen znesek v domači denarni enoti, zapiranje se uspešno izvede brez nepotrebnih opozoril.
 • Posredno knjiženje: Ob izhodu iz polja Konto se datum dokumenta kopira iz morebitne obstoječe knjižbe oz. se polni tekoči datum, če je preglednica Posrednega knjiženja prazna. Pri spreminjanju nove, še nedokončane knjižbe se ob izhodu iz polja Konto datum dokumenta in datum opravljanja ne spremenita.
 • Uvoz VOD: Prikaz naziva stranke iz VOD datoteke.
 • Letne obdelave/ Izpis poslovnih listin ob koncu leta: Če je vklopljena nastavitev za prenovljeni izpis bruto bilance, se v okviru obdelave Izpis poslovnih listin ob koncu leta pripravi identičen izpis z upoštevanjem skupnih nastavitev za izpise.
 • Posredno knjiženje: Pri zapiranju deviznih postavk na novih kontih urejen prikaz opozorila za obračun tečajnih razlik.
 • Prenos v novo obračunsko leto: Kontrola zapiranja ne upošteva kontov, ki niso saldakontni.
 • Uvoz VOD - Urejen uvoz deviznih temeljnic.
2023.06.001
 • Plačevanje: Odpravljena napaka, ki se je pojavila ob uvozu izpiska
2023.05.002
 • Posredno knjiženje: Za boljši pregled je spremenjen način barvanja evidenčnih knjižb. Obarva se ozadje, in sicer se modro obarvajo evidenčne knjižbe, ki se ne knjižijo, zeleno pa tiste, ki se knjižijo. V skladu s tem je spremenjena tudi legenda.
 • Šifranti - Konti: Urejeno je brisanje presledka pri šifri konta pri uvozu kontnega plana.
 • Posredno knjiženje: Urejeno je brisanje presledka pri šifri konta pri uvozu knjižb in knjiženju v neposredno knjiženje.
 • Izračun tečajnih razlik: V Posredno knjiženje se prenese ustrezen opis knjižbe.
 • Posredno knjiženje: Urejena ustrezna obarvanost evidenčnih knjižb, ki se prenašajo iz Fakturiranja in Knjige prejetih računov (neposredni proračunski uporabniki).
 • Odprte postavke: priprava izpisa je časovno optimizirana.
 • Pregled kartice: pregled odprtih postavk je časovno optimiziran.
 • Dnevne obdelave - Kompenzacije:
  • Gumb Priprava medsebojnih kompenzacij - Izbira za kompenzacijo: 
   • Neobvezen izbor kontov, umaknjene so kontrole. 
   • Izbor "S kompenzacijami v obdelavi": polje je vidno vendar neaktivno, vedno označeno. 
   • Denarna enota je prestavljena pred izbor konta. Če je izbrana denarna enota <> prazno, se izbor kontov in poizvedba iz odprtih postavk izvaja samo za devizne konte.
  • Preglednica Predlog medsebojne kompenzacije: 
   • Dodano obvestilo, če za izbrane pogoje ni podatkov za prikaz, preden se odpre preglednica.
   • Urejeno razmerje oken, sprememba se shrani v register.
   • Urejen fokus na oknu za pregled predloga glave kompenzacije.
   • Dodano je opozorilo v primeru vnosa višjega zneska za kompenzacijo kot je znesek odprto
   • Ob potrditvi izbranih kompenzacij se vpiše na kompenzacijo konto od-do iz postavk.
  • Sprememba naziva polja "Datum valute kompenzacije" v "Valuta kompenzacije"
 • Poročanje JN Plačila - Pripravljen je sistem za naknaden prehod strank iz ročnega poročanja na portal JN Plačila na B2B poročanje, ki ga ponuja iCenter.
 • Izpisi in pregledi - Poročila - Poročanje JN Plačila: Dopolnjeno je delovanje preglednice tako, da fokus ostane na vrstici na kateri se nahajamo tudi v primeru osvežitve podatkov.
 • Izpisi in pregledi - Poročila - Poročanje JN Plačila: Plačilu lahko spremenimo pogodbo tudi, če je že poslano na portal JN Plačila.
2023.05.001
 • Izkazi: Pri izračunu in pregledu izkaza po mesecih se na postavkah, ki se med seboj izključujejo, zneski prikažejo samo na ustrezni postavki, ne na obeh.
 • Izkazi: Omogočen je izbor iz šifranta dodatnih analitik.
 • Izkazi: Vzpostavljena je kontrola na vnos denarne enote.
 • Izpisi in pregledi - Odprte postavke: Na izpisu odprtih postavk v tuji denarni enoti z zapiranjem je umaknjen prikaz knjižb tečajne razlike.
 • Izpisi in pregledi - Odprte postavke: Na vseh izpisih odprtih postavk je postavitev popravljena (podaljšano je polje dokument, povečan je zamik med stolpcem zneska v dobro in opisa).
 • Izvršbe: Priprava izvršb iz opominov se pravilno izvede, zapiše se ustrezen dokument, z ustreznim zneskom.
 • DK - Uvoz podatkov iz VOD datoteke: Omogočeno urejanje analitik za uvoz ter določanje privzetih analitik ob uvozu.
 • Dnevne obdelave - Plačevanje: dopolnjena je preglednica in funkcionalnost povezave na Predračune.
 • DK - Uvoz podatkov iz VOD datoteke: Omogočena izbira ali želimo uvoz po davčni številki ali po šifri stranke. Uvoz strank iz VOD datoteke ni več mogoč, šifranta morata biti usklajena ali po davčnih številkah ali po šifri stranke.
 • Letne obdelave - Izpis poslovnih listin ob koncu leta: Dodana je možnost izbire med ležečim in pokončnim izpisom bilance.
 • Izpisi in pregledi - Poročanje - Poročanje JN plačila 
  • za plačila, ki so stornirana se uvede nov status "Stornirano na UJP (v pošiljanju)", ki nakazuje, da plačilo še v pošiljanju na portal. Po zaključenem prenosu pridobi status "Stornirano na UJP"
  • dodana je kontrola, da plačila, ki se poročajo vsebujejo pogodbo z ID številko pridobljeno iz UJPa.
 • Izpisi kartic (konta, stranke, SM, SN, analitik): odpravljena težava pri pripravi izpisa z upoštevanjem podatkov v Posrednem knjiženju.
 • Izpisi in pregledi - Poročila - Poročanje JN Plačila: Omogočeno je, da se na portal pošiljajo tudi podatki za pogodbe brez plačil. Na portalu se mesečno poročilo označi kot "Brez plačil".
2023.04.001
 • Prenos v novo obračunsko leto: Pri prenosu v novo obračunsko leto se v skladu s preštevilčenjem obdobij oznaka dovoljenega knjiženja prenese glede na datumske meje obdobja in ne glede na šifro obdobja. Obdobja z novimi datumi so privzeto označena z dovoljenjem za knjiženje.
 • Nastavitve programa: nov zavihek Kompenzacije, kjer je novo polje Število dni za valuto. Osnovno število je 8.
 • Dnevne obdelave - Kompenzacije: 
  • Vsem kompenzacijam se vpiše ob instalaciji Datum valute kompenzacije iz Datuma
  • Na osnovno preglednico je dodano polje Datum valute kompenzacije
  • Na edit/vnos kompenzacije je dodano polje Datum valute kompenzacije
  • Na Izpis kompenzacije je dodan filter Datum valute kompenzacije
  • Na Priprava knjiženja za kompenzacije je dodan filter Datum valute kompenzacije
  • Na osnovno preglednico je dodan pripomoček Priprava medsebojnih kompenzacij.
  • Na osnovno preglednico je dodan pripomoček Masovna potrditev.
 • Pregled knjiženja: Gumb Popravi zapis omogoča pregled zapisa, ne glede na pooblastilo v varnostnem sistemu. Popravljanje zapisa je možno, če je urejeno pooblastilo v varnostnem sistemu.
 • Pregled kartice: Gumb Popravi zapis omogoča pregled zapisa, ne glede na pooblastilo v varnostnem sistemu. Popravljanje zapisa je možno, če je urejeno pooblastilo v varnostnem sistemu.
 • Izpisi in pregledi - Kartice: Urejeno napačno zapisovanje začetnega salda v primeru omejitve po tipu konta.
 • Izpisi in pregledi -> Poročila ->Poročanje JN Plačila: 
  • Pripravljena je preglednica v kateri se pripravijo podatki o plačilih, ki se poročanjo na portal UJP-JN Plačila.
 • Izpisi in pregledi - Poročila - Poročanje JN Plačila - gumb Pošlji podatke
  • Dodan je gumb Pošlji podatke, ki plačila, ki so označena v preglednici pošlje na portal JN Plačila. Po zaključenem prenosu pridobijo plačila ustrezen status.
 • Izpisi in pregledi - Poročila - Poročanje JN Plačila - Pregled knjiženja
  • v okviru popravka knjižb je omogočeno popravljanje knjižb in posredovanje popravkov na portal JN plačila
  • na pregledu knjiženja je dodam stolpec Status poročanja plačila, ki v primeru pošiljanja knjižbe na portal JN Plačila pokaže status pošiljanja.
2023.03.001
 • Zapiranje postavk - Pregled zapiranj je dopolnjen z zapisi, kjer obstaja možnost zapiranja z dobropisi, storni.
 • Pregled knjiženja: Urejena možnost popravljanja in vnašanja podatka "Datum Obdobja v DDV".
 • Dnevne obdelave - Izvršbe - Izstavitev - Dopolnjen je naziv kreirane datoteke pri posameznem prenosu. V ime datoteke se poleg "Izvrsba" + leto + šifra stranke + datum zapiše še številka (zaporedna številka izvršbe). 
 • Poročanje na portal JN Plačila: iz portala JN Plačila je urejen prevzem podatkov o mesečnih poročilih za katera se podatki poročajo.
 • Dnevne obdelave - Pregled knjiženja: na knjižbah je razviden podatek o pogodbi, podatek je možno urejati
 • Dnevne obdelave - Pregled kartice: na knjižbah je razviden podatek o pogodbi
 • Pregled knjiženja: Preračun zneskov v tujo denarno enoto je urejeno tudi za zneske, ki izhajajo iz obračuna tečajnih razlik.
 • Izpisi in pregledi - Izkazi: Urejena je težava pri izračunu izkaza ločeno po analitikah.
 • Pripomočki - Avtomatsko zapiranje: Odpravljena je težava (Incorrect syntax near the keyword 'as'.), ki se je v nekaterih primerih pojavljala pri zagonu pripomočka.
2023.02.001
 • Posredno knjiženje: V primeru deviznega knjiženja brez zapiranja in brez uporabe tečaja se le-ta ustrezno preračuna na osnovi predhodno vnesenih zneskov v tuji in domači denarni enoti.
 • Posredno knjiženje: Pri knjiženju plačil z zapiranjem več dokumentov je urejeno, da se prvotno vneseni znesek ob potrditvi zapiranja ne spremeni. Pri spreminjanju obstoječe knjižbe je v primeru ustrezne knjižbe obvestilo "Zapiranje ni možno, ker je postavka že zaprta." umaknjeno.
 • Posredno knjiženje: Popravljeno je besedilo informacije v primeru napake pri knjiženju z zapiranjem. Informacija "Prekinjena 2. transakcija" se ne pojavi več.
 • Pregled knjiženja: V primeru izvoza podatkov v Excel na desni klik se napaka "Field Priponka not found." ne pojavi več, prerazporejanje stolpcev na privzeti način ni potrebno.
 • Dnevne obdelave - Plačevanje: Odpravljena je napaka, ki se je pojavila na gumbu Predračun.
2023.01.001
 • Dnevne obdelave  - posredno knjiženje: vnos knjižb je dopolnjen tako, da je mogoče na knjižbi izbrati pogodbo. Prav tako se pogodba na knjižbo predlaga iz postavke, ki jo zapiramo.
 • Dnevne obdelave - Plačevanje: odpravljena je napaka, ki se je pojavila v primeru zbirnega knjiženja izpiska
2022.18.002
 • Posredno knjiženje: Pri knjiženju z zapiranjem deviznih postavk se ob predlaganju denarne enote predlaga tudi ustrezni tečaj. Kurzor se postavi v polje z zneskom v tuji denarni enoti, preračun v domačo denarno enoto se izvede ob izhodu iz tega polja.
 • Posredno knjiženje: V primeru knjiženja deviznih plačil je urejeno pojavljanje opozorila, da je potrebno najprej obračunati tečajne razlike ob koncu leta.
 • Hitri pregled: V OLAP je urejeno ustrezno oblikovanje zneskov/ številk.
 • Pregled bilance: V OLAP je urejeno ustrezno oblikovanje zneskov/ številk.
 • Posredno knjiženje: V OLAP je urejeno ustrezno oblikovanje zneskov/ številk.
 • Urejena težava, ko se je račun ob knjiženju postavil v obdobje otvoritve.
 • Hitri pregled: Umaknjena je možnost izvoza podatkov.
 • Plačevanje - Izpisek: dodana je možnost izbora pogodbe na plačilo. Pogodba se izbere iz šifranta pogodb, podatek lahko določimo ročno ali pa se dodeli plačilu z obstoječimi avtomatikami kot je priprava plačil in ob uvozu izpiska.
 • Pregled knjiženja: Urejen je izpis temeljnice.
2022.18.001
 • Kompenzacije - Odpravljena je težava prikaza zneska Odprto v dobro na kompenzaciji v primeru, ko smo račun delno plačali, plačilni nalog za delno plačilo pa brisali. 
 • Kompenzacije - Urejen je prikaz zneska Odprto na prikazu postavk za primer, ko je račun delno plačan s plačilnim nalogom in knjiženo banko.
 • Posredno knjiženje: Odpravljena je težava pri popravljanju knjižbe z vezo/ zapiranjem postavk.
 • Izpisi in pregledi - Odprte postavke: Odpravljena je težava pri filtriranju podatkov na izbrane stranke in konte.
 • Pregled knjiženja - izvoz za revizorja v datoteki glavne knjige.txt: Izvoz je posodobljen, da se hitreje pripravi.
 • Izpisi in pregledi - Dnevnik knjiženja: Urejen je zapis dokumenta.
 • Posredno knjiženje - Kontrolni dnevnik: Urejen je zapis dokumenta.
 • Pregled knjiženja - izpis: Urejen je zapis dokumenta.
2022.17.001
 • Hitri pregled: Urejena težava pri pripravi hitrega pregleda zaradi podaljšanja polja za naslov pri stranki.
2022.16.001
 • Pregled knjiženja - Izvoz za revizorja v datoteko GLAVNE KNJIGE.TXT: Urejen je izvoz tudi za večjo količino podatkov brez blokiranja programa.
 • Izpis in pregledi - Izkazi: Urejen je izračun podatka Plan celotnega tekočega leta.
 • Izpisi in pregledi - Izkazi: Urejen je izračun podatka Plan tekočega leta, v primeru, ko izračunavamo podatek za obdobje, krajše od celega leta.
 • Opominjanje: Pri pripravi osnutka in izstavitvi opominov se najprej upošteva nastavitev izstavitve in obrazec na strankah (tip dokumenta Opomin)
 • V primeru knjiženja obveznosti na finančni konto, ko v Posrednem knjiženju ne vnašamo podatka "Datum prejema" se opozorilo, da se datumi v Dvostavnem knjigovodstvu ne ujemajo z datumi DDVN ne prikazuje več.
 • Odprte postavke: Urejeno je bilo hitrejše delovanje izbora strank in kontov na akcijah "Izberi vse" in "Odstrani vse".
 • Pregled knjiženja: Urejena je težava, ki se je pojavljala v nekaterih primerih pregledovanja in pregled ni bil možen.
 • Izpisi in pregledi - Izkazi: Urejen je izračun postavke plana v primeru izračuna na osnovi drugih postavk.
 • Pregled knjiženja - OLAP: Omogočeno je sortiranje polj po abecedi tudi v primeru 64-bitnega OLAP.
2022.14.001
 • E-kompenzacije: Pri knjiženju v Posredno knjiženje se upošteva datum dokumenta in ne več datum obdelave.
 • Pregled knjiženja: Urejen je prikaz naziva priponke na način, da se prikaže samo naziv dokumenta. 
 • Pregled kartice: Urejen je prikaz naziva priponke na način, da se prikaže samo naziv dokumenta. 
 • Posredno knjiženje: Urejen je prikaz naziva priponke na način, da se prikaže samo naziv dokumenta.
 • Uvoz podatkov - Preimenovane opcije na izboru.
2022.13.002
 • Poročilo KRD za BS - Umaknjena funkcionalnost "Prenesi negativne zneske". Priprava poročila sedaj deluje kot pred dopolnitvijo.
 • Poročilo KRD za BS - Dodane kontrole na obvezni vnos osnovnih podatkov poročevalca.
2022.12.002
 • Šifrant kontov: V šifrantu kontov je izvoz in uvoz (tekstovne datoteke) dopolnjen z možnostjo izvoza in uvoza podatka Odpri datum prejema in Aktiven / Pasiven.
 • Šifrant kontov: V šifrantu kontov je dodano polje Aktiven / Pasiven za izbiro oznake, da gre za aktiven ali pasiven konto.
 • Dnevne obdelave - Plačevanje - Pripravi plačila: Dodano, da v kolikor se za postavke plačevanje najde zapis, ki zapira postavke iz opomina pripravljenega preko obdelave opominjanja in so ti dokumenti že zaprti, da nam program ponudi šifro stranke s tega opomina, hkrati pa javi, da je dokument že zaprt.
2022.12.001
 • Posredno knjiženje: V Posrednem knjiženju je urejen izpis kontrolnega dnevnika tudi v primeru knjiženja na evidenčne konte.
2022.11.002
 • Izpisi in pregledi - IOP - Odpravljena je težava pri izvozu izpisa IOP v PDF datoteke.
 • Izpisi in pregledi - Poročila - Poročilo KRD za BS: Poenostavljena priprava poročil ter spremenjena prikaz podatkov. Dodana možnost prenosa negativnih zneskov iz terjatev na obveznosti in obratno. 
 • Pripravi se namensko poročilo "Številko vknjižb po operaterjih" za vse organizacije hkrati, glede na datum knjiženja oz. čas vnosa vknjižb v modul Dvostavno knjigovodstvo. Poročilo bo omogočalo hiter vpogled v število vknjižb po operaterjih v obliki tabele ter podrobnejši vpogled v obliki OLAP analize z dimenzijami; 1. Operater2. Organizacija3. Temeljnica (po tem podatku bodo vedeli katere temeljnice so avtomatske in katere ročne)4. DK obdobje5. Konto
 • Pregled knjiženja - v Pregledu knjiženja je urejeno razvrščanje in filtriranje podatkov po zneskih.
 • Posredno knjiženje - v Posrednem knjiženju je urejen izpis kontrolnega dnevnika v primeru izbire možnosti izpisa z evidenčnimi knjižbami.
 • Letne obdelave - Prenos v novo obračunsko leto: Dodano preštevilčenje obdobji v modulu prejetih računov za tiste račune, ki so v preteklem poslovnem letu.
 • Dnevne obdelave - Plačevanje V desni klik preglednice plačil izpiska je dodana opcija Vpis novih računov kupcev. Če imamo prepoved na VS ključu STRANKE - Stranke bančni računi_preglednica_Dodaj, Spremeni, Briši, je opcija neaktivna. Po potrditvi se odpre preglednica, v kateri so prikazani vsi računi kupcev (vir informacije=20), ki imajo vpisano šifro stranke in stranka v šifrantu Stranke nima vpisanega računa, ki je naveden na izpisku. Po potrditvi prikaza manjkajočih računov se novi računi zapišejo na stranke. Pohitritev povezave plačila z odprtimi postavkami: Hitra tipka F5 je vzpostavljena na preglednici in formi za obdelavo plačila. Pogoj, da se okno za vezave odpre je, da je na postavki vpisana šifra stranke in konto. Po potrditvi tipke se odpre okno z vezavami, vrstni red je po valuti dokumentov, v izbor se takoj postavijo kljukice in vpiše se znesek oz. se deli do zneska plačila. 
 • Dnevne obdelave - Neposredno knjiženje: Urejeno zapiranje in povezovanje postavk.
 • Izpisi in pregledi - Bilance - Izkazi - Urejena priprava izkazov za primere izračunov izkazov ločeno po vseh vrstah analitik.
 • Dnevne obdelave - Neposredno knjiženje: Urejena enaka informativna kontrola na obdobje kot je že urejeno za primer posrednega knjiženja.
2022.11.001

Dnevne obdelave - Posredno knjiženje - Uvoz podatkov - Uvoz knjižb iz VOD

Spremenjen način dodajanja strank, vpiše se šifra stranke iz XML datoteke, šifra mora ustrezati maski iz nastavitev.

Šifranti - Šifranti DK - Izkazi

Ob vnosu postavk izkazov, ko vrsta zbira ni enaka po zneskih sta polji znesek tekočega leta in znesek prejšnjega leta onemogočeni za vnos.

Izpisi in pregledi - Bilance - Izkazi

Urejen prikaz plana celotnega tekočega leta za izkaze, ki se planirajo po kontih.

2022.09.001

Dnevne obdelave - Posredno knjiženje

Ob urejanju deviznih postavk urejen prikaz tečaja.

Šifranti- Šifranti DK- Izkazi 

Ob vnosu postavk plana dodana možnost "Razdeli po mesecih" za tiste postavke, katere vrsta zbira je izbrano po zneskih. V kolikor omenjeno možnost izberemo nam program pri izračunu podatka tako za pretkelo kot tekoče leto vpisani znesek razdeli najprej na dvanajstine nato pa med vpisano število obdobji. V kolikor možnost ni izbrana program v vsak mesec vpiše znesek, ki je tukaj vpisan.

Izpisi in pregledi - Bilance - Izkazi

Dodana možnost "Ne prikaži postavk z zneskom 0". V kolikor obkljukamo to možnost nam program v tabeli rezultatov izkaza prikaže samo zapise, kjer so prisotne vrednosti, ki so različne od 0. Za vsak zapis posameznega AOP-ja pa se ohrani vsaj 1 vrstica tudi če so v tem primeru zneski 0. V kolikor je več takih vrstic pa ostale pobriše.

Izpisi in pregledi - Bilance - Izkazi - Izračun po mesecih

V pregled po mesecih dodani stolpci seštevkov.

Izpisi in pregledi - Bilance - Izkazi - gumb Po mesecih vrednosti - OLAP

Prikaz OLAP-a je omejen samo na podatke izkaza za katerega pregledujemo izpis. Na pregled OLAP-a po mesecih dodani novi stolpci z informacijo o seštevkih.

Odpiranje postavk

Ob odpiranju postavke v dvostavnem knjigovodstvu se morebitno plačilo briše tudi iz evidenc modula DDVN.

2022.08.001

Dnevne obdelave - Posredno knjiženje - gumb Evidenčno

Na gumbu Evidenčno dopolnjeno barvanje knjižb in sicer:

- zeleno obarvane so evidenčne knjižbe, ki so zgolj  informativne narave in se ne bodo knjižile

- uvedeno je NOVO - SIVO obarvanje za evidenčne knjižbe, ki so dejansko pripravljene tudi za knjiženje in niso zgolj informativne narave

- črno obarvane knjižbe so navadne knjižbe pripravljene za knjiženje

V spodnjem delu je dodana tudi legenda z razlago kaj pomeni črno, zeleno, sivo barvanje knjižb.

Dnevne obdelave - Posredno knjiženje – izpis kontrolnega dnevnika z evidenčnimi knjižbami

Izpis kontrolnega dnevnika z vklopom opcije Izpis evidenčnih knjižb dejansko izpiše rahlo desno zmaknjeno s predpono EVK tiste vknjižbe, ki so zgolj informativne narave in se ne bodo knjižile. Evidenčne vknjižbe, ki pa se bodo knjižile pa izpiše ne zamaknjeno v isti liniji kot navadne knjižbe, ki so pripravljene za knjiženje.

Na pregledu je dodana še možnost izbire stolpca Ne knjiži, ki opredeljuje ali je določena vrstica-vknjižba dejansko pripravljena tudi za knjiženje v neposredno ali ne.

Dnevne obdelave - Posredno knjiženje - Uvoz podatkov - Uvoz knjižb iz VOD

Dodana možnost izbora konta iz šifranta kontov, dodan gumb za brisanje vseh zapisov iz preglednice ter dodana informacija o stanju prenosa, da je jasno da se obdelava izvaja.

Dnevne obdelave - Avansi – Zapiranje iz avansov

Urejeno pravilno predlaganje odprtih zneskov avansa v primeru zaporednega zapiranja avansov za več strank.

Pripomočki - Zapiranje postavk

Urejen prenos tudi dodatnih analitik ob zapiranju postavk.

Hitri pregled – Pregled odprtih postavk

Pri podrobnejšem pregledu Hitri pregled odprtih postavk – konti ukinjen/skrit gumb Podrobno, ostal je le gumb Podrobno – odprto (ker sta prikazovala enako vsebino).

Na hitrem pregledu odprtih postavk - stranke smo pri tiskanju izpisa Zapadlo, Nezapadlo v nastavitev izpisa dodali tudi možnost izbire/ne izbire opcije »Saldo ni nič« (enako kot je sedaj možno obkljukati izbiro/ne izbiro opcije »Saldo ni nič« na preglednici pred izpisom).

Nastavitve programa - ukinitev zavihka Povezava DDV (DDV-C)

Ukinjen/skrit zavihek Povezava DDV, ker se ne uporablja več.

2022.07.001

Dnevne obdelave - Pregled knjiženja

Dodani stolpci z informacijo o šifri in nazivu prve ter druge gruče tako v preglednico kot tudi na OLAP pregled.

Urejen izvoz v csv datoteko.

Izpisi in pregledi - Bilance - Bruto bilanca

Na ležeči izpis bruto bilance dodana možnost izpisa informacije razlike med prihodki in stroški oz. kosmatega poslovnega izida.

Izpisi in pregledi - Bilance - Izkazi

Dodana možnost nastavitev vrstnega reda stolpcev.

Izpisi in pregledi - Poročila

V varnostni sistem je dodano posebno pooblastilo za prepoved/dovoljenje dostopa do izbire v meniju za izpise in preglede poročil. Pooblastilo se imenuje DK – Izpisi in pregledi – Poročila.

Letne obdelave - Izračun izravnav

Dodan je pogoj, da obdelava izvede parske izravnave le za tiste konte, ki imajo nastavljeno stran knjiženja računov B ali D. Če pa konto nima nastavljeno stran knjiženja računov, se za ta konto obdelava ne izvede.

Letne obdelave - Zapiranje razredov

V začetno vnosno masko nastavitev za zagon obdelave zapiranje razredov je dodano še polje Dokument za vnos oznake dokumenta, le ta oznaka se ob knjiženju zapiranja razredov prenese v posredno knjiženje v stolpec Dokument.

2022.06.001

Dnevne obdelave – Prilivi in odlivi

Za primere pridobivanja podatkov iz modula NDK urejeno upoštevanje letnice iz modula NDK in ne iz modula DK. 

Izpisi in pregledi - Bilance - Izkazi

Urejen prikaz plana po vseh analitikah skupaj.

Izpisi in pregledi - Bilance - Izkazi

Urejen prikaz plana celotnega tekočega leta v primeru uporabe izračuna po višjih analitikah ter odstranjeni zapisi na analitikah, kjer je vrednost vseh zneskovnih polj enaka 0.

Letne obdelave - Izračun tečajnih razlik

Urejen je prenos vseh analitik v posredno knjiženje glede na analitike definirane na pripadajočem kontu protivknjižbe tečajnih razlik.

Letne obdelave - Izračun tečajnih razlik na finančne konte

Urejen je prenos vseh analitik v posredno knjiženje glede na analitike definirane na pripadajočem kontu protivknjižbe tečajnih razlik.

Letne obdelave - Prenos v novo obračunsko leto

Dodano dodatno opozorilo, da je potrebno pred prehodom v novo poslovno leto pripraviti arhiv podatkov za konkretno določene module.


2022.05.001

Dnevne obdelave – Plačevanje – Obdelava plačila

Brisanje šifre stranke glede na nastavitve konta.

Izpisi in pregledi - Poročila - Poročilo KRD za BS

Ob izvozu samo prometnih podatkov, se preverja negativne seštevke samo na prometnih podatkih. Prav tako iz izvoza izvzeti seštevkih katerih vrednost je enaka 0.

2022.04.001

Dnevne obdelave - Posredno knjiženje in Plačevanje 

Urejeno zapiranje, knjiženje in izračun tečajnih razlik

2022.03.003

Dnevne obdelave - Posredno knjiženje in Plačevanje

Za primere, ko zapiramo devizne postavke se pri knjižbah tečajnih razlik na konte pozirivnih oz. negativnih tečajnih razlik dodajo privzete analitike iz kontnega plana v kolikor na knjižbah terjatev oz. obveznosti te analitike niso prisotne.

Dnevne obdelave - Opominjanje

Spremenjen način izračunavanja sklica na opominih ter urejen prikaz odstotoka neplačanih na izpisu seznama opominov.

Dnevne obdelave - Pregled knjiženja

Urejen izvoz na gumbu Priprava datoteke.

Izpisi in pregledi - Bilanca - Izkazi

Pri izračunu izkazov dodan stolpec v preglednici, ki prikazuje plan za celotno tekoče leto ne glede na omejitve na obdobja. Velja samo za plan tekočega leto.

Nastavitve programa

Po potrditvi nastavitev dvostavnega knjigovodstva, se v primeru, da podatki za nastavitve izpisov uporabnika ne obstajajo, le-te izponijo iz stranke - uporabnika.

2022.03.001

Dnevne obdelave - Plačevanje

Urejeno povezovanje na gumbu Poveži predračun.

2022.02.001

Dnevne obdelave - Pregled knjiženja/temeljnic/kartice/bilance

Urejeno enako senčenje vrstice in polja na katerem se nahajamo.

Izpisi in pregledi - Bilanca - Bruto bilanca

Urejeno shranjevanje nastavitev "Ležeči izpis" in "Vmesni seštevki". Program si zapomni zadnje izbrane nastavitve in predlaga ob naslednjem vstopu na zaslon.

2022.01.001

Dnevne obdelave - Posredno knjiženje

Urejeno hitrejše brisanje postavk iz posrednega knjiženja.

Dnevne obdelave - Posredno knjiženje/Plačevanje in Pripomočki - Zapiranje postavk

Ob zapiranju deviznih postavk dodana kontrola, ki opozori da v kolikor zapiramo postavke iz različnih let in smo pozabili obračunati tečajne razlike ob koncu leta, da le-to storimo predno zapiramo.

Izpisi in pregledi - Bilance - Bruto bilanca

Urejen izpis ležeče bruto bilance s prometom, da upošteva in pravilne prevede imena stolpcev in nastavitvenih podatkov v primeru izbire nastavitve jezikovnega področja.

Izpisi in pregledi - Bilance - Izkazi

Urejen izračun izkazov za tiste postavke, kjer se uporablja vrsta postavk "po zneskih".

Pripomočki - Preknjiževanje

Ob uporabi pripomočka dodan zapis povezave na preknjiženo postavko, ki nastane s pripomočkom.

2021.17.001

Izpisi in pregledi - Bilance - Izkazi

Dodana in urejena dva nova izpisa bilance stanja in izkaza poslovnega izida.

2021.16.001

Izpisi in pregledi - Bilance - Bruto bilanca

Urejen prikaz kumulativnih stolpcev v primeru ležeče bruto bilance s prometom.

2021.15.003

Dnevne obdelave – Avansi - Zapiranje iz avansov

Urejena pravilen prikaz deviznih zneskov v primeru zapiranja deviznih avansov.

2021.15.001

Dnevne obdelave – Posredno knjiženje

Urejena kontrola na vnos šifer temeljnic.

2021.13.002

Dnevne obdelave - Posredno knjiženje - Uvoz podatkov - Uvoz knjižb iz XML 

Pri uvozu temeljnice XML po strukturi AddJournual se preveri na ciljni strani ali za knjižbe, ki se uvažajo že obstajajo stranke v šifrantu. V kolikor ne, se najprej doda nove stranke v šifrant.

Dnevne obdelave – Posredno knjiženje

V primeru napak: manjka obdobje, temeljnica sedaj omogočeno popravljanje takih zapisov. Ni več potrebno brisanje in ponoven vnos knjižbe.

Dnevne obdelave – Posredno knjiženje – gumb Razmejitve

Na zapisih, ki imajo vezo(zapiranje postavk) onemogočanja razmejevanje postavk.

Dnevne obdelave – Posredno knjiženje – gumb Knjiženje

Kontrola zapiranja omejena samo na zapise, ki jih knjižimo.

Dnevne obdelave – Posredno knjiženje – gumb Knjiženje

Ob knjiženju zapisov, ki se navezujejo na plačilni nalog v modulu PP urejeno osveževanje zneskov plačilnih nalogov.

Dnevne obdelave – Pregled knjiženja/kartice – gumb Popravi zapis

Kontrola na obdobje(da vpisan datum dokumenta ustreza datumskim mejam izbranega obdobja) je samo še informativna.

Dnevne obdelave – Opominjanje – gumb Pripravi

Na pripravi opominov dodana kontrola na ustrezno urejen šifrant strank.

Izpisi in pregledi – Odprte postavke

Na izpis odprte postavke z zapiranjem dodana informacija o dokumentu. Sedaj je ta informacija na vseh zapisih, tako glavnem kot tistih kateri ta zapis zapirajo.

2021.11.001
Dnevne obdelave - Pregled temeljnic - gumb Pregled prometa
Urejeno prikazovanje podatkov ob kliku na omenjeni gumb.
2021.10.003
Dnevne obdelave - Pregled knjiženja - gumb Popravi zapis
Urejeno tekoče prikazovanje popravljenih podatkov v preglednici. Ponoven vstop v preglednico ni potreben.
2021.10.001
Letne obdelave- Izpis knjig ob zaključku leta

Dodana možnost shranjevanja v .qr3 format. Primerno za večjo količino podatkov.

Dnevne obdelave - Plačevanje

Dopolnitev uvoza izpiska v zvezi z branjem zaporedne številke plačilnega naloga iz XML in namena plačila.

2021.09.001

Dnevne obdelave - Pregled kartice

Urejena možnost filtriranja in sortiranja po stolpcih.

2021.08.002

Dnevne obdelave - Pregled knjiženja - Izpis temeljnice

Urejeno prikazovanje glave na izpisu iz nastavitev za pripadajočega uporabnika.

2021.08.001

Dnevne obdelave - Pregled knjiženja/kartice

Urejeno hitrejše delovanje izpisa podatkov z upoštevanjem filtrov.

2021.07.003

Dnevne obdelave - Posredno knjiženje

 • V kolikor vnašamo podatke za devizne konte, se šifra denarne enote predlaga iz nastavitve šifre stranke, ki jo vpisujemo.
 • Ob knjiženju zapisov v modul DDV preko posrednega knjiženja urejena povezava med zapisi davka in knjižbami davka. 

Dnevne obdelave - Opominjanje

Pri pripravi opominov dodana možnost poljubnega poimenovanja predpone priponke. Namesto "Opomin", lahko sedaj sami v nastavitvah dvostavnega modula na zavihku Opominjanja določimo predpono imena priponke.

Šifranti - Šifranti DK - Konti

V pregledu kontnega plana desno zgoraj dodana možnost pregledovanja kontnih planov za pretekla obračunska leta.

Šifranti - Šifranti DK - Temeljnice

Umaknjena vidnost sistemskega polja ponovljiva temeljnica, da ne moti uporabnikov, saj polje ni bilo nastavljivo.

Izpisi in pregledi - Poročila - Poročilo KRD za BS

Urejen izračun novega salda. Dodan podatek o zapadlosti in ustrezno prilagojeno polnjenje podatkov v datoteko XML.

Pripomočki - Zamenjava Kontov

Dodano avtomatsko predlaganje številke šifranta za stare konte.

2021.06.001

Izpisi in pregledi - Poročila - Poročilo KRD za BS

Urejen izračun novega salda, hkrati izločeni vsi zapisi, kjer so vrednosti 0. Urejen izvoz v XML datoteko.

2021.05.003
Urejeno težava pri knjiženju temeljnic iz posrednega knjiženja v primeru, ko je bilo aktivno samodejno knjiženje kontrolnega dnevnika.2021.03.002

Dnevne obdelave - Posredno knjiženje - Knjiži

Urejena kontrola usklajenosti v primeru ne uporabe šifranta temeljnic.

Dnevne obdelave - Plačevanje

Obdelava postavk izpiska: dopolnjeno je prehajanje med polji v primeru, ko je na kontu določeno, da se spremlja analitika.

Šifranti - Šifranti DK - Ključi

V pregled vrednosti dodan seštevek stolpcev z vrednostmi  

2021.03.001

Dnevne obdelave - Posredno knjiženje - Uvoz podatkov - Uvoz knjižb iz XML

Urejeno uvažanje datotek tromestnih uporabnikov.

2021.02.004
Dnevne obdelave
 • Plačevanje: gumb Preračun deviznih zneskov: Prvič, ko vstopimo na gumb, je treba določiti Šifro tečajne liste, ker je prazna. Po prvi potrditvi se te nastavitve shranijo na nivo uporabnika. Naslednjič se ponudi zadnje izbrano. Enako velja za podatek Vrsta tečajne liste, vedno se sedaj ponudi Srednji, shrani se na uporabnika. 
 • Plačevanje: po potrditvi gumba Preračun deviznih zneskov se vpiše na okno naziv tečajnice in tečaj na dan. S tem je dopolnjeno obvestilo po preračunu podatkov. 
2021.02.002

Izpisi in pregledi - IOP - Tisk/e-Pošiljanje

Urejena priprava e-IOP-jev.

2021.01.005

Dnevne obdelave –Posredno knjiženje - gumb Knjiži / Dnevne obdelave - plačevanje - pregled izpiska - gumb Knjiži / Pripomočki - Zapiranje postavk

Na vseh navedenih mestih je urejeno ustrezno polnjenje Datuma dokumenta in Datuma opravljene storitve za knjižbe in protiknjižbe tečajnih razlik.

Dnevne obdelave - plačevanje - pregled izpiska - zapiranje postavk 1:n

Ob povezovanju postavke izpiska z več knjiženimi postavkami urejeno, da v kolikor celotni znesek ni povezan, da vrstica z ostankom ostane v celoti nepovezana.

2021.01.001


V tem prispevku