Zasedenost delovnih postaj in delovnih mest

Izpis je namenjen prikazu časovne zasedenosti delovnih postaj ali delovnih mest v izbranem časovnem obdobju v delovnih urah. Ob tej izbiri se odpre okno, kjer podamo podrobnosti za želeni izpis.

V primeru na sliki so prikazani izbirni pogoji nastavitve izpisa:

 • Knjige DN od do – izberemo razpon knjig delovnih nalogov za katere izvajamo pregled. Več knjig lahko izberemo tudi preko funkcije »Izbira iz preglednice«.
 • Delovna postaja od do – izberemo razpon šifer delovnih postaj za katere pripravljamo pregled, Več šifer lahko izberemo tudi preko funkcije »Izbira iz preglednice«.
 • SM delovne postaje od do – izberemo razpon šifer stroškovnih mest delovnih postaj za katere pripravljamo pregled, Več šifer lahko izberemo tudi preko funkcije »Izbira iz preglednice«.
 • Datum od do – izberemo datumski razpon delovnih nalogov.
 • Vključi po začetku izdelave – izberemo ali v datumski razpon delovnih nalogov zajamemo naloge glede na datum začetka izdelave.
 • Vključi po roku izdelave – izberemo ali v datumski razpon delovnih nalogov zajamemo naloge glede na datum rok izdelave.
 • Zakasneli nalogi – izberemo ali naj se upoštevajo tudi nezaključeni nalogi, ki bi se morali začeti pred izbranim obdobjem (če vključujemo naloge po začetku izdelave) oziroma bi se morali končati pred izbranim obdobjem (če vključujemo naloge po roku izdelave).
 • Bruto potrebe – izberemo na podlagi katere količine delovnega naloga se bodo izračunale bruto potrebe delovnih postaj oz. delovnih mest; na izbiro sta dve opciji: razlika med razpisano in izdelano količino delovnega naloga ter razpisana količina delovnega naloga.
 • Status DN – izberemo kateri delovni nalogi glede na status naj se upoštevajo.
 • Referent od do – izberemo razpon referentov delovnih nalogov.
 • Tiskanje podrobnosti – izberemo ali naj se na izpisu poleg skupnega prikaza zasedenosti delovne postaje natisnejo tudi podatki o zasedenosti po posameznih delovnih nalogih.
 • Razvrščanje postaj/del. mest – izberemo način razvrščanja delovnih postaj.
 • Razvrščanje DN – izberemo način razvrščanja delovnih nalogov v okviru delovne postaje oz. delovnih mest.
 • Podatki – izberemo lahko pregled podatkov o zasedenosti delovnih postaj ali delovnih mest.
 • Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa.
 • Izpis nastavitev – izberemo ali se na koncu liste izpišejo nastavitve.

Z gumbom Tiskaj izpišemo listo, ki ustreza nastavitvenim podatkom. Na voljo imamo dve vrsti izpisa.

Zasedenost kapacitet:

Izpis prikaže bruto potrebo (predvidena zasedenost delovne postaje glede na razpisane delovne naloge v izbranem časovnem obdobju), opravljeno EM (prijavljena količina operacij preko dela delavcev), neto potrebo (potreben čas za izdelavo še ne izdelanih količin operacij), kapaciteto (celotna razpoložljivost delovne postaje v izbranem časovnem obdobju) in razliko (prezasedenost ali proste kapacitete; kapaciteta – neto potreba). Podatki so prikazani v delovnih urah.

Gantogram:

Gantogram v grafični obliki prikaže neto potrebo (modra barva), prosto kapaciteto (rumena barva) in prezasedenost (rdeča barva). Podatki so prikazani v delovnih urah. 

Zasedenost delovnih mest:

Izpis prikaže bruto potrebo (predvidena zasedenost delovnega mesta glede na razpisane delovne naloge v izbranem časovnem obdobju), opravljeno EM (prijavljena količina operacij preko dela delavcev), neto potrebo (potreben čas za izdelavo še ne izdelanih količin operacij).

Z gumbom Preglednica prikažemo dvo nivojsko preglednico, ki ustreza nastavitvenim podatkom. 

Prikaz po delovnih postajah:

V prvem nivoju vidimo skupno bruto potrebo posamezne delovne postaje, prikaz opravljenih količin po operacijah v delu delavcev, neto potrebo (še potreben čas glede na neizdelane količine), kapaciteto ter razliko (razpoložljivost ali prezasedenost). Podatki so prikazani v različnih barvah:

 • rumena barva pomeni, da imamo na delovni postaji v izbranem obdobju še        proste kapacitete,
 • zelena barva pomeni, da je potreba popolnoma enaka kapaciteti,
 • rožnata barva pomeni, da je delovna postaja prezasedena.

V drugem nivoju za izbrano delovno postajo vidimo bruto potrebo, izdelano količino ter neto potrebo po posameznih delovnih nalogih in operacijah.

V kolikor v preglednici označimo določen delovni nalog lahko preko desnega dvoklika z miško na tej vrstici ali izbire gumba  vstopimo v podatke operacije delovnega naloga. 

Prikaz po delovnih mestih:

V prvem nivoju vidimo skupno bruto potrebo, že opravljeno ter neto potrebo posameznega delovnega mesta.

V drugem nivoju za izbrano delovno mesto vidimo potrebo po posameznih delovnih nalogih in operacijah.

V kolikor v preglednici označimo določen delovni nalog lahko preko desnega dvoklika z miško na tej vrstici ali izbire gumba  vstopimo v podatke operacije delovnega naloga. 

V tem prispevku