Verzija 2022.15.001

OST Obračun storitev

 • Obračuni - Priprava: urejena je priprava podatkov za primere, ko imamo v Nastavitve - Vrtci določene šifre storitev za poračun, oskrbo ali medmesečne spremembe in če te storitve istočasno dodamo še v Predvidenih storitvah. Program ne dovoli dupliranja zapisov, zato doda šifre iz Nastavitev in ignorira iste šifre, če so dodane preko Predvidenih storitev. 
 •  Obračuni: Urejena je dodelitev prve naslednje številke v polju Zadnji račun.
 • Evidentiranje obrokov - Urejanje vzorca: Odpravljena je težava v primeru potrditve spremembe na vzorcu.  

PP Plačilni promet

 • Gumb Brisanje nalogov: Dopolnjeno je obvestilo pri brisanju nalogov s statusom Neoznačeni, ki imajo izvor v PRAC. Po potrditvi brisanja se prikaže obvestilo z možnostjo prikaza seznama nalogov. V primeru potrditve Ne za prikaz seznama nalogov se nadaljuje postopek brisanja nalogov. V primeru potrditve Da se prikaže seznam nalogov v obliki Dnevnika. V Dnevniku je navedena zaporedna številka naloga + projekt (povezava na PRAC). Po izhodu iz Dnevnika se nadaljuje postopek brisanja. 
 • Urejen je zpis zneskov pripravljenih nalogov z UPN QR.

ePoštar

 • Storitev Uvoz iz DK sedaj korektno upošteva urnik izvajanja storitve.

DOP Drugi osebni prejemki

 • Omogočena izbira šifer od B06 do B06e na vrstah izplačil, ki se poročajo v analitične podatke obrazca REK-1 ter urejena oddaja obrazca REK-1 s temi podatki na eDavke.

OPN Obračun potnih nalogov

 • Na shranjen dokument Predloga in Obračun potnega naloga dodan podatek v Lastnosti dokumenta v polje Ključne besede in sicer P za predlogo in O za obračun. 

OPZ Obračun plač zaposlenim

 • Odpravljena težava z zaokroževanjem pri izračunu urne osnove za boleznine v šifrantu zaposlenih.
 • Poenostavljena priprava sklica na plačilnih nalogih za prispevke in dohodnino.
 • Urejen izračun dodatne splošne olajšave - pri izračunu se ne upoštevajo dohodki iz obračuna z vrsto dohodka 1151 (del plače za poslovno uspešnost)
 • V vzporednem obračunu se pri izračunu dodatne splošne olajšave ne upoštevajo dohodki iz izvirnega obračuna plače.
 • Urejena privzeta postavitev OLAP analize obračunov.
 • Odpravljena težava pri prvem urejanju nastavitev za Prostovoljno pokojninsko zavarovanje v primeru izbire Več družb - program ne javi več napake za izbiro šifre stranke izvajalca PPZ.
 • Urejena priprava temeljnice za PP v primeru oprostitev prispevka za PIZ od invalidov nad kvoto - težava je bila ugotovljena v primeru, ko ima zaposleni, invalid nad kvoto celomesečno refundacijo.
 • Vrste obračuna
  • Urejeno predlaganje podatka Grupa S na obstoječih vrstah obračuna.
 • Obrazci REK-O
  • Omogočena testna priprava obrazcev REK-O.
 • eBOL
  • Odpravljena težava z izračunom datumov v primeru eBOL z razlogom zadržanosti 08 - izolacija in zadržanostjo od dela za krajši delovni čas.
 • Evidenca prisotnosti
  • Urejena priprava poročila o uvozu vseh odsotnosti v korak 1. v primeru krajše bolniške odsotnosti.

Registracija časa

 • Omogočena možnost izbora, da je dogodek neaktiven in se ti dogodki tudi ne prikazujejo v preglednici, v registraciji ali na evidenci prisotnosti.
 • Omogočen vnos novo zaposlenega v REG v primeru združenih šifrantov in urejen obrnjen varnostni sistem, da je gumb privzeto neaktiven.

mojINFO

 • Omogočen vpogled v organigram organizacije.
 • Urejen prikaz podatkov o koriščenju ur v obliki hh:mm
 • Dodan stolpec s časom trajanja posameznega dogodka v evidenci prisotnosti

DK Dvostavno knjigovodstvo

Izvršbe - Ureditev kontrole na obstoj licence do programa SPR-Spremljanje plačil računov, da v primeru, ko modul ni nameščen, program ne javlja opozorila.

Pregled knjiženja: Na izpisu pregleda knjiženja je viden celoten znesek, tudi v primeru večjih zneskov.
Dnevnik: Na izpisu dnevnika je viden celoten znesek, tudi v primeru večjih zneskov.
Posredno knjiženje: Na izpisu kontrolnega dnevnika je viden celoten znesek, tudi v primeru večjih zneskov.

Posredno knjiženje: Omogočeno je odpiranje priponk z dvoklikom na polje Priponka.
Pregled knjiženja: Omogočeno je odpiranje priponk z dvoklikom na polje Priponka.
Pregled kartice: Omogočeno je odpiranje priponk z dvoklikom na polje Priponka.

Pregled knjiženja: izbor preračun v drugo denarno enoto in po potrditvi takoj klik na ikono OLAP. Če se izbere najprej Tabela in potem Olap pa program deluje OK.

DN Delovni nalogi

 • Bližnjica za pomoč je sedaj na vseh formah usmerjena na spletno stran podpore za področje programa "delovni nalogi".

DDV Davek na dodano vrednost

 • Prenos plačil - Program sedaj v primeru napak opozarja samo za plačila, ki so v obravnavanem obdobju in za račune, ki se vodijo po plačani realizaciji.

FAK Fakturiranje

 • Pri pripravi eFakture je omogočena tudi uporaba bančnih računov, ki niso v IBAN obliki.
 • Odpravljena težava pri pripravi eFakture v primeru, da je imela neto prodajna cena več kot 2 decimalni mesti.
 • Spremenjen način priprave PDF dokumentov na delovnih postajah Windows 11 z Version 22H2 OS build 22621, ki odpravlja težave, na dokumentih iz vzorcev s spisavo Segoe UI
 • Pri prenosu iz predračuna v servisni nalog, smo prenos dopolnili na način, da se prenaša tudi naziv artikla1 in naziv artikla 2  iz vrstic predračuna v vrstice materialov in storitev na servisni nalog.

KUH Kuhinja

 • Zaradi uvedb analitik na vrsticah v MSP-ju se je pri knjiženju porabe iz kuhinje v MSP, uredilo razbijanje na različne dokumente glede na spremembo Vrste prometa, enote, datuma in šifre konta. Spremembe stroškovnega mesta, stroškovnega nosilca in referenta se zavedejo na vrstice dokumeta v MSP-ju.

MSP Materialno skladiščno poslovanje

 • V nastavitve programa MSP - splošno, je dodana novo nastavitev 'Uporaba stanja za inventuro' - privzeto je false.  Če je 'Uporaba stanja za inventuro' = true lahko izbiramo pri novi inventuri podatek Stanje iz prometa - privzeto je true. Če je 'Uporaba stanja za inventuro' = false je Stanje iz prometa=true in ga ni možno spreminjati
 • Na predprejemih je urejeno barvanje zaklenjenih polja RVC PC, Prodajna cena, RVC MPC, in Maloprodajna cena, glede na nastavitev modula.
 • Iz priprave nove inventure je umakjen izbor 'Stanje iz prometa'. Nova inventura se vedno pripravlja po stanju iz prometa.

NDK Naročila dobaviteljem in kupcev

 • Kupci - naročila kupcev; na več mestih na katerih se kopirajo naročila, kopirajo iz/v predračuna oziroma posredujejo naprej v odpremo in/ali račun je dodana opcija ponastavitve naslovnika.
 • Kupci - odpremni nalogi; na več mestih na katerih se kopirajo odpremni nalogi, kopirajo v predračun oziroma posredujejo naprej v račun je dodana opcija ponastavitve naslovnika.
 • Odpravljena težava pri pošiljanju potrditev naročila po elektronski pošti, ko se v primeru, da v glavi naročila kupca niso bili vpisani nekateri podatki, ni pravilno tvorilo telo spremnega e-poštnega sporočila.

PRAC Prejeti računi

Dopolnjen je prenos iz knjige v knjigo:

 • ko pregledujemo lastnosti priponk na novem računu so podatki osveženi že pri prvem odpiranju
 • v nazivu datotek - priponk se osvežijo ključni podatki o računu z novimi (leto, knjiga, številka)
 • kadar prenašam v drugo knjigo eračun se ustrezno predlagajo vrste dokumenta (original in kopija)

Uvoz e-računov - v primeru uvoza eračuna v preteklo leto se v eregistratorju mapa eračuna, če ji dodajamo letnico zapiše tako, da se kot leto upošteva leto računa.

Prejeti račun: ko račun povežemo z odvisnim stroškom se v primeru, da imamo v nastavitvah nastavljeno, da se opis knjižbe pripravi iz računa, upošteva le-ta.

Preglednica računov: urejena napaka, ki se je pojavila, ko smo na uvozu podatkov v excel želeli shraniti specifikacijo

Knjiženje in davki: Dopolnjeno je delovanje gumba Knjiži in zapri in sicer tako, da se glede na nastavitev po knjiženju račun zapre v celoti ali pa se zapre samo okno knjižb.

Masovno pošiljanje računov v plačilni promet: dodana dodatna kontrola, ki preverja ali so v plačilni promet poslani nalogi, ki so potrjeni (če nastavitev tako zahteva)

Razporejevalec

 • Razporejevalec opravil - opravila; na zavihku obveščanje smo povečali polje "elektronski naslov" na 500 znakov (tako lahko vpišete precej več elektronskih naslovov na katera se pošilja opravilo, kot je bilo to omogočeno do sedaj). Ta se v celoti potem prikazuje tudi v zgodovini (kolona "e-naslov prejemnika").

SER Servisna dejavnost

 • Odpravljena napaka "Conversion failed when converting from a character string to uniqueidentifier." pri dodajanju priponke v Priponka - naročnik tudi ko naprava nima odprtega fascikla.

TDR Trgovina na drobno

 • Na maskah preko gumbov F2, F5 in F8 je poenoteno iskanje podatkov, vključujoči * pred besedo za iskanje po začetku iskane vrednosti. Usklajena oblika in postavitve polj v glavi mask.
 • Pri prenosu negovotinvke dobavnice v gotovino je urejeno da se upošteva kljukica "Izpis kupca", tudi za fizične osebe, na izpisu računa.

VRP Večnivojski razpis proizvodnje

 • Izpisi - Analize in izpisi opravljenega dela - Doseg časovnih norm po izdelkih; med nastavitvene podatke izpisa je dodana tudi opcija "izloči režijske operacije". V kolikor je ta opcija izbrana, se pri izračunu dejansko dosežene norme izdelave izdelka ne upoštevajo tiste tehnološke operacije tehnološkega postopka izdelka, ki so definirane kot režijske ali pa imajo čas izdelave določen na celotno količino.
 • Izpisi - Kalkulacija po standardni sestavnici; narejena časovna optimizacija izvedbe kalkulacije. Ta se sedaj izvaja cca. 3x hitreje, kot prej.
 • Pri knjiženju prejema in/ali porabe delovnega naloga v materialno skladiščno poslovanje smo uvedli kontrole nad vsemi "analitikami" (stroškovno mesto, stroškovni nosilec, referent, analitika, analitika 1, analitika 2, analitika 3) določenimi na vrstah prometa prejema in/ali porabe na katere se knjiženja nanašajo. Tako se knjiženje ne izvede, če je "analitika" obvezna ni pa definirana na delovnem nalogu ali določena kot privzeta na sami vrsti prometa. Kontrole so uvedene na:
  • knjiženje v MSP (na delovnem nalogu in preglednici delovnih nalogov)
  • knjiženje izdaje (na preglednici delovnih nalogov)
  • serijsko knjiženje delovnih nalogov (na preglednici delovnih nalogov in "samodejni" proceduri)
  • serijsko knjiženje - delitev (na preglednici delovnih nalogov)
  • knjiženje prenosa (na preglednici delovnih nalogov)
 • Knjiženje - delovni nalogi; skladišče izdelkov delovnega naloga se sedaj predlaga iz artikla izdelka v kolikor ima v šifrantu artiklov izpolnjen podatek o "skladišče proizvodnja", če ga nima, se še naprej predlaga skladišče izdelkov nastavljeno na knjigi delovnih nalogov. Ob spremembi izdelka na delovnem nalogu se samodejno lahko zamenja potem tudi skladišče izdelkov delovnega naloga. Na enak način se skladišče izdelkov delovnega naloga predlaga tudi pri:
  • formiranju podrejenih delovnih nalogov (iz preglednice delovnih nalogov)
  • razpisovanju delovnih nalogov iz izpisa predvidene porabe materiala
  • razpisovanje podrejenih delovnih nalogov iz razpisa proizvodnje na planu proizvodnje.
 • Preimenovanje sistema zaokroževanja pri formiranju naročil dobaviteljem oziroma internih naročil iz "Navzgor iz šifranta na artikli - stranke" v "Glede na tip naročanja".
 • Izpisi - Izpisi in analize opravljenega dela - Analiza zastojev; na analizi zastojev urejeno seštevanje kratkih prijavljenih časov zastojev (časi manjši od sekunde).
 • Izpisi - pokalkulacija delovnega naloga; rešene težave pri zajemanju delovnih nalogov (v določenih primerih je program javljal, da ni podatkov za izpis).

Web.API

 • UpdateWorkOrderMasterData - izdelana je nova metoda za spremembo določenih podatkov glave delovnega naloga. Z metodo lahko spreminjamo le podatke, ki ne vplivajo na kalkulacijo delovnega naloga. Tako se ob spremembi podatkov kalkulacij ene izvede in pošiljanje podatkov je hitrejše kot z metodo ModifyWorkOrder. Metoda omogoča spremembo podatkov več delovnih nalogov hkrati.
 • Add/ModifyWorkOrder - v primeru, da v metodi ne navedemo skladišča izdelkov, se skladišče izdelkov sedaj na delovni nalog vpiše iz artikla izdelka (če je tam definiran kot skladišče proizvodnje) šele nato iz knjige delovnih nalogov.
V tem prispevku