2023.06.001

DDV Davek na dodano vrednost

 • Šifrant obdobij: Spremenjena funkcionalnost odklepanja obdobij, kjer sta sedaj ločena gumba za odklepanje obdobja DDV in obdobja OSS. Gumb odklepanje obdobja OSS je viden samo, če je OSS funkcionalnost aktivna.

DK Dvostavno knjigovodstvo

 • Dnevne obdelave - Plačevanje - Uvoz izpiska in povezava na plačilne naloge: če je vir informacije 20 (plačila kupcev, prilivi), se številka naloga na plačilu zapiše samo v primeru, če obstaja v nalog v Plačilnem prometu in če nalog ni brisan, drugače se vpiše 0.
 • Izračun tečajnih razlik: Če je izbrana možnost "Analitike protivknjižb najprej iz obračunane postavke", se pri knjiženju tečajnih razlik najprej upoštevajo analitike iz postavk, če teh ni pa analitike iz nastavitev. 
 • Izpisi in pregledi - Plačana realizacija po referentih: Urejen preračun plačane realizacije po referentih, ki sedaj za prikaz upošteva neto zneske. Za delovanje je potrebno na konte davka dodati kljukico "Konto davka".
 • Posredno knjiženje: Posodobljeno je ročno zapiranje tečajnih razlik. Prikaže se samo ustrezen znesek v domači denarni enoti, zapiranje se uspešno izvede brez nepotrebnih opozoril.
 • Posredno knjiženje: Ob izhodu iz polja Konto se datum dokumenta kopira iz morebitne obstoječe knjižbe oz. se polni tekoči datum, če je preglednica Posrednega knjiženja prazna. Pri spreminjanju nove, še nedokončane knjižbe se ob izhodu iz polja Konto datum dokumenta in datum opravljanja ne spremenita.
 • Uvoz VOD: Prikaz naziva stranke iz VOD datoteke.
 • Letne obdelave/ Izpis poslovnih listin ob koncu leta: Če je vklopljena nastavitev za prenovljeni izpis bruto bilance, se v okviru obdelave Izpis poslovnih listin ob koncu leta pripravi identičen izpis z upoštevanjem skupnih nastavitev za izpise.
 • Posredno knjiženje: Pri zapiranju deviznih postavk na novih kontih urejen prikaz opozorila za obračun tečajnih razlik.
 • Prenos v novo obračunsko leto: Kontrola zapiranja ne upošteva kontov, ki niso saldakontni.
 • Uvoz VOD - Urejen uvoz deviznih temeljnic.

OBR Obresti

 • Krediti - dopolnitev pri izračunavanju števila dni za obračun obresti v primeru, da gre za mesec januar oziroma je v mesecu več črpanj kredita.
 • Ureditev prenosa obračuna obresti v glavno knjigo v primeru, da konto ni označen kot saldakontni.
 • Krediti - izračun anuitete - ureditev, da se izračunane anuitete na razlikujejo med meseci za nekaj centov.

OSD Osnovna sredstva in drobni inventar

 • Dodatno opozorilo ob potrditvi vnosa, da se amortizacija drobnega inventarja obračuna in zapiše zbirno:
  • ob vnosu nove šifre drobnega inventarja z več kosi, kjer je predviden obračun amortizacije in sedanja vrednost različna od nič;
  • ob prenosu del kosov drobnega inventarja na drugo analitiko, pri katerem je označeno, da se obračunava amortizacija in je sedanja vrednost različna od nič.
 • Dopolnitev pripomočka na gumbu Stanje analitike, ki se aktivira pri vnosu dogodka PR-prenos drobnega inventarja:
  • po izboru zapisa iz preglednice se prepišejo analitike v polja iz katerih se bo prenos izvedel in v polja kamor vpišemo nove analitike. 
  • popravimo le analitike ki se bodo spremenile.
  • v preglednici dodana polja nabavna vrednost in popravek vrednosti (vklop s ponastavitvijo na privzeto).
 • Kontrola in obvestilo ob izločitvi osnovnega sredstva v primeru, da se umakne nastavitev iz polja za obračun amortizacije. Pri letnem obračunu amortizacije se izvede še brisanje zapisov morebitnega začasnega obračuna.

OST Obračun storitev

 • Šifranti - Otroci: urejena je kontrola na vpisan TRR in aktivnost polja Združen SDD ali UPN.

PP Plačilni promet

Priprava plačilnih nalogov:

 • na formo dodano polje Prioriteta plačila z izborom možnosti NORM (privzeto) in HIGH. Če izberemo HIGH se potem na vse naloge, ki jih pripravi v XML vpiše prioriteto HIGH v tag <InstrPrty>.
 • Ponudi se za vse strukture NORM
 • Možne vrednosti: NORM – normalen nalog in HIGH – nujen nalog
 • Branje vrednosti za ta tag se izvede iz forme.

PRAC Prejeti računi

 • Iz preglednice prejetih računov je umaknjen stolpec Znesek Račun-Dobavnice
 • Prejeti račun - odpravljena napaka, ko se v fascikel ob knjiženju prejetega računa ni zapisal dokument revizijske sledi
 • Dopolnjena je priprava knjižb iz eračuna tako, da se upošteva konto iz postavk eračuna. Če na postavki ni konta se upošteva konto iz knjižne skupine, ki je na prejetem računu.
 • Uvoz e-računa (eslog 2.0) - dopolnjen je uvoz eračuna tako, da se pri znesku računa upoštevajo tudi dodatne postavke (obroki, obresti)
 • Knjiženje in davki - dopolnitve vezane na uvoz knjižb iz excela:
  • Izbor Uvoz knjižb: namesto gumba je standardna ikona za uvoz
  • Čarovnik za uvoz knjižb iz excela: 
   • Če excela nimamo izbranega poleg polja piše obvestilo "Izberite Excel datoteko"
   • Izločijo se iz izbora CSV datoteke
   • Vzorec: Nova ikona Popravi zapis in gumba Shrani in Razveljavi. 
   • Določitev podatkov: 
    • Nova ikona Popravi zapis in gumba Shrani in Razveljavi. 
    • Vrstni red Znesek in Konto je zamenjan.
    • Čarovnik omogoča, da če se postavimo v polje Stolpec in potem kliknemo v excel na kolono, se avtomatično vpiše ime kolone v polje Stolpec.
   • Pretvorniki:
    • dodan je nov gumb "Uvoz ključev" , star gumb »Preverjanje podatkov« je preimenovan v »Kontrola ključev«.
   • Pripravi knjižbe in kontrole:
    • Prva kontrola: ali imajo vsi pretvorniki določeno Vrednost. Opozorilo: »Manjkajo vrednosti za pretvornike!« Pod opozorilom dva gumba: »Nadaljuj s pripravo knjižb« in »Nazaj na Pretvornike« 
    • Druga kontrola: če kontrola zazna, da so v excel-u vrstice s seštevki ali skrite vrstice, se prikaže opozorilo: »Excel vsebuje prazne vrstice s seštevki ali skrite vrstice. Ali želite nadaljevati s pripravo knjižb?" V primeru potrditve V redu se vrstica s seštevkom upošteva v preglednici knjižb.
   • Pregled knjižb: 
    • Besedilo »Označene vrstice imajo pomanjkljive podatke!« je izpisano zgoraj v preglednici.
    • Če v šifrantu šifra analitike, stranke ali konto ne obstaja, se obarva  polje s šifro rdeče.
   • Uvozi knjižbe: 
    • kontrola, če konto v Kontnem planu ne obstaja. Obvestilo: »Konto ne obstaja. Priprava podatkov ni možna!« Knjižbe se ne zapišejo na račun. 
    • če je na računu vrstica, ki nima vpisanega konta, se ob vpisu knjižb iz excela na račun ta knjižba briše.
    • Knjižbe z zneskom 0 se ne prenesejo.
 • Uvoz UBL eračuna - Nadgrajena je komponenta za uvoz priponk iz UBL eračuna (dekodiranje base 64 formata)
 • Prejeti računi - Pregled povezav po prejemih: V pregledu je omogočena kombinirana priprava podatkov glede na status dokumenta (povezan, delno povezan, nepovezan.)

Potrjevanje dokumentov

 • Čakalna vrsta, čarovnik - v primeru potrjevanja s prilogami se po zaključenem potrjevanju na disku umaknejo mape priponk (tehnični nalog)
 • Dopolnjen je dostop do potrjevanja: V primeru omejenega vstopa do potrjevanja, lahko v čakalno vrsto potrjevanja vstopajo samo tisti operaterji, ki imajo dovoljenje za potrjevanje.
 • Potrditev z digitalnim podpisom - v primeru, ko pdf. ni mogoče podpisati (stara verzija pdf. - ja itd.) se v potrjevanju podpiše ovojnica 

KE Kadrovska evidenca

 • Šifrant zaposlenih:
  • Omogočen vnos delovnega koledarja zaposlenega v primeru posebnega urnika.
  • Omogočen pregled vseh sprememb zaposlenih v izbranem obdobju.
  • Plače - splošno
   • Dodano polje Dni na teden - polje se upošteva pri izračunu dopustov.
   • Dodano polje Regres za LD - 100 %. V primeru, ko imamo zaposlenega, ki dela krajši delovni čas, ima pa pravico do polnega zneska regresa, se bo regres obračunal v celoti, če bo polje označeno s kljukico.
  • Funkcija Izračunaj (delovno dobo) v preteklih zaposlitvah: spremenjen zaslon, ločen prikaz podatkov o izračunani delovni dobi na dan za gospodarstvo in javni sektor. 
  • Urejeno pravilno ponujanje referenta na gumbu Povezave na zaposlenem v primeru, ko operater ni povezan z nobenim referentom.
 • OLAP analiza struktura zaposlenih
  • Omogočena priprava podatkov za zaposlene ne glede na obdobje zaposlitve.

OPZ Obračun plač zaposlenim

 • Pripravljen pripomoček za pripravo statističnega obrazca ZAP-RSP (potrebna aktivacijska koda).
 • Obračun plače
  • Omogočen pregled vseh sprememb zaposlenih v obdobju obračuna.
 • Na obračunskem listu Običajno tiskanje je omogočen izpis podpisa - izpiše se slika, ki jo izberemo v nastavitvah programa v za to dodanem polju.
 • Izpis potrdila o plači in Upravno izplačilne prepovedi - iz izpisov izločeni obračuni z zaporedno številko 0 (vzporedni obračuni).
 • Obrazec 1-ZAP/M
  • Urejen izračun v polju AOP 007.
  • Posodobljena struktura XML datoteke.
 • Obrazci REK-O
  • Urejena priprava podatka B014L - leto uporabe bonitete.
  • Urejena priprava podatka B013 samo v primeru obračuna plače in vrste dohodka 1001.
 • eBOL
  • Urejeno upoštevanje podatkov delovnega koledarja pri določanje prvega dne v breme ZZZS.
 • eNDM
  • Omogočena samodejno kopiranje podatkov delovnega koledarja zaposlenega v obračun eNDM.
  • Dopolnjen seznam kontrol v obračunu plače.
  • Dopolnjen seznam kontrolo na pripravi zahtevka.
 • Zahtevek za refundacijo nadomestil (tiskan):
  • Urejen prikaz izhodiščne urne osnove v primeru tiskanja zahtevka iz preteklih obračunov.
  • Urejeno pravilno zaokroževanje podatka Urna osnova za delo - limit.
 • Evidenca prisotnosti:
  • Ob uporabi gumba Hitri vnos privzeto določeno, da vneseni dogodki ne prekrijejo obstoječih.
  • Omogočeno dodajanje več dogodkov na isti dan z uporabo gumba Hitri vnos na soboto in nedeljo.
  • Na posamezen vnos dodano polje Opomba.
  • OLAP Analiza - Evidenca prisotnosti - dodano polje Opomba.
  • OLAP Analiza - Priprava obračuna po dnevih - dodano polje Opomba.

DOP Drugi osebni prejemki

 • Urejena priprava temeljnice v primeru izplačila samo neobdavčenih stroškov.
 • Odpravljena težava pri vnosu novega pogodbenika.
 • Odpravljena težava pri vnosu pogodbe ter dodajanja vrstic na zavihek Dela po pogodbi.

mojINFO

 • Na formo za registracijo in prijavo je dodana verzija programa mojINFO.
 • Prijava koriščenja ur - na obvestilo, ki ga prejme vodja, je poleg termina koriščenja ur dodano še število prijavljenih ur za koriščenje.
 • Potrjevanje odsotnosti:
  • Pripravljen tooltip s prikazom števila ur za koriščenje, ki so na razpolago za potrditev.
  • Dopolnjen tooltip s prikazom števila dni, ki so na razpolago za potrditev.

DN Delovni nalogi

 • Pripomočki – kontrola knjiženih izdaj MSP; izhod iz preglednice pripomočka preko gumba (X) ali tipke »ESC« ne sproži več knjiženja izdaje.
 • Uporabnik in računalnik - Nastavitve programa; dostop do nastavitev programa ni več vezan na nivo operaterja temveč na varnostni sistem "DN - MENI, Uporabnik in računalnik - Nastavitve programa" (zahtevana vrednost je true-vključeno). Ob namestitvi programa se bo vsem obstoječim operaterjem nivoja 1 varnostni sistem samodejno dodelil.

FAK Fakturiranje

 • Kupci - naročila kupcev; naročila kupcev povezana z ne(dovolj) plačanim predračunom lahko v odpremni nalog (v kolikor imamo tako blokado nastavljeno) vseeno prenesemo v kolikor vpišemo (pravilno) avtorizacijsko kodo. Sistem deluje enako, kot avtorizacija prodaje v primeru neplačnikov.
 • Kupci - odpremni nalogi; odpremne naloge povezane z ne(dovolj) plačanim predračunom lahko vseeno knjižimo v MSP  v kolikor vpišemo (pravilno) avtorizacijsko kodo. Sistem deluje enako, kot avtorizacija prodaje v primeru neplačnikov.
 • funkcionalnosti, ki so bile vezane na nivo operaterja 1 so prestavljene na varnostni sistem. Ob nadgradnji, obstoječi operaterji nivoja 1 dobijo dovoljenje za delo s temi funkcionalnostmi, ostali pa prepoved.
 • v nastavitve modula fakturiranja je dodana možnost vpisa imen popustov in rabatov
 • eRačun v formatu eSlog 2.0 ima lahko prikazane razčlenjene popuste, če je tako izbrano na nastavitvah izstavitve za kupca - plačnika
 • Urejen prenos knjiženja hitrega vnosa računa v blagajniško poslovanje v primeru prvega plačila z gotovino in naslednjega s kartico, brez zapiranja vnosne maske. Kartično plačilo se ne prenaša več v blagajniško poslovanje.
 • Spremenjen način dodajanja povezanih PDF dobavnic iz trgovine na drobno. Na ta način je odpravljena nepravilnost, ko so se dodale dobavnice iz različnih poslovalnic.

KUH Kuhinja

 • Odpravljena napaka pri Naročanju obrokov iz Obračuna storitev (OST).

MSP Materialno skladiščno poslovanje

 • Ukiniev pravic operaterjem vezanih na nivo = 1. In dodelitev le teh preko varnostnega sistema, ključi:
  • »MSP – MENI, Uporabnik in računalnik – Nastavitve«
  • »MSP – MENI, Pripomočki – Odklepanje tabel«
  • »MSP – MENI, Pripomočki – Prevrednotenje prometa«
  • »MSP – MENI, Pripomočki – Prepis %PC in %MC v artikle«
  • »MSP – MENI, Knjiženje – Prehod v novo leto«
 • v šifrant vrste prometa smo za zapise tipa prejem dododali nov podatek 'Vrsta prometa komisijskega zapisnika'
 • v vrstice predprejema smo dodali nov podatek 'popisana količina', ki je akativen samo, če je v vrsti prometa vpisana vtsa prometa komisijskega zapisnika
 • pri uvozu vrstic preko ročnega terminala smo dolali možnost 'Ažuriraj vrstice', ki namesto prejete količine zapisuje popisano količino
 • na preglednico predprejemov je dodan gumb 'Komisijski zapisnik', ki naredi nov predprejem z razlikami med količino predprejema in popisano količino. Gumb je aktiven za vrste prometa, ki imajo izpolnjeno vrsto prejema komisijskega zapisnika in so bili že knjiženi v prejem.
 • Urejena kontrola polja Dokument na predprejemu, če se podatek iz vpisanega pobriše in je polje prazno, če tako zahteva vrsta prometa.
 • Odpravljena je bila napaka do katere je prišlo, če artikel v preteklosti ni imel vpisane cene.
 • V tem primeru tudi v zalogi in posledično na  izdajah cene ni zapisalo.
 • Proceduro smo spremenili na način, da sedaj v tem primeru zapiše ceno 0
 • Pri vnosu odvisnega stroška se v primeru, da je stranka davčni zavezanec in zanjo še ni vpisa odvisnega stroška, predlaga splošna davčna stopnja.
 • Odpravljena napaka prikaza na 2. nivoju preglednice v izpisu stanja zaloge pri izboru "Prikaži po - skladišče/konto/artikel" in izbor prikaza na "Preglednica".
 • Na funkcijah "F8 - Pregled artikli - zaloge, cene" in "F5 - Artikli - izbor" je v polju "Razpoložljiva zaloga" dodan še izračun nepoknjižene izdaje TDR (Gotovinska in Negotovinska prodaja). Na nivoju leta prometa, poslovalnice (skladišča), artikla in serije se od razpoložljive zaloge odšteje še količina nepoknjiženih vrstic. Ta podatek nepoknjižene izdaje se izračunava, ko velja nastavitev programa TDR, da se lahko knjiži v minus zalogo.

NDK Naročila dobaviteljem in kupcev

 • Kupci - naročila kupcev; sestavnice vrstic naročil (materialni in tehnološki del) se sedaj kopirajo na naslednjih obdelavah:
  • kopiranje naročila
  • obdelave - kopiranje naročil
  • obdelave - kopiranje naročil v drugega uporabnika
  • kopiranje vrstice znotraj naročila
 • Pri kopiranju predračunov v naročila kupca sta dodani možnosti prenosa analitik iz vrstic in iz glave, ter možnost prenosa naziva artikla 1 in 2 z enoto mere. Slednja je dosegljiva izključno z dovoljenjem varnostnega ključa "NDK - NAROČILA DOBAVITELJEM, Naziv artikla in ME iz predračuna". Z izbiro prenosa analitike se iz predračuna prenesejo analitike iz glave ter iz vrstic ena proti ena. Z izbiro prenosa naziva artikla in merske enote se vpisani nazivi 1 in 2 ter enota mere na vsakem artiklu predračuna prenese v naročila dobavitelju.
 • Uvažanje eSlog z večimi popusti deluje kot enako kot je deloval pred tem, uvažajo se le neto vrednosti.
 • Kupci - naročila kupcev; vnosna forma operacije tehnološke sestavnice vrstice naročila kupca je prenovljena in usklajena z enako vnosno formo na delovnih nalogih razpisa proizvodnje.
 • Pri naročanju dobaviteljem iz kuhinje je urejeno popravljanje količine na naročilu dobavitelja.

Ogrodje – iCenter

 • sprememba blagovne znamne iz Saop iCenter na Seyfor Saop
 • vnosno polje glavnega filtra na standardnih preglednicah je ne glede na tip polja vedno levo poravnano
 • odpravljena težava pri tiskanju QRD obrazcev z slikami v PNG formatu na delovnih postajah z Wndows 11 22H2
 • Uvoz e-računa: Odpravljena napaka katere vzrok je neveljaven digitalni podpis

POG Pogodbe

 • Ukiniev pravic operaterjem vezanih na nivo = 1. In dodelitev le teh preko varnostnega sistema, ključi:
  • »POG - MENI, Uporabnik in računalnik – Nastavitve«
  • »POG - MENI, Pripomočki – Odklepanje tabel«

QM Spremljanje kakovosti

 • Uporabnik in računalnik - Nastavitve programa; dostop do nastavitev programa ni več vezan na nivo operaterja temveč na varnostni sistem "QM - MENI, Uporabnik in računalnik - Nastavitve programa" (zahtevana vrednost je true-vključeno). Ob namestitvi programa se bo vsem obstoječim operaterjem nivoja 1 varnostni sistem samodejno dodelil.

TDR Trgovina na drobno

 • V gotovinski prodaji smo onemogočili izstavitev gotovinskih računov brez, da se natisnejo  
 • Predračuni - Urejeno prikazovanje maske artiklov preko F8, ko modul ni povezan z MSP-jem
 • Urejeno upoševanje značke varnostnega sistema "TDR - Izdajnica, spreminjanje: Potrdi" le na potrdi Izdajnic. 
 • Izpis kartice artikla preko "F7 - Kartica maloprodaje" je omogočena tudi v združenih sistemih TDR/MSP. V tem primeru se kartica jemlje iz prometnih podatkov MSP. V primeru, ko je dovoljena prodaja v minus zaloge in obstajajo zapisi gotovinske ali negotovinske prodaje, ki niso še knjiženi, se na koncu kartice izpišejo tudi taki neknjiženi zapisi iz izdaj TDR.

VRP Večnivojski razpis proizvodnje

 • Knjiženje - delovni nalogi; na izpisu delovnega naloga urejeno prikazovanje celotne opombe tehnološke operacije.
 • Nastavitve - nastavitve programa; na zavihku "Splošno" je dodana nova nastavitev "Veze podrejenih DN" z dvema opcijama
  • samo negativna potrebe (dosedanji način delovanja, privzeta nastavitev)
  • celotne potrebe
 • V kolikor je izbrana prva opcija potem pri razpisu (podrejenih) delovnih nalogov iz predvidene porabe materiala ni sprememb. V kolikor pa je izbrana druga opcija, potem se v vezah podrejenega delovnega naloga napolnijo vsi nadrejeni delovni nalogi na katere se nanaša polizdelek podrejenega delovnega naloga (in ne samo tisti na katerih je izkazana negativna razpoložljivost polizdelka). To pravilo velja samo delovne naloge navedene v vezah, v opombi (podrejenega) delovnega naloga se vedno navaja samo nadrejene delovne naloge z negativno razpoložljivostjo polizdelka. 
 • Knjiženje – kooperacija – razdelilnik stroškov; možnost vpisa razdelilnika stroška tudi v pretekla leta.
 • Uporabnik in računalnik - Nastavitve programa; dostop do nastavitev programa ni več vezan na nivo operaterja temveč na varnostni sistem "VRP - MENI, Uporabnik in računalnik - Nastavitve programa" (zahtevana vrednost je true-vključeno). Ob namestitvi programa se bo vsem obstoječim operaterjem nivoja 1 varnostni sistem samodejno dodelil.

ePoštar

 • odpravljene težave pri prijavi na UJPnet in prevzemanju povratnic

eR eRegistrator

 • večina omejitev, ki so bile vezane na aktivacijo naprednih funkcionalnosti eRegistratorja je odpravljenih. Omejitev ostaja samo še na
  • izločanju po roku hrambe in
  • uničevanju dokumentov
 • odpravljena težava pri pošiljanju dokumenta v fascikel preko pasice dokumenta v primeru, da sta dva fascikla imela isto številko fascikla

Artikli

 • Urejen izpis najnižje cene na nalepkah in cenikih za zadnjih 30 dni.
 • odpravljena težava pri prikazu izbranih skupin in klasifikacij na nastavitvenem oknu za izpis cenika

Stranke

 • Stranke - Preglednica - Dodan stolpec za prikaz IBAN zapisa bančnega računa.
 • pri nastavitvah izstavitve dokumentov za stranke v primeru, da je vpisan neaktiven (ali brisan) obrazec, se leta prikaže in je rdeče barve
 • Stranke - Prešifriranje - Urejena težava pri prešifriranju stranke uporabnika v modulih DK in DDVN.

Web.API

 • GetDispatchAdvice_V2 - dodani podatki o povezanem predračunu in plačanosti predračuna.
 • GtDispatchAdviceStatus - dodan podatek o plačanosti povezanega predračuna.
 • MoveOrderToDispatchAdvice - dodana validacija: v primeru, da je v knjigi naročila tako nastavljeno, se za naročilo z metodo plačljivosti "Po predračunu", ki je povezano z neplačanim predračunom, prenos v odpremni nalog ne izvede.
 • PostDispatchAdvice - dodana validacija: v primeru, da je odpremni nalog z metodo plačljivosti "Po predračunu" povezan z neplačanim predračunom, se knjiženje odpremnega naloga v MSP ne izvede. 
 • ModifyDispatchAdvice_v2 - v primeru, da je odpremni nalog z metodo plačljivosti "Po predračunu" povezan z neplačanim predračunom, se določenih podatkov v odpremnem nalogu ne more spreminjati (veljajo enaka pravila, kot v samem programu).
 • GET Customer/OpenAccounts - Dodane možnosti filtriranje po datumu plačila (PaymentDate), datumu dokumenta (DocumentDate), datumu opravljanja (DUR) (DeliveryDate) in tipu dokumenta (RecordType). Dodana je bila tudi informacija o dokumentih, ki posamezne zapise zapirajo v vgnezdenem sklopu <ClosingEntries>, ki je prikazan takrat, ko za zapis obstajajo zapiranja.
 • GetStocks - metoda vrača tudi podatek o roku veljavnosti serije <BestBefore> in karanteni <Quarantene>
 • GetInvoice, GetInvoices - metodi vračata podatek o tečaju <ExchangeRate> na 6 decimalk natančno (prej 5).
 • Na API-ju GetPrices urejen prikaz najnižje cene zadnjih 30 dni, v primeru iskanja cenikov za nazaj ali nižjih cen na istem ceniku.
 • Get/Add/ModifyPreReceipt_v2 - v node <PreReceiptLine> dodana podatek <CountedQuantity>, ki predstavlja komisijko popisano količino.
 • Get/Price, GetPrices - parameter omejitve klicanja zapisov recordDtModifiedFrom zopet deluje
 • Pri vnosu ali dodajanju odvisnega stroška, v kolikor je stranka davčni zavezanec in šifre DDV ni v requestu na nivoju odvisnega stroška se privzeto predlaga splošna davčna stopnja.

mojaMALICA

 • Na preglednico za Prijavo in Registracijo v sistem kojaMALICA je dodana verzija programa.
V tem prispevku