Nove vrednosti dodatkov za specializacijo, znanstveni magisterij in doktorat ter dodatkov za manj ugodne delovne pogoje

V UL RS št. 136/22, z dne 25.10.2022 je bil objavljen Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023. MJU je dne 28.10.2022 pripravilo dodatna pojasnila glede sprejetih ukrepov za javne uslužbence. 


Višina dodatka za specializacijo znaša 24,32 € bruto, za znanstveni magisterij 37,84 € bruto in za doktorat 62,15 € bruto.

Za 4,5% so se povišali tudi dodatki za manj ugodne delovne pogoje.

Dodatka za manj ugodne delovne pogoje sta v Aneksu št. 13 h KJS določena v naslednji višini:

1.     Dodatek za izpostavljenost pri delu v kontroliranem območju ionizirajočega sevanja pripada javnemu uslužbencu, ki občasno opravlja delo v kontroliranem območju ionizirajočega sevanja. Višina dodatka znaša 1,09 euro za vsako začeto uro dela v kontroliranem območja ionizirajočega sevanja.

2.     Dodatek za izpostavljenost pri delu s citostatiki pripada javnemu uslužbencu, ki občasno opravlja delo s citostatiki in kontaminiranimi odpadki. Višina dodatka znaša:

-   za pripravo ali aplikacijo citostatikov ali za nego 1,09 eura za vsako začeto uro dela v teh pogojih,

-   za delo z bolniki, ki imajo aplicirane diagnostične doze izotopov 1,09 eura za vsako začeto uro dela v teh pogojih,

-   za sodelovanje pri diagnostičnih rtg postopkih 1,09 eura za vsako začeto uro dela v teh pogojih,

-   za delo s kontaminiranimi odpadki 0,53 eura za vsako začeto uro dela v teh pogojih.

Tudi to povišanje dodatkov velja že pri oktobrski plači 2022 (izplačilo v mesecu novembru 2022).


Zaposleni je razporejen na eno delovno mesto

Na osnovah zaposlenih moramo popraviti vrednosti dodatkov. V šifrantu zaposlenih na zavihku Podatki plač…Obračunski podatki…Osnove… se postavimo na osnovo 043 – specializ., magisterij, doktorat in kliknemo na popravi zapis. V polje Vrednost osnove vpišemo novo vrednost dodatka in potrdimo. 


Zaposleni je razporejen na več delovnih mest

V kolikor imamo zaposlenega razporejenega na več delovnih mest moramo novo osnovo popraviti na tistemu delovnemu mestu, na kateremu zaposlenemu dodatek pripada. V šifrantu zaposlenih na zavihku Podatki plač…Obračunski podatki…Osnove po DM… se postavimo na osnovo 043 – specializ., magisterij, doktorat in kliknemo na popravi zapis. V polje Vrednost osnove vpišemo novo vrednost dodatka in potrdimo. 

V tem prispevku