RS 2022.02.001

Splošno

 • pri izbiri datoteke s pomočjo čarovnika za uvoz podatkov, se pri uvozu zanemari odvečne narekovaje

Obračun plač zaposlenim

 • OLAP Analiza dopusta
  • Odpravljena je težava pri dostopu do šifranta zaposlenih preko gumba Izbira zaposlenih, v primeru obrnjenega varnostnega sistema.

Kadrovska evidenca

 • Dopolnjena je večina podatkov z opisi oz. vrednostmi v spremembah zaposlenih za prihodnost.

mojINFO

 • Odpravljena je težava pri vpisu dogodka, v primeru, ko v nastavitvah evidence prisotnosti ni izbrana nastavitev za upoštevanje lokacij.

Ura za registracijo prisotnosti

 • V Informacije je dodan podatek lokacija, kjer so vidni samo zaposleni, ki se nahajajo na lokaciji, ki je izbrana v nastavitvah terminala.

Programski vmesnik API

 • pri metodi GetPrices dodani znački, ki sta izpadli z eno od prejšnjih posodobitev
 • GetStockForecasting(v2) – metoda je dopolnjena tudi z upoštevanjem materialov servisnih delovnih nalogov programa SER (zajeti v odhodu).
 • Items – na metodi AdItems in ModifyItems smo dodali še dva podatka: masa papirja in nalepke dodatek.
 • ReceivingAdvice – v Get metodi smo dodali podatke, i za posamezno vrstico povedo v kateri prevzem (in s kakšno kolino) je bila povezana (vrne samo podatke prve povezave). Z Add in Modify metodo lahko direktno povežemo vrstico prevzema z vrstico naročila dobavitelja (samo z eno). Na ta način lahko dodajamo v prevzem tudi vrstice iz interno potrjenih naročil. Urejeno tudi direktno zapiranje naročila dobavitelja kadar je prevzeta celotna količina vseh vrstic.

Materialno skladiščno poslovanje

 • ureditev analize odvisnih stroškov, popravek DE, dodana Vrednost OS v domači valuti
 • Odpravljena težava pri ponovnem knjiženju predprejema v prejem na vrsticah, na katere se odvisni stroški ne delijo.

Trgovina na drobno

 • Knjiženje
  • Negotovinska prodaja
   • Na vnosu dobavnice je funkcija »Osveži cene« dopolnjena na način, da se lahko na vrstice dobavnice napolni cena, veljavna na poljubno vpisan datum. Privzeto delovanje je dosedanje, t.j. predlaga tekoči datum.

Komercialni modul

 • Darilne kartice
  • V izpisu »Rekapitulacija prometa darilnih kartic« je dodana skupna vsota zneskov računov in zneskov v breme in dobro vseh darilnih kartic v izbranem izpisu.

Knjiga prejetih računov (prenovljen modul*)

 • Ureditev vnosa Zneska računa na dve decimalni mesti
 • Desni klik na preglednici 
  • Odklepanje v DK in DDV: nova opcija za odklepanje in storno računa, zapis odklepanja v Revizijsko sled. Opcija je aktivna na knjiženih računih.
  • Odklepanje zavrnjenega računa: opcija je aktivna samo na zavrnjenem računu.
 • Knjiženje in davki: 
  • odprta so polja z davčnim datumom na računih, ki že imajo knjižbe. Polja so zaprta na knjiženih računih.
  • Odpravljena težava pri brisanju davčnih postavk.
 • Kopiranje računa: Datum davčnega obdobja se predlaga glede na nove datume, vpisane na kopiranem računu. Vzpostavljena je tudi kontrola na zaprto davčno obdobje, na davčnih pozicijah kopiranega računa se vpiše prvi dan odprtega obdobja. 
 • Šifranti – Uvoz stroškov: naziv menija je preimenovan v Uvoz stroškov (eSLOG 2.0). Na meni je dodana Aktivacijska koda. 
 • Preglednica: odpravljena je težava, ko v določenih primerih ni bilo vpisanega leta in Knjige računov. 
 • Urejeni so bili prevodi obvestil, polj, izborov.
 • Dodana možnost za zbirno pripravo knjižb odhodka.
 • Poveži z MSP - na računih, ki so v tuji denarni enoti je dodana kontrola na deviznih zneskih tako, da ni mogoče izbrati prejemov, ki presegajo vrednost knjižbe
 • Ob predlaganju davkov iz MSP za tuje dobavitelje se predlagajo ustrezne DDV knjige

Knjiga prejetih računov

 • Preglednica računov in zavihek prejemi - umaknjeno opozorilo, ki se je pojavilo v primeru, ko v nastavitvah manjka povezava do modula MSP obstaja pa do modula  NDK. Opozorilo se je pojavilo od odpiranju računa in na zavihku prejemi.

Plačilni promet

 • Priprava plačilnih nalogov
  • dodan je nov izbor za izvozno strukturo SEPA 03 (UCRSD), s katero pripravimo plačila v SEPA XML strukturi za domačo denarno enoto. Opcija je vezana na Aktivacijsko kodo. Ime datoteke je SEPA03 + številka paketa
  • dodan je nov izbor Prikaz osebnih podatkov zaposlenega. Opcija je aktivna samo za strukturo Halcom, domača plačila. Če opcija ni označena, se bo v txt zapisal naziv, naslov in kraj od banke računa zaposlenega. Če je kljukica vpisana, se v txt datoteko vpiše naziv, naslov in kraj zaposlenega.

Stranke

 • Na cenovnih področjih dodan nov podatek »Pogodbeni cenik«. V kolikor je ta podatek vključen (true) se lahko izpolnijo podatki o stranki, datumu začetka in konca veljavnosti cenika ter roku plačila.

ePoštar

 • odpravljene težave pri prevzemanju dokumentov iz Edonet-a, če je bilo na predalo več pooblaščenih uporabnikov

Artikli

 • Pri vnosu Tipa naročanja v strankinih podatkih artikla smo dodali nov tip Minimalno naročilo + korak. Temu tipu smo tudi prilagodili vnos Minimalnega naročila, mnogokratnika in koraka.
 • Dopolnjeno delovanje funkcije »Izračun EAN« na vnosu artikla, ko imamo vključen izračun EAN preko vzorca začetnih števk v nastavitvah okolja. Če je vpisan ključ EANARTIKELMIN, se iskanje prve proste številke v intervalu od <vzorec_začetnih_števk> do vključno 12 mesta poišče iz prve proste EAN številke, za razliko od ključa EANARTIKEL, ki je poiskal naslednjo prosto od največje EAN številke.
 • Preglednica artiklov (tudi F2 in F8) – dodani sta 2 novi koloni: šifra in naziv skupine predloga artikla.
 • Cenik artiklov – vnos popustov na ceniku artikla je omejen samo na pogodbene cenike. Prenovljena, bolj razumljiva, vnosna forma.
 • Podatki o artiklu – napoved zaloge (F7); na napoved zaloge (v odhodu) so vključeni tudi materiali servisnih nalogov programa SER. 

Fakturiranje

 • odpravljena težava pri uporabi gumba F5 pri vnosu vrstic, če fakturiranje ni bilo povezano s skladiščnim poslovanjem
 • Pregled plačil
  • Pregled plačil računa je sedaj na voljo tudi, če račun ni poknjižev v knjigovodstvo.
  • Na pregled plačil računa so dodana tudi plačila, ki še niso knjižena v knjigovodstvo. 
  • Med uvoze na računih je dodana "Posodobitev statusa plačil", ki na vseh računih posodobi status plačila.

Naročila dobaviteljem in kupcev

 • Odpravljena težava pri izboru obrazca odpremnega naloga in dobavnice, ko ni bil aktiven filter za prikaz samo izbranega jezikovnega področja.
 • Naročila kupcev – obdelave; prenos naročil v delovne naloge; dodatna izvedba optimizacije priprave delovnih nalogov.
 • Artikli – izbor – vnos količine (F5) na naročilih kupcev, odpremnih nalogih, naročilih dobaviteljem in prevzemih zopet predlaga leto (v primeru izbora samo odprem za stranko).

Večnivojski razpis proizvodnje

 • Dodana nova ufn funkcija ufn_SAOPPBI_VRP_StTehnoOperacije, ki za podatkovno skladišče pripravi podatke o standardnih tehnoloških operacijah.
 • Knjiženje – delovni nalogi; izboljšana kontrola nad aktivnostjo podatka stroškovno mesto in stroškovni nosilec. V kolikor le-ta nista aktivna, se potrditev naloga in knjiženje naloga ne more izvesti.
 • Knjiženje – kooperacija; na izdajah in prejemih kooperacije je onemogočen vpis »praznih« vrstic na dokument izdaje ali prejema.
 • Izpisi – predvidena poraba materiala; na izpisu v preglednico sta dodani 2 novi koloni: šifra in naziv skupine predloga artikla (sestavine).
 • Izpisi - predvidena poraba materiala; odpravljena napaka pri pripravi predloga naročil dobaviteljem.
 • Materialne sestavnice, materialne sestavnice delovnih nalogov – čarovnik za uvoz podatkov; dodana je možnost uvažanja sestavin na podlagi črtne šifre in šifre za primerjavo.

Osnovna sredstva

 • Inventura - vnos preko ikone za popravljanje zapisov: Polje Dejansko nahajališče - vnos šifre nahajališča in potrditev, bo prepisala v polje Dejansko stroškovno mesto šifro stroškovnega mesta, ki je vnesena v šifrantu nahajališč. 
 • Inventura - gumb Knjiženje inventure - dopolnjeno, da knjiženje inventure sproži tudi prepis stroškovnih mesti in nahajališč, kar se sicer lahko izvede pred knjiženjem inventure na gumbu Prenos nahajališč in SM.
 • Preglednica osnovnih sredstev in drobnega inventarja - dodan gumb za pripravo temeljnice in prenos v dvostavno knjigovodstvo. Aktivnost gumba je vezana na nov ključ v varnostnem sistemu. Prenos se izvaja za izbrano obdobje. Ločen izbor za osnovna sredstva in ločeno za najeme. Izbor najemov je aktivno v primeru vklopljene opcije. Prenos vpiše podatke v dodatno tabelo že izvedenih prenosov, kar bo omogočalo pripravo možnih razlik za že izvedene prenose po tem postopku. Prenos amortizacije je za osnovna sredstva in drobni inventar in sicer zbirno glede na zahtevano analitiko konta oziroma protikonta knjižb amortizacije.
 • Upgrade procedura ob nadgradnji, ki vpiše povezavo do programa Dvostavno knjigovodstvo, v primeru, da baza za uporabnika z isto šifro obstaja in je aktivirana.

Davek na dodano vrednost - N

 • Urejeno predlaganje vrstic ob izbiri vzorca. Sedaj se vrstica DDV iz vzorca predlaga ne glede na ozemlje stranke oz. davčne številke.
 • Optimizirana hitrost uvoza datotek DDV.W-1.
V tem prispevku