Pregled bilance

Obdelava se nahaja na Dvostavno knjigovodstvo/Dnevne obdelave/Pregled bilance.

 

Njen namen je na preprost način pregledovati sintetično ali analitično bilanco. Vpogled lahko omejimo za konto, stranko, stroškovno mesto, stroškovni nosilec, referenta ali nalog.

Pred zagonom obdelave omejimo izbor podatkov. 

 • Leto – vpišemo poslovno leto, za katero pripravljamo pregled bilance. Program predlaga leto iz nastavitev programa.
 • Obdobje od..do – vpišemo obdobje, za katero pripravljamo pregled bilance.
 • Datum dokumenta od..do – vpišemo datum, za katerega pripravljamo pregled bilance.
 • Datum opr. storitve od..do – vpišemo datum, za katerega pripravljamo pregled bilance. V primeru, da za izbrani zapise datum opr. storitve ne obstaja (npr. stroškovni konti), program omejitev upošteva na polju datum dokumenta.
 • Vmesni seštevki – omogočajo nam določitev nivojev vmesnih seštevkov. To je seštevkov Razredov, Dvomestnih skupin, Trimestnih skupin, Štirimestnih skupin, Petmestnih skupin in Šestmestnih skupin kontov. Vmesne seštevke lahko določimo tudi na samem pregledu bilance v preglednici.
 • Vrsta prikaza – bilanco lahko pregledujemo Sintetično ali Analitično.

Pri izbiri sintetično se bodo prikazali samo zbirni podatki po izbranih skupinah Vmesnih seštevkov.

Pri izbiri analitično se bodo prikazali podatki po posameznih kontih tako kot so knjiženi in zbirni podatki po skupinah izbranih Vmesnih seštevkov.

Vrsto prikaza lahko določimo tudi na samem pregledu bilance v preglednici.

 • Konto – vpišemo konto.
 • Tip konta – na pregledu bilance lahko zajamemo Vse konte, samo Redne konte ali samo Evidenčne konte.
 • Izven bilančni – izberemo konte, ki jih želimo na pregledu bilance: samo Redne konte, Vse konte, ali samo Izvenbilančne konte.
 • Davčno priznani / Davčno nepriznani – izbira nam omogoča izpis samo davčno priznanih stroškov ali samo davčno nepriznanih stroškov ali pa vseh.
 • Jezikovno področje – če za konto obstaja naziv v izbranem jezikovnem področju, se prikaže v stolpcu Tuji naziv konta. Če le-ta ne obstaja, ostane polje prazno. Tuje nazive kontov vpisujemo na konte v samem šifrantu kontov, na gumbu Tuji naziv.
 • Stranka – če želimo izpis bilance samo za določeno stranko, jo vpišemo. V pregled bilance bodo vključeni samo tisti podatki, ki nosijo podatek o stranki. V večini primerov je polje prazno.
 • SM, SN, Referent, Nalog, Analitika 1,2,3 – vpišemo analitiko, za katero želimo pregled bilance.
 • Ne upoštevamo temeljnice za izločanje – če želimo, da nam program ne upošteva temeljnic za izločanje, polje označimo s kljukico, sicer ga pustimo praznega.

Ko imamo vnesene omejitve za prikaz podatkov, kliknemo na gumb Potrdi.


Ob vstopu v bilanco imamo možnost omejiti podatke pregleda, in sicer po Vmesnih seštevkih, kjer lahko izberemo tudi barvo vrstice, ter po Vrsti prikaza – Sintetično ali Analitično.

Bilanco lahko izpišemo na tiskalniku . Izpis je dostopen tudi na Izpisih in pregledih v DK.

Podatke lahko analiziramo z OLAP analizo – vrtilno tabelo


Tabelo lahko izvozimo s 7 koraki preko Čarovnika za izvoz podatkov, kjer si tabelo lahko predhodno oblikujemo, lahko pa z enim klikom celoten pogled Izvozimo v excel.


Gumb Izberiuporabimo, če želimo spremeniti izbor podatkov med pregledovanjem. Ponovno se nam odpre okno za vnos novih omejitvenih pogojev, npr. pregledati bi kartico druge stranke.


S klikom na Kartica se nam odpre Pregled kartice konta, na katerem smo postavljeni.

V tem prispevku