Blagajniško poslovanje (zgodovina različic)

NovostVerzija
 • Knjiženje - Prejemni/Izdatki - Izpiši obrazec UPN: Na izpisu UPN obrazca je urejen zapis transakcijskega računa stranke. Zapiše se privzeti TRR. Če privzeti TRR ne obstaja, se zapiše prvi aktivni TRR stranke.
2024.04.001
 • Knjiženje: vzpostavljena je nova opcija Ponovno knjiženje dnevnika, ki omogoča ponovni prenos dnevnika v DK.
2023.08.001
 • Knjiženje - Prejemki/Izdatki: odpravljena je težava pri izpisu Prejšnjega salda na dnevniku.
2023.04.001
 • Knjiženje - Prejemki/Izdatki - Dvizna blagajna: V primeru, da ponujeni tečaj prepišemo, se poleg polja izpiše "Ročno vpisan tečaj." Besedilo se zapiše na vrstici v novo polje Opombe. Če je tečaj ročno vpisan, se polje na preglednici vrstic obarva. Na preglednico je dodan tudi gumb Legenda.
2023.03.001
 • Knjiženje - vnos novega dokumenta: 
  • Urejen je prikaz zneska Odprto breme, Odprto dobro v preglednici "Odprte postavke" pri vzpostavitvi veze na odprte postavke v DK in že vezane dokumente v BP.
  • Na preglednici "Odprte postavke" je za obe možnosti (veza 1-več ali veza 1-1) vzpostavljen filter prikaza kontov odprtih postavk: če smo izbrali Prejemek, se prikažejo samo odprte postavke na kontih, ki imajo določeno Vrsta = kupci, če smo izbrali Izdatek pa samo odprte postavke na kontih, ki imajo določeno Vrsta = dobavitelji. Na preglednici se nahaja nova možnost izbora "Prikaži postavke na vseh vrstah kontov", osnovno je neoznačeno. Če potrdimo izbor, se nam prikažejo vse odprte postavke na vseh kontih brez omejitve na vrsto konta in tip dokumenta Prejemek/Izdatek.
 • Knjiženje - Dopolnjeno je popravljanje dokumenta Začetno stanje. V primeru, da že imamo pripravljene Prejemke/Izdatke, ki še nimajo dnevnika, so na Blagajni polja za popravek začetnega stanja odprta. Ob spremembi se pripravi nov dokument za Začetno stanje s spremembami. Če imajo vneseni dokumenti Prejemek/Izdatek že pripravljen dnevnik, popravek Začetnega stanja ni možno, polja so zaprta. 
 • Knjiženje - Na gumbu Zaključek, ko se pripravi blagajniški dnevnik, je urejeno obvestilo "Zaključek ni uspešen!".
 • Zaposleni: Ključ "BP - Meni, Ostali šifranti - Zaposleni - prepoved prikaza stalnega, začasnega bivališča" se z namestitvijo briše in doda nov ključ "ZAP - Meni, Ostali šifranti - Zaposleni - prikaz stalnega, začasnega bivališča", ki ima osnovno nastavitev Dovoljenje. Zaradi spremembe ključa je potrebno vsem uporabnikom, v primeru, da morajo imeti prepoved, ponovno definira nov ključ in jim določiti Prepoved.
2023.02.001
 • Knjiženje - Vnos novega prejemka, izdatka: spremenjena je kontrola blagajne na število dni (Dovoljeno dni) in datumom novega dokumenta. Najprej program preveri ali je datum novega dokumenta manjši od zadnjega datuma dnevnika. Druga kontrola je glede na: sistemski datum + -  Dovoljeno dni. Če je to število dni večje (ali manjše) od Dovoljeno dni glede na sistemski datum, se ne dovoli vnos.
2023.01.002
 • Spremenjena je kontrola glede datumskih meja in sicer se kontrola na vnosu novega dokumenta izvaja glede na zadnji dokument in ne na zadnji dnevnik.
 • Izpis dnevnika - odpravljena je težava pri izpisu Prejšnjega salda v primeru prvega dnevnika v novem letu.
2023.01.001
 • Knjiženje - Izpis dnevnika: Odpravljena je težava pri izpisu dnevnika za domačo ali devizno blagajno v sklopu Prejšnji saldo, ki se ni izpisal, če smo imeli začetno stanje ali promet v preteklih letih.
 • Knjiženje - Po potrditvi veznega dokumenta se na devizni blagajni predlaga devizni znesek izbrane postavke.
 • Knjiženje - Dopolnjen je prikaz salda blagajne. Če je bil zadnji promet blagajne v predhodnem letu, se po izboru novega leta prikaže saldo zadnjega dnevnika blagajne. Zapišejo se podatki: Zaključeno, Št. dnevnika, Saldo, Tekoči saldo in Denarna enota. Dodan je naziv "Denarna enota:". Denarna enota je iz zadnjega dnevnika in ne več iz nastavitve Blagajne. Če v novem letu dodamo dokument, dnevnika še ni za ta dokument, se promet upošteva v sklopu Tekoči saldo. 
 • Zaposleni: Vzpostavlje je nov ključ za varnostni sistem: BP - Meni, Ostali šifranti - Zaposleni - prepoved prikaza stalnega, začasnega bivališča. Osnovna je prepoved. V tem primeru ni prikazan naziv stalnega in začasnega bivališča zaposlenega na Popravi zapis - preglednica Zaposleni in na izpisu Zaposleni.
2022.18.001

Knjiženje - gumb Izvoz - Priprava podatkov za glavno knjigo

Ponovno omogočen izvoz v xml datoteko za program  Minimax.


2022.03.001

Knjiženje - gumb Tiskaj - Dnevnik/Kontrolni dnevnik

Urejen prikaz veznega dokumenta za primere, ko so zapisi knjiženi iz modula TDR.


2021.17.001
V tem prispevku