Gruča neto dnevi, superrabati, popusti, provizije

Stranke lahko razvrstimo v gručo neto dnevi oziroma rok plačila za račune, ki jih izdajamo stranki.

Gruča superrabati – superrabati so pozneje odobreni popusti, ki jih dobavitelj običajno priznava tistim svojim kupcem, ki v nekem obdobju dosežejo večji promet, in tudi bonifikacije, ki jih dobavitelj priznava kupcem za pokrivanje njihovih stroškov, na primer zaradi zamude pri dobavi ali zaradi dobave blaga drugačne kakovosti, kot je bilo dogovorjeno.

Gruča popusti – prodajna cena se lahko zmanjša za dobljene popuste. Stranke lahko razvrstimo v gruče tako, da bomo pri fakturiranju (Fakturiranje à Šifranti à Popust – stranke à polje Stranke – gruče popustov) vsaki gruči določili nek popust, npr. dobre in slabe stranke…

Gruča provizije – stranki lahko izplačujemo tudi provizijo, ki ji določimo v gruči provizij.

V tem prispevku