Verzija 2021.11.001 (9.8.2021)

Ogrodje

 • Odpravljena težava, ko je bilo možno v določenih primerih večkrat zagnati isti modul
 • Odpravljena težava, ko je bilo možno nastaviti menije modulov tako, da ni bila prikazana vrstica z obdelavami modula

Kadrovska evidenca

 • Odpravljena napaka na šifrantu zaposlenih, v primeru ko nimamo povezave z OPZ.
 • Omogočen privzet zapis deležev zaposlitve, šifre ZPIZ, leta osnove za boleznine in % nakazila pri vnosu zaposlenih.
 • Na delo in kariera je dodan word vzorec – Izdajnica za delovno opremo.
 • Dopolnitev vsebine podatkovnih setov za MS word vzorce.
 • Dopusti
  • Pripomoček za usklajevanje stanja dopusta v primeru spremembe podatka ure na dan
 • Vodenje zgodovine
  • Odpravljena napaka z osveževanjem osnov zaposlenih na aktivnih zapisih zgodovine v primeru neposrednega spreminjanja osnov na zaposlenem.

Obračun plač zaposlenim

 • Omogočena napredna priprava OLAP analize prenosa v dvostavno knjigovodstvo, ki vsebuje dodatne podatke: šifra in naziv zaposlenega, šifra in naziv vrste obračuna ter šifra in naziv elementa temeljnice.
 • Pri prenosu v obračun (neposredni vnos) je za prenesene zapise privzeta vrednost »Samo neprenešene«.
 • Urejeno upoštevanje najvišje stopnje dohodnine pri izračunu neto zneska bonitete.
 • Urejeno delovanje hitrega kalkulatorja za preračun neto v bruto v primeru bonitet v obračunu.
 • Odpravljena napaka - po obračunu se dodatne analitike na vrstici bonitet ne izbrišejo
 • Na izpisu rekapitulacije so bile poleg zneskov dodane ure vrstic obračuna
 • Prenos v PP
  • Naziv1 je bil dopolnjen s podatki Leto/Mesec/ZapŠt obračuna
 • Izračun redne delovne uspešnosti v javnem sektorju
  • Urejen fokus v polju leto ter izračun zaporedne številke med odpiranjem novega obračuna uspešnosti
  • Urejeno sporočilo pri prenosu v obračun.
  • Urejeno sporočilo pri shranjevanju osnovne plače.
 • Dopolnitev koledarja na potrjevanju odsotnosti. 
  • Prikaz vseh odsotnosti od začetka lanskega leta naprej.
  • Dopolnitev vsebine z bolniško odsotnostjo, potrjenimi urami za koriščenje ter preklicem odsotnosti.
 • Evidenca prisotnosti
  • Urejen izračun podatkov v koraku 3 v primeru preklicanih eBOL.
 • eBOL
  • Urejeno samodejno predlaganje ustrezne vrste priponke v primeru razloga zadržanosti 12 - darovanje krvi.

Obračun potnih nalogov

 • Dopolnitev izračuna dnevnice od 6 do 8 ur za javni sektor

Registracija prisotnosti

 • Omogočena je izbira posameznih zaposlenih na izpisih (Dogodki za obdobje, Saldo za obdobje).

Artikli

 • urejeno razvrščanje in filtriranje po vseh stolpcih preglednice tarifnih oznak

Ceniki

 • odpravljena težava pri enostavnem uvozu cenkov, ko je v nekaterh primerih uvažalo šifro dobavitelja, ne da bi ti izbrali na vnosnem ekranu

Servisna dejavnost

 • Dodano odklepanje servisnih nalogov – nastavitev v VS

Fakturiranje

 • v primeru izvoza knjižb za DK/DDV v obliki XML iCenter API so poleg podatkov o knjižbah pripravljene tudi XML datoteke z osnovnimi podatki strank, ki nastopajo v teh knjižbah
 • pri izstavitvi eRačuna preko ponudnika FINA se v pripravljeni UBL zapisuje tudi print v PDF obliki
 • odpravljena težava, ko fiter na datum odpošiljanja blaga / opravljanja storitve ni delal na zapise, ki so prišli v analizo iz maloprodaje (TDR)

Materialno skladiščno poslovanje

 • odpravljena težava, ko je pri uvozu vrstic predprejema iz eRačuna, novim artiklom dalo mersko enoto H87 namesto kos
 • na OLAP preglednico analize nabave sta bili dodani novi polji: Šifra artikla in Naziv artikla
 • Pri izvozu odkupov v knjigovodstvo je bila dodano opozorilo v primeru neaktivnega TRR banke vplačnika. Na nastvitvah izvoza pa lahko iz seznama bančnih računov vplačnika izbiramo samo aktivne račune.
 • na odjavah konsignacije je bil vpeljan sistem izstavitve. Na strankah lahko izbiramo med tremi načini izstavitve: Tiskanje, PDF po e-pošti in PDF v eRegistrator
 • Odkupi prenos v knjigovodstvo
  • Odpravljena napaka ko pavšalistov ni preneslo če je bil datum predprejema v drugem obdobju kot datum plačila
  • Rešena napaka, ko je nepravilno zapisovalo SifraVrsteDDV v DDVM

Trgovina na drobno

 • odpravljena težava, ko je pri uvozu vrstic predprejema / prejema iz eRačuna, novim artiklom dalo mersko enoto H87 namesto kos
 • Povezava na POS … urejena opcija, da je lahko tudo AN šifra poslovalnica ali ID terminala
 • Povezava Noprintz … odpravljena težava z imenom blagajnika

Dobavitelji in kupci

 • Izpisi – nepravilno napovedane zaloge; odpravljena manjša napaka v proceduri priprave poročila.
 • Naročila kupcev … težava ko si program v nekaterih primerih ni zapomnil stolpca »razlogRIP# v vraticah naročila kupca.

RIP

 • Uvoz logistične dobavnice (DESADV 351) v odpremne naloge
 • Najava prevzema logistu (dokument E35)
 • Odgovor logista na najavo prevzema (DESADV 352)
 • RIP Racun OMV dodan naziv dostavnega mesta v datoteko
 • RIP dobavitelji   … odpravljena napaka  pri uvozu dobavnice v prevzem

Večnivojski razpis proizvodnje

 • Pripomočki – usklajevanje proizvodnih cen; na enkratnem zagonu kot na nastavitvah zagona smo dodali novo opcijo »samo zaključeni DN«. V kolikor je ta opcija odprta se usklajevanje izvede le za zaključene delovne naloge za toliko dni v preteklost, kot je nastavljeno v podatku »Število dni od datuma zaključka DN«.

Obvladovanje kakovosti

 • Avtomatski vpis datuma meritev – dodan avtomatski vpis datuma meritev tudi na funkcijo »OK atributi«. Velja za vse vrste kontrolnih nalogov.

Programski vmesnik API

 • Get/Add/ModifyItems – dodana nova polja v node »ItemBookmarks« in »ItemComponents«
 • Get/Add/Update BankAccounts - Dodana značka <Default>, ki označuje privzeti bančni račun.
 • AddCustomer - pripravljena je funkcija udf_ValidateMask, ki preverja šifro stranke v XML in nastavitev v SAOPSifranti. Vzpostavljena je kontrola na dolžino in znakovno/numeričen podatek med XML in nastavitvami v SAOP. 
 • Dodani novi metodi ModifyInvoiceReference in DeleteInvoiceReference
 • Z metodo AddInvoiceReference podprto dodajanje veze - ročni vnos 
 • Add in modifyDispatchAdvice … dodano zapisovanje vez na naročilo preko katerih se potem ustrezno naročilo kupca zapre
 • Dodano odklepanje servisnih nalogov – nastavitev v VS
 • AddServiceOrder in ModifyServiceOrder … planningworkdecription je možno preko api.ja popravljat v vseh statusih servisnega naloga

Dvostavno knjigovodstvo

 • Dnevne obdelave - Posredno knjiženje - Uvoz podatkov - Uvoz knjižb iz XML - Pri uvozu temeljnice XML po strukturi AddJournual se preveri na ciljni strani ali za knjižbe, ki se uvažajo že obstajajo stranke v šifrantu. V kolikor ne, se najprej doda nove stranke v šifrant.
 • Dnevne obdelave – Posredno knjiženje: V primeru napak: manjka obdobje, temeljnica sedaj omogočeno popravljanje takih zapisov. Ni več potrebno brisanje in ponoven vnos knjižbe.
 • Dnevne obdelave – Posredno knjiženje – gumb Razmejitve: Na zapisih, ki imajo vezo(zapiranje postavk) onemogočanja razmejevanje postavk.
 • Dnevne obdelave – Posredno knjiženje – gumb Knjiženje: Kontrola zapiranja omejena samo na zapise, ki jih knjižimo.
 • Dnevne obdelave – Posredno knjiženje – gumb Knjiženje: Ob knjiženju zapisov, ki se navezujejo na plačilni nalog v modulu PP urejeno osveževanje zneskov plačilnih nalogov.
 • Dnevne obdelave – Pregled knjiženja/kartice – gumb Popravi zapis: Kontrola na obdobje(da vpisan datum dokumenta ustreza datumskim mejam izbranega obdobja) je samo še informativna.
 • Dnevne obdelave – Opominjanje – gumb Pripravi: Na pripravi opominov dodana kontrola na ustrezno urejen šifrant strank.
 • Izpisi in pregledi – Odprte postavke: Na izpis odprte postavke z zapiranjem dodana informacija o dokumentu. Sedaj je ta informacija na vseh zapisih, tako glavnem kot tistih kateri ta zapis zapirajo.

Knjiga prejetih računov

 • Odpravljena težava pri zapisu v OSD v primeru vnosa opombe na računu. 

Plačilni promet

 • Odpravljena težava pri zapisu namena plačila na zbirni plačilni nalog.

Osnovna sredstva

 • Izpis registra osnovnih sredstev - popravek, da se opombe izločenih drobnih inventarjev ne izpisujejo.
 • Umik pripomočka Združevanje prometa v OSD iz menija Obračuni in inventura zaradi neustreznega delovanja.
V tem prispevku