2023.03.001

BP Blagajniško poslovanje

 • Knjiženje - Prejemki/Izdatki - Devizna blagajna: V primeru, da ponujeni tečaj prepišemo, se poleg polja izpiše "Ročno vpisan tečaj." Besedilo se zapiše na vrstici v novo polje Opombe. Če je tečaj ročno vpisan, se polje na preglednici vrstic obarva. Na preglednico je dodan tudi gumb Legenda.

DDV Davek na dodano vrednost

 • Urejena težava pri odpiranju OLAP analize po postavkah obrazca DDV.

DK Dvostavno knjigovodstvo

 • Prenos v novo obračunsko leto: Pri prenosu v novo obračunsko leto se v skladu s preštevilčenjem obdobij oznaka dovoljenega knjiženja prenese glede na datumske meje obdobja in ne glede na šifro obdobja. Obdobja z novimi datumi so privzeto označena z dovoljenjem za knjiženje.
 • Nastavitve programa: nov zavihek Kompenzacije, kjer je novo polje Število dni za valuto. Osnovno število je 8.
 • Dnevne obdelave - Kompenzacije: 
  • Vsem kompenzacijam se vpiše ob instalaciji Datum valute kompenzacije iz Datuma
  • Na osnovno preglednico je dodano polje Datum valute kompenzacije
  • Na edit/vnos kompenzacije je dodano polje Datum valute kompenzacije
  • Na Izpis kompenzacije je dodan filter Datum valute kompenzacije
  • Na Priprava knjiženja za kompenzacije je dodan filter Datum valute kompenzacije
  • Na osnovno preglednico je dodan pripomoček Priprava medsebojnih kompenzacij.
  • Na osnovno preglednico je dodan pripomoček Masovna potrditev.
 • Pregled knjiženja: Gumb Popravi zapis omogoča pregled zapisa, ne glede na pooblastilo v varnostnem sistemu. Popravljanje zapisa je možno, če je urejeno pooblastilo v varnostnem sistemu.
 • Pregled kartice: Gumb Popravi zapis omogoča pregled zapisa, ne glede na pooblastilo v varnostnem sistemu. Popravljanje zapisa je možno, če je urejeno pooblastilo v varnostnem sistemu.
 • Izpisi in pregledi - Kartice: Urejeno napačno zapisovanje začetnega salda v primeru omejitve po tipu konta.
 • Izpisi in pregledi -> Poročila ->Poročanje JN Plačila: 
  • Pripravljena je preglednica v kateri se pripravijo podatki o plačilih, ki se poročanjo na portal UJP-JN Plačila.
 • Izpisi in pregledi - Poročila - Poročanje JN Plačila - gumb Pošlji podatke
  • Dodan je gumb Pošlji podatke, ki plačila, ki so označena v preglednici pošlje na portal JN Plačila. Po zaključenem prenosu pridobijo plačila ustrezen status.
 • Izpisi in pregledi - Poročila - Poročanje JN Plačila - Pregled knjiženja
  • v okviru popravka knjižb je omogočeno popravljanje knjižb in posredovanje popravkov na portal JN plačila
  • na pregledu knjiženja je dodam stolpec Status poročanja plačila, ki v primeru pošiljanja knjižbe na portal JN Plačila pokaže status pošiljanja.

OBR Obresti

 • Amortizacijski načrt - Ob vnosu se ponudi leto načrta glede na izbrano letnico ob vstopu. Privzeto se ponudi Linearni način obračuna obresti.

OSD Osnovna sredstva in drobni inventar

 • Inventurni elaborat - Urejen izpis, da se je prikazana številka strani po shranitvi v PDF datoteko.
 • Prepis oznake za obračun amortizacije v 'D', če se zapis vključi v obračun oziroma 'N', če ni vključen.

OST Obračun storitev

 • Evidentiranje obrokov - Prijave/Odjave: na potrditvi Priprave z vzorcem je popravljeno besedilo na opozorilu. 
 • Evidentiranje obrokov - Analize prijavljenih in koriščenih (prevzetih) obrokov: če je na izboru označen Prikaz po dnevih, se na potrditvi gumba Preglednica izvede kontrola na Zgodovino otrok in spremembo skupine. Če so v izboru otroci, ki imajo spremembo skupine v prihodnosti, se pojavi obvestilo: "V izboru so učenci, ki imajo spremembo skupine v prihodnosti. V preglednici izberite prikaz "Skupina iz zgoidovine učenca".". Če je dodatno postavljen še filter na Skupino ali Enoto v izboru (za primere, če je v filtru skupina otroka, ki bo šele v prihodnosti in zaradi tega otroka ne bo v preglednici), se pojavi opozorilo: "V izboru so učenci, ki imajo spremembo skupine v prihodnosti. Za pravilen prikaz vseh učencev v pravih skupinah se ne smemo omejiti na Enoto ali Skupino v tem filtru. V preglednici izberite prikaz "Skupina iz zgodovine učenca"." Na Preglednico je dodan izbor "Skupina iz zgodovine otroka" in "Šifra skupine iz zgodovine otroka".

PRAC Prejeti računi

 • Vnos osnovnih sredstev iz prenovljenih prejetih računov - ureditev izračuna razlike v primeru vnosa več osnovnih sredstev oziroma drobnega inventarja iz vrstice prejetega računa.

ePoštar

 • Poročanje JN Plačila - dodane so tri metode, ki skrbijo za pošiljanje podatkov o plačilih na portal JN Plačila:
  • TransactionList (get): Prevzem id-jev plačil iz portala JN plačila v iCenter
  • MonthlyReportListWrite (post): Pošiljanje mesečnega poročila na portal
  • ReportWrite (post): Popravek že oddanega mesečnega poročila.

eR eRegistrator

 • Urejena napaka pri podpisovanju dokumenta z digitalnim podpisom.

KE Kadrovska evidenca

 • Pripravljen pripomoček za prešifriranje delovnih mest za javni sektor, ki zajema:
  • Analizo obstoječih delovnih mest po zaposlenih
  • Uvoz novih delovnih mest iz Kataloga
  • Posodobitev obstoječih delovnih mest (Naziv, Šifra naziva, Min in Max plačni razred)
  • Prešifriranje delovnih mest (potrebna aktivacijska koda)
 • Dodana možnost priprave dopusta za zaposlene po individualni pogodbi:
  •  v Nastavitve programa na zavihku Dopust dodano polje Individualne pogodbe - upoštevaj samo osebne kriterije,
  •  pri pripravi dopusta se zaposlenim, ki nimajo plače po KP, upošteva samo podatke, vnesene v Osebne pogoje za dopust zaposlenega.
 • Iz priprave odločb o dopustu so izločeni zaposleni s statusom registracija prisotnosti in pogodbenik ter zaposleni z datumom prekinitve v lanskem letu.
 • Odpravljena težava pri tiskanju obvestil za letne dopuste v primeru neposrednega tiskanja z uporabo razvrščanja po SM in priimku zaposlenega.
 • Šifrant delovnih mest - dodano polje Smer strokovne izobrazbe.
 • OLAP analiza struktura zaposlenih - dodani polje Smer strokovne izobrazbe (šifra) in Smer strokovne izobrazbe (naziv).

OPZ Obračun plač zaposlenim

 • Pripravljen čarovnik za vnos nastavitev in kopiranje vsebin šifrantov za nazive licenc, večje od 002. Funkcionalnost uporabna za računovodske servise, ko pridobijo novo stranko za obračun plač.
 • Šifrant zaposlenih:
  • dodana kontrola vpisanih zneskov olajšav v povezavi z nastavitvijo Glavna zaposlitev,
  • v primeru, ko zaposleni nima kljukice v polju Glavna zaposlitev, je onemogočen vnos olajšav,
  • preimenovano polje 1/12 zneska osebne olajšave (st. nad 70 let, oprav.nalog zašč.,rešev.).
 • Obrazci eNDM
  • Omogočena priprava zahtevka eNDM za zaposlene z izbrano šifro urnika.
  • Odpravljena težava z osveževanjem statusov obrazcev
 • Obrazc REK-O
  • Urejeno poročanje podatka Prevoz manj kot 500 km v privatne namene v bonitetah.
  • Urejena priprava podatkov obdobje od in obdobje do na vrsticah M sklopa v primeru zaposlenih, ki so detaširani z datumom zaposlitve ali datumom prekinitve v mesecu obračuna.
 • Obračunski list - običajno tiskanje: dodan seštevek prispevkov od neplačane odsotnosti.
 • Dopusti in odsotnosti - v primeru, ko licenca za Kadrovsko evidenco ne obstaja, je onemogočeno tiskanje obvestila za letni dopust iz Obračuna plač.
 • V Posredni vnos obračuna plače dodana OLAP analiza vrstic posrednega vnosa.
 • v Pripomočke med analize dodana OLAP analiza vrstic posrednega vnosa.

DOP Drugi osebni prejemki

 • Obrazci REK-O 
  • Urejeno poročanje podatka Prevoz manj kot 500 km v privatne namene v bonitetah.
 • OLAP analiza podatkov za DK - sprememba prikaza datuma knjiženja - prikazujemo ga v formatu dd.mm.yyyy
 • OLAP analiza podatkov za PP - sprememba prikaza datuma knjiženja - prikazujemo ga v formatu dd.mm.yyyy

FAK Fakturiranje

 • Obstoječo API metodo GetInvoices smo dopolnili s fiskalnimi podatki računa: FiscalizationDate, UniqueInvoiceID, SecurityCodeOfInvoice.
 • V API metode za račune (AddInvoice, ModifyInvoice, GetInvoice, GetInvoices) so dodani podatki o stroškovnem mestu kupca v glavo in vrstice računa
 • V API metode za predračune (AddProgormaInvoice, ModifyProformaInvoice, GetProformaInvoice, GetProformaInvoices) so dodani podatki o stroškovnem mestu kupca v glavo in vrstice predračuna
 • Optimizacija delovanja forme računov vezano na zneske avansov.
 • Odpravljena težava, ko je bil za kupca definiran poseben obrazec za izstavitev računa, ki pa ob pripravi osnutka ni bil več aktiven ali je bil brisan. V takem primeru se prikaže napaka in osnutek ni pripravljen.
 • Na računih in predračunih v modulu Fakturiranje smo :
  • uredili vrstni red gibanja s kurzorjem ali entrom na zavihku splošno
  • uredili smo šifrant vrst računov in predračunov, ter uredili poimenovanja polj
  • ustrezno so bili prilagojeni privzeti izpisi, kjer smo uredili polja poimenovanj dokumentov
 • Urejeno prikazovanje neto cen ne glede na varnostni ključ prikaza nabavnih cen.
 • Odpravljena težava pri pripravi osnutka e-računa s kljukico na Dodaj vse povezane PDF dobavnice kot prilogo, ko le ta ni pripeta na povezanem dokumentu dobavnice.
 • Odpravljena težava s pripravo PDF-ja s slikami iz standardnih nastavitev iC prek API metode PrintInvoiceToPDF.
 • Odpravljena težava pri kopiranju vrstic računov in predračunov.

KM Komercialni modul

 • Na upravljanju ugodnosti smo poleg datuma prekinitve, dodali tudi čas prekinitve.  V preteklosti je  ugodnost trajala še do polnoči vpisanega  dneva prekinitve, medtem, ko se sedaj lahko trenutek prekinitve natančneje opredeli.

KUH Kuhinja

 • Ob izbiri knjiženja enote/obroka, dodamo kontrolo  nastavljenega knjižnega obdobja v MSP-ju in dneva, ki ga želimo knjižiti iz KUH. Dan knjiženja v KUH mora biti znotraj vpisanih datumov knjižnega obdobja MSP-ja.

MSP Materialno skladiščno poslovanje

 • V kontrolni pripravi temeljnice nabave, porabe dodana polja za primerjavo zbirnih knjiženj. V primeru, ko so bila v zbirnih knjiženjih zajete vrste prometa z različnimi šiframi temeljnic v knjižnih skupinah teh vrst prometov, primerjanje med obstoječo in trenutno temeljnico ni bilo vedno možno.
 • V kolikor je na vrsti prometa predprejema nastavljena "Kontrola polja Dokument", se na vnosu tega polju izvaja kontrola podvojenosti vsebine, glede na vpisano stranko in leto predprejema. Če predprejem z enako vsebino dokumenta (ne velja za prazne) za stranko in leto že obstaja se prikaže obvestilo o podvojenosti predprejema s podatki o vrsti prometa, številki in letu predprejema z možnostjo nadaljevanja. 
 • Prav tako se izvede kontrola na Potrdi dokumenta.
 • Iz nastavitev programa je umaknjen ključ MSPANALPOVRST, ki se je uporabljal za potrebe razvoja dodatnih analitik v glavi in vseh analitik v vrsticah prometa in predprejemov, ki se je odvijal v več iteracijah.

NDK Naročila dobaviteljem in kupcev

 • za naročnike, ki prejemanjo eDobavnico (elektronska pošta, preko ponudnika) smo uredili pošiljanje tudi pri tiskanju dobavnic ob knjiženju naročila kupca v MSP
 • Na odpremnih nalogih kupcev je bila napaka, ko se je nad dodatnim opisom artikla pojavil napačen naziv polja.
 • Odpravljena je bila napaka na vrsticah odpremnega naloga , do katere je prišlo v primeru sortiranja vrstic uvoženih iz naročil kupcev.
 • Potem, ko je uporabnik vrstice naročila uvozil v odpremo in le te sortiral po željenem parametru, je program ob kliku na gumb izberi vse ali opusti vse, javil napako.
 • Odpravljena težava z prepisom trenutne zaloge v primeru avtomatskega formiranja naročil, če je bil MSP nastavljen še na prejšnje leto.
 • Optimizacija delovanja preglednice naročil kupcev ob dodajanju novih naročil.
 • Optimizacija delovanja iskanja artiklov z F8.
 • Optimizacija delovanja vnosa artiklov z F5.

Ogrodje – iCenter

 • Odpravljena težava pri shranjevanju PDF kopij podpisanih QRD vzorcev v eRegistraor s pisavo SegoeUI.
 • Odpravljena težava z razvrščanjem podatkov v primeru odpiranja shranjenih pogledov OLAP analiz.
 • V šifrantu pogodb je omogočen izbor strank po nazivu.

TDR Trgovina na drobno

 • Na gotovinski, negotovinski prodaji in predračunih je urejena kontrola za minimalno prodajno cena artikla tudi pri nabiranju artiklov preko ukaza F5. Kontrola se proži na potrditev dokumenta in je vezana na varnostni sistem o dovoljenju prodaje pod minimalno ceno.
 • Pri prodaji v Maloprodaji (Gotovinska, Negotovinska, Predračuni) se je vnosno okno vnosa gotovinskih računov,  negotovinskih dobavnic in predračunov dopolnilo z informacijo o razpoložljivi zalogi. Ta razpoložljiva zaloga se izračuna iz trenutnega stanja na skladišču materialno skladiščnega poslovanja in od tega se odšteje količina iz vrstic gotovinskih računov in dobavnic, ki še niso bila knjižena v MSP. Mesto prikaza novega podatka je poleg prikaza trenutne zaloge. Razpoložljiva zaloga se prikazuje samo v primeru, ko je v nastavitvah programa potrjena nastavitev "Izdaja blaga brez zaloge" in je na ustrezni vrsti prometa potrjen prikaz razpoložljive zaloge..
 • Iz preglednice dobavnic za zaklepanje ali odklepanje so umaknjeni vsi zapisi dobavnic, ki so že preneseni v gotovinsko prodajo.
 • V nastavitvah programa je na zavihku "Gotovinska prodaja" nova nastavitev "Uvoz šifrantov na off-line". Ta nastavitev je aktivna samo v primeru off-line tipa blagajne. Privzeta nastavitev je potrjeno, to pomeni, da se na off-line uvozijo podatki šifrantov artiklov, strank, cen, ... Če ta nastavitev ni potrjena, potem se na off-line ti šifranti ne uvozijo. Nastavitev velja za prenose preko besedilnih datotek in za prenose preko linkanih serverjev. Uporaba te nastavitve je smiselna samo v primeru, ko je postavitev on-line in off-line blagajn na istem (centralnem) serverju ali pa ko so postavljeni posebni prenosi preko sql replikacij.

Artikli

 • Optimizacija delovanja F8.
 • uredili smo mednarodno mersko enoto za kilometer
 • V šifrantu "Lastnosti po meri" na artiklu je urejen prikaz vseh zapisov.


Sociala, zdravstvo in obračun

Zdravstvo – Inkontinenca:

Skladno z okrožnico MP št. 1/2023 je samodejno narejena posodobitev šifranta inkontinenčnih pripomočkov za zbirno mesečno naročilnico. Od obstoječih šifer/pripomočkov ostanejo nespremenjene zgolj mobilne neprepustne hlačke (šifre od 1112 do 1116). Dodanih je 18 šifer/pripomočkov, ki nadomestijo obstoječe šifre. Nadgradnja programa uporabnikom šifre zamenja samodejno in ročni poseg ni potreben. Pri nekaterih novih šifrah je spremenjen opis pripomočka. Poleg tega pa je uvedenih še 5 novih pripomočkov (šifre 1101 do 1105), ki se do zdaj na zbirni naročilnici niso uporabljali in jih lahko uporabnikom dodelite sami. Stare šifre postanejo neaktivne in takšnih več ni možno vnesti uporabnikom. Šifrant pripomočkov je viden v Zdravstvo – Šifranti – Inkontinenčni pripomočki.

V tem prispevku