Dodajanje okoljskih dajatev

 

V zavihku okoljske dajatve določimo razred za elektronsko embalažo, tip elektronske embalaže, število enot obremenitve in višino okoljske dajatve.

 

 – Uvoz podatkov tudi uvozimo. Podjetje Center Marketing International, SQN d.o.o. dostavlja naročnikom podatkovne zbirke v elektronski obliki. Pri uvozu se odpre naslednje okno.

Prenesi iz mape – vnesemo ali izberemo mapo, v kateri imamo podatke o državah. Pri določanju poti si pomagamo s klikom na gumb . Odpre se novo okno, kjer postopoma določimo pot do mape. Podatek se ohrani in se naslednjič predlaga.

Način prenosa – imamo tri možnosti:

Samo dodajanje zapisov: doda samo nove države.

Dodajanje in popravljanje zapisov: obstoječe države popravi, nove doda.

Prekrijemo obstoječe stanje: briše obstoječi šifrant držav in doda države iz uvoza. Pred tem se izpiše še opozorilo: »Trenutno zapisani podatki za izbranega uporabnika se bodo prekrili z uvoženimi podatki. Želite nadaljevati z delom? Da/Ne.«

Kontingent (polje 39) – vpišemo šifro kontingenta oziroma jo poiščemo v šifrantu kontingenti - carina. V šifrantu imamo splošno šifro 0000 - ni kontingenta. Na tem mestu lahko kontingente tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo.

Vrsta dajatve – vpišemo oznako vrste dajatve oziroma jo s klikom na gumb  izberemo (10 Carinska stopnja, 30 Posebna uvozna dajatev – prelevman, U Ni dajatve – izvoz).

Tip – vpišemo tip carinske stopnje oziroma jo s klikom na gumb  izberemo (A Avtomatska stopnja, F in G Carinski kontingent na prilogo iz druge uredbe, I Lista za izvoz po prilogi 2 uredbe, K Carinska stopnja za določeno kvoto, O Osnovna stopnja, P Preferencialna stopnja).

Datum začetka – vpišemo datum začetka veljavnosti carinske stopnje oziroma ga s klikom na gumb  izberemo v koledarčku.

Datum konca – vpišemo datum konca veljavnosti carinske stopnje oziroma ga s klikom na gumb  izberemo v koledarčku. Datum konca veljavnosti ne sme biti manjši od datuma začetka veljavnosti popusta.

Stopnja – vpišemo carinsko stopnjo. Polje je aktivno le v primeru, da smo pri vrsti dajatve izbrali 10 Carinska stopnja.

Prelevman – vpišemo višino prelevmana. Polje je aktivno le v primeru, da smo pri vrsti dajatve izbrali 30 Posebna uvozna dajatev – prelevman.

V tem prispevku