Selitve otrok, učencev med skupinami, razredi

Pred začetkom šolskega leta običajno učenci iz 1. razreda napredujejo v 2. razred, iz 2. v 3. razred…
Spremembe skupin v OST naredimo v meniju »Pripomočki« in nato podmeni »Sprememba skupin«.

 


Pred obdelavo arhivirajte podatke!

Opozorilo: Začnite pri vrhu in 9. razrede selite med Izpisane, nato 8. razred v 9. razred…


 Ko izberemo Pripomočki - Sprememba skupin se odpre opozorilo:Po kliku na »V redu« se odpre naslednje okno:Preglednica skupin je sortirana po šifri skupine. Sprememba skupin poteka tako, da v stolpec »Nova skupina« vpišemo šifro skupine, v katero bomo prenesli otroke. 

V primeru, da se obarva vrstica rdeče pomeni, da trenutno ni nobenega otroka v skupini.

Ko kliknemo »Potrdi« se nam odpre spodnje okno, v katerega vpišemo datum spremembe skupine.Pri šoli predlagamo, da se vpiše datum spremembe skupine kar trenutni datum, če delamo spremembo skupin med počitnicami in je obračun že izstavljen, kajti tako bomo lahko, ko bomo urejali vzorce obrokov, videli v kateri skupini bodo otroci v naslednjem šolskem letu. V primeru, da delamo spremembe po 1.9. pa vpišemo datum spremembe 1.9.

Ko potrdimo datum, vidimo v stolpcu  »Zgodovina prenosa« v katero skupino/enoto - število otrok, smo prenesli iz izbrane skupine.


V tem trenutku so otroci že preneseni v nove skupine.Ko smo naredili prenos iz 9. razreda v izpisane nadaljujemo s prenosom 8 razreda v 9, itd. Skupina, ki smo jo prenesli v drugo skupino se obarva zeleno. V stolpcu »Zgodovina prenosa« pa imamo z zeleno vpisano, da so se otroci prenesli v nove skupine.  Zeleno obarvane vrstice ter »Zgodovina prenosa« so prikazani dokler ne zapustimo pripomočka z gumbom »Zapri«. 

V stolpcu »Zgodovina prenosa«, kjer imamo primer [1] 9998/98-1 nam pove številka [1], da je bil to prvi korak, ki smo ga naredili [2] je drugi korak, itd. Druga številka 9998/98 nam pove v katero skupino ter enoto smo prestavili otroke, zadnja številka -1 pa nam pove koliko otrok smo prenesli v tem koraku.  Na spodnjem primeru vidimo, da smo za 2A razred naredila dva prenosa. V 7. koraku smo prestavili enega učenca v 3A razred, v 8. koraku pa enega učenca v 3B razred.


S klikom na kolono »Otroci v skupini« se lahko na odpre seznam otrok v skupini, kjer lahko izločimo otroke, ki jih ne želimo prenesti v drugo skupino.

 

V tem primeru vidimo, koliko otrok se bo preneslo v drugo skupino.


V primeru, ko  ni še nobenega otroka v novi skupini, se sprememba skupine konča. Če pa so v novi skupini že otroci (na primer pri selitvi učencev iz 9. razreda v skupino Izpisani), nas program opozori: "Nova skupina za otroke že obstaja. Želite nadaljevati?" Po odgovoru »Da« se sprememba skupine konča.

Ta pripomoček lahko uporabljate tudi za selitve otrok na kodi V, torej selitve otrok v vrtcu. Pri vrtčevskih skupinah se lahko odločite, da boste za vse otroke, ki jih prenašate iz stare skupine v novo skupino, zamenjali tudi program in starostno obdobje tako, da se ta dva podatka prepišeta iz šifranta skupin iz nove skupine. 

Najprej izberemo katere otroke bomo prenesli iz ene skupine v drugo.
Če želimo prenašati »Program« in »Starostno obdobje« iz šifranta skupin avtomatično na otroke, pa moramo dati kljukico pred ti dve polji, preden naredimo prenos skupin.


Pogoj za avtomatski prenos  programa in starostnega obdobja na otroku, ko prenašamo otroke v druge skupine je, da imamo v šifrantu skupin vnesen »Program« in »Starostno obdobje« na skupini.Otroci na tak način pridobijo v zgodovini tudi spremembo programa in starostnega obdobja iz skupine v katero so bili preneseni.

Ko so vsi otroci prenešeni v nove skupine gremo v Pripomočki - Prenos podatkov otrok v Stranke.

Potrdimo, tako kot je prikazano na spodnji sliki. S tem smo prenesli nove skupine tudi v šifrant strank. To pomeni, da nam bo tudi v SPR prikazovalo otroke v pravih skupinah.


V tem prispevku