Verzija 2022.07.001

Splošno

 • Urejen prikaz logotipa v modulih Kadrovska evidenca, Potni nalog in Registracija prisotnosti.

Dvostavno knjigovodstvo

 • Dnevne obdelave - Posredno knjiženje - gumb Evidenčno - na pregledu posredno knjiženje je na gumbu Evidenčno dopolnjeno barvanje knjižb in sicer :zeleno obarvane so evidenčne knjižbe, ki so zgolj  informativne narave in se ne bodo knjižile; uvedeno je NOVO - SIVO obarvanje za evidenčne knjižbe, ki so dejansko pripravljene tudi za knjiženje in niso zgolj informativne narave; črno obarvane knjižbe so navadne knjižbe pripravljene za knjiženje. V spodnjem delu je dodana tudi legenda z razlago kaj pomeni črno, zeleno, sivo barvanje knjižb.
 • Dnevne obdelave - Posredno knjiženje – izpis kontrolnega dnevnika z evidenčnimi knjižbami - Izpis kontrolnega dnevnika z vklopom opcije Izpis evidenčnih knjižb dejansko izpiše rahlo desno zmaknjeno s predpono EVK tiste vknjižbe, ki so zgolj informativne narave in se ne bodo knjižile. Evidenčne vknjižbe, ki pa se bodo knjižile pa izpiše ne zamaknjeno v isti liniji kot navadne knjižbe, ki so pripravljene za knjiženje. Na pregledu je dodana še možnost izbire stolpca Ne knjiži, ki opredeljuje ali je določena vrstica-vknjižba dejansko pripravljena tudi za knjiženje v neposredno ali ne.
 • Dnevne obdelave - Posredno knjiženje - Uvoz podatkov - Uvoz knjižb iz VOD: Dodana možnost izbora konta iz šifranta kontov, dodan gumb za brisanje vseh zapisov iz preglednice ter dodana informacija o stanju prenosa, da je jasno da se obdelava izvaja.
 • Dnevne obdelave - Avansi – Zapiranje iz avansov: Urejeno pravilno predlaganje odprtih zneskov avansa v primeru zaporednega zapiranja avansov za več strank.
 • Pripomočki - Zapiranje postavk: Urejen prenos tudi dodatnih analitik ob zapiranju postavk.
 • Hitri pregled – Pregled odprtih postavk - pri podrobnejšem pregledu Hitri pregled odprtih postavk – konti ukinjen/skrit gumb Podrobno, ostal je le gumb Podrobno – odprto (ker sta prikazovala enako vsebino). Na hitrem pregledu odprtih postavk - stranke smo pri tiskanju izpisa Zapadlo, Nezapadlo v nastavitev izpisa dodali tudi možnost izbire/ne izbire opcije »Saldo ni nič« (enako kot je sedaj možno obkljukati izbiro/ne izbiro opcije »Saldo ni nič« na preglednici pred izpisom).
 • Nastavitve programa - ukinitev zavihka Povezava DDV (DDV-C) -  ukinjen/skrit zavihek Povezava DDV, ker se ne uporablja več.

Knjiga prejetih računov (prenovljen modul*)

 • Varnostni sistem na preglednici računov: 
  • Urejen je vstop v preglednico in prikaz računov za knjigo, do katere nimamo dovoljenja, polje Knjiga računov se obarva rdeče. Vsi gumbi so v tem primeru neaktivni (Vnesi, Vnesi iz.., Popravi, Briši, vsi uvozi, izvozi, izpisi)
  • OLAP: Na obeh analizah je urejen izbor Knjige na … Izbrati je možno samo knjige, do katerih imamo dovoljenje. 
  • Pregled povezav z dokumenti nabave - po računih:  Dodan je nov ključ VS: PRAC - PREJETI RAČUNI, preglednica: Pregled povezav po računih
  • Pregled povezav z dokumenti nabave - po prejemih:  Dodan je nov ključ VS: PRAC - PREJETI RAČUNI, preglednica: Pregled povezav po prejemih
  • Desni klik na preglednici: Odklepanje in storno v DK in DDVN:  Dodan je nov ključ VS: PRAC - PREJETI RAČUNI, preglednica: Odklepanje DK in DDV. Po nastavitvi VS je potrebno zapreti preglednico, da se nastavitev osveži.
  • Desni klik na preglednici: Odklepanje zavrnjenih:  Dodan je nov ključ VS: PRAC - PREJETI RAČUNI, preglednica: Odklepanje zavrnjenih. Po nastavitvi VS je potrebno zapreti preglednico, da se nastavitev osveži.
  • Desni klik na preglednici: Revizijska sled: Dodan je nov ključ VS: PRAC - PREJETI RAČUNI, preglednica: Revizijska sled
 • Priprava knjižb iz MSP- polje Opis - odpravljena napaka, ki je v določenih primerih onemogočila zapis v polje Opis iz povezave v formatu šifra vrste prometa - številka dokumenta / leto
 • Priprava knjižb iz potrjevanja - urejene dodatne kombinacije priprave knjižb iz potrjevanja, ko se del kontov in analitik upošteva iz potrjevanja del pa iz nastavitev na knjižbni skupini prejetih računov
 • Uvoz e-računov - polnjenje davka na račun - konto na vrstici davka se predlaga tako, da se upošteva tudi DDVN nastavitev kontov za različna obdobja.
 • Brisanje prejema iz računa - umaknjeno opozorilo, ki je omogočalo popravek zneska računa ob brisanju.
 • Revizijska sled - izpis revizijske sledi: Urejen je prikaz zneska računa: dodano ločilo pika za tisočice, spremenjena oblika zapisa zneska in dodana denarna enota.
 • Odpravljena je napaka pri brisanju Odjav, ki so povezane na prejeti račun

Davek na dodano vrednost - N

 • Pripomočki - Poročilo skladnosti - Dodano poročilo skladnosti, ki za datumske meje obdobij prikazuje dokumente v obračunu, po postavkah obrazca DDV-O ter dokumente, ki so za izbrane datume v ostalih modulih in niso zajeti v obračunu DDV-O. 
  • Funkcionalnost ima povezan ključ v Varnostnem sistemu (DDVN - Glavni meni - Pripomočki, Poročilo skladnosti).
 • Obračun - Prenos plačil - Urejena težava pri prenosu plačil računov, ki so plačani v več obdobjih.

Osnovna sredstva

 • Uvoz podatkov - uvoz podatkov po izbrani specifikaciji iz Excel datoteke - Ureditev preglednice in kontrol ob uvozu:
  • Vpis podatka se potrdi z Enter. Premik po preglednici se izvaja s smernimi puščicami. Program se pomika po editabilnih poljih od leve proti desni. Ko se potrdi zadnje polje, zadnjega stolpca, se program postavi na prvo polje naslednje vrstice v preglednici. Ko se potrdi zadnje polje zadnje vrstice, se postavi program na prvo polje prve vrstice preglednice.
  • Šifra nahajališča ali amortizacijska skupina – če šifre ni v pripadajočem šifrantu se gumba za dodajanje nahajališč, amortizacijske skupine obarvata z rdečim kvadratom (napaka ni kritična).
  • Ob zamenjavi šifre z izborom iz ustreznega šifranta (stranke, analitike), se ustrezno spremeni pripadajoči naziv. Če se šifra sprazni, se naziv ne sprazni.
  • Opis – če je Datum spremembe v preglednici večji kot je datum v polju nastavitev (Poslovno obdobje od) se v polje opis vpiše Nabava sicer Začetno stanje. Prej se je vedno vpisalo Začetno stanje.
  • Kontrola na že izveden uvoz - za program je kritična napaka, če registrska številka v registru že obstaja. Uvoz se ne dovoli.
  • Po spremembi podatkov v preglednici program pravilnost preverja in ustrezno spreminja opis napak v kontrolnem stolpcu. Kontrole je omogočeno sprožiti dodatno tudi preko gumba Kontrola.
  • Ureditev napake, ki jo je program javil pri spreminjanju vrstnega reda podatkov v stolpcih.
 • Obračun amortizacije pri Oslabitvi: Ureditev obračuna amortizacije od oslabljenega dela, da se ustrezno ločeno obračunava od obračuna amortizacije, ki se izračuna od nabavne vrednosti in okrepljenega dela. Obračun amortizacije od oslabitve se bo zaključil, ko bo popravek vrednosti od oslabljenega dela enak oslabitvi nabavne vrednosti osnovnega sredstva. Ob vnosu oslabitve osnovnega sredstva, ki se že amortizira, je zato potrebno ustrezno vnesti nabavno vrednost in popravek vrednosti oslabljenega dela glede na koeficient že knjižene amortizacije.
 • Obračun amortizacije pri oslabitvi in okrepitvi, ko je več zapisov okrepitve, oslabitve v istem mesecu: Ureditev obračuna amortizacije okrepitve, oslabitve, da se poleg datuma spremembe ustrezno upošteva še zaporedna številka vpisa iz katerega se prebere nabavno vrednost okrepitve, oslabitve, ki pomeni amortizacijsko osnovo za obračun. Datumi spremembe okrepitev, oslabitev si morajo tudi pravilno kronološko slediti.
 • Šifrant Reverzi: Na preglednici reverzov je poleg šifre strank dodan naziv strank in poleg šifre zaposlenega priimek in ime zaposlenega. Za vklop nazivov iz pripadajočih šifrantov, je potrebno v preglednici reverzov ponastaviti polja na privzeto nastavitev.

Obračun storitev

 • Obračun – Tisk / Priprava osnutkov eRačunov: dodana je kontrola na bančni račun plačnika: ali račun obstaja oz. ali obstaja vsaj en aktiven račun. Če računa nima, se pojavi obvestilo. Priprava se lahko nadaljuje. 
 • Izpisi – Poračuni občin in ministrstva:
  • Urejen je izpis Poračun za občine, seštevek Skupaj za enoto v koloni Razlika do ekonomske cene.

Spremljanje plačil

 • Računi in plačila – Izpisi – Odprte postavke:
  • V primeru združene položnice in preplačila je urejeno upoštevanje preplačil za plačnika, če imamo označeno Upoštevaj združevanje v OST.
 •  Izpisi in pregledi – Odpravljena je težava na Pregled računov iz OST.

Kadrovska evidenca

 • Omogočena poljubna izbira zaposlenih v nastavitvah vseh OLAP analiz iz modula Kadrovska evidenca.

Obračun plač zaposlenim

 • Odpravljena težava s shranjevanjem postavitve stolpcev v preglednici Osnove zaposlenih.
 • Urejeno predlaganje datuma do v primeru vnosa obdobja v vrsticah posrednega vnosa.
 • Dopolnjena funkcija za preračun neto v bruto.
 • Urejeno delovanje funkcij, ki uporabljajo mesečne seštevke, v primeru ročnega vnosa podatkov mesečnih seštevkov.

Registracija prisotnosti

 • Urejeno delovanje varnostnega sistema za neposredni dostop do evidence prisotnosti in evidence odsotnosoti (eBOL).
 • Odpravljena težava s pripomočkom za skupno dodajanje dogodkov v primeru uporabe filtrov.

Fakturiranje

 • Pri dodajanju računov za prodajo blaga na daljavo EU v polje vrsta posla za intrastat predlaga 12 (neposredno trgovanje z zasebnimi potrošniki). Prav tako je to urejeno pri pripravi računov iz predračunov in API metodi AddInvoice.
 • Možno je nastaviti, da se PDF print računa / predračuna samodejno shrani v fascikel.
 • Urejeno odpiranje dokumentov iz dokumentnega sistema na pasicah v računih in predračunih, ki nimajo dovoljenega spreminjanja podatkov.
 • Odpravljena nepravilnost na gumbu VIES za EU stranke katere izhajajo iz držav EU s tro-črkovno označbo ID za DDV.
 • Optimizirano delovanje Pregled artikli – zaloge, cene (F8).
 • Optimizirano delovanje Artikli – izbor – vnos količine (F5).

Dobavitelji in kupci

 • Naročila kupcev – obdelave, prenos naročil v delovne naloge; dodana nova opcija pri prepisu opombe iz naročila v delovni nalog. Dodana je možnost »ne prepisuj«, če je izbrana se v delovni nalog iz naročila ne napolni ne opomba ne tekst v glavi/nogi delovnega naloga.
 • Pri dodajanju naročila kupcev / odpremnega naloga za prodajo blaga na daljavo EU v polje vrsta posla za intrastat predlaga 12 (neposredno trgovanje z zasebnimi potrošniki). Prav tako je to urejeno pri pripravi naročil / odpremnih nalogov iz predračunov in API metodah AddOrder in AddDispatchAdvice.
 • Pri kopiranju naročila kupcev / odpremnega naloga se kopira tudi podatek šifra lokacije.
 • Na vnosnem oknu vrstice naročil dobaviteljem so dodani dobaviteljevi podatki.
 • Odpravljena nepravilnost na gumbu VIES za EU stranke katere izhajajo iz držav EU s tro-črkovno označbo ID za DDV.
 • Optimizirano delovanje Pregled artikli – zaloge, cene (F8).
 • Optimizirano delovanje Artikli – izbor – vnos količine (F5).

Večnivojski razpis proizvodnje

 • Šifranti – materialna sestavnica, tehnološko-materialna sestavnica; urejeno privzeto sortiranje preglednice sestavin.

 • Knjiženje – delovni nalogi; na podatke glave delovnega naloga je dodan nov podatek »Najkasnejši rok izdelave«.

 • Knjiženje – delovni nalogi, funkcija »prenos«; dodana je možnost vključitve izklopa »opozorila« na delovnih nalogih, ki smo jih zajeli v prenos (na kooperacijo).

 • Knjiženje – kooperacija; posodobljena preglednica iskanja delovnih nalogov nad preglednico izdaj in prejemov v/iz kooperacije. Preglednica delovnih nalogov si sedaj zapomni zadnjo izbrano knjigo in zadnje izbrane statuse, predlaga pa najvišje leto v okviru izbrane knjige.

 • Knjiženje – plan proizvodnje; pri razpisu proizvodnje iz plana proizvodnje je v primeru združevanja po šifri artiklov možno vpisati polje »dokument«, ki se prenese v polje naročilo delovnega naloga.

 • Knjiženje – plan proizvodnje; v preglednici plana se seštejejo količine prikazanih vrstic (naročeno, za izdelavo, rezervirano).

 • Izpisi – predvidena poraba materiala; odpravljeno nepredlaganje naročanja dobaviteljem v primeru izbire »samo potreba«.

mojaMALICA

 • Usklajen je zapis odjave obroka tako, da deluje na enak način kot program Obračun storitev.

mojINFO

 • Dashboard
  • Pripravljene kartice z najpogostejšimi funkcionalnostmi. 
 • Evidenca prisotnosti
  • Omogočen hitri vnos dogodkov s trenutnim časom.
  • Urejen prikaz naziva dogodka v preglednici. 
  • Omogočen enostavnejši prehod na pretekli ali naslednji dan.
 • Prijava odsotnosti
  • Omogočen prikaz samo tistih vrst odsotnosti, ki se potrjujejo.
  • Dopolnjen prikaz podatkov o preostalem dopustu.
 • Kadrovska dokumentacija
  • Urejen predogled kadrovskih dokumentov.
  • Omogočeno nalaganje dokumentov v personalno mapo zaposlenega.

web.API

 • GetOrderStatus – časovna optimizacija metode.

 • Get/Add/ModifyWorkOrder – dodan nov podatek <WorkOrderLatestEndDate> (najkasnejši rok izdelave).

 • Get/Add/UpdateEmployeeBonus - dodani novi podatki: <PayrollBaseID>, <CarRegNumber>, <VINNumber>, <PurchasingValue>, <StartUsageDate>, <EmployeerProvidesFuel>, <LessThan500km> in <EV>

 • Get/Add/UpdateEmployeeLeave - nova metoda za delo s podatki o dopustu.

Razporejevalec opravil

 • Odpravljene težave z novo komponento za stiskanje podatkov (ZIP)
V tem prispevku