Skupine tehnoloških operacij

Standardne tehnološke operacije lahko združujemo preko podatka o skupini tehnološke operacije.

Vnos nove Skupine

Ob kliku na gumb- Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Skupine tehnoloških operacij, kamor vpišemo šifro skupine.  

 • Šifra – vnos šifre skupine operacije.
 • Naziv – vnos naziva skupine operacije.
 • Oznaka aktivnosti – označimo ali je skupina aktivna (Da) ali neaktivna (Ne).
 • Opombe – vnos poljubne opombe skupine operacije.

Urejanje skupine operacije

Skupine operacij spreminjamo tako, da najprej v preglednici Skupin tehnoloških operacij izberemo zapis, izbrani zapis, nato pa kliknemo na gumb - Popravi zapis (Enter). Odpre se okno s podatki o izbrani skupini operacije.

Brisanje operacije

Operacije brišemo tako, da najprej v preglednici Skupine operacij označimo izbrani zapis, nato pa kliknemo na gumb- Briši zapis (Delete). Odpre se okno Potrdi.

Z »Da« izbrišemo skupino.

Tiskanje

Podatke o skupinahlahko natisnemo na tiskalniku. Ob kliku na gumb- Izpis šifranta (Ctrl P) se odpre naslednje okno: 

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju.

 • Šifra skupine od do – vpišemo oziroma izberemo šifre za katere bi se izpisali podatki.
 • Tiskanje opomb – izberemo ali se na izpisu tiskajo opombe ali ne.
 • Tiskanje neaktivnih – izberemo ali se tiskajo tudi neaktivne skupine.
 • Opis liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa.
 • Razvrščanje - izbira je možna med: Šifri in Nazivu. Glede na izbiro se potem sortirajo podatki na izpisu.
 • Izpis nastavitev – izberemo ali se na koncu liste izpišejo nastavitve ali ne.

Preko gumba »Tiskaj« lahko natisnemo izpis skupin operacij:

Uvoz/izvoz

Podatke v šifrant  lahko uvozimo iz besedilne datoteke. Ob kliku na gumb- Uvoz podatkov se odpre okno, kjer podamo podrobnosti za želeni uvoz.V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri uvozu.

 • Uvozna datoteka – vnesemo ali izberemo mapo, v kateri imamo podatke o šifrantu. Pri določanju poti si pomagamo s klikom na gumb
  . Odpre se novo okno, kjer postopoma določimo pot do mape. Podatek se ohrani in se naslednjič predlaga.
 • Konverzija iz – izberemo ustrezno konverzijo glede na kodno tabelo znakov, katero imamo nastavljeno v računalniku. Na voljo imamo: 852 (LATIN 2), WIN 1250 in PC NOVA.
 • Način prenosa – imamo dve možnosti: Dodajanje in popravljanje zapisov (obstoječe podatke v šifrantu popravi, nove doda) ter samo dodajanje zapisov (v šifrant doda samo nove podatke).

Podatke iz šifranta izvozimo v besedilno datoteko. Ob kliku na gumb- Izvoz podatkov se odpre okno, kjer podamo podrobnosti za želeni izvoz.V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri izvozu.

 • Področje – vpišemo oziroma izberemo mapo v katero se izvozijo podatki šifranta.

Podatki se izvozijo v datoteko z imenom
VRPSkupineTehOp.txt.


V tem prispevku