Verzija 2022.05.001

Dvostavno knjigovodstvo

 • Dnevne obdelave – Prilivi in odlivi: Za primere pridobivanja podatkov iz modula NDK urejeno upoštevanje letnice iz modula NDK in ne iz modula DK. 
 • Izpisi in pregledi - Bilance - Izkazi: Urejen prikaz plana po vseh analitikah skupaj.
 • Izpisi in pregledi - Bilance - Izkazi: Urejen prikaz plana celotnega tekočega leta v primeru uporabe izračuna po višjih analitikah ter odstranjeni zapisi na analitikah, kjer je vrednost vseh zneskovnih polj enaka 0.
 • Letne obdelave - Izračun tečajnih razlik: Urejen prenos vseh analitik v posredno knjiženje glede na analitike definirane na pripadajočem kontu protivknjižbe tečajnih razlik
 • Letne obdelave - Izračun tečajnih razlik na finančne konte:  Urejen prenos vseh analitik v posredno knjiženje glede na analitike definirane na pripadajočem kontu protivknjižbe tečajnih razlik
 • Letne obdelave - Prenos v novo obračunsko leto: Dodano dodatno opozorilo, da je potrebno pred prehodom v novo poslovno leto pripraviti arhiv podatkov za konkretno določene module.

Knjiga prejetih računov (prenovljen modul*)

 • Knjiženje in davki - Knjižbe pripravljenje iz povezanih prejemov:
  • dodana je možnost urejanja obdobja na knjižbi
  • dodana je možnost urejanja zneska
  • dopolnjenjo je polnjenje opisa na knjižbah iz povezave - omogočen je prikaz večjega števila povezanih prejemov kot do sedaj
  • obdobje na knjižbi se predlaga iz povezanega dokumenta
 • Pregled povezav - gumb Odkleni povezavo - ni mogoče odklepati računa in prejemov, če je račun knjižen
 • Dopolnjena je kontrola, ki je preprečila povezavo računa in prejema v primeru, ko imata oba dokumenta znesek z negativnim predznakom
 • Dopolnjeno je predlaganje davkov iz povezanega prejema na račun - če na prejemu ni odbitnega deleža se upošteva odbitni delež iz računa.
 • Knjiženje in davki - Gumb Zapiši odvisne stroške - Gumb Dodani odvisni stroški - urejena je napaka, ko se ob brisanju dodanih odvisnih stroškov zapisi niso umaknili iz preglednice. 
 • Knjiženje in davki - Priprava knjižb - Dopolnjena je priprava knjižb na tistih računih, kjer je del davka samoobdavčitev del pa splošna stopnja - knjižba odhodka se pripravi skladno z vpisanimi davki.
 • Potrjevanje - Ko račun potrdimo v čakalni vrsti in je na računu usklajena temelnica pridobi račun status Pripravljane za knjiženje in ne več status Potrjen.
 • Potrjevanje - urejena je priprava knjižb iz potrjevanja v primeru, ko ni na vseh delnih zneskih (vrsticah) v potrjevanju določen konto. Sedaj se knjižbe pripravijo tako, da se upošteva konto, ki je določen na vrsticah v potrjevanju, ne delnih zneskih, kjer ga ni se pa upoštavo konto odhodka iz knjižne skupine.
 • Uvoz e-računa - odpravljena je napaka ob uvozu določenih eračunov, ko program ni izvedel uvoza
 • Polja Datum zapadlosti, Model, Sklic in Koda namena so zaklenjeni samo, če je plačilni nalog že pripravljen ali če je račun knjižen.
 • Polje Opomba je vedno odklenjeno, tudi na knjiženih računih.
 • Če je račun kreiran iz Vnesi zapis iz .. in če je tip modela RF, se izračun modela/kontrolne številke izvede po potrditvi Originalne številke. 
 • Če dobavitelj ni davčni zavezanec se na računu zapiše opozorilo "Stranka ni zavezanec za DDV" (knjiženje in davki). Pogoj: Stranke - Zavezanec za DDV<>Da
 • Obroki - dopolnitve pri pripravi zneskov obrokov z zaokroževanjem: na Pripravo plačilnih nalogov je dodana kontrola na neusklajene zneske obrokov z zneskom plačila. Urejeno je zaokroževanje in prikaz zneska Nerazporejeno. 
 • Revizijska sled: Urejeni so opisi dogodkov.
 • Preglednica in desni klik: umaknjen je izbor Število prikazanih zapisov
 • OLAP analize: urejeno je predlaganje leta iz preglednice. Prazno leto ni dovoljeno.
 • Račune, ki imajo eno od  aktivnosti zavrnjeno v procesu potrjevanja obarvamo enako kot v starem PRAC. Obarva se celica v koloni Status potrjevanja. Barva je enaka kot v starem PRAC.

Davek na dodano vrednost - N

 • Dodana možnost označevanja prejetega računa, da gre za dokument poračuna odbitka DDV.
 • Ob zagonu pripomočka poračuna odbitka se sedaj dokument pravilno evidentira, da gre za poračun odbitka
 • V primeru poslovanja po načelu plačane realizacije se vrstica avansa samodejno označi kot plačana.
 • OSS:
  • V primeru popravka računov iz preteklih obdobij se bodo sedaj ti prikazali tudi v datoteki XML za uvoz na FURS.
  • Urejena težava na preglednici pri prikazu OLAP analize.

Obračun storitev

 • Šifranti - Otroci/Učenci: v primeru vnosa novega otroka z Vnesi iz…se prepišejo na novega otroka tudi stiki.
 • Izpis Subvencije šolske prehrane: na starem izpisu smo dodali vrstni red po mesecih na zapise Poračun preteklih mesecev. 
 • Subvencije šolske prehrane: Pripravljen je nov izpis Zahtevek za izplačilo. 
 • Uvoz odločb iz CEUVIZ: za otroke, ki že imajo odločbo in vsaj en zapis v zgodovini, se uvoz kljub temu izvede. 

Obračun plač zaposlenim

 • Novela Zakona o dohodnini
  • Omogočena uporaba nove dohodninske lestvice za leto 2022.
  • Omogočen izračun olajšav zaposlenih v skladu z novelo.
  • Urejen izračun dodatne splošne olajšave za leto 2022.
 • Omogočen ponovni obračun že zaključenega obračuna z upoštevanjem dohodninske lestvice, ki je veljala v času obračuna.
 • Odpravljena težava z barvanjem zapisov v neposrednem vnosu v stolpcu Ure redni fond.
 • Omogočeno urejanje osnov zaposlenih neposredno v odklenjenem obračunu.
 • Urejeno tiskanje rekapitulacije refundacij v primeru invalidov nad kvoto.
 • Izvoz v dvostavno knjigovodstvo
  • Odpravljena težava pri knjiženju zneskov prispevkov v primeru invalidov nad kvoto
  • Urejena priprava temeljnice plačilnega prometa v primeru delitve knjižb KDPZ po ključih.
 • Obrazci eNDM
  • Odpravljena težava s povezovanjem priponk z zahtevki eNDM
  • Urejena priprava podatka izhodiščna urna osnova v primeru, ko je količnik valorizacije različen od 1
 • Evidenca odsotnosti (eBOL)
  • Urejen izračun prvega dne v breme ZZZS v primeru ročnega vnosa v evidenco.
  • Naziv labele Datum 121 dne je spremenjen v Datum 81 dne.

Registracija prisotnosti

 • Odpravljena težava s prikazom naziva dogodka v preglednici zapisov zaposlenega po dnevih.

Ura za registracijo prisotnosti

 • Urejen prikaz negativnega salda ur za koriščenje.

Splošno

 • Komponenti za izbor datuma smo dodali možnost izbora leta za +/- 10 let
 • Pri čarovniku za uvoz podatkov odpravljena težava, če je vhodna datoteka v CSV obliku v tesktu vsebovala  tabulator
 • Pri pripravi novih baz šifrantov smo v vzorčne podatke dodali aktualne DDV stopnje za posmezne lokalizacije
 • Omogočeno pošiljanje sporočil elektronske pošte preko porta 465 brez SSL

Stranke

 • Urejena težava, ko je program ob kontroli obstoja davčne številke nezavezanca za DDV v VIES sistemu samodejno postavil status na "Zavezanec".

Programski vmesnik API

 • PostProformaInvoiceLock - nova metoda, ki omogoča zaklepanje / odklepanje predračuna
 • PostOrderClose - nova metoda, ki omogoča zapiranje naročila kupca
 • GetDocument - odpravljene težave pri izvajanju API-jev, ko v določenih primerih metoda GetDocument ni uspela prevzeti dokumenta iz dokumentnega sistema
 • ModifyOrder – na metodi dodana validacija na obstoj (aktivnost) šifre artikla <ItemID> vrstice naročila. V kolikor šifra artikla ne obstaja ali ni aktivna se metoda ne izvede.
 • GetOrderStatus – optimizacija hitrosti vračanja podatkov.
 • AddProformaInvoice – urejeno upoštevanje jezikovnega področja, če je vpisano na vhodnem XMLu.
 • ModifyOrder – omogočeno spreminjanje naročila kupca tudi v primeru, da ta vsebuje stornirane vrstice.
 • GetRentalCalculation - nova metoda, ki omogoča pridobivanje podatkov o obračunih najema iz SER
 • AddRentalCalculation - nova metoda, ki omogoča izdelavo obračunov najema v SER
 • VATRates - Urejeno filtiranje zapisov po času vnosa / urejanja zapisa.

ePoštar

 • Pri pripravi pošiljk preko ponudnika Edonet smo dodali v primeru prisotnosti bizBox (ZZI) predala še podatek ZZI-EAddress
 • Pri prevzemanju povratnic dostave dokumenta od ponudnika Edonet smo odpravili težave s povratnicami, ko ciljni predal ni bil pri ponudniku Edonet

Dobavitelji in kupci

 • Odpravljena težava, ko je pri prepisu opisov v glavi / končnici dokumentov, dodajalo znak "?".
 • Kupci – naročila kupcev, odpremni nalogi; na funkciji izbire serij artikla (F11 na polju serija na preglednici vrstic) se v primeru, da izberemo več serij nove vrstice več ne dodajajo na koncu preglednice vrstic ampak neposredno za izbrano vrstico. Posledično se ostale vrstice pomaknejo navzdol. Delovanje funkcije je omejeno na status vrstice (O).
 • Kupci – naročila kupcev; na izpis pregleda naročil je dodana tudi omejitev po šifri plačnika.
 • Kupci – odpremni nalogi kupcev:
  • Preprečeno brisanje odpremnega naloga (ali vrstice odpremnega naloga), ki je prenesen v plan proizvodnje / delovni nalog VRP.
  • »Premeči vrstice« na odpremnem nalogu spremeni podatek vrstica odpremnega naloga na planu proizvodne oziroma vezah delovnega naloga v kolikor je vrstica odpreme prenesena v plan proizvodnje / delovni nalog VRP.
  • Sprememba količine za odpremo vklopi »opozorilo« na delovnem nalogu in izpolni »log« v kolikor je vrstica odpreme prenesena v plan proizvodnje / delovni nalog VRP.
 •  Dobavitelji - Nabavne pogodbe
  NOVO: Nabavne pogodbe so namenjene nabavni službi za pripravo ali vnos potrjenih pogodb z dobavitelji. V okviru nabavnih pogodb se spremlja dogovorjene količine. Vsako naročilo dobavitelju se naveže na potrjeno veljavno nabavno pogodbo.
  Iz nabavne pogodbe se na naročilo prenesejo nabavni pogoji. Količine na pogodbi se odšteva glede na naročeno količino in dobavljeno količino. Podprt je vnos  več vrst pogodb: takšne, da se količine ne sme preseči ter takšne, da se količina mora doseči in se lahko preseže. Prevzem se vrši po obstoječem procesu in povratne informacije je mogoči pridobiti iz delno ali celotno realizirane nabavne pogodbe. Pri kopiranju nabavne pogodbe dodana opcija "Aneks pogodbe". 

  V tem primeru se izvorna pogodba zapre, nerealizirane količine se prepišejo na novo pogodbo. Na izvorni pogodbi se vidi da obstaja aneks, na novi pa na katero pogodbo je aneks povezan. V okviru posamezne vrstice nabavne pogodbe lahko velja več različnih cen glede na ponder posamezne naročene količine. Podprto je tudi vnašanja nabavnih pogodb za količine nadrejenih artiklov, ki se nato realizirajo za dotični artikel. 
  Primer: Dogovor za količino papirja ustrezne debeline, naročilo gre pa za ta papir, ki  je ustrezno potiskan in razrezan na formate.

 • Dobavitelji - Naročila dobaviteljem
  • Na vnosni formi dodan podatek Datum tečaja. Po novem se Tečaj prikaže glede na ta datum.
  • Na preglednici dodani podatki Tečaj in Datum tečaja.
  • Pri namestitvi verzije se Datum tečaja inicializira z Datum naročila.
  • Na Zbirih dodan podatek Za plačilo v domači denarni enoti. Podatek se preračuna glede na tečaj.
  • Na novih vzorčnih izpisih dodan skupni znesek v domači denarni enoti. Podatek se prikazuje v primeru tuje denarne enote.
 • Dobavitelji - Prevzemi
  • Izboljšana uporabniška izkušnja na vnosnem oknu prevzema in vrstice prevzema, spremenjena je postavitev posameznih polj.
  • Na vnosni formi dodan podatek Datum tečaja. Po novem se Tečaj prikaže glede na ta datum.
  • Na preglednici dodani podatki Tečaj in Datum tečaja.
  • Pri namestitvi verzije se Datum tečaja inicializira z Datum prevzema.
  • Na Zbirih dodan podatek Za plačilo v domači denarni enoti. Podatek se preračuna glede na tečaj.
  • Na novih vzorčnih izpisih dodan skupni znesek v domači denarni enoti. Podatek se prikazuje v primeru tuje denarne enote.
 • Izpisi – Realizacija naročil
  • med izbirne podatke izpisa je dodana tudi omejitev po šifri plačnika.
  • za izpis naročil dobaviteljem
   • Dodan podatek DE za prikaz. To polje služi kot filter za izbrano denarno enoto in 
   • DE za preračun. Polje ne sme biti prazno. Privzeto je domače denarna enota, drugače se preračuna v izbrano denarno enoto.
 • Izpisi – Analiza naročil dobaviteljem
  • med izbirne podatke izpisa je dodana tudi omejitev po šifri plačnika.
  • za izpis naročil dobaviteljem
   • Dodan podatek DE za prikaz. To polje služi kot filter za izbrano denarno enoto in 
   • DE za preračun. Polje ne sme biti prazno. Privzeto je domače denarna enota, drugače se preračuna v izbrano denarno enoto.
 • Izpisi – Analiza prevzema
  • med izbirne podatke izpisa je dodana tudi omejitev po šifri plačnika.
  • za izpis naročil dobaviteljem
   • Dodan podatek DE za prikaz. To polje služi kot filter za izbrano denarno enoto in 
   • DE za preračun. Polje ne sme biti prazno. Privzeto je domače denarna enota, drugače se preračuna v izbrano denarno enoto.

Interna naročila

 • Urejen prikaz podatka "šifra naprave". Podatek se aktivira ko je izbrana šifra knjige internega naročila, ki ima nastavitev za odpiranje naloga v SER.

Trgovina na drobno

 • V pošiljanje na storitev noprintZ dodani tudi podatki o bonitetah.
 • Knjiženje
  • Gotovinska prodaja
   • Plačevanje preko povezanega bančnega POS za masko na ekranih na dotik (touchscreen)
    • Dodana je možnost plačevanja preko POS bančnih terminalov. Ob plačevanju računa je na vnosih načinov plačil dodana izbira »POS plačevanje«. Delovanje in pogoji enaki, kot velja na standardni formi vnosa računov.

Materialno skladiščno poslovanje

 • Izpisi
  • Pregled dokumentov
   • Na izpisu je v »Zbir po vrstah prometa« dodana vsota vrednosti po FIFO metodi.

Servisna dejavnost

 • Servisni nalogi - priponke ... za vse pasice (razen fascikla) je dodano, da se dokumenti ki jih pripnemo na pasico vidijo tudi v fasciklu naprave, ki je vezana na nalog.
 • pri kopiranju naloga v novi nalog, je izklopljeno kopiranje SGUID.a
 • servisni nalogi - zavihek plan/realizacija ... dodan prepis zapisov iz dela delavca v storitve z namenom fakturiranja storitev po dejansko opravljenem delu delavca. v ta namen so dodane tudi nastavitve artiklov v nastavitvah servisne dejavnosti (zavihek Delo delavca).

Intrastat

 • Na strani pridobitve spremenjen način ažuriranja podatkov. Masa vrstice predprejema in količina v dodatni merski enoti, se preračunata iz artikla tudi če je podatek v vrstici predprejema > 0.
 • Polje faktor statistične vrednosti je razširjen na 5 decimalnih mest

Obvladovanje kakovosti

 • Vhodna kontrola – prebiranje; omogočen vnos količin v decimalnih vrednostih.

Kuhinja

 • V šifrant obrokov smo dodali omogočili poljubno razvrščanje obrokov, ki se upošteva pri vnosu knjiženja porabe.
 • Pri knjiženju porabe si zapomni vrstni red in širino stolpcevV tem prispevku