Verzija 2021.16.001 (29.11.2021)

Pomembno: Posodobljeni podatkovni gonilniki

V verziji 2021.16, smo posodobili podatkovne gonilnike, ki so potrebni za delovanje programa Saop iCenter.
 
Po namestitvi nove verzije 2021.16 (ali novejše) se vam bo ob zagonu Saop iCentra avtomatsko odprla namestitev gonilnikov, ki jih bo potrebno namestiti. Namestitev vam bo sama ponudila, kaj je potrebno namestiti. Slednjo samo potrdite. V primeru, da na računalniku nimate administratorskih pravic, vam morajo te urediti vaši skrbniki sistema ter namestitev speljati do konca. Namestitev je potrebno izvesti na vseh računalnikih, kjer uporabljate iCenter. V primeru, da iCenter zaganjate preko MS Terminal strežnika, je podatkovne gonilnike potrebno namestiti na MS Terminal strežniku.
 
 POMEMBNO: Podatkovne gonilnike je potrebno namestiti tudi na strežniku, kjer je Saop iCenter pri vas nameščen. V primeru, da nimate dostopa do strežnika, naj zagon programa Saop iCenter in namestitev podatkovnih gonilnikov opravijo vaši skrbniki sistema.
 Tisti, ki uporabljate iCenter za več lokalizacij (SLO, HR, RS), morate novo verzijo iCentra namestiti na vseh lokalizacijah sočasno.
 
 Navodila za namestitev podatkovnih gonilnikov

Dvostavno knjigovodstvo

Izpisi in pregledi - Bilance - Izkazi: Dodana in urejena dva nova izpisa bilance stanja in izkaza poslovnega izida.

Plačilni promet

 • Pripomočki - Odklepanje plačilnih nalogov: odpravljena težava pri odklepanju plačanih nalogov.

Spremljanje plačil računov

 • Plačevanje - Priprava plačil: za iskanje odprtih postavk je dodan nov pogoj na saldo: znesek računa - znesek plačila=saldo.

Osnovna sredstva

 • Izvoz na ročni terminal - dodana kontrola, da se osnovno sredstvo s skupno količino enako 0, ne izvozi v datoteko za popis s čitalcem.
 • Obračun amortizacije - popravek pri mesečnem, letnem obračunu amortizacije, obračunu amortizacije za eno osnovno sredstvo, obračunu amortizacije pri izločitvi osnovnega sredstva, pri vpisu v tabelo obračunov, za naslednje primere: 
  • osnovno sredstvo s sedanjo vrednostjo nižjo kot znesek mesečnega obroka amortizacije glede nabavno vrednost in se vse obračuna s prvim in hkrati zadnjim obračunom amortizacije (začetno stanje);
  • osnovno sredstvo, ki se začne amortizirati v istem mesecu, letu kot je mesec, leto pridobitve.
 • Obračun amortizacije - kontrola, da se v tabelo obračunov ne vpisujejo zapisi kjer je tako amortizacije, amortizacija oslabitve, okrepitve enako 0. Primer, ko je datum pridobitve in datum začetka amortizacije v istem mesecu in letu.
 • Obračun amortizacije v vpisu datuma odtujitve - v primeru, da se vpiše datum odtujitve v drugem letu glede na nastavitev programa, se ni Izvedel obračun amortizacijo za celotno preteklo leto in za mesece in leto odtujitve od datuma odtujitve. S to verzijo je to urejeno. Pri nastavitvi 'letni obračun' amortizacije je prav, da se najprej obračuna letna amortizacija in potem še amortizacija do datuma odtujitve. 
 • Poročilo Analiza osnovnih sredstev (OLAP) - dodana opcija izpisa Dograditve prištete osnovni šifri. V primeru izbrane opcije program dograditve prikaže pri osnovni šifri (k nazivu dograditve je dodana še registrska številka) in vrednosti (nabavna vrednost, popravek vrednosti) sta prištete v seštevku vrednosti osnovne šifre. Količina dograditev se ne prišteva v seštevek količine osnovne šifre.
 • Dopolnitve na preglednici inventure:
  • Dodani hitri filtri podatkov preglednice in sicer izbor med Osnovna sredstva, Drobni inventar, Knjižna količina različna od Dejanske količine. Podatki se filtrirajo glede na izbrano število zapisov na preglednici (privzeta nastavitev je 50).
  • Kontrola pri knjiženju inventure - v primeru, da smo z uvozom popisa s terminalom uvozili tudi zapise za osnovna sredstva, ki jih v registru nimamo, bo program ob knjiženju inventure javil opozorilo in postavil vrstni red, da so zgoraj zapisi, ki so neveljavni. Potrebno jih je brisati. Datum inventure se obarva rdeče v primeru, da obstaja tak zapis. Datum inventure je 30.12.1899. Če knjiženje izvajamo iz ločenega menija moramo vrstni red neveljavnih zapisov poiskati sami. Najlažje po nazivu osnovnega sredstva, ki je pri takih zapisih prazno.
 • Kontrolni izpis knjižnih in dejanskih nahajališč in SM: 
  • stroškovno mesto se upošteva iz preglednice inventure in ne iz šifranta nahajališč;
  • v izpis razlik vključeno seznam osnovnih sredstev kjer se razlikuje knjižno nahajališče ali stroškovno mesto.
  • na zaporedje izpisov je dodan nov tip - šifra veze osnovnega sredstva - prikaz dograditev pod osnovno šifro z manjšim fontom. Program si izbor zaporedje izpisov zapomni.
  • datum inventure se ponudi glede na podatke iz tabele inventure.

Davek na dodano vrednost – N

 • OSS – Prodaja na daljavo:
  • Dodana možnost evidentiranja popravkov računov iz preteklih obdobij
  • Izpis:
   • Na izpis obračuna prodaje na daljavo dodan razdelek B. Popravki računov iz preteklih obdobij.
   • V primeru, da je obdobje odklenjeno so vrednosti na izpisu informativne narave.
 • DDV:
  • RPO obrazec, razdelek B: Urejen izračun končne vrednosti obdobja tudi v primeru, ko se popravlja več različnih računov istega kupca skozi več različnih obdobij.
  • Na izpisu prejetih računov urejeno prikazovanje daljšega naziva dokumenta.
 • Skupno: 
  • V dvostavnem knjigovodstvu se na knjižbi davka zapisuje podatek »DatumObdobjaDDV«, v primeru ko se v DDV evidence zapiše preko posrednega knjiženja ali zunanjih aplikacij.

Knjiga prejetih računov (prenovljen modul*)

 • Vzpostavljen je izhod z ECS na formah: Vnos/Edit računa, Podrobnosti plačila, Prikaži vse povezave, Opombe. 
 • Odpiranje slike računa: urejeno je ponovno odpiranje slike ob odpiranju nove forme. Ohrani se zoom in zadnje nastavitve na sliki
 • Na preglednici prejetih računov je z dvoklikom v polju Priponke vzpostavljen pregled slike računa. Če račun nima priponke, se odpre editiranje računa. 
 • Urejen je prikaz e-računa z vizualizacijo.
 • OLAP: polje Znesek v domači DE je prestavljeno iz velike sume v dimenzijo
 • Knjiženje in davki: v Knjižne skupine je dodana možnost označitve »Prištej DDV, ki se ne odbija« za primere, ko imamo davčno nepriznani strošek.
 • Knjiženje in davki: omogočeno je urejanje Opisa vknjižbe za knjižbe pripravljene na podlagi povezave z MSP.
 • Knjiženje in davki: napravljena je optimizacija obdelav - Priprava knjižb in brisanje knjižbe, ko gre za račun za blago.
 • Knjiženje in davki: urejana je težava, ko sta bila gumba Razmejitve in Zapis v OSD neaktivna.
 • Vnos/edit računa: v primeru spremembe »Zneska v domači DE« se izvede preračun tečaja. V primeru spremembe »Tečaja« se izvede preračun Zneska v domači DE. Spremembe se zapišejo v »Revizijsko sled«.
 • Pripomočki – Odklepanje računov: če je račun že delno plačan, je odklepanje računa onemogočeno. V Opombi je vidno obvestilo: »Delno plačan račun. Odklenite nalog v plačilnem prometu.«
 • Račun - ko pošljemo račun v plačilni promet se ne zaklene več polje ID za DDV in priponke
 • Izpisi - Pregled povezav z dokumenti nabave - Po računih - dodana sta stolpca Originalna št. računa in Datum prejema računa

Obračun storitev

 • Uvoz podatkov iz CEUVIZ:
  • Če je Odstotek SPS različen med obstoječimi podatki in datoteko, je narejena dopolnitev, da program to zazna in popravi samo odstotek.
  • Urejeno barvanje novega zapisa (zeleno).
  • Ročno dodajanje zapisa v Zgodovino otroka: program ponudi 100% v primeru, da je označeno sofinanciranje. Prej je bila osnovna vrednost 70%.
 • Obračuni: 
  • v nastavitvi obračunov je dodana kontrola na enako leto in leto v Datum do. Če leti nista usklajeni, se shranitev zavrne. Po shranitvi nastavitve se na preglednici osveži pregled na zadnje shranjeno leto in obračun.
  • Tiskanje – Zbir po storitvah in Zbirno storitve po enotah: narejena sta dva nova izpisa:
   • Storitev po skupinah (zbirno po storitvi)
   • Storitev po enotah (zbirno po storitvi)
 • Evidentiranje obrokov: 
  • Subvencioniranje obrokov: urejen je izbor leta poračuna na tekoče leto in + - eno leto od tekočega leta.
  • Neposredni vnos: na preglednici je vzpostavljena možnost odznačitve storitve. Pogoj je, da otrok nima cel mesec koriščenega obroka ali vpisane storitve.
  • Pripomočki – Uvoz podatkov za obračun na podlagi EMŠO: dodana je kontrola na aktivnost otroka. V primeru, da imamo za isti EMŠO eno šifro otroka aktivno in eno neaktivno, se uvoz naredi na aktivno šifro otroka. Če sta obe šifri otroka aktivni, se uvoz ne izvede. 
  • Urejen je prikaz – obarvanje celotne vrstice na preglednici Otroci, Zgodovina otroka in na Obračunu.

Obračun plač

 • Obrazci e-NDM
  • Urejen izračun podatka izhodiščna urna osnova v primeru vpisanega količnika za valorizacijo.
  • Odpravljena težava z ročnim urejanjem podatkov skupne bruto osnove za nadomestilo in skupnega števila ur osnove.
  • Odpravljena težava z zaokroževanjem pri izračunu zneskov prispevkov.
 • Podatki plač v javnem sektorju (ISPAP)
  • Odpravljene neskladnosti pri izračunu vrednosti VredDodTedObv in PlacaObr3.
 • Izračun redne delovne uspešnosti v javnem sektorju
  • Dodana je OLAP analiza zneskov uspešnosti po mesecih.
  • Urejeno zaokroževanje na 3 decimalna mesta v stolpcu €.
  • Urejeno označevanje v preglednici.
 • Evidenca prisotnosti
  • Urejen izračun števila ur pri prenosu v korak 3 v primeru dveh eBOL, ki se nanašajo na isti dan.
  • Potrjevanje odsotnosti
   • Urejeno potrjevanje odsotnosti v primeru brez povezave z modulom za registracijo prisotnosti.

Kadrovska evidenca

 • Napredovanja v javnem sektorju
  • Iz zaključenega napredovalnega obdobja je možno odpreti spremembo za prihodnost, z ustreznim datumom veljavnosti in plačnim razredom.
 • Dodana je OLAP analiza relacij.

Registracija prisotnosti

 • Optimizirano delovanje preglednice s podatki zaposlenih.

Ura za registracijo prisotnosti

 • Urejeno delovanje v primeru brez povezave s strežnikom

Dohodnina

 • Vse izpise je možno shraniti v eRegistrator in zavezancem poslati po elektronski pošti

mojINFO

 • Omogočeno je predlaganje lokacij, ki so na zaposlenem označene kot privzete.
 • Odpravljena je težava pri zapisu predvidenih in dejanskih ur na posameznem dnevu.

Splošno

 • Posodobljena komponenta Čarovnik za uvoz, ki optimizira delo z velikimi Excel tabelami

Artikli

 • Podatki o artiklu (F7) – a prikazu strukturne sestavnice odpravljena težava iskanja po drevesni strukturi (CTR+F).
 • odpravljene težave na preglednici in urejanju strankinih podatkov o artiklih iz preglednice artiklov
 • na preglednico cenikov je dodan gumb, ki omogoča deaktivacijo celotnega cenika na izbrani dan

Stranke

 • Ob osveževanju TRR iz WEB-a se omogoči izbira privzetega TRR, če ta še ni določen.
 • Šifrant lokacij je dostopen z izbiro gumba na preglednici strank.
 • Manjše dopolnitve.

Programski vmesnik API

 • Dodani novi podatki k obstoječi metodi GetItems.
 • Izdelana nova metoda PostExternalProformaInvoice preko katere lahko predračunu pripnemo kopijo izstavljenega dokumenta nastalega v zunanjem sistemu in predračun statusno izstavimo.

Dobavitelji in kupci

 • Knjiženje - naročila kupcev; pri prenosu naročila kupcev v odpremne naloge smo za artikle katerim se vodi zaloga dopolnili metodo predlaganja serij. Serije se predlagajo po FEFO/FIFO sistemu. Torej, serije katere imajo definiran rok trajanja se predlagajo glede na ta podatek (najprej tiste serije, ki jim bo rok trajanja najhitreje iztekel; pretečene serije se ne predlagajo), serije katere nimajo podatka o roku trajanja pa se predlagajo glede na datum prvega prejema v skladišče iz katerega se vrši odprema (prej so se predlagale glede na naraščajočo šifro serije).
 • Na Naročilih kupcev - Obdelave - Formiranje naročil dobaviteljem je dodana možnost "Upoštevaj skladišče naročila kupca". To polje je aktivno samo, če je izbrano eno samo naročilo kupca in izbrana opcija za količino "Celotna potrebna količina". V tem primeru obdelava deluje enako, kot sedaj, le da se v naročilo dobavitelja vpiše skladišče iz glave naročila kupca.
 • Knjiženje – odpremni nalogi; na ročno dodanih vrsticah artiklov katerim se vodij zaloge po serijah, smo na preglednicah seriji, ki jih aktiviramo preko F8 in F11 (na polju serija) vrstni red serij v preglednici (razvrščanje) naredili po sistemu FEFO/FIFO.
 • Odpravljene težave pri izpisu naročila dobavitelju v primeru, da ima dobavitelj drugačno mersko enoto za artikel.
 • Odpravljena nepravilnost pri predlaganju skladišča in cenika iz dokumenta pri uporabi funkcije Izbora artiklov (F5).
 • Na naročilih kupca in odpremnih nalogih se na novem vnosu ob izbiri knjižne skupine sedaj predlagajo tudi dodatne tri analitike

Fakturiranje

 • Odpravljena nepravilnost pri knjiženju računov v knjigovodstvo za primere, ko je znesek računa 0 in obstajajo zneski za knjižbe ddv.
 • Na knjižne skupine so dodane dodatne tri analitike, ki se na vnosu novega računa pri izbiri knjižne skupine tudi predlagajo.

Večnivojski razpis proizvodnje

 • Knjiženje - delovni nalogi; na funkcijah tiskanja delovnih nalogov, knjiženje izdaje in knjiženje v MSP je spremenjen sistem predlaganja serij po FIFO metodi. Sedaj ne deluje več glede na naraščajoči šifro serije temveč glede na datum prejema serije v skladišče. Na preglednico izbiranja serij sestavine (knjiženje izdaje, knjiženje v MSP) smo dodali tudi kolono s podatkom datuma prvega prejema.

Materialno skladiščno poslovanje

 • Med izpise podatkov o serijah artiklov je dodana obdelava Odpoklic serij, ki omogoča pregled serij izdelkov / polizdelkov, ki so nastali iz izbrane serije izbranega artikla. Prikažemo lahko trenutno zalogo in odpremne naloge, ki vsebujejo te serije izdelkov / polizdelkov.
 • Na izpisu za starostno strukturo zalog se je dodalo možnost prikaza podatkov na določen dan in prikaza podotkov za serijo artikla.
 • Pri poročanju intrastat za pridobitve je odpravljena napaka Devide by zero.

Trgovina na drobno

 • Pri zbirnem knjiženju dobavnic v fakturiranje se sedaj lahko določi, da se različne analitike prenesejo v vrstice računa.

Sociala, zdravstvo in obračun

SOCIALA

Uporabnik 

 • Telefonska številka in e-mail naslov sta premaknjena na prvi zavihek.

DELO

 • Izredne storitve

V programu omogočamo vnos izrednih storitev tudi za zunanje uporabnike in formiranje ZZZS računa posebej za njih. Privzeto dom/zavod te možnosti nima, ampak mu jo vključimo po potrebi/želji – ponudba 4 ure. Deluje zgolj v programu za zaposlene. V ta namen se tukaj pojavi možnost, da vnašalec samodejno v program vnese novega uporabnika zgolj z branjem njegove KZZ kartice ali pa brez kartice, pri čemer je potrebno vpisati ZZZS številko ali EMŠO. Za to je seveda potreben čitalec kartic. Program na ta način tudi sproti preverja, če ima oseba urejeno zdravstveno zavarovanje. Na levi strani forme (seznam uporabnikov) se pojavi stolpec, kjer lahko sami obkljukamo, kateri od oseb so zunanji in kateri ne. Pri kreiranju računov za ZZZS nato program pripravi ločen račun za zaposlene in ločen za zunanje uporabnike. 

 • Planiranje in izvajalci – Grobi plan (samo za PND) 

Narejen popravek, da se pri prenosu v realizacijo ne prenesejo več storitve za čas, ko uporabnik več ni bil aktiven. Obračun je zaradi tega javljal nepotrebna opozorila.
  

ZDRAVSTVO

 • Inkontinenca – Izpis – Izpis naročilnice

Pripravljene so spremembe, določene v zadnjih dveh Okrožnicah MP. Noviteta je bila sprva predvidena z začetkom 1.12.2021, vendar je zopet zamaknjena; predvideni datum je tokrat 17.1.2022. Domovi imate na voljo v nastavitvah (Nastavitve – Osnovni podatki – »Nova inko. naročilnica«) sami obkljukati, ko bo sprememba prišla v veljavo. Do takrat izpis in objava delujeta po starem sistemu.Ko v nastavitvah obkljukate, da je v veljavi nova naročilnica, so spremembe sledeče:Izpis naročilnice: Podatki v glavi in nogi izpisa so nekoliko prerazporejeni. Pri vsakem tipu inkontinence je navedena šifra skupine in podskupine inkontinence, opis tipa je nekoliko spremenjen. Pri podatkih o samih pripomočkih so nekateri stolpci prerazporejeni, dodana pa sta še dva stolpca: “Obdobje” (gre za število dni, za kolikor se naročajo pripomočki za to osebo. Število dni je 30 dni ali manj – manj je v primeru, če je bila oseba v prejšnjem obdobju odsotna) in “Kosov na dan” (gre za število kosov, ki jih oseba za dotični pripomoček prejme na dan. Izjema je pripomoček 1182 – mrežaste hlačke, kjer piše vrednost 0, ker je količina tega pripomočka kvečjemu 1 na mesec).ON-LINE prenos MP: Pri online prenosu se zdaj po novem objavi skupina in podskupina pripomočka, obdobje in število kosov na dan. Ne objavlja pa se več šifra pripomočka in številko kosov za celotno obdobje. Dodatne 4 podatke lahko na zavihku “ON-LINE prenos MP” vidite tako, da si formo razširite. Način objave pa smo vseeno ohranili popolnoma enak. Edina razlika, ki jo je pri objavi moč opaziti je ta, da program za enega uporabnika naenkrat obarva vse njegove vrstice z zeleno in se takoj pomakne k objavi za naslednjo osebo. Enako je pri storniranju. To je zato, ker se naročilnica več ne objavlja za vsak pripomoček posebej, ampak za skupino in podskupino (kar pa je enako kot tip inkontinence). Vnos pripomočkov in vse ostalo ostaja nespremenjeno.


 
OBRAČUN

 • Obračun – Zdravstvo

Narejen popravek pri obračunu zdravstva, ko je v nekaterih primerih bil reden račun zavrnjen (vrsta napake nepravilno obračunan DDV), zaradi razloga, da so bili na isti dan vnašani brisi.

 • Obračun – Zdravstvo

Narejen popravek pri izpisu računov in formiranju datoteke za Dvojezičnost. Račun in datoteka se zdaj pripravijo v skladu s spremembami ZZZS.

 • Obračun – Zdravstvo 

Pri izpisu računov zajem podatkov ne prikazuje več zgolj vrste domov celodnevno in dnevno varstvo, ampak dejavnost 602 ter 644. Razlog je zaradi nekaterih zavodov, ki imajo različna pojmovanja v šifrantu vrste domov.

 • Obračun – Zdravstvo – ZZZS datoteke – Popravki dokumentov

Narejen popravek, da pri kopiranju dokumenta program samodejno zapiše dvomestno številko meseca, četudi vnašalec vpiše samo eno

 • Davčno potrjevanje

Narejen je popravek za prenašanje EOR kod iz iCentra.

V tem prispevku