Verzija 2022.18.001

BP Blagajniško poslovanje

 • Knjiženje - Izpis dnevnika: Odpravljena je težava pri izpisu dnevnika za domačo ali devizno blagajno v sklopu Prejšnji saldo, ki se ni izpisal, če smo imeli začetno stanje ali promet v preteklih letih.
 • Knjiženje - Po potrditvi veznega dokumenta se na devizni blagajni predlaga devizni znesek izbrane postavke.
 • Knjiženje - Dopolnjen je prikaz salda blagajne. Če je bil zadnji promet blagajne v predhodnem letu, se po izboru novega leta prikaže saldo zadnjega dnevnika blagajne. Zapišejo se podatki: Zaključeno, Št. dnevnika, Saldo, Tekoči saldo in Denarna enota. Dodan je naziv "Denarna enota:". Denarna enota je iz zadnjega dnevnika in ne več iz nastavitve Blagajne. Če v novem letu dodamo dokument, dnevnika še ni za ta dokument, se promet upošteva v sklopu Tekoči saldo. 
 • Zaposleni: Vzpostavlje je nov ključ za varnostni sistem: BP - Meni, Ostali šifranti - Zaposleni - prepoved prikaza stalnega, začasnega bivališča. Osnovna je prepoved. V tem primeru ni prikazan naziv stalnega in začasnega bivališča zaposlenega na Popravi zapis - preglednica Zaposleni in na izpisu Zaposleni.

DK Dvostavno knjigovodstvo

 • Posredno knjiženje: Pri knjiženju z zapiranjem deviznih postavk se ob predlaganju denarne enote predlaga tudi ustrezni tečaj. Kurzor se postavi v polje z zneskom v tuji denarni enoti, preračun v domačo denarno enoto se izvede ob izhodu iz tega polja.
 • Posredno knjiženje: V primeru knjiženja deviznih plačil je urejeno pojavljanje opozorila, da je potrebno najprej obračunati tečajne razlike ob koncu leta.
 • Hitri pregled: V OLAP je urejeno ustrezno oblikovanje zneskov/ številk.
 • Pregled bilance: V OLAP je urejeno ustrezno oblikovanje zneskov/ številk.
 • Posredno knjiženje: V OLAP je urejeno ustrezno oblikovanje zneskov/ številk.
 • Urejena težava, ko se je račun ob knjiženju postavil v obdobje otvoritve.
 • Hitri pregled: Umaknjena je možnost izvoza podatkov.
 • Plačevanje - Izpisek: dodana je možnost izbora pogodbe na plačilo. Pogodba se izbere iz šifranta pogodb, podatek lahko določimo ročno ali pa se dodeli plačilu z obstoječimi avtomatikami kot je priprava plačil in ob uvozu izpiska.
 • Pregled knjiženja: Urejen je izpis temeljnice.

OBR Obresti

 • Na glavi obračuna obresti je dodano polje za izbor ali se bo izvedel prenos v DDV ali ne. Polje je aktivno, če je aktivirana povezava do DDV. Možnost izbora je Neobdavčljivo (ni prenosa v DDV) oziroma Oproščen promet brez pravice do odbitka.

OSD Osnovna sredstva in drobni inventar

 • Tiskanje etiket: Na modulu za pripravo etiket dodana dodatna možnost filtiranja osnovnih sredstev in drobnega inventarja po stroškovnih mestih, stroškovnih nosilcih, Referentih.
 • Osnovna sredstva - Pripomočki - Brisanje iz registra: pripomoček brisanje iz registra omogoča brisanje izbrane šifre osnovnega sredstva ali drobnega inventarja ali izbor glede na datum vnosa. Brisanje je dovoljeno, dokler je na osnovnem sredstvu le knjižba nove nabave in amortizacijske stopnje. Brisanje se izvede tudi v primeru, če je bilo pri osnovno sredstvo vključeno v začasni obračun amortizacije.
 • Ostale možnosti izbora za brisanje, so umaknjene iz uporabe.
 • Osnovna sredstva in drobni inventar: dodan zavihek za pregled obračunane amortizacije za osnovno sredstvo, ki je izbrano z vstopom na pregled. Podatki so prikazani iz tabele Obračuna amortizacije kar pomeni, da je prikazan tako začasni kot dokončni obračun amortizacije. Poleg podatkov o obračunani amortizaciji so vključeni še podatki o analitiki. Podatki o skupni nabavni vrednosti, skupnem popravku vrednosti pred obračunom, je omogočeno izbrati z uporabniško nastavitvijo polj iz preglednice. Iz preglednice je omogočen izvoz podatkov.
 • Obračun amortizacije - Če se pri drobnem inventarju ali osnovnem sredstvu ponavlja obračun amortizacije za že obračunano obdobje brez predhodnega brisanja amortizacije, se ob postopku ponavljanja prvotna amortizacija briše. Dodan je bil še klic uskladitve kumulative za preračun skupne nabavne vrednosti in skupnega popravka vrednosti.

OST Obračun storitev

 • Nastavitve - Evidentiranje obrokov: dodana je nova opcija Zaklepanje po obrokih. V primeru, da označimo opcijo, se odpre šifrant Obroki, kjer lahko za vsak obrok ločeno nastavimo zaklepanje za Dan/dni prej in Ob uri. V meniju Evidentiranje obrokov - Neposredni vnos se glede na nastavitve izračuna Datum prevzema in opcije na desni klik so aktivne glede na nastavitve obroka. Če obrok nastavitve nima, se upošteva splošna nastavitev zaklepanja obrokov. 
 • Pripomočki - Priprava podatkov za VIROPR.DAT: dodana je omejitev na Davčno številko plačnika in Davčno številko otroka. Izbor na Davčno številko se predlaga, zapomni si zadnji izbor uporabnika. V primeru izbora Davčna številka plačnika se osnovni podatki berejo iz šifranta Stranke, pri izboru Davčna številka otroka pa iz šifranta Otroci. 
 • Evidentiranje sprememb - Neposredni vnos:
  • popravljen je bil pregled prijavljenih in neprijavljenih obrokov s filtrom Oznaka
  • odpravljena je bila napaka na gumbu Tiskaj
  • dopolnjen je bil izračun Prevzema naročila v primeru prijave obroka glede na nastavitev za zaklepanje obroka.

PP Plačilni promet

 • Odpravljena je težava pri zapisu veze na plačilni nalog, ki se vpisuje v polje Št. zapisa v projektu in je sestavljeno iz leta računa + številka računa + šifra knjige. Zaradi dolžine posameznih zapisov je bilo polje z dosedanjimi 20 mesti prekratko. Polje je  podaljšano iz 20 na 100 znakov.
 • Plačevanje - Pregled izpiska: odpravljena je težava na gumbu Pripravi plačila.

PRAC Prejeti računi

 • Prejeti račun - šifrant stroškovnih nosilcev je dopolnjen z dodatnimi polji
 • Prejeti račun - na računu je dodana možnost povezovanja računa s pogodbami, ki se nahajajo v šifrant pogodb. Podatek o pogodbi se ob knjiženju računa prenese v posredno knjiženje

ePoštar

 • Portal JN Plačila - dodana je storitev za prevzem pogodb iz portala JN Plačila.

KE Kadrovska evidenca

 • Na vnos podatkov družinskega člana je dodano polje Spol. 
 • OLAP analiza družinskih članov - dodana polja Spol družinskega člana, Šifra stroškovnega mesta, Naziv stroškovnega mesta
 • OLAP analiza struktura zaposlenih - dodana polja iz zavihka Invalidnost.
 • OLAP analiza pregledov, izpitov in potrdil - dodana polja Opravljeno, Opis in Obveznost.
 • Odpravljena je težava pri vnosu sprememb za naprej v šifrantu zaposlenih v primeru, ko je bila vključena revizijska sled na šifrantu zaposlenih.
 • Umaknjeno opozorilo v primeru spremembe podatka v Ure na dan ob pomikanju po zaposlenih s puščicami levo zgoraj.

OPZ Obračun plač zaposlenim

 • Omogočena priprava in oddaja obrazca REK-O.
 • V šifrantu Formule je v polje Izraz formule dovoljen vnos 255 znakov.
 • Na izpisu obračunskega lista Običajno tiskanje urejen (poravnan) izpis Davčne številke in EMŠO.
 • V šifrant vrst izplačil dodane šifre C071, C072, C073, C074, C075, C076, C077, C078, C081, J205 in spremenjen naziv vrste izplačila J200.
 • Urejena težava v Posrednem vnosu v primeru brisanja po vrstah obračuna, če smo poleg vrste obračuna izbrali še šifro Zaposlenega od...do.
 • Obrazci eNDM
  • Odpravljena težava s kopiranjem obrazcev.

DOP Drugi osebni prejemki

 • Omogočena priprava in oddaja obrazca REK-O.
 • Urejena uporaba šifranta katastrskih občin.
 • V šifrant strank dodano polje Zavarovanec po 18. čl. ZPIZ-2.

DOH Dohodnina

 • Urejeno odpiranje modula - dodana možnost, da se modul odpre čez cel ekran.
 • V šifrant Vrste prejemkov na zavihek Oprostitve sta dodani šifri 8070 in 8071.

OPN Obračun potnih nalogov

 • Omogočena priprava in oddaja obrazca REK-O

Registracija časa

 • Urejeno predlaganje šifre pri vnosu zaposlenega neposredno iz registracije prisotnosti
 • Dodan gumb za predlaganje prve proste šifre zaposlenega.

FAK Fakturiranje

 • Pri pripravi eFakture tipa Avansni račun se segment Delivery v UBL-u ne polni več. S tem je urejena težava pošiljanja avansnih računov preko EdoNet-a.
 • V nastavitvah knjiženja za časovne razmejitve je dodana možnost vnosa izjem artiklov, za katere se knjižbe ne razmejujejo.
 • Na računih in predračunih je dodana povezava do prodajnih pogodb in aneksov prejemnika oz plačnika računa. Z izborom vrste dokumenta (pogodba) se v šifrantu pogodb preveri ali za prejemnka oz plačnika iz računa obstajaj prodajna pogodba ali aneks in se mu preko gumba ponudi izbor le teh. Prav tako se po enakem postopku omogoči dodajanje prodajnih pogodb/aneksov med veze računa, preko izbire Dodaj vezo - ročni vnos.
 • Za prikaz predplačil se po novem upoštevajo viri glede na vrsto vira "Avans kupca".
 • Odpravljena težava pri dodajanju prilog eRačunu.
 • V aplikacijski varnostni sistem je dodan nov ključ FAK - PREDRAČUNI - Odklepanje, s katerim dovolimo operaterju ali skupini odklepanje predračunov na preglednici.
 • Ob posodobitbi verzije iCentra se operaterjem ali skupinam, ki imajo v tistem trenutku v aplikacijskem varnostnem sistemu nastavljen ključ FAK - MENI, Pripomočki - Odklepanje računov, naredi kopija zapisa za nov ključ (odklepanje predračunov) z enakimi pravicami.
 • pri kopiranju predračunov (posamično in množično) se upošteva tudi nastavitev knjige predračuna "Kopiranje odvisnih stroškov predračuna...". Če je izbrana na knjigi ta nastavitev in je predračun v stanju "Knjižen", se tak predračun ne kopira.
 • Na računih in predračunih je urejeno brisanje vebine polja dokument za vrsto dokumetna je Pogodbe, v kolikor se na že vnešenem spreminja Prejemnika oz Plačnika in nobeden od njiju ni povezan z vpisano pogodbo.

KUH Kuhinja

 • Na masko za popravljanje knjženja izdaje v MSP so pripeljane dodatne analitike v glavo in vse analitike v vrstice izdaj.

MSP Materialno skladiščno poslovanje

 • Odpiranje sporočila bo dopolnjeno na kontrolo, da se prikazuje na znesek računa v glavi predprejema le, v kolikor je znesek 0,00 in program avtomatsko zapiše ustrezen znesek. V nasprotnem primeru, ko je znesek različen od 0,00 in se ne ujema z vrednostjo vrstic, se sporočilo prikaže.
 • Na knjiženju inventure je urejeno polnjenje analitičnih podatkov tako da se se SM v glavi in vrstici se najprej preveri SM skladišča za katerega se dela inventura če je tam prazno ali null, potem se napolne iz vrste prometa na katero se knjiži sicer prazno, SN se v glavi prometa polne iz vrste promet na katero se knjiži sicer prazno, za vrstice se najprej preveri SN na artiklu, če je tam prazno se vzame iz vrste prometa. Ostale analitike Referent, Delovni nalog, Analitika, Analitika 1..3 se napolnejo iz vrste prometa na katero se promet poknjiži.
 • Pri Prehodu v novo letu se je po uspešno končanem prehodu v novo leto dodalo atomatsko proženje prevrednotenja za vse tipe skladišč.

NDK Naročila dobaviteljem in kupcev

 • Šifrant knjige naročil za kupca je dopolnjen s podatkom "'Ne opozarjaj pred prodajo pod minimalno ceno".
 • Opozarjanje glede na novo nastavitev, se upošteva na vnosnih oknih naročil kupcev in odpremnih nalogih.

Ogrodje – iCenter

 • Na glavnem meniju iCentra smo pooblastila vezana na operaterja nivoja 1 nadomestili z eksplicitnimi aplikacijskimi varnostnimi pooblastili za naslednja opravila:
  • SAOP - Pripomočki - Izdelava rezervne kopije podatkov
  • SAOP - Izmenjava podatkov - Pošiljanje
  • SAOP - Izmenjava podatkov - Prejemanje
  • SAOP - Izmenjava podatkov - Prejete baze
  • SAOP - Operaterji in gesla - Vsi operaterji
  • SAOP - Nastavitve okolja
  • SAOP - Kopiranje podatkov šifrantov in nastavitev
  • SAOP - Prešifriranje podatkov
  • SAOP - Varnostni sistem - Aplikacijski
 • Ob instalaciji / posodobitvi iCentra vsi operaterji nivoja 1 dobijo dovoljenje za izvajanje opravil, ki so jih prej  lahko opravljali kot operateji nivoja 1
 • Dodali smo sistemsko skupino operaterjev SysAdmin@Saop, katere člani lahko opravljajo opravila, ki so bila dosedaj vezana ekskluzivno na opeeraterja Skrbnik
 • Za ponudnika mSef - eHramba Mikrografija smo pri pošiljanju dokumentov v arhiv prilagodili metapodatke krovni pogodbi Mikrografije in UJP (dokument Mikrografija-mSef-Pojasnila-k-opredelitvi-metapodatkov-za-eHrambo).
 • pri pregledu varnostnih nastavitev smo
  • dodali filtriranje na zavihkih Moduli, Funkcionalnosti, Šifranti in Dokumenti
  • izboljšali preglednost prikazanih varnstnih poblastil
 • Pri izbiri ukaza izvažanja podatkov "Excel - vse", v OLAP preglednicah je dopolnjeno da se po shranjevanju datoteke le ta uporabniku tudi odpre.
 • Vzpostavitev šifranta pogodb z možnostjo ročnega vnosa podatkov oziroma polnitev nekaj osnovnih podatkov preko B2B metode iz portala plačil Javnih naročil s storitvijo ePoštarja. Šifrant je v osnovni namenjen za vzpostavitev poročanja plačil za javna naročila. Podatke, ki se bodo z metodo uvozili, bo omogočeno dopolniti preko gumba spremembe - razen polj kateri se polnijo izključno ob uvozu. Vzpostavitev storitve v ePoštarju  za polnitev šifranta pogodb, je dodatna funkcionalnost programa. 
 • Pregled knjiženja: Na 64-bitnem OLAP dodani bližnjici za Razširi/ Strni vse po vseh nivojih.
 • Polja za sklop Javna naročila so vezana na oznako licence DK, da je vklopljeno evidenčno knjiženje oziroma je vpisan dodatni ključ za vklop dodatnih polj.
 • Odpravljena je težava pri pošiljanju obračunskih listov po e-mailu z ePoštarjem, ko se besedilo iz zadeve ni pravilno preneslo v e-mail.

TDR Trgovina na drobno

 • Pri popravljanju, dopolnjevanju analitičinih podatkov na negotovinskem računu se le ti ob potrditvi preneseju tudi v vrstice že vpisane izdaje.
 • Odpravljena je težava pri knjiženju zaključka dneva v blagajno za primer, ko je izbrana le možnost prenosa v blagajniško poslovanje in nekatere druge situacije povezane z masovnim knjiženjem.

VRP Večnivojski razpis proizvodnje

 • Uskladitev barvanja fokusirane vrstice/celice z UI/UX standardi iCentra.
 • Knjiženje - plan proizvodnje; omogočeno je spreminjanje podatka skladišče in datum odpreme tudi na vrsticah plana, ki so nerazpisane in so nastale na podlagi naročila kupca ali odpremnega naloga. Sprememba teh dveh podatkov posledično spremeni enaka podatka tudi na vrstici naročila kupca oziroma odpremnega naloga ter v polje opomba na vrstici vpiše operaterja, datum spremembe ter staro in novo vrednost spremenjenega podatka. Preprečitev spreminjanja obeh podatkov operaterju oziroma skupini operaterjev lahko izvedemo preko varnostnega sistema (VRP - PLAN PROIZVODNJE, sprememba skladišča oziroma VRP - PLAN PROIZVODNJE, sprememba datuma odpreme.
 • Knjiženje - delovni nalogi; odpravljene težave pri sortiranju zapisov na preglednici delovnih nalogov.

eR eRegistrator

 • Odpravljena težava pri posmični ročni oddaji dokumentov v arhiv eHramba pri ponudniku Logitus

Stranke

 • Urejena težava pri uvozu šifrantov v primeru, ko imajo nazivi šumnike.

Web.API

 • GetOrderLinesBOM - nova API metoda preko katere lahko pridimo podatke o sestavnicah vrstic naročil kupcev.
 • AddWorkOrder - v primeru projektnih delovnih nalogov (en delovni nalog ima lahko vpisanih več izdelkov) so odpravljene težave z dodajanjem izdelkov katerim se zaloga vodi po serijah.
 • Customers - PATCH Customer - Urejena težava pri prepisu vrednosti Min znesek blokade, Min dnevi opozorila, Min dnevi blokade.
 • InternalOrder metode so dopolnjene s podatkom ServiceDeviceId - šifra naprave za servisne naloge.
 • Dopolnjeni sta metodi AddIncomingInvoice in GetIncomingInvoice s podatkoma o šifri pogodbe in tipu pogodbe.
 • AddIncomingInvoice -  Odpravljena je napaka pri zapisovanju zneska v domoči denarni enoti, ko je na računu tuja denarna enota.

mojaMALICA

 • Prva registracija - Vsak starš z različnim mailom dobi ločeno geslo ob registraciji istega otroka.
V tem prispevku