2023.11.001

DDV Davek na dodano vrednost

 • Termin Datum davčnega obdobja/datum obdobja je sedaj zamenjan s terminom "Datum obdobja DDV". 
 • DDV - Preglednica - Gumb "prenos plačil" je sedaj vedno aktiven.
 • DDV - Preglednica - Izbor računov - Manjše dopolnitve forme za izbor.

DK Dvostavno knjigovodstvo

 • Dnevne obdelave - Plačevanje: v primeru, da je na kontiranju plačila določena stranka, je pri izboru povezave na Več dokumenti urejen prikaz odprtih postavk samo izbrane stranke. 
 • Izpisi in pregledi - Odprte postavke: V tabeli sta dodana stolpca za zaprti znesek v domači denarni enoti (v breme in v dobro).
 • Izpisi in pregledi - Odprte postavke: Urejeno je iskanje konta najprej po šifri in nato po nazivu, če po šifri ni zadetka.
 • Izpisi in pregledi - Kartice: Urejeno je iskanje konta najprej po šifri in nato po nazivu, če po šifri ni zadetka.
 • Dnevne obdelave - Plačevanje: dopolnjeno je knjiženje v Posredno knjiženje. V primeru tečajne razlike se na protiknjižbo vpiše Dokument. 
 • Posredno knjiženje - Kontrolni dnevnik z upoštevanjem evidenčnih knjižb: V primeru ročnega knjiženja računa z vnosom ali izbiro konta prihodkov ali odhodkov na oknu za DDV, se podatki o evidenčnih knjižbah ustrezno zapišejo tudi na Kontrolni dnevnik.
 • Izpisi in pregledi - Izkazi: Urejen izračun planskih podatkov na izkazu s planom v primeru pregleda Skupaj vse analitike.
 • Dnevne obdelave - Prilivi in odlivi: Dopolnjena je priprava podatkov iz Naročil kupcev na način, da se ne upoštevajo zaprte vrstice na odprtih naročilih:
  • Na preglednico plačil izpiska so dodana nova polja: Koda namena, Zap. št. kontiranja, Opis pravila kontiranja in Združi knjižbe. Koda namena se prebere iz izpiska, če v datoteki obstaja zapis. Zap. št. kontiranja in Opis se dodata, če je program našel pogoje za kontiranje v šifrantu pravil kontiranja.
  • Na editu plačila sta dodana Koda namena in Zap. št. kontiranja, če zapis obstaja.
  • V desni klik preglednice je dodana opcija Briši podatke dodatnega kontiranja. Če je fokus ob kliku na koloni Zap. št. kontiranja, se brišejo vse vrednosti, dodane s povezavo na Dodatna pravila kontiranja, ki imajo enako zaporedno številko. Če je fokus na kakšni drugi koloni, se vrednosti brišejo samo za trenutni zapis. 
  • Na preglednico je dodan filter Prikaži knjižbe za združitev.
  • Knjiženje izpiska: vse postavke, ki imajo kljukico v polju Združi knjižbe in imajo enak konto, stranko, SM, SN, Referent, Nalog in analitike, se prenesejo na temeljnico kot en zapis.
 • Opominjanje: Na gumbu Izberi vse je urejeno, da se za brisanje obkljukajo samo filtrirani podatki.
 • Dnevne obdelave - Plačevanje - Uvoz izpiskov: 
  • na izboru izpiskov za uvoz je dopolnjeno, da so vidne tudi Zip datoteke.
  • omogočeno je samodejno "odzipanje" datoteke. Zip datoteka se obravnava kot masovni uvoz. 
 • Dnevne obdelave - Plačevanje: urejen je prikaz TRR prejemnika, iz katerega se ponudi Šifra stranke na editu plačila, če je vir informacije 10 in zbirni izpisek.

Javna naročila

 • Preglednica javnih naročil - v preglednico so dodana nova polja:
  • Predlagatelj
  • Potrjevalec naročila
  • Datum potrditve
  • Potrjeno

OBR Obresti

 • Obračun obresti - meni Obračuni:
  • gumb Brisanje - dodan nov varnostni ključ, ki je privzeto na prepovedano (OBR – Meni, Obračun – Preglednica – gumb Brisanje - Prepovedano).
  • Onemogočeno brisanje pri brisanju enega obračuna, ki je bil prenesen v glavno knjigo, DDV, ali je zaklenjen obračun.
  • Onemogočeno brisanje preko gumba Brisanje: kontrola na prenos v glavno knjigo, DDV, obračun obračunan in na preglednici dodan filter na samo neobračunano ali tudi že obračunane obresti.

OSD Osnovna sredstva in drobni inventar

 • Najemi - dopolnitev in ureditev izpisa amortizacijskega načrta iz najemov.
 • Poročilo Register + amortizacija - dopolnitev povezave za prikaz amortizacije drobnega inventarja po registrski številki in analitikah, kjer je bil drobni inventar evidentiran.
 • Osnovna sredstva in drobni inventar - sprememba kontrole pri shranitvi nove spremembe za drobni inventar, da se upošteva tudi predhodno vneseni popravek vrednosti.
 • Izpis etiket - ureditev klica naziva podjetja iz nastavitev izpisov, če je v nazivu uporabljen znak (').
 • Osnovna sredstva - obračun amortizacije:
  • za tip osnovno sredstvo sprememba, da se vpiše šifra nahajališča iz predhodnega zapisa, ki je dogodek nabave oziroma spremembe analitike. Za ostale analitike se upošteva datum spremembe in sicer predhodni mesec.
  • za tip drobni inventar, se tudi šifra nahajališča na zapisu od amortizacije zapiše glede na zadnji zapis predhodnega meseca, kot velja za ostale analitike. Amortizacija pri drobnem inventarju se knjiži zbirno na analitike iz zadnjega zapisa predhodnega meseca, ki se jih prebere iz dogodka nabava, prenos glede na datum spremembe.

OST Obračun storitev

 • Zavihek Vrtec: dopolnjen je prikaz *, če je nameščena procedura OST_OSTZgodovinaOtroka ali procedura OST_ObracuniVrtciZgodovina. Zavihek je viden na Otroci in v Nastavitve programa.
 • Obračuni - Analiza računov: Dopolnjen je prikaz Znesek SDD/UPN. V seštevek je dodan še znesek dolga. 
 • Pripomočki - Sprememba skupin in Sprememba programa: če ima stranka nameščeno proceduro OST_OSTZgodovinaOtroka, se pri potrditvi spremembe upoštevajo vrednosti v proceduri.
 • Evidentiranje obrokov - Analiza prijavljenih in koriščenih (prevzetih obrokov: 
  • Dopolnjena je dimenzija Prijavljeno. Upoštevajo se tudi subvencionirane odjave (SO) in odjave 1. dan (O1D). 
  • Dodana je nova dimenzija Prijavljeno kuhinja, v kateri se ne upoštevajo subvencionirane odjave (SO), odjave 1. dan (O1D) in nekoriščeno (Nik).

PP Plačilni promet

 • Priprava plačilnih nalogov v datoteko: urejena je priprava plačilnih nalogov v primeru, da se na formi omejimo na zaporedno številko naloga, ki ima znesek za plačilo večji od zneska, vpisanega v Nastavitve programa - Delitev plačila nad = 50.000,00.
 • Priprava plačilnih nalogov: dopolnjena je označitev dobropisa in izračun Znesek predloga. V primeru dobropisa (negativnega zneska) je dodan še pogoj na tip skonta na stranki (če gre za tip Izračunljiv ali Stalni skonto).
 • Plačilni nalogi - Plačilni nalog: pod podatke za skonto je dodan še opis tipa skonta, ki je določen na stranki.

PRAC Prejeti računi

 • Prenovljeni prejeti računi - Pregled po prejemih - pri vrsti dokumenta Odvisni strošek se v polju Št. dokumenta navaja številka prejema in ne več predprejema. Polje Vezni dokument je preimenovano v "Izvor dok. nabave".
 • Prenovljeni prejeti računi - gumb Dokumenti nabave - polje Izvor prejema je preimenovan v "Izvor dok. nabave", v primeru odvisnih stroškov je v polju prikazana številka predprejema, s katerim je povezan odvisni strošek.
 • Prenovljeni prejeti računi - gumb Vse povezave - polje Številka prejema je preimenovano v "Št. dokumenta", v primeru odvisnih stroškov je v polju prikazana številka prejema na katerega se navezuje odvisni strošek. Polje Veza je preimenovano v "Izvor dok. nabave" v primeru odvisnih stroškov je v polju prikazana številka povezanega predprejema.
 • Prenovljeni prejeti računi - gumb Zapiši odvisne stroške - V polju Št. dokumenta ni več prikazana številka predprejema ampak številka prejema. Dodano je polje Izvor dok. nabave v katerem je prikazana številka predprejema na katerega se bo odvisni strošek zapisal.
 • Prejeti račun: Vnos davka - urejeno je avtomatsko odpiranje davčnih obdobij iz prejetega računa v primeru, če davčna obdobja v modulu DDVN ne obstajajo.
 • Prenovljeni prejeti računi - gumb Vse povezave - gumb Odkleni povezave je preimenovan v Odkleni povezave na dokumente nabave.
 • Prenovljeni prejeti računi - Knjiženje in davki - Gumb Zapiši v OSD - Dodana je kontrola, ki v primeru, knjiženega računa dovoli vpisovati osnovna sredstva v modul OSD tolikokrat, dokler ni razporejena celotna vrednost knjižbe na kateri se izvaja zapisovanje.
 • Prenovljeni prejeti računi - Vnos prejetega računa: Dopolnjeno je shranjevanje računa in sicer tako, da se ob povezavi računa na knjigo pošte račun takoj shrani v program.
 • Prenovljeni prejeti računi - Uvoz eračunov - če so na knjižni skupini nastavljene analitike, se le te predlagajo na račun ob uvozu e-računa.
 • Prenovljeni prejeti računi - Dokumenti nabave:
  • Gumb Prikaži vrstice: 
   • gumb je neaktiven, če v preglednici dokumentov nabave ni nobenega dokumenta,
   • urejeno je odpiranje preglednice za delno povezovanje.
  • Gumb Podrobnosti:
   • prejemi: urejen prikaz denarne enote - prikazuje se šifra in ne več naziv denarne enote,
   • odvisni stroški: dodan znsek v tuji denarni enoti, konto, odstotek ddv, denarna enota.
 • Prenovljeni prejeti računi - Račun
  • gumb Zapis odvisnih stroškov na začetku in na knjižbah je neaktiven, ko je na računu povezana Prevzemnica in noben drug tip dokumenta nabave.
 • Prenovljeni prejeti računi: dopolnjen je prikaz opisa knjižb, ki nastanejo iz povezanih dokumentov nabave in šifre vrst prometov presegajo 30 znakov.
 • Prenovljeni prejeti računi - dopolnjena je kontrola, ki preverja ali davek na povezanih dokumentih nabave ustreza davku na računu in sicer tako, da se pri kontroli vrste davka (domač, tuj, eu) upoštevajo tudi predpone držav navedeni pri dodatnih davčnih številkah.
 • Prenovljeni prejeti računi - Knjiženje in davki - Urejeno je predlaganje podatkov na novi knjižbi, ko se vnos izvede preko gumba Vnesi zapis iz.

SPR Spremljanje plačil računov

 • Plačevanje: na ročnem zapiranju plačil z gumbom Več dokumentov je urejeno zapiranje računov po storitvah.
 • Računi in plačila - Plačevanje - Pripravi plačila: v primeru, da je znesek plačila manjše od odprtega zneska računa, je urejeno, da se ne doda na izpisek nova vrstica z opozorilom "SPR: Nepoknjižen del plačila". Takšne postavke je potrebno zapreti ročno.

DOH Dohodnina

 • Dodan nov šifrant Zavezanci.
 • Na preglednici Dohodnina urejen prikaz zavezancev po letih - prikazani samo zavezanci z vnesenimi dohodki za izbrano leto.
 • Spremenjen način vnosa dohodkov za zavezanca - zavezanca se izbira iz šifranta zavezancev.
 • Dopolnjeno brisanje podatkov - dodana kontrola, da se zavezanec iz šifranta ne briše, če ima vnesene prejemke v kateremkoli letu.
 • Odstranjen gumb Osveži podatke zavezanca - podatki se osvežujejo s prenosom iz Obračuna plač in Drugih osebnih prejemkov.

DOP Drugi osebni prejemki

 • Omogočen prenos oproščenih zneskov (vrste dohodka od 8003 do 8071) na zavihek Oprostitve v modul Dohodnina.
 • Omogočen prenos neobdavčenih zneskov (vrst dohodka od 8204 do 8312) na zavihek Neobd. stroški v modul Dohodnina.

KE Kadrovska evidenca

 • Urejen prikaz dogodkov iz skupin Izobraževanje, Izpiti, pregledi in potrdila ter Delo in kariera glede na urejeno organizacijsko strukturo v primeru, ko imamo v nastavitvah programa označeno polje Prikaz zaposlenih po enotah org. strukture ter ustrezno urejen varnostni sistem.
 • Gumb Izbrani zaposleni -  dodan prikaz šifranta zaposlenih glede na urejeno organizacijsko strukturo v primeru, ko imamo v nastavitvah programa označeno polje Prikaz zaposlenih po enotah org. strukture ter ustrezno urejen varnostni sistem.
 • Pošiljanje obvestil za letni dopust po e-pošti - dodana možnost pošiljanja samo za izbrane zaposlene.
 • Odpravljena težava s shranjevanjem odločb o dopustu v primeru znakovnih šifer zaposlenih.
 • OLAP analiza Struktura zaposlenih - omogočen je prikaz zaposlenih glede na urejeno organizacijsko strukturo v primeru, ko imamo v nastavitvah programa označeno polje Prikaz zaposlenih po enotah org. strukture ter ustrezno urejen varnostni sistem.
 • Odpravljena težava s ponujanjem datumov na izpisu jubilantov v primeru prestopnega leta.

OPN Obračun potnih nalogov

 • Urejeno pravilno ažuriranje statusa naloga v primeru, ko na nalogu po Pripravi obračuna ni obračunskih vrstic. Ob opozorilu Ali res želite zaključiti nalog brez obračunskih vrstic in izbiri Da, se status naloga pravilno spremeni v Izplačan in knjižen. Ob izbiri Ne ostane omogočen ročni vnos obračunskih vrstic.

OPZ Obračun plač zaposlenim

 • Dodana dohodninska lestvica za leto 2024 (prepis iz leta 2023)
 • Dodani zneski olajšav za leto 2024 (prepis iz leta 2023)
 • Šifrant plačnih razredov:
  • Omogočeno določanje obdobja veljavnosti izhodiščne plače v šifrantu plačnih razredov.
 • Omogočen prenos neobdavčenih zneskov (vrst dohodka od 8204 do 8312) na zavihek Neobd. stroški v modul Dohodnina.
 • Pripomoček za pripravo regresa je dopolnjen z možnostjo upoštevanja že izplačanega regresa (funkcionalnost je omejena na stranke iz gospodarstva).
 • Urejen izračun polnega zneska regresa v primeru več pogodbe, ki se nanašajo na celo leto.
 • Evidenca prisotnosti:
  • Hitri vnos: urejeno ponujanje nastavitve v polju Prekrij obstoječe dogodke glede na zadnjo uporabljeno nastavitev.
  • Planiranje odsotnosti: Naziv odsotnosti v elektronskem sporočilu zaposlenim je usklajen z nazivom odsotnosti v šifrantu vrste odsotnosti.
 • Evidenca boleznin (eBOL) in drugih odsotnosti:
  • Omogočen prevzem ePODK - elektronskih potrdil o darovanju krvi.

Registracija časa

 • Urejena je sinhronizacija podatkov v šifrantu zaposleni z uro. 
 • Urejen prikaz preostalega dopusta v primeru neizkoriščenega dopusta preteklega leta.
 • Urejen je vnos malice v primeru nočne izmene.

mojINFO

 • Poenoten prikaz zaposlenih v Evidenca prisotnosti (Vse prisotnosti, Zbirnik ur zaposlenih) in Prijava odsotnosti (Vse odsotnosti, Pregled porabe dopustov zaposlenih):
  • v primeru vodilne enote
  • v primeru vodje in podrejenih enot
  • v primeru vodje, podrejenih enot in aktivnega namestnika.
 • Vodji je omogočeno urejanje in brisanje dogodkov ne glede na izbiro nastavitve za prepoved spreminjanja sistemskega časa.
 • V varnostni sistem sta dodana dva nova ključa za prikaz zaposlenih v primeru neaktivnega namestnika.
 • Dodano je obvestilo o vnosu neveljavnega obdobja pri prijavi odsotnosti. 
 • Urejen je status v primeru, ko so dejanske ure enake dnevnemu planu. 
 • Omogočeno je evidentiranje nočne izmene z gumbi za sistemski čas.
 • V primeru, ko nastavitev za prepoved spreminjanja sistemskega časa ni izbrana, je omogočeno dopolnjevanje dogodka v mojINFO, če je začetni dogodek prijavljen na uri. 
 • Urejen je vnos malice v primeru nočne izmene. 
 • Urejena je prepoved spreminjanja lokacije v primeru dogodkov zabeleženih na terminalu.

DN Delovni nalogi

 • Delovni nalogi za dvig vrednosti izdelka (nivelacija) - izračunavanje nove proizvodne cene v nastavljenem ceniku, ravno tako poračunavanje preko pripomočka "Poračun proizvodnih cen".

FAK Fakturiranje

 • Knjiženje - računi, predračuni - računi in preračuni, ki so v statusu kateri spreminjanja podatkov več ne dovoljuje, imajo vsa polja (podatke) posivljene (barvna shema nakazuje, da spreminjaje ni mogoče).
 • Knjiženje - računi; v primeru uporabe funkcije "dopolnitev dokumenta" polja računa, ki se jih lahko spreminja niso več označena z rdečo zvezdico temveč niso  posivljena kot so ostala polja (barvna shema nakazuje, da je spreminjaje mogoče).

KM Komercialni modul

 • Na prenovljeni preglednici hitrega pregleda artiklov (F8) smo dodali možnost tiskanja nalepk iz ugodnosti Komercialnega modula. Obdelava je omogočena, če velja :
  • da gre za prenovljeni , združeni TDRMSP (prevzemi za maloprodajne poslovalnice se delajo v okviru modula MSP);
  • obstajajo navzkrižne povezave med moduli KM, MSP in TDR;
  • v TDR je na poslovalnicah nastavljen sistem ugodnosti gotovinske prodaje.
 • Po izboru ene ali več ugodnosti se nam prikaže seznam artiklov, za katere je mogoče natisniti nalepke. Na sami nalepki so vidni podatki o:
  • trenutni maloprodajni ceni
  • odstotku popusta
  • znižani maloprodajni ceni
  • najnižji ceni v zadnjih 30 dneh.
 • Na obdelavi priprave ugodnosti smo dodali novo funkcionalnost, kjer lahko določimo, ali se ugodnost:
  • kombinira z ostalimi ugodnostmi (obstoječi način delovanja),
  • prevlada najugodnejša (za kupca).
 • Privzeta vrednost, ki se napolni tudi na obstoječih ugodnostih je , da se ugodnost  "kombinira" , medtem, ko moramo možnost "prevlada najugodnejša" posebej izbrati.
 • V primeru izbora "Se kombinira" obdelava izračunava vrednost popusta ugodnosti nespremenjeno, kar pomeni, da v primeru, če za določen artikel veljata dve ali več ugodnosti, program posamične vrednosti ugodnosti med sabo kombinira (izračuna več stopenj popusta na osnovi  znižane vrednosti).
 • V primeru, da vsaj na dveh  (ali več) ugodnostih določimo možnost "Prevlada najugodnejša" , pa program med ugodnostmi , ki veljajo za isti artikel izbere samo eno in sicer tisto, pri kateri dobi kupec najvišjo vrednost popusta, medtem, ko ostalih ne upošteva.
 • V okviru obdelav ugodnosti Komercialnega modula , smo dodali možnost izpisa artiklov, ki so zajeti v posamični izbrani ugodnosti.
 • Gumb je aktiven samo kadar na ugodnosti obstajajo pogoji za artikle (v nasprotnem bi to pomenilo izpis celotnega šifranta).
 • Prikaz seznama artiklov je omogočen kot preglednica ali kot QRD izpis (z možnostjo oblikovanja).
 • Na hitrem pregledu artikla (F7), smo dodali pregled ugodnosti KM. 
 • Po zagonu je potrebno vpisati poslovalnico, medtem, ko je predlagana stranka iz nastavitev modula TDR (Kupec - Prejemnik), privzeta vrednost količine pa je 1 (vse troje je možno spreminjati).
 • Prikazani podatki nam povedo :
  • kakšna je maloprodajna cena in iz katerega cenika izvora,
  • kolikšen vrednost popusta ugodnosti velja za izbrani artikel,
  • kolikšna je neto cena in vrednost,
  • katere ugodnosti veljajo za izbrani artikel in katere od teh so bile uporabljene pri izračunu vrednosti popusta ugodnosti.
 • Na procedurah za izračun ugodnosti je bila opravljena optimizacija, ki omogoča hitrejše izvajanja obračunov ugodnosti.

KUH Kuhinja

 • Nastavitve programa - v primeru da ni povezave z NDK - Naročila dobaviteljem in kupcev, je na Jedilniku onemogočen gumb Naročanje dobaviteljem na Obdelavah.

MSP Materialno skladiščno poslovanje

 • Prehod v novo leto:
  • Če se pri internih prenosih uporablja skladišče za blago na poti, se pri prenosu v novo leto ne izvaja kontrola na negativno zalogo artiklom, katerim se vodi zaloga po serijah, v maloprodaji pa se serije teh artiklov ne vodijo.
 • Izpisi - Stanje zalog - na nastavitveno masko je dodano številčno polje desno od klasifikacij. Namen polja je združevanje oz. prikaz začetnega dela klasifikacij v dolžini vpisane vrednosti v preglednicah in na izpisih, v primeru združevanja se nazivi klasifikacij ne izpisujejo.
 • Na preglednici pripravljenih knjižb temeljnice nabave, porabe dodan stolpec "Naziv dogodka". Podatek se na podlagi šifre dogodka prikaže iz ustreznega šifranta. Funkcije na tem novem stolpcu so standardne, kot so na ostalih stolpcih: razvrščanje, premikanje, izbira stolpcev. Prav tako na tem novem stolpcu deluje tudi funkcija "Promet - združeno", ki pa ima seveda enak rezultat, kot če bi to funkcijo uporabili na šifri dogodka.
 • Promet - izdaje, v primeru negativne izdaje artikla, ki se vodi po planskih cenah in je to zanj na skladišču prvi dogodek, se na skladišču pred negativno izdajo zanj kreira prejem z vpisano plansko ceno in količino 0.
 • Temeljnica nabave, porabe
  • Za knjižbo na t.i. obračunski konto (iz artikla, knj.skupine ali iz dodatnih nastavitev knjiženja) se preveri, ali je konto označen kot devizni. Za konto, ki ni devizni ni sprememb pri pripravi knjižb. Za devizni konto se v posredno knjiženje posreduje poleg vrednosti v domači denarni enoti še denarna enota, tečaj in vrednost v tuji denarni enoti. Prenese se fakturna vrednost iz vrstice predprejema.
 • Pri knjiženju izdaje pri enem uporabniku in prejem pri drugem uporabniku, se na prejemu po novem upošteva nastavitev planske cene, glede na tip skladišča, kamor prejem nastane.
 • Na preglednici kartice artikla F7 so dodani stolpci po maloprodajnih cenah in vrednostih, kateri se ohranijo v izboru ne glede na to, ali se v Materialno skladiščnem poslovanju vodi maloprodaja ali ne.

NDK Naročila dobaviteljem in kupcev

 • Na internih naročilih je dodan prikaz zadnjega zapisa v "Veza posledica" in Status naročila dobavitelja oz. prevzema od dobavitelja.
 • Na naročilih dobaviteljem se na vrstici prikazuje iz katerega internega naročila je vrstica.
 • Na prevzemih od dobaviteljev se na vrstici prikazuje iz katerega internega naročila je vrstica.
 • Dopolnjeno delovanje načina obravnava artiklov z vodenjem Serij in nastavitvijo Serije v maloprodaji = Ne. V takih primerih se predlaga serija "-".
 • Odpremni nalogi kupcev - v primeru metode plačila "Ob naročilu/odpremi" in vpisanem blagajniku se ob prenosu odpremnega naloga v gotovinsko prodajo prenesejo tudi blagajnah in vpisani načini plačil z zneski. V primeru vpisanih rezerviranih načinov plačil (1001, 1002, 1003) ali darilnih bonov se načini plačil v gotovinski prodaji ponastavijo. V kolikor so med načini plačil darilna kartica, kartica ugodnosti ali POS plačilo v povezavi s pos terminalom se ob potrditvi načinov plačil na govotinskem računu odprejo okna za vnos številk kartic oz, prenosom zneska na pos terminal.
 • Na potrjenih oz. avtoriziranih naročilih dobaviteljem je omogočena sprememba Datuma dobave in Datuma predvidenega plačila. Omogočeni so tudi gumbi za prepis podatka v vrstice.
 • Kupci - naročila kupcev in odpremni nalogi; prikaz tečaja je za slovensko lokalizacijo (leto naročila/odpreme od 2007 naprej) in hrvaško lokalizacijo (leto naročila/odpreme od 2023 naprej) prikazan tako, kot ga podajajo banke (usklajeno z fakturiranjem).
 • Kupci - odpremni nalogi; pri prenosu naročila kupca, ki vsebuje načine plačil v odpremni nalog kateremu se pri prenosu zmanjšajo količine za odpreme, se razlika med vrednostjo odpreme in naročila več ne zapiše z načinom plačila 0 - Gotovina temveč s šifro načina plačila, ki je navedena v prvi vrstici načinov plačil naročila kupca.
 • Kupci - odpremni nalogi; pri prenosu odpreme na račun, če odprema vsebuje načine plačil, račun pa dobi drugačno vrednost od odpreme, se razlika med vrednostjo računa in odpreme več ne zapiše z načinom plačila 0 - Gotovina temveč s šifro načina plačila, ki je navedena v prvi vrstici načinov plačil odpreme.
 • Kupci - odpremni nalogi; pri prenosu odpreme na račun, če odprema vsebuje načine plačil lahko sedaj načine plačil na računu seštejemo po šifri načina plačila. V ta namen je potrebno na nastavitvah programa (zavihek splošno) vklopiti opcijo "Združevanje načinov plačil pri prenosu odpreme v račun).
 • Kupci - naročila kupcev, odpremni nalogi; nad preglednico načinov plačil je dodana funkcij (gumb) "Počisti vse vrstice" s katero pobrišemo vse načine plačil dokumenta. Enako je urejeno tudi na računih fakturiranja.
 • V okviru naročil dobaviteljem smo na  naročilih, ki so bila formirana preden je postal  Faktor količine obvezen podatek, vrednost napolnili z 1 , kadar ta ni bila napolnjena. 
 • Do težav je prihajalo pri uporabnikih, ki so stara naročila spreminjali ali jih kopirali v nova.
 • Pri pripravi zbirnih računov po plačniku, se računi ne ločijo po prejemniku, v primeru da so različni npr. referenti in se pri združevanju upoštevajo.

Ogrodje – iCenter

 • Na okna varnostnega sistema: Aplikacijski in iCenter je dodana možnost filtriranja operaterjev / skupin. Filtriranje je po delni šifri, nazivu operaterja / skupine.

SER Servisna dejavnost

 • Na obdelavi avtomatičnega naročanja dobaviteljem (gumb Naročila -> Naročila dobaviteljem) je bila posodobljena procedura prenosa v naročila dobaviteljem, ki po novem pravilno izpolni faktor količine glede na dobaviteljeve in naročnikove  podatke o naročanju iz šifranta Artikli  - Stranke.

TDR Trgovina na drobno

 • Program uporabe Kartice zaupanja in koriščenja bonitet iz naslova točk teh kartic se je dopolnilo z nastavitvijo, da program pri koriščenju bonitet lahko preverja odprti zapadli dolg kupca in dovoli koriščenje samo, če ima kupec poravnane vse zapadle terjatve.
  • Na zavihku "Kartica zaupanja" v nastavitvah programa je v primeru nastavitve "pripis in obračun bonitet preko kartice zaupanja" nova nastavitev "Preveri zapadli dolg kupca". V primeru, ko je ta nastavitev potrjena, je ob vnosu koriščenja bonitet na gotovinskem računu dodana kontrola na zapadli dolg kupca. Zapadli dolg kupca se išče iz finančnih podatkov stranke glede na podatek "Vrsta vira za dolg" iz nastavitev TDR. Če je zapadli dolg kupca večji od minimalnega zneska za izračun zapadlosti najstarejšega dolga (nastavitveni podatki DK), program ne dovoli koriščenja bonitete in izpiše ustrezno obvestilo o prekoračitvi dolga.
 • Gotovinska prodaja - zaključek dneva ali izvoz v DDV urejen je prenos podatkov v DDV tudi v kolikor v nastavitvah knjiženja ni vpisanih vseh kontov, se v DDV prenesejo podatki brez vpisane vrednosti konta
 • Predprejemi maloprodaja - Interni prenosi
  • Dopolnjen izbor dokumenta za interni prenos s tem, da je možno prenesti v tekoče knjižno leto tudi neprenesene dokumente iz preteklega leta.
 • Odpravljena sta bili napaki, ki sta se pojavili v primeru uporabe sestavnic na predračunih in na negotovinski prodaji modula TDR.
 • Program v teh primerih na izpisih ni prikazal rabata, medtem, ko  popust ni bil upoštevan na predračunih.
 • Gotovinska prodaja - Touch screen - pri vnosu plačil račun je umaknjena kontrola v primeru deljenja zneska na več gotovin
 • Na vnosih gotovinske in negotovinske prodaje ter predračunih je omogočen vnos popusta do vključno 100,00%, se pravi do meje, katera je nastavljena v nastavitvah programa.
 • Gotovinska prodaja - Storno računa
  • Ko se stornira račun, na katerem je bil koriščen avans, program počisti tudi veze do avansnih računov in s tem sprosti avansni račun za ustrezni stornirani znesek.
 • Predprejemi
  • Popravek pri spremembi maloprodajnih cen v primeru, ko dodajamo vrstice na že knjižen predprejem in ko nove vrstice še niso poknjižene. Popravek je tako možen ob ponovnem vstopu v dodano neknjiženo vrstico.
 • Gotovinska prodaja - Iz dobavnice, omogočen prenos dobavnic v gotovinsko prodajo tudi v kolikor je na njih izveden delni storno.
 • Gotovinska prodaja - Delni storno, omogočen je delni storno prodane vrstice računa, na katerem je tudi artikel, ki je že delno storniran, za slednjega je delni storno onemogočen.
 • Inventure - Popisne liste
  • Za artikle, za katere velja "Zaloge po serijah" = Da in "Serije v maloprodaji" = Ne in se vnaša popisno listo za maloprodajno poslovalnico, program samodejno predlaga privzeto serijo "-" in preskoči vnosno polje serije. Delovanje je usklajeno z vnosom na predprejemih, t.j. da se tako predlagano serijo vseeno lahko pretipka.
 • Knjiženje - Predračuni
  • Popravek v funkciji "Kopiraj", ko se je na novem dokumentu prekopiral status. Na novem dokumentu se Status postavi na "V pripravi".
 • Na preglednici funkcije "F8 - Pregled artikli - zaloge,cene" popravljeno razvrščanje po polju "Cena".
 • Pri vnosu gotovinskih računov preko zaslona na dotik (touchscreen blagajna) se je dopolnilo kontrolo datuma za primere, ko se je puščalo odprte blagajne s pripravljenim vnosom na vrstici na način, da program javi napako glede na datum in zahteva ponovni vstop v vnos računa.
 • Pri knjiženju gotovinske prodaje v knjigovodstvo DK in DDV se je dopolnilo pripravo podatkov na način, da se v pripravljene podatke polni zapise ločeno glede na zagon knjiženja. Tako ne pride do podvajanja knjižb v primerih, ko se je predhodno knjiženje nasilno prekinilo, odklepalo račune ter ponovno vse skupaj knjižilo.
 • Gotovinska prodaja - pri odpiranju vnosne maske gotovinskih računov je dopolnjena kontrola na vnos načina plačila na računih z zneskom 0 v  kolikor se na njih ni izvedlo davčno potrjevanje.

VRP Večnivojski razpis proizvodnje

 • Knjiženje - delo delavcev; dopolnjen kontrolni izpis datumi/ure  z dodatnimi neustreznimi zapisi.
 • Tehnologija, zahtevnost; podatek o zahtevnosti na operaciji (standardna operacija, operacija tehnološkega postopka, operacija delovnega naloga, operacija vrstice naročila kupca) je vedno aktivno razen pri kooperantski operaciji in vklopljenem VS za prepoved spremembe zahtevnosti.
 • Artikli - "vnos artikla iz" sedaj ustrezno izvajanje kopiranje podatkov tudi če se na preglednico artiklov pride skozi modularno sestavnico artikla ali skozi pregled artikla F7.
 • Knjiženje - plan proizvodnje; Preglednico plana proizvodnje (in preglednico plana proizvodnje na funkciji razpisa proizvodnje) lahko sedaj pregledujemo tudi za vsa leta na enkrat.
 • Knjiženje – plan proizvodnje, priprava plana; funkcija priprave plana po sistemu »kanban« upošteva napovedano zalogo (ne trenutne zaloge) artikla.
 • Knjiženje - delovni nalogi; odpravljene težave filtriranja po preglednici materialne sestavnice delovnega naloga.
 • Izpisi - predvidena poraba materiala; pri formiranju naročil dobaviteljem iz predvidene porabe materiala se v vrstice naročila polni tudi "nov" podatek "pretvornik" (med našo in dobaviteljevo mersko enoto).

SPL Skupni šifranti

 • Šifrant pogodb - Dopolnjena je kontrola, ki preverja možnost urejanja UJP ID-ja na pogodbah. Če je pogodba vnesena ročno - direktno v šifrant pogodb ter vključena v poročanje na portal JN, UJP ID številke ni več mogoče urejati.
 • Šifrant pogodb - Dodana je kontrola, ki prepreči brisanje pogodb iz šifranta v primeru, ko je pogodba zajeta v poročanje na portal JN Plačil.
 • Prejeti računi - Dodajanje in brisanje pogodbe na prejetem računu se beleži v revizijsko sled
 • Referenti - Preglednica - Dodani sta bili polji, ki prikazujeta naziv stroškovnega mesta in naziv stroškovnega nosilca.

Stranke

 • Stranke - Bančni računi: dodana je kontrola na nastavitvi Privzeti račun za uvoz, ki preverja ali je nastavitev že aktivna na kateremu od preostalih bančnih računov z enako št. TRR.

Web.API

 • web.API - Uskladitev HTML kod v primeru prepovedi uporabe metode preko Saop Varnostnega sistema. Sedaj je v primeru prepovedi vedno prikazana HTML koda 403 - "Forbidden".
 • AddOrder - v kolikor ni podatka <ItemID> na vseh vrsticah naročila, se pojavi validacijsko sporočilo "Ni ID-ja artikla!" in vrstice se ne vpišejo (prej so se vpisale prazne vrstice).
 • AddDispatchAdvice_V2 - v kolikor ni podatka <ItemID> na vseh vrsticah odpreme, se pojavi validacijsko sporočilo "Ni ID-ja artikla!" in vrstice se ne vpišejo (prej so se vpisale prazne vrstice).
 • ModifyOrder – v primeru, da je naročilo opredeljeno, da se plačuje po naročilu/odpremi, node z načini plačil pa ni posredovan in je prišlo do spremembe vrednosti naročila, se za razliko vrednosti samodejno insertira vrstica načina plačila s šifro, ki je enaka šifri načina plačila prve vrstice načinov plačil (prej se je insertiralo vedno, kot 0-Gotovina).
 • MoveOrderToDispatchAdvice – v primeru, da je naročilo opredeljeno, da se plačuje po naročilu/odpremi, odpremi pa bodo dodeljene drugačne količine, kot so na naročilu, se za razliko vrednosti med odpremo in naročilom samodejno insertira vrstica načina plačila s šifro, ki je enaka šifri načina plačila prve vrstice načinov plačil (prej se je insertiralo vedno, kot 0-Gotovina).
 • ModifyDispatchAdvice_V2 – v primeru, da je naročilo opredeljeno, da se plačuje po naročilu/odpremi, node z načini plačil pa ni posredovan in je prišlo do spremembe vrednosti naročila, se za razliko vrednosti samodejno insertira vrstica načina plačila s šifro, ki je enaka šifri načina plačila prve vrstice načinov plačil (prej se je insertiralo vedno, kot 0-Gotovina).
 • MoveDispatchAdviceToInvoice – v primeru, da je odprema opredeljena da se plačuje po naročilu/odpremi, račun pa bo dobil drugačno vrednost, kot jo ima odprema, se za razliko vrednosti med računom in odpremo samodejno insertira vrstica načina plačila s šifro, ki je enaka šifri načina plačila prve vrstice načinov plačil (prej se je insertiralo vedno, kot 0-Gotovina).
 • MoveDispatchAdviceToInvoice – prilagoditev delovanja metode delovanju ERPa v delu, ki omogoča zbirni prenos (vsoto) načinov plačil iz odpreme na račun.
 • Na metodi UpdateEmployee_v2 je odpravljena težava z dodajanjem stikov. 
 • Add/ModifyItemCustomerData - podatek o tipu naročanja <OrderingType> sedaj sprejme tudi vrednost 3 (Celoštevilčno: minimalno naročilo + korak).

mojaMALICA

 • Na namizju Registracija in Prijava se v spodnjem levem kotu nahaja gumb "Ustvarite bližnjico mojaMALICA". Poleg gumba se nahaja tooltip ? z opisom: »Da ustvarite bližnjico do mojeMALICE primite in potegnite gumb na namizje.«.
V tem prispevku