Kooperacija

Sklop izpisov kooperacije je namenjen pregledovanju in tiskanju podatkov vezanih na tehnološko kooperacijo. Sklop ponuja dva izpisa:

 • Kartica kooperacije
 • Stanje kooperacije
 • Seznam kooperantskih operacij
 • Analiza prejema kooperacije
 • Kartica operacije delovnega naloga

Kartica kooperacije

Izpis je namenjen kronološkemu prikazu izdajnic v kooperacijo in prejemnic iz kooperacije za izbrano operacijo.

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju:

 • Leto – predlaga se tekoče leto. Lahko izbiramo tudi med ostalimi leti v bazi
 • Datum od do – izbor datumskega razpona za katerega želimo tiskati kartico
 • Operacija od do – izbor razpona operacij za katere tiskamo kartico
 • Knjiga DN od do – izbor knjig delovnih nalogov katerih delovne naloge želimo vključiti v kartico kooperacije
 • Kooperant od do – izbor kooperantov katerih izdaje/prejeme želimo vključiti v kartico kooperacije
 • Sortiraj izpis po – izberemo način razvrščanja operacij v izpisu (po šifri operacije, nazivu operacije, kooperantu ali delovnem nalogu)
 • Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa

Z gumbom Tiskaj izpišemo listo, ki ustreza nastavitvenim podatkom. Na preglednici možnih QR izpisov izberemo želeno obliko izpisa. 

Kartica kooperacije

Kartica za izbrano operacijo poda informacije o kooperantu, delovnemu nalogu na katerem se nahaja, izdelku, ki se je izdeloval po tem delovnem nalogu, ceni operacije a delovnem nalogu ter količini operacije za eno enoto izdelka. Sledi preglednica, ki za to operacijo kronološko prikazuje izdaje v kooperacijo ter prejeme iz kooperacije. Na koncu izpisa je prikazana skupna izdana in prejeta količina ter količinsko stanje ter vrednostno stanje te operacije pri kooperantu (v kolikor ta, še ni izvedel vseh izdanih-naročenih operacij).

Z gumbom Preglednica prikažemo dvostopenjsko preglednico kartice. Na prvi stopnji preglednica prikazuje »zbirne« podatke o operaciji (med njimi tudi skupaj izdano, skupaj prejeto količino ter količinsko in vrednostno stanje pri kooperantu).

Na drugi stopnji (gub »Naprej« na izbrani operaciji) so kronološko prikazani podatki o izdajah in prejemih kooperacije ter tudi zbirni podatki o operaciji (med njimi tudi še neizdana količina operacije po delovnem nalogu ter količinsko stanje operacije pri kooperantu) prikazano v merski enoti operacije in izdelka.

Stanje kooperacije

Izpis je namenjen prikazu količinskemu in vrednostnemu stanju operacij pri kooperantu.

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju:

 • Datum– izbor datuma na katerega ugotavljamo stanje kooperacije
 • Kooperant od do – izbor kooperantov za katere pregledujemo stanje
 • Sortiraj izpis po – izberemo način razvrščanja operacij v izpisu (po šifri operacije, nazivu operacije ali delovnem nalogu)
 • Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa
 • Tiskaj samo operacije s stanje – v kolikor je opcija izbrana, potem se v izpis vključijo samo operacije, ki imajo pri kooperantu še nezaključeno stanje

Z gumbom Tiskaj izpišemo listo, ki ustreza nastavitvenim podatkom. Na preglednici možnih QR izpisov izberemo želeno obliko izpisa. 

Stanje kooperacije

Izpis za posameznega kooperanta prikaže operacije, ki so mu bile izdane s podatki o ceni operacije, izdani količini in vrednosti, prejeti količini in vrednosti ter količinskemu stanju in vrednostnemu stanju operacije. Na koncu je prikazana tudi skupno vrednostno stanje nezaključenih operacij pri kooperantu.

Z gumbom Preglednica prikažemo dvostopenjsko preglednico stanja. Na prvi stopnji preglednica prikazuje »zbirne« podatke o kooperantu (med njimi tudi vrednostno stanje vseh nezaključenih operacij).

Na drugi stopnji (gub »Naprej« na izbranem kooperantu) so prikazani podatki o vseh nezaključenih operacijah kooperanta (med njimi izdana količina in vrednost, prevzeta količina in vrednost ter količinsko stanje in vrednostno stanje).

Seznam kooperantskih operacij

Izpis v preglednici prikaže vse kooperantske operacije delovnih nalogov.

Analiza prejema kooperacije

Gre za standardno SAOP OLAP analizo podatkov s katero lahko izvedemo analizo nad zapisi prejemov iz kooperacije.

Izbirni podatki OLAP analize so: 

 • Leto, številka in datum prejema od do – katere želimo analizirati.
 • Kooperant, stroškovno mesto, nosilec, referent od do – izberemo razpon kooperantov in analitik iz prejemov kooperacije.
 • Izdelek, povezana šifra, skupina, klasifikacija, oddelek od do – izbor izdelkov in njegovih povezanih podatkov za katerega prejme iz kooperacije želimo analizo.
 • Leto, knjiga, številka in različne vrste datumov DN od do, status DN, naročnik in naročilo – izberemo razpon delovnih nalogov, ki jih vključimo v analizo.
 • Dodatne lastnosti artiklov – možnost vključitve razvrščanja po dodatnih lastnosti artikla (izdelka).

Z gumbom »Tabela«  (Alt + T) sprožimo pripravo OLAP analize.

Prikazani podatki

V analizi lahko prikažemo naslednje zbirne podatke (Prikaži seznam polij):

 • Prejeta količina op. – skupna prejeta količina v merski enoti operacije
 • Prejeta količina izd. – skupna prejeta količina v merski enoti izdelka
 • Prejeta vrednost – skupna vrednost prejema (brez izmeta)
 • Izmet količina op. – skupna izmetna količina v merski enoti operacije
 • Izmet količina izd. – skupna izmetna količina v merski enoti izdelka
 • Izmet vrednost – skupna vrednost izmeta

Razvrstitveni podatki

Podatke lahko v analizi razvrstimo v različne kombinacije in odvisnosti po:

Časovno opredeljeno (glede na prevzem iz kooperacije):

 • Leto
 • Četrtletje
 • Teden
 • Mesec
 • Datum

Analitično (analitike prejemov iz kooperacije):

 • Prejem št.
 • Status prejema
 • Opomba prejema
 • Stroškovno mesto, višje
 • Stroškovni nosilec, višji
 • Referent
 • Kooperant

Analitično (delovni nalogi):

 • Delovni nalog
 • Knjiga DN
 • Številka DN
 • Leto DN
 • Status DN
 • Naročilo
 • Naročnik

Izdelek:

 • Izdelek
 • Izdelek šifra
 • EM izdelka
 • Povezana šifra
 • Skupina
 • Klasifikacija
 • Oddelek
 • Dodatne lastnosti (1-5)


Vrstice prejema:

 • Številka izdaje
 • Leto izdaje
 • ID Operacije
 • Šifra st. operacije
 • Operacija DN
 • Naziv operacije DN
 • EM Kooperacije
 • Opomba operacije
 • Vrsta izmeta


Strukturo, kjer proučujemo dimenzije in njene podrejene hierarhije, imenujemo kocka, saj dimenzije spominjajo na kocko iz vsakdanjega življenja. Prednost dimenzionalnega proučevanja je v izbiri kateri koli kombinacije iz vsake dimenzije. To pa pomeni, da ima uporabnik na izbiro izredno veliko število kombinacij in s tem odgovorov na zastavljena vprašanja.

Vsako kombinacijo podatkov je mogoče preko gumba  prikazati tudi v grafikonu.

Poleg tega je možno podatke iz preglednice natsiniti  in/ali izvoziti MS Excel, seveda, če ga imamo nameščenega.

Trenutno nastavitev prikaza analize je možno shraniti . Prav tako lahko za prtikaz analize uporabljamo že shranjene nastavitve .

Kartica operacije delovnega naloga

Izpis je namenjen kronološkemu prikazu izdajnic v kooperacijo in prejemnic iz kooperacije za izbrano operacijo enega delovnega naloga.

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju:

 • Leto – predlaga se tekoče leto. Lahko izbiramo tudi med ostalimi leti delovnih nalogov
 • Knjiga, Številka DN – izbor knjige in številke delovnega naloga
 • Operacija – izbor operacije delovnega naloga (možna izbira samo med kooperantskimi operacijami naloga) 
 • Datum od do – izbor datumskega razpona za katerega želimo tiskati kartico
 • Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa

Z gumbom Tiskaj izpišemo listo, ki ustreza nastavitvenim podatkom. Na preglednici možnih QR izpisov izberemo želeno obliko izpisa. 

Kartica kooperacije

Kartica za izbrano operacijo delovnega naloga poda informacije o kooperantu, delovnemu nalogu na katerem se nahaja, izdelku, ki se je izdeloval po tem delovnem nalogu, ceni operacije a delovnem nalogu ter količini operacije za eno enoto izdelka. Sledi preglednica, ki za to operacijo kronološko prikazuje izdaje v kooperacijo ter prejeme iz kooperacije. Na koncu izpisa je prikazana skupna izdana in prejeta količina ter količinsko stanje ter vrednostno stanje te operacije pri kooperantu (v kolikor ta, še ni izvedel vseh izdanih-naročenih operacij).

Z gumbom Preglednica prikažemo dvostopenjsko preglednico kartice. Na prvi stopnji preglednica prikazuje »zbirne« podatke o operaciji (med njimi tudi skupaj izdano, skupaj prejeto količino ter količinsko in vrednostno stanje pri kooperantu).

Na drugi stopnji (gub »Naprej« na izbrani operaciji) so kronološko prikazani podatki o izdajah in prejemih kooperacije ter tudi zbirni podatki o operaciji (med njimi tudi še neizdana količina operacije po delovnem nalogu ter količinsko stanje operacije pri kooperantu) prikazano v merski enoti operacije in izdelka.

V tem prispevku