Verzija 2022.10.002

DDV Davek na dodano vrednost

 • OSS: Urejena priprava zneska za na virman.
 • Če je obdobje DDV zaklenjeno se po nove datum novega davčnega obdobja samodejno predlaga, vključno z oznako, da gre za samodejno predlagani datum, ki je različen od prvotnega. Na strani prejetih računov je oznaka "Samoprijava" privzeto neizbrana.
 • OSS: Pri pripavi XML zapisa za eDavke se v znački VATRate dodatno zapiše tudi atribut poimenovanja stopnje davka.
 • Omogočena izbira vodenja pavšalistov po plačani ali fakturirani realizaciji.V primeru, da pavšalista vodimo po plačani realizaciji se tovrstni prometi samodejno označijo, da gre za plačano realizacijo neodvisno od nastavitev na obdobju DDV.

DK Dvostavno knjigovodstvo

 • Pripomočki - Odpiranje deviznih postavk: Dodano odpiranje deviznih postavk tudi za primere, ko na gumbu Prikaži ne vidimo tečajnih razlik. Deluje za primere, ko so se tečajne razlike izračunale avtomatsko ob zapiranju postavk preko iCentra.
 • Dnevne obdelave - Posredno knjiženje - gumb Knjiži: Urejeno zapiranje samo za postavke, katerih konti so saldakontni.

OSD Osnovna sredstva in drobni inventar

 • Modul Reverzi - dodana opcija izpisa - samo aktivni reverzi. Če je opcija izbrana se izpišejo reverzi pri katerih je datum vrnitve NULL. Če opcija ni izbrana se izpišejo vsi reverzi, ki ustrezajo ostalim omejitvenim pogojem.
 • Obračun amortizacije ob izločitvi osnovnega sredstva ali prodaji se bo izvedel za obdobje višje od datuma poslovnega obdobja, ki je določen v meniju Nastavitve programa Osnovna sredstva. V primeru odprave neodpisljivega dela, je potrebno odpravo najprej shraniti in potem izvesti odpis osnovnega sredstva.

OST Obračun storitev

 • Pri shranitvi izpisa v PDF se kreira ime PDF. Ta ključ je za vsak izpis enak, zato se povozi predhodnji z naslednjim shranjenim. 

PRAC Prejeti računi

 • Dopolnjeno je predlaganje vrstnega reda knjižb, ko knjižbe vnašamo in urejamo ročno v preglednici.
 • Prenovljeni prejeti računiOdpravljena je težava, ko gumb za Knjiženje v DK in DDV ni bil viden.

KE Kadrovska evidenca

 • Dopolnitev varnostnega sistema na meniju Obdelave, pregledi in izpisi - dodani ključi:
  • Potek aktivnosti - Potek dela za določen čas
  • Napredovanje zaposlenih
  • Sistemizacija delovnih mest
  • Prijava nezgode  ER8
  • Podatki PPZ
 • Dodana ključa, ki omogočata ureditev dostopa do Kadrovskih podatkov in Podatkov plač v šifrantu zaposlenih:
  • ZAP - ZAPOSLENI, Kadrovski podatki - onemogočen dostop do vseh podrejenih zavihkov
  • ZAP - ZAPOSLENI, Podatki plač - onemogočen dostop do vseh podrejenih zavihkov
 • Omogočen vnos prevoda v šifrant Razlogi za izredni dopust

OPZ Obračun plač zaposlenim

 • Obračunski list
  • Urejen prikaz bonitete za električno vozilo (se prikazuje vrstica z boniteto kljub vrednosti 0,00)
 • Obrazec REK-1
  • Urejen izračun podatka M08 v primeru upoštevanja najnižje osnove za plačilo prispevkov.
  • Urejen izračun podatka M08 v primeru upoštevanja najnižje osnove za plačilo prispevkov v kombinaciji z neplačano odsotnostjo
  • Omogočen vpogled v vrstice iREK pred oddajo na eDavke ter tiskanje teh podatkov
 • OLAP analiza obračunov
  • Omogočena priprava analize v tujem jeziku.
 • OLAP analiza bonitet
  • Urejen prikaz bonitete za električno vozilo.
 • Dopolnitve več šifrantov v vzorčni bazi (vrste obračuna, formule, vrste prisotnosti/odsotnosti, vrste obračuna za pripravo ur,...)
 • Omogočeno prevajanje OLAP analize obračunov
 • Omogočen vnos prevodov v šifrant:
  • Vrste prisotnosti/odsotnosti
  • Vrste odsotnosti

Registracija prisotnosti

 • Spremenjen način prikaza ur v stolpcu Predvidene ure ter Dnevni plan ur - podatki se prikazujejo v formatu ur : min. Za prikaz podatkov v preglednici po tem formatu je potrebno v preglednici z desnim klikom izbrati Privzeto.

FAK Fakturiranje

 • Pri izstavitvi za FINA eRačun (HR) je aktiven e-mail, kjer se lahko ustrezno vpiše podatek. Pri pripravi e-računa se e-mail zapiše tudi v FINA eRačun.
 • Urejeno da se predlaga šifra vrste posla samo ob vnosu dokumenta ali menjavi stranki.Če naknadno spreminjamo šifro vrste prometa, si spremembo zapomni ob izhodu iz polja.
 • Odpravljena težava, ko pri dopolnitvi dokumenta niso bilo aktivni gumbi na pasicah eRegistratorja.
 • Na izpisih se za tekstovne vrstice ne izpisujejo vrednostni podatki.

KM Komercialni modul

 •  Odpravljena težava pri navzkrižnem povezovanju šifranta strank in šifranta artiklov, ko se je ob izboru cenovnega področja pojavilo opozorilo v obliki napake.

MSP Materialno skladiščno poslovanje

 • Omogočeno je odpiranje dokumentov preko pasic eRegistratorja tudi, ko podatkov predprejema ni možno več spremnjati.
 • V verzijah iC 2022 se je dokončal projekt prenosa vodenja maloprodajnih trgovin iz modula Trgovina na drobno (okrajšava TDR) v modul Materialno skladiščno poslovanje (okrajšava MSP). S prehodom na nov sistem se vse trgovske knjige, vodenje zalog po količinah in vrednostih ter kalkulacije za izgradnjo prejemov ter izračunov materialnega knjigovodstva vodijo izključno v MSP. To pomeni naslednje poslovne procese: prejem blaga preko predprejemov, zapisniki o spremembi cen, interni prenosi blaga, inventure, temeljnica nabave in porabe ter prehod v novo leto. Poleg tega se izpise zalog, knjige izdaj, knjige prejemov, analize prometa, evidenca TDR pregleduje in izpisuje izključno v MSP. V modulu TDR je ostala izdaja v maloprodaji, t.j. Gotovinska prodaja, Negotovinska prodaja in Predračuni. S tem povezani so v TDR ostali izpisi, ki se nanašajo na izdajo npr. rekapitulacija blaga in davkov, pregled blagajniških računov, rekapitulacija blagajn ipd.. Z izdajami blaga so v modulu TDR ostale tudi vse spremljajoče funkcije od darilnih bonov, kartic zaupanja, sistema ugodnosti, darilne kartice, … za delovanje novega sistema je obvezna uporaba obeh modulov in ustrezne nastavitve in soodvisnosti med poslovalnicami, vrstami prometov in skladišči. Podrobnejši opis dopolnitev in sprememb so v dokumentih z opisi modulov in procesov na naših spletnih straneh.
 • Knjiženje
  • Predprejem – maloprodaja
   • Na vnosu vrstice internega prenosa se cene poiščejo in napolnijo iz zadnje kalkulacije iz prometa dokumentov tipa »P« in »M« in ne iz zadnjih kalkulacij predprejema.
   • V primeru, ko je za artikel nastavljeno vodenje po serijah, na strani maloprodaje pa se serije za ta artikel ne vodi, se v vrsticah predprejema ob vnosu za serijo samodejno predlaga privzeti znak »-«, katerega se nato lahko spremeni. 
   • Pri uvozu predprejemov iz datotek preko t.i. »čarovnika za uvoz« je iskanje maloprodajnih cen prilagojeno nastavitvam poslovalnice. Primer: ko v vhodni datoteki ni maloprodajne cene, se le-ta poišče npr. iz cenika, ki je vpisan za kalkulacijo v poslovalnici.
  • Interni prenosi
   • Po prevzemu dokumenta internega prenosa v ciljno lokacijo, se proces vnosa samodejno prestavi iz »Neprevzeto« na »Prevzeto« s pozicijo na preneseni dokument, tako da se lahko takoj nadaljuje z izpisom ali tiskanjem nalepk.
 • Temeljnica nabave, porabe
  • Vrnjeno je bilo delovanje knjiženja temeljnice tudi za dokumente, ki so bili knjiženi iz TDR.
 • Vrsta prometa
  • na urejanju VP dodan pripomoček, gumb polek polja Povezava s prejetimi računi (prikaže se če je na tej VP že zabeležen kakšen promet), za ažuriranje polja "Povezava s prejetimi računi" na VP, ki ga urejamo, polje ažurira  promet na enak status kot je sprememba v VP.

NDK Naročila dobaviteljem in kupcev

 • Pri prenosu naročila kupca v predračun so dodane opcije za prepis Opombe, Opis glave in Opis končnice v primeru prenosa 1:1.
 • Pri kopiranju predračuna v odpremni nalog so dodane opcije za prepis Opombe, Opis glave in Opis končnice ter preračun v domačo denarno enoto v primeru prenosa 1:1.
 • Na internih naročilih dopolnjen varnostni sistem za:
  • delo/spreminjanje le dokumentov ki imajo status Odprto
  • prikaz le dokumentov za vnašalca
 • Spremenjen način funkcionalnosti "Upoštevaj količine odprtih odpremnih nalogov". Po novem se upošteva samo dokumente kjer je v glavi odpreme Status O (Odprti) ali X (V komisionu), prej se je upoštevalo po vrsticah.  Poenoteno je tudi delovanje API: MoveOrderToDispatchAdvice.
 • Pri izbiri serij artikla z F11, se v primeru, da so na artiklu določeni dnevi zapadlosti serije, prikaže ob potrditvi opozorilo za serije uporabne manj od dni zapadlosti. Nad preglednico so tudi prikazani dnevi zapadlosti. Serije uporabne manj od dni zapadlosti se tudi obarvajo oranžno.
 • Izpisi - kalkulacija porekla; odpravljene težave pri izhodu (zapiranju) izpisa.
 • Naročila kupcev - Sestavnica/kalkulacija; pri dodajanju nove sestavine v sestavnico vrstice naročila kupca preko hitrega iskanja (vpis dela naziva v polje šifra sestavine) se sedaj naziv in enota mere izbrane sestavine v preglednici sestavnic prikaže takoj po izbiri.
 • Odpravljena težava pri izbiri načina plačila iz šifranta Načini plačil na naročilih kupcev in Odpremnih nalogih.
 • Odpravljena težava pri dodajanju vrstic na knjiženih odpremnih nalogih, ko se je pojavilo opozorilo: "Napaka pri beleženju podatkov vrstic! ... Cannot insert the value NULL into column 'SGUID' ...".

TDR Trgovina na drobno

 • Urejeno zapisovanje klica v  json v vzporedno tabelo. Vzpostavljen SGUID med tabelo glav in tabelo kjer se hranijo json zapisi klicev na noprintZ.Pri inštalaciji verziji se podatki prepišejo iz TDRPrometGlave v TDRnoprintZ.
 • Urejen prepis nastavitev za noprintZ v novo leto.
 • Pri zaključku dneva na formi za izvoz v blagajniško poslovanje se stroškovno mesto predlaga iz poslovalnice. Če na poslovalnici SM ni vpisano, se pri izvozu predlaga zadnje uporabljena šifra.
 • Pri prenosu podatkov šifrantov iz centrale na off-line blagajno se je v prenos strank dodalo podatke, ki se nanašajo na knjiženje, med drugim tudi status stranke.
 • Knjiženje - Negotovinska prodaja - Na dobavnicah, ki so že bila knjižena v Fakturiranje, sprememba datuma dokumenta ni možna.

SER Servisna dejavnost

 • urejeno opozorilo v primeru da 2 operaterja hkrati odpirata novo šifro naprave.
 • v izpis "zgodovina servisa" dodan še izpis postavk iz zavihka materiali in storitve, katere imajo odkljukan podatek "kopiraj".

Ogrodje – iCenter

 • Pri pripravi OLAP preglednic je omogočena priprava podatkov v 64-bitnem načinu, ki omogoča obdelavo veliko količino podatkov OLAP analizah.

Stranke

 • Pregled prometa strank je sedaj poenostavljen. Prejeti in plačani avans je sedaj prikazan v ločenih stolpcih v preglednici strank. V pregledu odprtih postavk so dodani seštevki salda.
 • Odpravljena težava pri dodajanju strank s pomočjo javne baze za srbska podjetja, ki imajo matično številko krajšo od 8 mest, kjer ni dodajalo vodečih ničel v matično številko.

mojINFO

 • Omogočen vnos dogodkov (ur) za več dni hkrati.
 • Dopolnitve v sklopu Prijava odsotnosti/Vrste odsotnosti - dodan drsnik, urejena izbira zaposlenih ter prikaz izbranih zaposlenih v primeru pomika med meseci.

Web.API

 • GetDispatchAdvice_v2 - metoda dopolnjena na način, da deluje tudi v primeru, ko šifre knjig odpremnih nalogov predstavljajo za API posebne ukaze (npr. PRN, AND,...). 
 • Add/ModifyProformaInvoice - odpravljena nepotrebna validacija na obračun DDV / oznako DDV v primeru ne navajanja datuma dobave.
 • ModifyDisapatchAdvice_v2 - Metoda je dopolnjena tako, da v primeru kadar se z metodo spremeni odpremna količina odpreme povezane z delovnim nalogom VRP, na nalogu vklopi opozorilo in sprememba opiše v "log spremembe" delovnega naloga.
 • GetProformaInvoiceStatus - dopolnjena metoda vrača sedaj tudi podatka o stanju in opisu stanja predračuna (<ProcessStatus> in <ProcessStatusDescription>). Stanja in opisi so naslednji:  Offer/Proforma Invoice, 10 - Customer Order, 20 - Dispatch of Orders, 30 - Issued, 40 - invoiced.
 • GetSKU - izdelava nove namenske metode za pridobivanje podatkov o artiklih za programsko opremo upravljanja oskrbovalne verige Barkawi.
 • GetINV - izdelava nove namenske metode za pridobivanje podatkov o zalogah za programsko opremo upravljanja oskrbovalne verige Barkawi.
 • GetInvoices - med izbirne parametre metode je dodan nov parameter recordDtModifiedFrom po katerem lahko kličemo računu glede na datum/čas spremembe.
 • GetProformaInvoice - v odgovor metode so dodani podatki <OrderBook>, <OrderNumber> in <OrderYear> (knjiga, številka in leto z predračunom povezanega naročila kupca).GetProformaInvoices - v odgovor metode so dodani podatki <OrderBook>, <OrderNumber> in <OrderYear> (knjiga, številka in leto z predračunom povezanega naročila kupca).
 • Get/Add/ModifyItems - dodan nov podatek <FastCode> (hitra koda artikla).
 • Add, Update in Get Customer - Mogoče je zapisovanje, urejanje in pregledovanje podatka šifre stranke v zunanjem sistemu <ExternalID>.
 • Add, Get CostCenter - Mogoče je zapisovanje in pregledovanje podatka šifre stroškovnega mesta v zunanjem sistemu <ExternalID>.
 • Add, Modify in Get CostUnit- Mogoče je zapisovanje, urejanje in pregledovanje podatka šifre stroškovnega nosilca v zunanjem sistemu <ExternalID>.
 • Modify CostCenter - Nova metoda, ki omogoča spreminjanje podatkov strošnovnega mesta.
 • AddLocation - Odpravljena težava pri zapisovanju znakov ' in " v XML.
V tem prispevku