KRD - Poročilo o poslovnih terjatvah/obveznostih in finančnih naložbah/obveznostih do nerezidentov

1. Predmet poročanja

V Poročilu KRD za BS poročamo o stanjih in spremembah terjatev in obveznosti po naslednjih finančnih dolžniških instrumentih:

  • finančno posojilo (vključuje tudi: sindicirano posojilo, revolving kredit, kreditna linija, finančni lizing, limit, 'cash pooling', posojilo na podlagi repo posla z vrednostnimi papirji);
  • dolgoročni trgovinski kredit;
  • depozit (vezana in vpogledna sredstva);
  • ostalo (npr.: nevpoklicani kapital, ostali lastniški deleži, ki niso neposredne naložbe (so manjši od 10%) in niso namenjeni za trgovanje, npr. lastniški deleži v mednarodnih organizacijah …).

Obrazec KRD se nahaja v Dvostavnem knjigovodstvu / Izpisi in pregledi / Poročila / Poročilo KRD za BS.

Graphical user interface, application

Description automatically generated


Odpre se nam okno za vnos podatkov.

2. Vnos podatkov v Poročilo KRD za BS

2.1 Osnovni podatki

Na zavihku Osnovni podatki izpolnimo vsa zahtevana polja.

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

Poročanje

Leto poročanja: program nam ponudi tekoče leto.
Mesec poročanja: nam ponudi predhodni mesec tekočega meseca.

Zajem podatkov iz glavne knjige

Leto za zajem: nam ponudi leto iz nastavitve v DK.
Obdobje za zajem: ponudi predhodni mesec tekočega meseca (obdobje iz nastavitve obdobja iz DK).

Obveznik poročanja

Poročevalec: vpiše se firmo ali samostojnega podjetnika posameznika.
Sedež: vpiše se naslov sedeža družbe ali samostojnega podjetnika posameznika.
Matična številka: vpiše se sedem mestno matično številko poročevalca iz Poslovnega registra Slovenije.
Davčna številka: vpiše se osem mestno davčno številko poročevalca.

Odgovorna oseba (podatki se prepišejo iz stika): Ime in priimek odgovorne osebe, ki oddaja KRD.

Funkcija: delovno mesto odgovorne osebe.
Telefonska številka.
Elektronski naslov.

Sestavljalec poročila (podatki se prepišejo iz stika): vpišeta se ime in priimek osebe, ki je sestavila poročilo in uredila podatke na KRD obrazcu.
Telefonska številka sestavljalca poročila.
Elektronski naslov sestavljalca poročila.
Opomba: vpis zaznamkov, opomb.
Datum poročanja: datum, ko oddajamo KRD obrazec.
Kraj izdelave poročila.

2.2 Terjatve in Obveznosti

Na zavihkih Terjatve in Obveznosti izberemo konte za poročanje iz našega kontnega plana. 
S kljukico označimo tista polja, ki jih bomo uporabljali v poročilu KRD.


A screenshot of a computer

Description automatically generated


Zbir, pri katerem imamo kot privzeto eno tromestno številko, moramo urediti, če želimo, da nam zajame vse konte, ki se začnejo s tromestno številko.


Graphical user interface, application

Description automatically generated

V polje Do konta vnesemo zadnji konto v kontnem planu za navedeni zbir.

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated


3. Nastavitve na Strankah in na Kontih, ki so predmet poročanja

3.1 Nastavitve na Strankah

Na zavihku Splošni podatki izberemo Državo. Šifra države mora ustrezati Mednarodni oznaki / kodi države in ozemlja po ISO 3166, sestavljena je iz dveh črk.


Na Zavihku Ostali podatki izpolnimo podatke o Sektorju poročanja, Sektorju nerezidenta, Tipa rezidenta in Kapitalski povezanosti.


3.2 Nastavitve na kontih

Na kontih, ki so predmet poročanja, moramo izpolniti spodaj navedene podatke. 

Tako kot pri Strankah mora Država ustrezati Mednarodni oznaki / kodi države in ozemlja po ISO 3166, sestavljena je iz dveh črk.

V primeru, da na izbrani konto knjižimo posojila iz različnih držav, podatek Država pustimo prazno.

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

4. Priprava poročila in xml datoteke za uvoz

Ko so vse nastavitve urejene, nadaljujemo s pripravo poročila tako, da kliknemo na Pripravi.

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Odpre se nam razpredelnica, v kateri imamo vpogled v obveznosti in terjatve na kontih, ki smo jih določili v nastavitvah poročila.

Table

Description automatically generated

Rezultate lahko filtriramo na terjatve in obveznosti ter pregledamo kartico stranke, na kateri se trenutno nahajamo.

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Pregledamo stolpec Opis napake

Vrstice z napakami so obarvane z rožnato barvo. Morebitne napake popravimo na kontih ali na strankah, glede na to, kje je nastala napaka.

- V primeru, da nam program javi napako: MANJKA ŠIFRA SEKTORJA in / ali MANJKA KAPITALSKA POVEZANOST, izpolnimo manjkajoče podatke na šifri konta ali stranke kot je opisano v točki 3. Nastavitve na Strankah in na Kontih, ki so predmet poročanja.

V primeru, da nam na kontu ali stranki manjka Koda države, nas programa o tem obvesti v stolpcu Opis napake.

Graphical user interface

Description automatically generated with medium confidence

Vsi konti in vse stranke, ki so vključene v poročilo KRD, morajo imeti podatek Mednarodne oznake / kode držav in ozemelj po ISO 3166

Podatke iz razpredelnice lahko pregledamo v OLAP-u ali pa jih izvozimo v excel.

Graphical user interface, table

Description automatically generated

Graphical user interface, application, Teams

Description automatically generated

Podatki se ob ponovni pripravi poročila popravijo. 

V spodnjem primeru imamo v stolpcu Opis napake: Negativni znesek. Kliknemo na Pregled kartice te stranke, da ugotovimo izvor negativnega zneska.

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Če želimo, da nam program pripravi xml datoteko, ne smemo imeti negativnih zneskov v tabeli. To lahko uredimo npr. s preknjižbo med konti.

Table

Description automatically generated

Ko uredimo morebitne napake, pripravimo xml datoteko  in jo uvozimo na spletno stran Banke Slovenije.

Program nam ponudi dve možnosti priprave xml datoteke. A picture containing text

Description automatically generated.

Če izberemo Izvozi prometne podatke, se nam izvozijo samo prometi – povečanje in zmanjšanje.

Z izborom Izvozi vse podatke, se nam izvozijo vsi podatki, vključno z začetnim in končnim stanjem. 

Po kliku na izvoz, se nam prikaže obvestilo, da je datoteka pripravljena. Shranjeno datoteko uvozimo na Banko Slovenje.

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

V tem prispevku