Verzija 2022.02.001

Dvostavno knjigovodstvo

 • Dnevne obdelave - Plačevanje: Urejeno povezovanje na gumbu Poveži predračun.

Knjiga prejetih računov (prenovljen modul*)

 • Desni klik na preglednici 
  • Odklepanje v DK in DDV: nova opcija za odklepanje in storno računa, zapis odklepanja v Revizijsko sled. Opcija je aktivna na knjiženih računih.
  • Odklepanje zavrnjenega računa: opcija je aktivna samo na zavrnjenem računu.
 • Knjiženje in davki: 
  • odprta so polja z davčnim datumom na računih, ki že imajo knjižbe. Polja so zaprta na knjiženih računih.
  • Odpravljena težava pri brisanju davčnih postavk.
  • c
 • Kopiranje računa: Datum davčnega obdobja se predlaga glede na nove datume, vpisane na kopiranem računu. Vzpostavljena je tudi kontrola na zaprto davčno obdobje, na davčnih pozicijah kopiranega računa se vpiše prvi dan odprtega obdobja. 
 • Šifranti – Uvoz stroškov: naziv menija je preimenovan v Uvoz stroškov (eSLOG 2.0). Na meni je dodana Aktivacijska koda. 
 • Preglednica: odpravljena je težava, ko v določenih primerih ni bilo vpisanega leta in Knjige računov.
 • Račun - Poveži račun z dokumentom MPS - dodana kontrola, ki onemogoča povezovanje prejemov, ki presegajo vrednost računa

Knjiga prejetih računov

 • Preglednica računov in zavihek prejemi - umaknjeno opozorilo, ki se je pojavilo v primeru, ko v nastavitvah manjka povezava do modula MSP obstaja pa do modula  NDK. Opozorilo se je pojavilo od odpiranju računa in na zavihku prejemi.
 • Uvoz e-računov - urejeno, da se ob ročnem uvozu e-računov iz UJPa na račun zapiše tudi informacija o UJP ID številki 

Davek na dodano vrednost - N

 • Urejeno predlaganje vrstic ob izbiri vzorca. Sedaj se vrstica DDV iz vzorca predlaga ne glede na ozemlje stranke oz. davčne številke.
 • Optimizirana hitrost uvoza datotek DDV.W-1.

mojaMALICA

 • Poenotenje logotipa na vseh formah prijave
 • Urejen je bil prikaz naziva obroka, ki ni več odvisen od oznake Prepoved samostojne odjave obrokov v modulu Obračun storitev.
 • Urejen je bil vpis ID Operaterja  spletnega operaterja mojeMALICE
 • Poenotene so bile barve na preglednici mojeMALICE
 • Dopolnjen je bil prikaz naziva menija in naziva storitve,

Osnovna sredstva

 • Inventura - vnos preko ikone za popravljanje zapisov: Polje Dejansko nahajališče - vnos šifre nahajališča in potrditev, bo prepisala v polje Dejansko stroškovno mesto šifro stroškovnega mesta, ki je vnesena v šifrantu nahajališč. 
 • Inventura - gumb Knjiženje inventure - dopolnjeno, da knjiženje inventure sproži tudi prepis stroškovnih mesti in nahajališč, kar se sicer lahko izvede pred knjiženjem inventure na gumbu Prenos nahajališč in SM.
 • Preglednica osnovnih sredstev in drobnega inventarja - dodan gumb za pripravo temeljnice in prenos v dvostavno knjigovodstvo. Aktivnost gumba je vezana na nov ključ v varnostnem sistemu. Prenos se izvaja za izbrano obdobje. Ločen izbor za osnovna sredstva in ločeno za najeme. Izbor najemov je aktivno v primeru vklopljene opcije. Prenos vpiše podatke v dodatno tabelo že izvedenih prenosov, kar bo omogočalo pripravo možnih razlik za že izvedene prenose po tem postopku. Prenos amortizacije je za osnovna sredstva in drobni inventar in sicer zbirno glede na zahtevano analitiko konta oziroma protikonta knjižb amortizacije.
 • Upgrade procedura ob nadgradnji, ki vpiše povezavo do programa Dvostavno knjigovodstvo, v primeru, da baza za uporabnika z isto šifro obstaja in je aktivirana.

Obračun plač zaposlenim

 • V preglednico relacij zaposlenega so dodana polja: št. kilometrov, privzeta lokacija ter dnevni, mesečni in kombiniran znesek.
 • V preglednico zaposlenih v obračunu so dodana polja: nadure, ure redni fond in obračunan.
 • V preglednico vrstic zaposlenega v posrednem in neposrednem vnosu sta dodani polji šifra in naziv relacije.
 • Obračunski list za javni sektor
  • Dodan stolpec na enoto in urejen prikaz seštevkov v prikazu materialnih stroškov.
  • Odpravljena je težava z združevanjem obračunskih vrstic, v primeru, ko je izbrana nastavitev "Združim vrstice po vrstah obračuna".
 • Izvoz podatkov plač v javnem sektorju
  • Urejen pogoj za neupoštevanje obračunskih vrstic z grupo obračuna 10 in oznako brez izplačila pri izvozu v tekstovno datoteko.
 • Obrazci eNDM
  • Omogočen ročni vpis e-VEM številke vloge v primeru zahtevkov, ki niso pridobili ustreznega statusa.
  • Omogočena priprava za izbrano organizacijsko enoto.
  • Omogočena priprava za izbrane vzroke zadržanosti.
  • Onemogočen prenos podatkov iz plače v primeru zaključenih zahtevkov. 
 • Evidenca prisotnosti
  • Urejen prikaz podatkov dopusta in koriščenja ur v primeru obračunov, ki so zaključeni pred rednim obračunom plače.
  • OLAP Analiza dopustov 
   • Odpravljena je težava pri dostopu do šifranta zaposlenih preko gumba Izbira zaposlenih, v primeru obrnjenega varnostnega sistema.
 • Priprava regresa:
  • Opravljena težava pri pripravi regresa v primeru, ko stranka nima licence Kadrovske evidence
 • Izračun uspešnosti v javnem sektorju:
  • Odpravljenih več pomanjkljivosti na izpisu Letno obvestilo o ocenjevanju uspešnosti

Kadrovska evidenca

 • Dopolnjena je večina podatkov z opisi oz. vrednostmi v spremembah zaposlenih za prihodnost.
 • Posodobljen vzorec izpisa Aneksa o napredovanju za leto 2022
 • V dodatni dopust po DM je dodan pripomoček, s katerim je omogočeno kopiranje dodatnih pogojev iz enega delovnega mesta na drugo delovno mesto.

mojINFO

 • Odpravljena je težava pri vpisu dogodka, v primeru, ko v nastavitvah evidence prisotnosti ni izbrana nastavitev za upoštevanje lokacij.

Ura za registracijo prisotnosti

 • V Informacije je dodan podatek lokacija, kjer so vidni samo zaposleni, ki se nahajajo na lokaciji, ki je izbrana v nastavitvah terminala.

Splošno

 • pri izbiri datoteke s pomočjo čarovnika za uvoz podatkov, se pri uvozu zanemari odvečne narekovaje

Stranke

 • Na cenovnih področjih dodan nov podatek »Pogodbeni cenik«. V kolikor je ta podatek vključen (true) se lahko izpolnijo podatki o stranki, datumu začetka in konca veljavnosti cenika ter roku plačila.

Programski vmesnik API

 • Pri metodi GetPrices dodani znački, ki sta izpadli z eno od prejšnjih posodobitev.
 • Nove metode: 
  • Itinerary in EmployeeItinerary (Relacije in ZaposleniRelacije)
  • EmployeeJobPositionSalaryBase (Osnove zaposlenih po delovnih mestih)
  • CostCenter - AddCostCenter (Dodajanje stroškovnih mest)
 • Dopolnjena metoda Employee
  • V razdelku BankAccount1 in BankAccount2 je bilo dodano polje IBAN. Če je to polje izpolnjeno ima prednost pred ostalimi podatki v teh razdelkih. Metoda v tem primeru interno uredi vse podrobnosti glede nakazila plače na TRR, ki je zapisan v tem polju.
  • Dodana polja za urejanje podatkov KDPZ
 • GetStockForecasting(v2) – metoda je dopolnjena tudi z upoštevanjem materialov servisnih delovnih nalogov programa SER (zajeti v odhodu).
 • Items – na metodi AdItems in ModifyItems smo dodali še dva podatka: masa papirja in nalepke dodatek.
 • ReceivingAdvice – v Get metodi smo dodali podatke, i za posamezno vrstico povedo v kateri prevzem (in s kakšno kolino) je bila povezana (vrne samo podatke prve povezave). Z Add in Modify metodo lahko direktno povežemo vrstico prevzema z vrstico naročila dobavitelja (samo z eno). Na ta način lahko dodajamo v prevzem tudi vrstice iz interno potrjenih naročil. Urejeno tudi direktno zapiranje naročila dobavitelja kadar je prevzeta celotna količina vseh vrstic.

ePoštar

 • odpravljene težave pri prevzemanju dokumentov iz Edonet-a, če je bilo na predalo več pooblaščenih uporabnikov

Artikli

 • Pri vnosu Tipa naročanja v strankinih podatkih artikla smo dodali nov tip Minimalno naročilo + korak. Temu tipu smo tudi prilagodili vnos Minimalnega naročila, mnogokratnika in koraka.
 • Dopolnjeno delovanje funkcije »Izračun EAN« na vnosu artikla, ko imamo vključen izračun EAN preko vzorca začetnih števk v nastavitvah okolja. Če je vpisan ključ EANARTIKELMIN, se iskanje prve proste številke v intervalu od <vzorec_začetnih_števk> do vključno 12 mesta poišče iz prve proste EAN številke, za razliko od ključa EANARTIKEL, ki je poiskal naslednjo prosto od največje EAN številke.
 • Preglednica artiklov (tudi F2 in F8) – dodani sta 2 novi koloni: šifra in naziv skupine predloga artikla.
 • Cenik artiklov – vnos popustov na ceniku artikla je omejen samo na pogodbene cenike. Prenovljena, bolj razumljiva, vnosna forma.
 • Podatki o artiklu – napoved zaloge (F7); na napoved zaloge (v odhodu) so vključeni tudi materiali servisnih nalogov programa SER. 

Fakturiranje

 • odpravljena težava pri uporabi gumba F5 pri vnosu vrstic, če fakturiranje ni bilo povezano s skladiščnim poslovanjem
 • odpravljena težava, ko se je v primeru obdobnega računa zapisoval poleg začetka (BT-73) in konca obdobja (BT-74) tudi datum dobave (BT-72)
 • odpravljena težava pri kontroli proračunskih uporabnikov pri pripravi osnutkov računov za Edonet
 • Pregled plačil
  • Pregled plačil računa je sedaj na voljo tudi, če račun ni poknjižev v knjigovodstvo.
  • Na pregled plačil računa so dodana tudi plačila, ki še niso knjižena v knjigovodstvo. 
  • Med uvoze na računih je dodana "Posodobitev statusa plačil", ki na vseh računih posodobi status plačila.


Naročila dobaviteljem in kupcev

 • Odpravljena težava pri izboru obrazca odpremnega naloga in dobavnice, ko ni bil aktiven filter za prikaz samo izbranega jezikovnega področja.
 • Naročila kupcev – obdelave; prenos naročil v delovne naloge; dodatna izvedba optimizacije priprave delovnih nalogov.
 • Artikli – izbor – vnos količine (F5) na naročilih kupcev, odpremnih nalogih, naročilih dobaviteljem in prevzemih zopet predlaga leto (v primeru izbora samo odprem za stranko).

Večnivojski razpis proizvodnje

 • Dodana nova ufn funkcija ufn_SAOPPBI_VRP_StTehnoOperacije, ki za podatkovno skladišče pripravi podatke o standardnih tehnoloških operacijah.
 • Knjiženje – delovni nalogi; izboljšana kontrola nad aktivnostjo podatka stroškovno mesto in stroškovni nosilec. V kolikor le-ta nista aktivna, se potrditev naloga in knjiženje naloga ne more izvesti.
 • Knjiženje – kooperacija; na izdajah in prejemih kooperacije je onemogočen vpis »praznih« vrstic na dokument izdaje ali prejema.
 • Izpisi – predvidena poraba materiala; na izpisu v preglednico sta dodani 2 novi koloni: šifra in naziv skupine predloga artikla (sestavine).
 • Izpisi - predvidena poraba materiala; odpravljena napaka pri pripravi predloga naročil dobaviteljem.
 • Materialne sestavnice, materialne sestavnice delovnih nalogov – čarovnik za uvoz podatkov; dodana je možnost uvažanja sestavin na podlagi črtne šifre in šifre za primerjavo.

Materialno skladiščno poslovanje

 • ureditev analize odvisnih stroškov, popravek DE, dodana Vrednost OS v domači valuti
 • Odpravljena težava pri ponovnem knjiženju predprejema v prejem na vrsticah, na katere se odvisni stroški ne delijo.

Trgovina na drobno

 • Knjiženje
  • Negotovinska prodaja
   • Na vnosu dobavnice je funkcija »Osveži cene« dopolnjena na način, da se lahko na vrstice dobavnice napolni cena, veljavna na poljubno vpisan datum. Privzeto delovanje je dosedanje, t.j. predlaga tekoči datum.

Komercialni modul

 • Darilne kartice
  • V izpisu »Rekapitulacija prometa darilnih kartic« je dodana skupna vsota zneskov računov in zneskov v breme in dobro vseh darilnih kartic v izbranem izpisu.

Intrastat 

 • šifrant vrst poslov je dopolnjen z vrstami poslov, ki veljajo v 2022.
 • poročanje intrastat bo od te verzije možno samo na "bližnjice - pregledi - poročanje intrasta. Poročil iz Fakturiranja in Materilno skladiščnega poslovanja so umaknjena.

Servisna dejavnost

 • Naprave
  • sestavi ... datum zadnjega servisa - po novem se zapisuje datum zaključka servisa (do zdaj datum servisa) ob zaključku naloga
  • dodana pasica za priponko iz dokumentacijskega sistema za entiteto pogodba. Ob odpiranju naloga se prikaže tudi med dokumentacijo servisnega naloga.
  • v primeru da je na napravi vpisana šifra oddekla, ki v šifrantu oddelkov ne obstaja, se naprava ni prikazovala v šifrantu naprav. To je s to verzijo urejeno.
 • Servisni nalogi
  • vpeljava prepovedi knjiženja izdaje iz skladišča ki je pod kontrolo WMS
  • priprava zbirnih nalogov - možnost izbire med vsemi nalogi, ki niso v statusu zaključen ali fakturiran.
  • knjiženje izdaje v primeru ko je zaloga v TDR dopolnjeno s podatki potrebnimi za pripravo temeljnice nabave in porabe
  • vpeljava novega zavihka "dokumentacija"
   • že obstoječi dokument ... priponka ki nastane ob izpisu
   • nova pasica za osnovo za izdelavo servisnega naloga
   • prikaz priponke iz šifranta naprav (pogodba)
   • fascikel
  • pri izdelavi računa na način en servisni nalog en račun, se prenese tudi fascikel v fakturiranje
  • gumb "osveži cene" in gumb "osveži popuste" ... dodan datum na katerega v sistemu iščemo cene.
  • opi glave in opis noge ... možna izbira več tekstov iz šifranta ... se ne prekrivajo, ampak jih nova izbira doda k ostalemu tekstu (lahko tudi ročno vpisanemu)
  • Zavihek materiali ... dodano polje opis 
  • zavihek storitve ... dodano polje opis
 • gumb "Naročanje" izbira Naročanje materiala skladišču ... prenešajo se vse analitike iz servisnega naloga, razen Delovni nalog, kateri se preneša enako kot se je do sedaj (šifra knjige servisa+'-'+Stevilka servisa +'/'+Leto servisa).

RIP

 • urejeni so naslednji dokumenti
  • Najava prevzema logistu (ORDER 36E)
  • uvoz odgovora na najavo prevzema (RECADV 352)
  • najava dobave logistu (ORDER 80E)
  • uvoz logistične dobavnice - odgovor na ORDER 80E (DESADV 351)

SAOP koledar

 • v primeru povezave taska na SER - splošni servis, se prikazuje ura servisa OD DO iz zavihka Splošno v servisnem nalogu


V tem prispevku