Verzija 2022.16.001

DK Dvostavno knjigovodstvo

 • Hitri pregled: Urejena težava pri pripravi hitrega pregleda zaradi podaljšanja polja za naslov pri stranki.

OSD Osnovna sredstva in drobni inventar

 • Inventura - Izpis popisni listi - razširitev polja registrske številke in šifre nahajališča, da je prikazano 8 znakov.

OST Obračun storitev

 • Šifranti - Šifranti vrtci - Programi: odpravljena je težava v primeru, ko na preglednici naredimo razvrščanje po Statusu programa in dvoklik na izbrani program.
 • Priprava podatkov o izplačilih po doplačnikih (šolskega sklada) in prenos v modul DOH: Pripravljen je nov pripomoček:  Pripomočki - Priprava podatkov za VIROPR.DAT. Pripomoček je aktiven, če je v Nastavitve - Povezave vpisana Številka uporabnika DOH in če ima uporabnik dovoljenje OST - PRIPOMOČKI - Priprava podatkov za VIROPR.DAT. Po potrditvi pripomočka se odpre forma za izbor podatkov: izbor obračunov za leto od-do, šifro doplačnika. Po potrditvi izbranih podatkov iz OST se pripravi predogled podatkov, ki se bodo prenesli v Dohodnino. Če davčna številka na katerem od zavezancev ni vpisana, se prenos v Dohodnino ne izvede za noben zapis. Potrebno je vpisati davčno številko v Stranke in ponoviti prenos. 
 • Predvidene storitve - Avtomatično popravljanje po enotah: 
  • dopolnjen je izbor samo storitev, ki niso obrok. 
  • Po potrditvi Dodajanja se količina vpiše iz šifranta Storitve
 • Predvidene storitve - Avtomatično popravljanje po skupinah: dopolnjen je izbor samo storitev, ki niso obrok. 
 • Preglednica predvidenih storitev: na preglednici ni več omejitve na samo 50 zapisov.

PP Plačilni promet

 • Na preglednico plačilnih nalogov je dodan stolpec Pošta prejemnika. Pošta prejemnika ni vpisana, če stranka - prejemnika pošte nima vpisane v šifrantu Stranke. Prav tako pošta ni vpisana za šifro zaposlenega. 
 • Priprava plačilnih nalogov za banko: Pri shranitvi izpisa Zbirni nalog za prenos ali izpisa Payment order, se naziv izpisa vzame glede na naziv izpisa za lokalizacijo.
 • Izpis Zbirni nalog za prenos: Urejen je izpis datuma Na dan v primeru, če je vpisan prazen Datum predloga.

PRAC Prejeti računi

 • Prejeti račun - če imamo v nastavitvah prejetih računov aktivno nastavitev Upoštevaj šifro plačnika se referenca na račun predlaga iz stranke plačnika, ki je na nastavljen na dobavitelju
 • Povezava PRAC-MSP - Preglednica prejemov: urejena je napaka, ki se je pojavila ob kliku na gumb Popravi zapis v MSP

ePoštar

 • Storitev UJPnet: Odpravljena je težava z loginom, ki se je pojavila ob prevzemanju eRačun iz UJPneta v iCenter
 • odpravljena težava, ko v nekaterih primerih ni pravilno delovalo pošiljanje sporočil elektronske pošte preko storitev ePoštarja

KE Kadrovska evidenca

 • Polji Šifra in Naziv razloga za prekinitev delovnega razmerja sta dodani v OLAP struktura zaposlenih in OLAP fluktuacije zaposlenih.
 • Polji Starost-zaposlitev in Starost-prekinitev sta dodani v OLAP analizo Fluktuacija zaposlenih
 • Polje Starost-dogodek je dodano v OLAP analizo Prišli/odšli po mesecih

OPZ Obračun plač zaposlenim

 • V nastavitvah programa je omogočena izbira šifre kolektivne pogodbe iz šifranta vseh veljavnih kolektivih pogodb.
 • V vrsticah posrednega in neposrednega vnosa je omogočen vnos števila enot do največ 999999,99.
 • Urejen izračun urne postavke v primeru posebnega urnika na zaposlenem (rentgen).
 • Urejeno tiskanje normiranih ur na obračunskem listu - izpis Običajno tiskanje. V primeru, ko normiranih ur ni, se te ne tiskajo.
 • Revizijska sled obračuna je dopolnjena z beleženjem številnih dodatnih dogodkov.
 • Omogočeno pošiljanje priponke brez istočasnega pošiljanja obračunskega lista.
 • Omogočeno urejanje vsebine e-maila za pošiljanje gesel.
 • Urejen prikaz e-mail naslova na poročilu o pošiljanju obračunskih listov v primeru pošiljanja na skupen naslov.
 • Izpis Karton zaposlenega - iz izpisa kartona so izločeni vzporedni obračuni (obračuni z zaporedno številko 0) ter vključena izplačila neobdavčenih stroškov, obračunanih v ločenih obračunih na vrsti dohodka 1190.
 • Na maski prešifriranja je omogočena možnost prešifriranja na že obstoječe delovno mesto.
 • Vzporedni obračuni
  • Urejen prenos podatkov o relaciji pri kopiranju vrstic v vzporedni obračun.
  • Na odklenjenem obračunu ali vzporednem obračunu je omogočeno urejanje osnov zaposlenih neposredno v obračunu.
  • V preglednici osnov zaposlenega v obračunu je dodan stolpec ročni vnos.
 • Redna delovna uspešnost v javnem sektorju:
  • Urejen izračun uspešnosti v primeru neaktivnih zaposlenih, ki so v ocenjevalnem obdobju imeli izplačila.
  • V preglednico izračuna uspešnosti sta dodani polji datum zaposlitve in datum prekinitve
  • Urejen fiksni prikaz prvih štirih stolpcev preglednice
  • Polji datum zaposlitve in datum prekinitve sta dodani v obe OLAP analizi redne delovne uspešnosti
  • Urejena privzeta postavitev OLAP analiz redne delovne uspešnosti
 • Odpravljena težava v Neposrednem vnosu obračuna plač. V nekaterih primerih se je večkratnem odpiranju obračunskih vrstic ter izbiro Opusti polje Znesek označilo, kot bi šlo za ročni vnos.
 • Odpravljena težava s shranjevanjem obračunskih listov v eRegistrator v primeru verzije Windows 11 22H2

Registracija časa

 • V šifrantu urnikov je omogočen vnos največjega števila ur z masko hh:mm v primeru urnika z dnevno omejitvijo največjega števila ur.
 • Urejeno shranjevanje e-mail naslova v podatke privzetega stika v primeru združenih šifrantov in vnosa zaposlenega neposredno v Registracijo prisotnosti.

DN Delovni nalogi

 • Omogočeno polnjenje cene prevzema izdelka v prevzemni cenik izdelka:
  • V nastavitve programa dodan podatek o ceniku proizvodnih cen izdelka.
  • Pri knjiženju prejema izdelka delvonega naloga  se v cenik (iz nastavitev) zapiše cena prejema na datum dokumenta prejema. 
  • Pri knjiženju prejema na zalogo tipa nivelacija (količina prevzema = 0) se v cenik (iz nastavitev programa) zapiše prevzemna cena izdelka z datumom dokumenta prejema.
  • Na pripomoček "poračun" proizvodnih cen je dodana možnost nastavitve cenika nabavnih cen izdelka (predlaga se cenik iz nastavitev). Izvedba pripomočka popravlja/polni tudi cenik nastavljen v pripomočku.
 • Pri knjiženju prejema in/ali izdaje delovnega naloga v materialno skladiščno poslovanje smo uvedli kontrole nad vsemi "analitikami" (stroškovno mesto, stroškovni nosilec, referent, analitika, analitika 1, analitika 2, analitika 3) določenimi na vrstah prometa prejema in/ali izdaje na katere se knjiženja nanašajo. Tako se knjiženje ne izvede, če je "analitika" obvezna ni pa definirana na delovnem nalogu ali določena kot privzeta na sami vrsti prometa. Kontrole so uvedene na:
  • knjiženje izdaje MSP (na delovnem nalogu in preglednici delovnih nalogov)
  • knjiženje prejema MSP (na delovnem nalogu in preglednici delovnih nalogov)
  • prenos na naslednjo fazo
  • pripomoček "kontrola knjiženja izdaj MSP"

FAK Fakturiranje

 • Spremenjen način polnjenja davčne kode za oznake DDV: "Neobdavčljivo" in "Neobdavčljivi promet s pravico do odbitka". Po novem se v eSlog polni davčna koda O - Ni predmet DDV.
 • Odpravljena napaka pri brisanju računov

MSP Materialno skladiščno poslovanje

 • V menu Izpisi --> Zaloga, je pripeljan nov izpis Starost zaloge. Z izborom se odpre nastavitvena maska za nastavitev pogojev za prikaz podatkov zaloge. 
 • Podatke si lahko ogledamo v preglednici ali na izpisu, vidni so podatki artikla s serijo, uporabnost serije, datumi zadnjega prejema/izdaje, količine, starost zaloge glede na prvi prejem serije in vrednost.
 • Omogočen je tudi prikaz podatkov po obdobjih, kar se odraža na zavihkih v preglednici (gumb Preglednica), kjer si podatke lahko opredelimo na izbran tip obdobja in samo obdobje.
 • Na popisno listo Inventure je dodan gumb "Čarovnik za uvoz" za uvoz popisne liste v excel datoteki. Gumb je omogočen v kolikor invnetura še ni knjižena. Uvažanje je narejeno po iCentrovem standardu uvoza excelovih datotek, ob prvem uvozu je potrebno kreirat specifikacijo, kjer se mapira polja iz datoteke z polji, ki so na voljo za prenos. Artikli se preverjajo po šifri in črtni šifri, v kolikor se vodi serije se preveri serijo, količina ne sme biti manjša od 0.
 • Pri pripravi nove inventure, se prikažejo morebitni artikli / serije, ki imajo negativno knjižno količino zaloge
 • Pri obnovi knjižnih podatkov inventure se prikažejo artikli / serije, ki imajo neagtivno knjižno količino zaloge
 • Odpravljena napaka pri predogledu izpisa Pregled prometa artiklov po analitikah, z izborom Prikaži po: stroškovnih mestih.

NDK Naročila dobaviteljem in kupcev

 • Kupci - naročila kupcev; v primeru uporabe sistema "rezervacij" na naročilih kupcev je možno sedaj iz sistem izvzeti artikle za katere ne želimo, da  rezervacije za njih veljajo:
  • V šifrantu artiklov (zavihek plansko tehnološki podatki) je dodan nov podatek "izločeno iz rezervacij".
  • Za artikle, ki imajo vklopljeno opcijo "izločeno iz rezervacij" se na vrstici naročila ne da vklopiti rezervacije in vpisati podatka o rezervirani količini ali datuma do katerega je rezervacija veljavna. Torej se vrstice s takimi artikli obnašajo, kot, da sistem rezervacij ni vklopljen.
 • Dopolnjen program, da ko stranka iz glave odpremnega naloga nima vpisane davčne številke, se le ta za zapis v eDobavnico (eSlog 2.0) poišče iz plačnika te stranke.

TDR Trgovina na drobno

 • Ob potrditvi gotovinskega računa v TDR-ju se pri knjiženju izdaje v MSP upošteva SM iz Vrste prometa TDR, v kolikor je ta prazna se upošteva iz Vrste prometa MSP, kamor se izdaja poknjiži.

VRP Večnivojski razpis proizvodnje

 • Knjiženje - delovni nalogi; pohitreno delo s preglednico delovnih nalogov in možnost izklopa sortiranja preglednice in prikaza vsot količin v spodnjem delu preglednice za še dodatno hitrejše delo s preglednico.

Artikli

 • V primeru kadar imamo po delovnem nalogu izdelano večjo količino, kot je razpisana, se v napovedi zaloge (F7, napoved zaloge dobavitelji in kupci, nepravilno napovedane zaloge dobavitelji in kupci, tedenski prikaz potreb razpis proizvodnje) ne prikazuje več negativna pričakovana količina prevzema izdelka.
 • Med podatke, ki se jih uvaža z naprednim načinom uvoza artiklov, smo dodali tudi podatek 'Serije v maloprodaji'
 • Med privzete podatke naprednega uvoza artiklov smo dodali podatek 'Serije v maloprodaji'
 • Na maski Artikli - Pretvornik naprej od polja Črtna šifra bosta dodana gumba Izračunaj EAN in Preveri EAN.
 • Njuno delovanje je enako, kot pri Črtni šifri artikla, le da gumb Izračunaj EAN bo za izračun uporabljal svoj ključ v nastavitvah okolja (določitev drugega zaporedja predlaganja), če ga ni je delovanje gumba enako, kot na artiklih brez ključa.

Ogrodje – iCenter

 • Prejeti račun - Zamenjana je komponenta za prikaz slike računa 
 • Odpravljena težava, ko se je OLAP analiza podatkov v 64-bitnem načinu lahko zagnala večkrat in je bilo tako odprtih več instanc OLAP analize

Web.API

 • ModifyDispatchAdvice, ModifyDispatchAdviceV2 - za vrstice artiklov katerim se vodijo zaloge po sistemu serij "Ne - samo sledljivost" urejena možnost dodajanja serije na odpremi.
 • ModifyReceivingAdvice - za vrstice artiklov katerim se vodijo zaloge po sistemu serij "Ne - samo sledljivost" urejena možnost dodajanja serije na prevzemu od dobavitelja.
 • ProcessingProjectWorkOrder - pri knjiženju prejema in/ali izdaje delovnega naloga v materialno skladiščno poslovanje smo uvedli kontrole nad vsemi "analitikami" (stroškovno mesto, stroškovni nosilec, referent, analitika, analitika 1, analitika 2, analitika 3) določenimi na vrstah prometa prejema in/ali izdaje na katere se knjiženja nanašajo. Tako se knjiženje ne izvede, če je "analitika" obvezna ni pa definirana na delovnem nalogu ali določena kot privzeta na sami vrsti prometa.
 • Dopolnjena je metoda Customers/UpdateCustomer - če je prazna značka TaxAccounting se značka postavi na D
 • ProcessingProjectWorkOrder - v primeru knjiženja prejema se (če je v nastavitvah programa nastavljen cenik proizvodnih cen) vpiše cena prevzema tudi v prevzemni cenik artikla izdelka.

mojaMALICA

 • Odpravljena je težava za primer, ko je dan odjave nedelovni dan in je določeno, da se lahko odjavlja en dan prej. Dan odjave je vedno obravnavan kot delovni dan za štetje dni.

mojINFO

 • Organigram organizacije
  • Dodan je naziv enote organizacijske strukture na nivoju vodje enote organizacijske strukture
  • Dodan je filter za iskanje zaposlenega znotraj organigrama
  • Dodan je filter za pregled posamezne enote organizacijske strukture
V tem prispevku