Verzija 2021.04.001 (15. 3. 2021)

Kadrovska evidenca

 • Zgodovina
  • Urejeno osveževanje podatkov v šifrantu zaposlenih v primeru, ko je zapis zgodovine pripravljen pred izračunom osnov za boleznine. Zavihek Boleznine ni več viden na zapisu zgodovine.
 • Šifrant zaposlenih
  • Dostop do podatkov vseh zaposlenih (nastavitev »Prikaz zaposlenih po enotah org. strukture« je N (V KE – Nastavitev programa)).
  • Dostop do podatkov vseh zaposlenih (privzet način delovanja, ključ »KE Zaposleni - Administrator« ni vpisan ali je DA).
  • Dostop glede na organizacijsko strukturo (nastavitev »Prikaz zaposlenih po enotah org. strukture« je D in ključ »KE - Zaposleni - Administrator« je NE).
   • Dostop do zaposlenih iz organizacijskih enot, kjer je oseba vodja.
   • Dostop do zaposlenih iz organizacijskih enot, kjer je oseba namestnik vodje.
   • Dostop do zaposlenih iz organizacijskih enot, ki so podrejena organizacijski enoti, kjer je oseba vodja ali namestnik vodje in dostop do zaposlenih iz organizacijskih enot, kjer je oseba vodja ali namestnik vodje.
 • Napredovanje zaposlenih:
  • Aneks za napredovanje je bil ažuriran na zadnjo verzijo
  • Pri tiskanju Evidenčnega lista je bila dodana možnost tiskanja utemeljitve

Obračun plač zaposlenim

 • Formule
  • Pripravljena nova formula NADPO, ki računa urno osnovo za obračun nadomestil glede na veljavnost mesečnega seštevka za iskanje.
 • Šifrant vrste obračunov
  • Odpravljena težava z urejanjem vrstic kontiranja prispevkov.
 • Urejen prikaz daljših nazivov zaposlenih na obračunskem listu 
 • e-BOL
  • Urejen izračun prvega dne v breme ZZZS v primeru bolniške odsotnosti, ki se začne na soboto in koledarja 5×8.
 • e-NDM
  • Omogočeno pošiljanje priponk, ki imajo vrsto priponke različno od 731 – bolniški listi tudi v primeru refundacij, ki imajo povezavo z e-BOL.
 • Planiranje odsotnosti
  • Nova analiza dopustov, v kateri so prikazane potrjene, nepotrjene prijave dopusta in število dni in ur dopusta, ki je še na razpolago
 • Izračun redne delovne uspešnosti v javnem sektorju
  • Urejen izračun zneska ostanka v primeru, ko nobena ocena ni vpisana.
  • Omogočen vpogled v podatke osnovna plača, A010 osnova za izračun in znesek za izplačilo po mesecih obračuna, na katere se obračun uspešnosti nanaša.
 • Obračun za javni sektor
  • Odpravljene težave pri izračunu Z120 pri izračunu nadomestil po KPVIZ
 • Obrazec 1-ZAP/M:
  • Dopolnitev priprave obrazca. Možnost izločanja posameznih vrst obračuna pri izračunu zneskov.

Ura za registracijo prisotnosti

 • Omogočeno informativno delovanje, kjer se prihod, odhod, malica in službena pot ne beležijo.
 • Omogočen prikaz števila dni dopusta in ur za koriščenje na začetnem zaslonu. 
 • Odpravljena je težava z brisanjem nastavitev (šifra osnove in šifra lokacije).
 • Omogočena je prepoved prijave koriščenja ur, ko zapis že obstaja.
 • Dopolnjeno delovanje nastavitve "Omogoči kontrolo vnosa dogodka", na način, da se prepreči vnos drugega dogodka, ki je zaradi predlaganja dogodkov različen od prejšnjega. 

Registracija prisotnosti

 • Odpravljena je napaka pri zaključevanju obračuna ur.

WEB.Api:

 • GetWorkOrderTechnologicalOperations – dodani podatki o skupnem potrebnem času priprave, času izdelave ter skupnem času operacije ter preostalem času priprave, času izdelave in skupnem preostalem času operacije.
 • GetDowntimeReason – izdelana metoda za klicanje šifranta zastojev v proizvodnji.

QRD Izpisi

 • Dodali smo možnost definicije QRD vzorcev za izstavitev z zajemom prostoročnega podpisa
 • Dodali smo možnost izstavitve QRD vzorcev z zajemom prostoročnega podpisa

Artikli

 • V nastavitve hitrega vnosa artiklov smo dodali tudi podatke zavihka »MIT«.
 • Revizijska sled artiklov – pri prikazu podrobnosti sprememb se v primeru spreminjanja podatkov na podrejenih tabelah (npr. sestavnica artikla, dodatne lastnosti artikla,…) prikaže tudi, na katere nadrejene podatke se sprememba nanaša (npr. pri spremembi na sestavnici artikla se prikaže, za katero pozicijo sestavnice in katero šifro sestavine velja sprememba).

Stranke

 • Bančni računi:
  • Dodana možnost vnosa bančnih računov z izključitvijo kontrole na IBAN številko.
  • V primeru vnosa IBAN računa Srbske banke se sedaj predlaga kontrolna številka.
 • Dodana možnost določitve obveznih zapisov v razdelku "Stiki" in v razdelku "Bančni računi". Za vnos "Stika" in "Bančnega računa" je omogočena izbira obveznih podatkov za posamezni zapis.

Večnivojski razpis proizvodnje

 • Izpisi – kalkulacija po standardni sestavnici:
  • Podatek o tipu skladišča je sedaj vedno »odprt«, v kolikor je izbran, se pri izpisu v preglednico (ali izpis primerjave dejanske planske cene) podatek o obstoječi planski ceni prikaže iz izbranega tipa skladišča.
  • Na preglednico je dodana kolona »Nepopolna k.«, ki je označena (kljukica), kadar vsaj en element kalkulacije nima cene.
  • Na preglednico je dodana kolona »Vpis planske cene«, ki prikazuje podatek o datumu vpisa trenutne planske cene artikla.
  • Na preglednico je dodana kolona »izbrano«. Vrstice, ki jih želimo prenesti v planske cene ali v cenike, morajo biti izbrane.
  • Pri prenosu v planske cene se poleg planske cene vpiše tudi podatek o datumu vpisa (sistemski datum).
 • Knjiženje – Kooperacija; na vrstice izdaj in prejemov kooperacije smo dodali nove podatke: SM, Naziv SM, SN, Naziv SN. V primeru izdaje se SN in SM (Stroškovni nosilec in stroškovno mesto) predlagata iz delovnega naloga, če ga tam ni, pa iz glave izdaje. V primeru prejema pa se predlagata iz vrstice izdaje, če ga tam ni, pa iz glave prejema.
 • Knjiženje – delovni nalogi – prenos (na kooperacijo); na funkciji prenosa sestavin delovnih nalogov na kooperacijo smo dodali možnost izbire dveh metod izračuna količine za prenos. Uporabnik lahko izbira med metodo: celotna količina (obstoječi način dela) in metodo, po kateri se predlaga celotna potrebna količina, zmanjšana za že obstoječo zalogo v kooperantovem skladišču. V primeru izbire te druge metode se v preglednico vrstic predloga lahko vključi tudi koloni »v skladišče« in »Zaloga v« (kooperantsko skladišče in zalog v kooperantskem skladišču).

Delovni nalogi:

 • Knjiženje – delovni nalogi; pri knjiženju izdaje materialov delovnega naloga je dodana kontrola nad vpisom serij. V kolikor je za določen material (artikel) zaloga vodena po serijah, potem se zahteva vpis serije pred knjiženjem izdaje..

Trgovina na drobno

 • Knjiženje
  • Predlaganje prodajnih cen na dokumentih izdaje
   • V Trgovini na drobno se je iskanje prodajnih cen v cenikih razširilo z dodatnim nivojem iskanja. Poleg akcijskih cenikov, cenikov konkretne stranke, cenikov kartic zaupanja in privzetih cenikov poslovalnice se iskanje izvaja še po ceniku iz nastavitev programa. Cena iz tega cenika se predlaga samo v primeru, ko v vseh prejšnjih cenikih cena ni bila najdena, ne glede na to, ali je cena v tem ceniku najugodnejša ali ne.
  • Negotovinska prodaja
   • Dopolnjen program knjiženja negotovinskih dobavnic v Fakturiranje. Na nastavitveni formi za knjiženje "Prenos dobavnic v Fakturiranje" je nova nastavitev "Datum zapadlosti" z naslednjimi izbori: Iz podatka Rok plačila; Datum dobavnice + neto dnevi kupca; Tekoči datum + neto dnevi kupca; Datum računa + neto dnevi kupca; Izbrani datum. V odvisnosti od izbora se v račun Fakturiranja napolni datum zapadlosti. Ta novi sistem polnjenja datuma zamenjuje obstoječega, ko se je datum zapadlosti izračunal iz datuma računa ali iz samega roka plačila na dobavnici.
  • Gotovinska prodaja
   • Odpravljeni napaki iz prejšnje verzije programa: pri storniranju računa prikaz obvestila o nevpisani številki blagajne in storno se ni nadaljeval ter pri vnosu vrstice v nekaterih primerih, ko se je prikazalo obvestilo o nepravilni vrednosti v polju cena.
   • povezava na POS temnial ... ureditev sporočilnega okna v primeru prekinitve povezave na POS terminal
   • Noprintz
    • razširitev polja za geslo
    • opombe se prenašajo samo, ko so vpisane (podatek v json)
  • Predračuni
   • Pri uvozu vrstic predračunov iz ročnih terminalov se je dodalo uvoz dodatnega podatka (»Nastavitve ročnih terminalov« – polje »Dodaten podatek«), ki predstavlja serijo artikla.
 • Nastavitve programa
  • V nastavitvah POS opreme so za zaslone na dotik (touchscreen) dodane nastavitve prikaza t.i. hitrih gumbov. Gre za nastavitve, s katerimi lahko dodatno prilagodimo število in velikost prikazanih podatkov na posameznem gumbu.

Materialno skladiščno poslovanje

 • Šifranti
  • Vrste prometa
   • Nova nastavitev v šifrantu vrste prometa »Povezava s prejetimi računi«. Privzeta nastavitev je Da - dokumente izbrane vrste prometa se povezuje s prejetimi računi. Izbor te nastavitve je aktiven samo za dokumente tipa P - Prejem.
 • Knjiženje
  • Prejemi in Predprejemi
   • Nov status »Povezava s prejetimi računi« v glavi dokumenta, ki je določen na nivoju vrste prometa (knjige). Lahko se ga spreminja, če dokument (prejem, predprejem) še ni povezan na PRAC in tudi morebitni odvisni stroški predprejema še niso povezani. Status je viden samo na preglednici, na vnosu/ažuriranju dokumenta ni te opcije. Spreminjanje statusa je omogočeno na preglednici dokumentov preko desnega klika in izbor "Povezava s prejetimi računi". Poleg pogoja, da dokument še ni povezan na prejeti račun, je na prejemih pogoj, ko prejem ni knjižen iz predprejema. V tem primeru se status mora popravljati na predprejemu.
  • Šifranti – Artikli - zaloge; med podatke ,vezane na tip skladišča, je dodan tudi podatek datum vpisa planske cene (podatek se lahko prikaže tudi na preglednici tipov skladišč, dodan je tudi na izvoz/uvoz iz/v txt datoteko).

Naročila dobaviteljem in kupcev

 • Naročila kupcev
  • dodali smo možnost uvoza vrstic v naročilo kupca iz eNaročila v formatu eSlog 2.0
  • Odpravljena težava pri zapiranju naročila in kontrole pripadajočih odpremnih nalogov "V komisionu".
  • Optimizirana funkcija za izračun RVC. S tem so odpravljena tudi določena neskladja pri prikazu podatkov o nabavnih cenah in razliki v ceni.
  • dodani podatki za poročanje intrastat ... enako kot na fakturiranju
  • uvoz RIP naročil ... urejen uvoz tudi za primer zunanjih skladišč
 • Odpremni nalogi
  • Optimizirana funkcija za izračun RVC. S tem so odpravljena tudi določena neskladja pri prikazu podatkov o nabavnih cenah in razliki v ceni.
  • sproščena možnost vpogleda v paleta in brisanje palet (neodvisno od RIP kode)
  • dodani podatki za poročanje intrastat ... enako kot na fakturiranju
 • Naročila dobaviteljem
  • dodali smo možnost prirave osnutka eNaročila v formatu eSlog 2.0
  • dodali smo možnost izstavitve eNaročila po elektronski pošti
  • dodali smo možnost izstavitve eNaročila preko ZZI
 • API
  • metoda PostDispatchAdviceToInvoice dopolnjena tako, da se ustrezno polni tudi podatek veza na ustrezne knjige odpremnih nalogov. To ne velja v primeru združevanja vrstic.
  • metode PurchaseOrder so dopolnjene s podatki o šifri lokacije (LocationID).
 • Naročila kupcev in odpremni nalogi – v preglednici vrstic naročila kupca in odpremnega naloga sta dodani koloni »skupina« in »naziv skupine« (artikla). Kolone se vklopijo preko posebne nastavitve okolja »NDK_DODATNOVRSTICE« z vrednostjo »DA«.
 • Naročila kupcev – obdelave – prenos naročil v delovne naloge; na nastavitvene podatke prenosa dodana tudi možnost upoštevanja stroškovnega mesta in stroškovnega nosilca iz artikla.

Fakturiranje

 • Optimizirana funkcija za izračun RVC. S tem so odpravljena tudi določena neskladja pri prikazu podatkov o nabavnih cenah in razliki v ceni.

Plačilni promet

 • Plačilni nalog: vklopljena je nova funkcija za kontrolo modela in sklica. Dopolnjena so bila opozorila, po potrditvi šifre nalogodajalca ali šifre prejemnika se podatek o modelu in sklicu ne prepiše več iz stranke. 
 • Preglednica plačilnih nalogov in Gumb Računi:
  • popravljen je pogoj za seštevek označenih nalogov po računu plačnika
  • Spremenjeno je okno, ima nove kolone: Opis računa, Številka, Znesek obremenitev in denarna enota. 
  • Okno vsebuje vmesne seštevke po računu plačnika in denarni enoti. 
  • v primeru, da je račun plačnika neaktiven, je za Opis in Številka računa font obarvan rdeče. 

Prejeti računi

Pripomočki in Odklepanje plačilnega naloga:

Po potrditvi odklepanja se namesto izpisa pokaže preglednica.
V preglednici se pokažejo podatki računa in plačilnega naloga. Zadnja kolona prikazuje status za odklepanje, torej ali so ali niso izpolnjeni pogoji za odklepanje naloga.
Odklepanje je onemogočeno, če je nalog že poslan ali že plačan.
V primeru, da imamo za račun pripravljene obroke, je odklepanje nalogov mogoče samo, če noben od obrokov ni poslan ali plačan.
Odklenemo lahko naloge, ki so brisani ali pa po številki v plačilnem prometu sploh ne obstajajo.
Po potrditvi gumba Odkleni se izvede odklepanje in sicer:

 • se plačilnemu nalogu vpiše datum Brisan
 • se na računu (ali v obrokih) briše zaporedna številka naloga, priprava naloga je na računu ponovno možna.

Na prejetem računu je vzpostavljena revizijska sled pod dogodek Odklepanje računa. V polje Opomba se zapiše zaporedna številka naloga in datum odklepanja. 

V tem prispevku