Obračun plač (zgodovina različic)

NovostVerzija
 • Evidenca prisotnosti – Evidenca prisotnosti in priprava obračuna:
  • Nad preglednico Nastavitve priprave obračuna je dodan gumb za Tiskanje, ki omogoča tiskanje izpisov, ki so bila prej dostopna le na posameznih korakih. Ta posodobitev omogoča tiskanje izpisov za že zaključene priprave obračunov.
 • Narejena je nova OLAP Analiza REK-M podatkov, ki je dostopna iz:
  • Pripomočki - Analiza.
  • Obračun plač - izbran obračun - gumb Analize obračuna.
  • Obračun plač - izbran obračun - gumb Tiskanje - zavihek REK obrazci in eDavki - gumb Urejanje podatkov rubrike M - gumb Analize REK-M podatkov.
 • Obračun plač - gumb Dokumenti obračuna - zavihek Obračunski list:
  • Na vseh vrstah izpisa obračunskih listov, kjer se izpisujejo podatki: stroškovno mesto, stroškovni nosilec in številka pogodbe o zaposlitvi, se ti podatki izpisujejo taki, kot so bili v trenutku obračuna (in ne več kot so trenutno izbrani v šifrantu zaposlenih).
 • Evidenca prisotnosti - Evidenca prisotnosti in priprava obračuna - Izbira poljubne priprave obračuna - Korak 3 Priprava obračuna - gumb Tiskanje - Kontrolni pregled viška ur:
  • Na nastavitve tiskanja Kontrolni pregled viška ur so se dodala polja Razvrščanje, Opis liste, Izpišem nastavitvene podatke. Polje Prikaži zaposlene, ki nimajo viška ur se je preimenovalo v Tiskam tudi zaposlene, ki nimajo viška ur.
 • Obračun plač - gumb Izvoz podatkov - Prenos v dvostavno knjigovodstvo:
  • Obračun, v katerem je uporabljena vrsta obračuna z grupo 9 (npr. obdavčena odpravnina, drugi dohodki, ,,,) - urejena je delitev oproščenih prispevkov za zaposlovanje iz PIZ v primeru, ko je zaposleni razdeljen na več stroškovnih mest. 
 • Evidenca prisotnosti - Evidenca prisotnosti in priprava obračuna - Izbira poljubne priprave obračuna - Korak 1 Evidenca prisotnosti - gumb Tiskanje:
  • Na nastavitve tiskanja Predloga za vnos evidence prisotnosti, Izpis izpolnjene evidence prisotnosti in Izpis evidence opravljenih ur, se je dodala izbira enote org. strukture od - do.
 • Pripomočki - Analize - Analiza evidentiranja po SM:
  • Dodana polja:
   • Delež osnovne plače,
   • Delež zaposlitve glede na polni delovni čas,
   • Delež zaposlitve DM.
 • Pripomočki - Analize - Analiza obračunskih vrstic:
  • Dodana možnost proste izbire vrste obračuna pred vstopom v analizo - gumb Izbrana vrsta obračuna.
 • Preglednica Zaposlenih - izbrani Zaposleni - meni Podatki plač - zavihek Plače - splošno:
  • Preglednica Razporeditev po delovnih mestih je povečana in vidna so vsa delovna mesta zaposlenega.
 • Šifranti - Zaposleni - Podatki zaposlenih:
  • Urejen je prikaz zaposlenih v primeru neaktivnega namestnika.
 • Evidenca prisotnosti - Evidenca boleznin (e-BOL) in drugih odsotnosti:
  • Urejen je prikaz zaposlenih v primeru neaktivnega namestnika.
 • Evidenca boleznin - Planiranje odsotnosti - Potrjevanje odsotnosti:
  • Urejen je prikaz zaposlenih v primeru neaktivnega namestnika.
 • Zahtevek za refundacijo nadomestil:
  • Urejen prikaz količnika valorizacije. 
 • Obračun plač - gumb Dokumenti obračuna - zavihek REK obrazci in eDavki - gumb Obrazci REK-O:
  • Dopolnjena priprava REK-O obrazca v primeru uporabe vrste obračuna za porodniški, očetovski, starševski dopust, če je na vrsti obračuna kljukica Gre v fond na zavihku Izračun ter kljukica v polju Ne upoštevaj pri izračunu razlike do naj. osnove na zavihku Splošno - pravilno se pripravi podatek v polju M08.
 • Šifranti - Zaposleni - Podatki zaposlenih - gumb Pripomočki:
  • Dodana je nova funkcionalnost Priprava tabele evidence DČ, s katero je omogočena priprava in izvoz preglednice evidence delovnega časa.
 • Obračun plač - Izbran obračun - Posredni vnos - gumb Uvoz podatkov:
  • Dodana je možnost Uvoz podaktov - csv, ki omogoča uvoz pripravljenih podatkov na osnovi izpolnjene datoteke, ki smo jo pripravili z izvozom iz šifranta zaposlenih (funkcionalnost Priprava tabele evidence DČ).
 • Obe funkcionalnosti sta dostopni z dokupom licence (aktivacijske kode).
 • Evidenca prisotnosti - Evidenca prisotnosti in priprava obračuna - Priprava obračuna - Dodatne možnosti:
  • Na Dodaj ure do polnega del. časa je dodana možnost poljubne izbire zaposlenih. 
 • Obračun plač - Dokumenti obračuna - Zavihek Nadomestila ZZZS, ZPIZ - Zahtevek za refundacijo nadomestil: 
  • Urejen prikaz količnika valorizacije na individualnem potrdilu.
 • Obračuni za EWE: Obračun plač - gumb Dokumenti obračuna - zavihek REK obrazci in eDavki:
  • Gumb Izvozi XML z aPODO-OPSVT: Dopolnjena priprava podatka F081 - zavezanec za obvezni zdr. prispevek (true, false).
  • Gumb Izvozi XML za DOH-ZAP1: Dopolnjena priprava v sklopu IncomData - ne polnijo se več podatki PeriodFromMonth, PeriodFromYear, PeriodToMonth in PeriodToYear.
 • Obračun plač - Obračuni za vrsto dohodka 1144 (Dohodek za vodenje poslovnega subjekta) in 1143 (Dohodki, prejeti za opravljeno avtorsko delo v okviru delovnega razmerja):
  • Zavihek Splošno - dodano polje Odstotek normiranih stroškov - vnos je obvezen za izplačila od 1.2.2024 dalje.
  • Neposredni vnos - funkciji Obračunaj/Obračunaj vse - dopolnjen  izračun osnove za prispevke tako, da se pri izračunu osnova zniža za normirane stroške.
  • Gumb Dokumenti obračuna - zavihek REK obrazci in eDavki:
   • Dopolnjena priprava obrazca glede na spremenjeno osnovo za prispevke za ti dve vrsti dohodka. 
2024.04.001
 • Evidenca prisotnosti - Planiranje odsotnosti - Potrjevanje odsotnosti: Dodan je gumb "Vnesi zapis", s katerim je omogočen neposredni vnos potrjene odsotnosti.
 • Obračun plač zaposlenih - Šifranti - Ostali šifranti - Vrste odsotnosti - okno Vrsta odsotnosti: Dodana je validacija, ki ne dovoli podvajanja vrednosti v poljih Šifra vrste dogodka v breme delodajalca, Šifra vrste dogodka v breme ZZZS do 90 dni in Šifra vrste dogodka v breme ZZZS nad 90 dni pri več različnih vrstah odsotnosti.
 • Obračun plač - gumb Dokumenti obračuna - zavihek Obračunski list:
  • Dopolnjen je prikaz ur za koriščenje. Podatki o začetnem saldu, višku in koriščenju ur v tekočem obračunu ter končnem saldu za mesec so prikazani v eni vrstici.
 • Podatkovne funkcije:
  • Pripravljena nova podatkovna funkcija R(41) - Povprečna plača v RS.
  • Pripravljena nova podatkovna funkcija R(42) - Povprečna plača v RS - 2,5 kratnik.
 • Obračun plač - Dokumenti obračuna - zavihek REK obrazci in eDavki - gumb Obrazci REK-O:
  • Urejena priprava obrazca, ko imamo v obračunu materialni strošek nad uredbo brez obračuna ustrezne vrstice do uredbe. V B sklop individualnega dela se v tem primeru za ta strošek polni 0,00.
 • (Javni sektor) Pripomočki - Pripomočki za javni sektor - Izračun uspešnosti v javnem sektorju:
  • Urejen izračun novega podatka, ki se upošteva pri izračunu osnove za nadomestilo plače Z120 (na osnovi okrožnice Ministrstva za vzgojo in izobraževanje).
  • Urejena možnost upoštevanja tega zneska pri obračunu nadomestil.
 • Obračun plač: Urejena delitev prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje po obračunskih vrsticah v primeru vrstic z grupo 4 - Invalidnine.
 • Poročilo o zadržanosti in osebnem dohodku (ER-28): Urejen izračun na osnovi zaokroženih ur (kot so bile poročane na obrazec REK-O).
 • Evidenca prisotnosti - Evidenca boleznin (e-BOL) in drugih odsotnosti:
  • V primeru, ko imamo v nastavitvah programa Kadrovska evidenca označeno polje Prikaz zaposlenih po enotah org. strukture, je na preglednico dodano polje Šifra enote org. strukture.
 • Obračun plač - gumb Dokumenti obračuna - zavihek Ostali zbirniki - izbira Rekapitulacija plač:
  • Zbirna rekapitulacija plač - Tiskanje po vrstah obračuna: na izpis dodani podatki o obračunanih urah neplačane odsotnosti. 
 • (Javni sektor) Šifranti - Sistem obračuna - Vrste obračuna:
  • Na vrsti obračuna v polju Šifra vrste izplačila v javnem sektorju so spremenjeni nazivi vrst izplačil za šifre:
   • B090 Stavka. 
   • G071 Prepoved opravljanja dela med trajanjem postopka odpovedi po ZDR-1.
   • I111 Dodatek za spremstvo.
 • Vzporedni obračuni: Odpravljena težava na vzporednih obračunih za leto 2021 in starejših.
 • Obračun premij - Prostovoljno pokojninsko zavarovanje - Obračun premij - gumb Izvoz podatkov - Podatki za izvajalca pokojninskega načrta (xml):
  • V primeru, ko je v nastavitvah programa izbrana družba Modra zavarovalnica (KAD), je spremenjena oznaka sklada v XML datoteki iz 15 v 11.
  • Spremenjen je naziv zavarovalnice (iz Kapitalska družba v Modra zavarovalnica).
 • Šifranti - Sistem obračuna - Mesečni seštevki - gumb Popravi zapis:
  • Urejeno je sortiranje znotraj seštevka po stolpcu Šifra in Naziv vrste obračuna.
 • Omogočena je priprava in izvoz tabele za vnos evidence delovnega časa zaposlenih.
  2024.03.001
  • Obrazec REK-O 
   • Urejeno zaokroževanje ur (v poljih P01a in P01b v primerjavi s polji M).
  •  eNDM
   • Dopolnjena priprava v primeru obračuna z maksimalnim zneskom (2,5-kratnikom povprečne plače v RS).
  2024.02.006
  • Krediti BVP - ročno urejanje polja Odplačano - urejeno je, da se ročno vpisane vrednosti shranijo.
  • Urejen pravilen prenos ur z negativnim številom enot iz Posrednega v Neposredni vnos v primeru, ko je delež zaposlitve manjši od 100 %.
  • Urejen pravilen prenos Naziva vrste obračuna iz Posrednega v Neposredni vnos v primeru uporabe Formul po skupinah.
  • Delovni koledarji
   • Omogočen prikaz letnega seštevka ur in delovnih dni.
  • Zaposleni
   • Med razloge za začasno prekinitev je dodan očetovski dopust.
   • Nagrajevanje zaposlenih
    • Urejeno neupoštevanje pri nagrajevanju zaposlenih, ki imajo vpisano obdobje začasne prekinitve.
  • OLAP analize prenosa v Dvostavno knjigovodstvo
   • Dodano polje Konto tujca v Analizo DK in Analizo PP.
  • Vzporedni obračuni:
   • za Javni sektor:
    • omogočen prenos zneskov poračuna tudi za skupino H (refundacije).
   • za Gospodarstvo:
    • prilagojen korak 4 - Urejanje vrst za poračun - za vsako vrsto obračuna, uporabljeno v vzporednem obračunu, je omogočena izbira vrste obračuna, na katero se bo prenesel znesek poračuna (razlike).
    • omogočen prenos zneskov poračuna v izbrani obračun.
  • Urejen izračun premije KDPZ v primeru, ko je na zaposlenem izbran urnik evidence prisotnosti in ima zaposleni vpisan datum prekinitve v mesecu obračuna.
  • eNDM:
   • Preglednica zahtevkov vsebuje samo obrazce tekočega meseca.
   • S filtroma Leto/Mesec omogočen pregled obrazcev za poljubno obdobje.
  • Omogočen je vnos več aktivnih sprememb znotraj meseca, z različnim datumom.
  • Urejen prikaz eBol-ov neposredno iz obračunske vrstice v primeru, ko imamo v sistemu vnesene enote organizacijske strukture, na zaposlenem pa enota ni izbrana (v povezavi z nastavitvijo v Kadrovski evidenci - Prikaz zaposleni po enotah org. strukture).
  • V šifrant vrst izplačil je dodana šifra J270.
  2024.02.001
  • Urejen izračun letnih osnov za boleznine v primeru, ko ima zaposleni zadnjo vpisano osnovo za boleznine leto 2021 ali starejše (napačno se je tudi na leto 2023 prepisal količnik valorizacije iz tega preteklega leta, namesto 1,0000).
  • Obrazci eNDM
   • Urejena priprava v primeru, ko ima zaposleni pri obračunu refundacije upoštevan najvišji znesek nadomestila (2,5-kratnik povprečne plače).
  2024.01.002
  • Dodani novi zneski premij KDPZ, ki veljajo od obračuna plače za mesec januar 2024 dalje.
  • Obračun prispevkov za zasebnika (OPSVZ):
   • Dajatve zasebnika:
    • V šifrant je samodejno dodan Obvezni zdravstveni prispevek, samodejno so izpolnjeni podatki o stranki in bančnem računu za plačilo prispevka (plačuje se na isti račun kot prispevek za zdravstveno varstvo) ter prepisano kontiranje.
   • Obračun za zasebnika: 
    • Omogočen obračun prispevka za obračune za obdobje od januarja 2024 dalje.
    • Na podatke zasebnika dodano polje Brez obračuna zdravstvenega prispevka - v primeru, da je to polje označeno, se zasebniku ta prispevek ne bo obračunal.
   • Rekapitulacija obračuna za zasebnika:
    • Na izpis dodan prispevek v sklopa Dajatve - zasebnik in Dajatve - zaposleni.
   • Izpis Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnika (Obrazec OPSVZ):
    • Dodani polji 081 in 313.
   • Izvoz XML za PODO (Obrazec OPSVZ):
    • Datoteka dopolnjena z novimi polji za prenos na eDavke.
  • Obračun prispevkov za poslovodjo (OPSVL):
   • Dajatve poslovodje:
    • V šifrant je samodejno dodan Obvezni zdravstveni prispevek, samodejno so izpolnjeni podatki o stranki in bančnem računu za plačilo prispevka (plačuje se na isti račun kot prispevek za zdravstveno varstvo) ter prepisano kontiranje.
   • Obračun za poslovodjo: 
    • Omogočen obračun prispevka za obračune za obdobje od januarja 2024 dalje.
    • Na podatke poslovodje dodano polje Brez obračuna zdravstvenega prispevka - v primeru, da je to polje označeno, se poslovodji ta prispevek ne bo obračunal.
   • Rekapitulacija obračuna za zasebnika (poslovodjo):
    • Na izpis dodan prispevek v sklopa Dajatve - zasebnik (poslovodja) in Dajatve - zaposleni.
   • Izpis Obračun prispevkov za socialno varnost za poslovodje (Obrazec OPSVL):
    • Dodani polji 081 in 313.
   • Izvoz XML za PODO (Obrazec OPSVL):
    • Datoteka dopolnjena z novimi polji za prenos na eDavke.
  • Obračun prispevkov za zaposlene pri tujih delodajalcih (OPSVT):
   • Prispevki iz plač:
    • V šifrant je samodejno dodan Obvezni zdravstveni prispevek, samodejno so izpolnjeni podatki o stranki in bančnem računu za plačilo prispevka (plačuje se na isti račun kot prispevek za zdravstveno varstvo).
   • Obračun: 
    • Omogočen obračun prispevka za obračune za obdobje od januarja 2024 dalje za obračune z vrsto dohodka 1001 - Plača in nadomestilo plače.
    • Obračun prispevka je odvisen od nastavitve na obračunu (zavihek Nastavitve) in nastavitve na zaposlenem (zavihek Datumi in dobe).
   • Izvoz XML za PODO (Obrazec OPSVT):
    • Datoteka dopolnjena z novimi polji (081 in 313) za prenos na eDavke.
    • Dopolnjena vizualizacija obrazca.
  • Obračun vrste dohodka 1094 za družinske pomočnike (Rek-1b):
   • Omogočen obračun Obveznega zdravstvenega prispevka za obračune (vrsta dohodka 1094)  za obdobje od januarja 2024 dalje.
   • Prispevek je potrebno ročno dodati v šifrant prispevkov iz plač s šifro REK = 202.
   • Priprava in izpis obrazca Rek-1b:
    • Dopolnjen izpis (predogled) obrazca z novim polje 402b.
    • Datoteka dopolnjena z novimi polji za prenos na eDavke.
  • Obrazec REK-O
   • Urejen izračun v poljih A086P in A086O v primeru prispevka za PIZ za avtorski honorar iz odvisnega razmerja.
  • V šifrantu vrst izplačil za javni sektor sta šiframa I050 in I051 spremenjena naziva v Črtano. Šifri se po metodologiji ne uporabljata več.
  • Urejeno predlaganje analitik pri uvozu vseh odsotnosti v posredni vnos.
  • Evidenca prisotnosti
   • Urejen izračun števila dni prevoza v primeru zapisov brez vpisanega časa začetka in časa konca (vnos preko pripomočka za hitri vnos).
  • Evidenca boleznin (e-BOL) in drugih odsotnosti - omogočen je prikaz zaposlenih glede na urejeno organizacijsko strukturo v primeru, ko imamo v nastavitvah programa Kadrovska evidenca označeno polje Prikaz zaposlenih po enotah org. strukture ter ustrezno urejen varnostni sistem.
  2024.01.001
  • eBOL
   • Dopolnjen izračun 1. dne v breme ZZZS v primeru bolniških odsotnostih v letu 2024.
  2023.11.008
  • Urejen prenos obdavčenih materialnih stroškov v dohodnino.
  2023.11.007
  • Dopolnjena priprava ISPAP datoteke v primeru zaposlenih, razporejenih na več delovnih mest v primeru, ko za posamezno delovno mesto ne dosegajo ustrezne izobrazbe - imajo vpisano osnovo 075.
  2023.11.006
  • Omogočen preračun neto v bruto v primeru obračuna obveznega zdravstvenega prispevka.
  2023.11.005
  • Obrazci REK-O
   • Urejena priprava podatka A011 v primeru zaposlenih s statusom Detaširani za obračune, ki se nanašajo na leto 2024.
  • eBOL
   • Urejen izračun 1. dne v breme ZZZS v primeru bolniških odsotnostih v letu 2024.
  2023.11.004
  • Obračun Obveznega zdravstvenega prispevka (uporablja se za obračune plače za obdobje od januarja 2024 dalje – plača za januar 2024, izplačilo v februarju):
   • Obračun
    • Omogočen izračun novega Obveznega zdravstvenega prispevka.
    • Obračun prispevka je omogočen samo za vrsto dohodka 1001 – Plače in nadomestila plač in je za obračune za obdobje od januar 2024 dalje, samodejno vključen (zavihek Nastavitve).
    • V primeru poračunov za vrsto dohodka 1001, je v Nastavitve obračuna dodana možnost oznake, da se zdravstveni prispevek obračuna/ne obračuna .
    • Dopolnjen je seznam obvestil ob zaključku funkcije Obračunaj/Obračunaj vse z obvestilom, za katere zaposlene Obvezni zdravstveni prispevek ni obračunan.
   • Šifrant Prispevki iz plač:
    • Prispevek je samodejno dodan v šifrant, samodejno so izpolnjeni podatki o stranki in bančnem računu za plačilo prispevka (plačuje se na isti račun kot prispevek za zdravstveno varstvo).
   • Šifrant zaposlenih:
    • Na zavihek Datumi in dobe dodana možnost oznake, da se zdravstveni prispevek ne obračuna – polje Brez obračuna zdravstvenega prispevka.
    • Zaposlenim, ki so v šifrantu zaposlenih ob namestitvi verzije in delodajalec ni glavni delodajalec, je polje že z verzijo označeno s kljukico (samo ob prvi namestitvi). Za  nove zaposlene, katerim nismo glavni delodajalec, je potrebno polje ročno označiti.
    • Na preglednico zaposlenih dodano polje Brez.zdrav.prisp.
    • Možnost vnosa podatka preko sprememb za prihodnost
   • Šifrant vrst obračuna:
    • Kontiranje – samodejno je dodana vrstica pri vseh kontiranjih Na lasten način v primeru, ko je kontiranje urejeno za vsak Prispevek iz plač posebej – dodana je vrstica s kontiranjem za Obvezni zdravstveni prispevek, pri čemer so izpolnjeni konti enaki, kot pri prispevku za zdravstveno zavarovanje iz plač.
   • Obrazec REK-O 
    • Dopolnjena priprava obrazca REK-O za obdobje od 01/2024 dalje z upoštevanjem novih polj, povezanih z obračunom Obveznega zdravstvenega prispevka.
   • OLAP Analiza obračunov
    • Dodano polje Zdrav. Prisp. - omogočen je prikaz zaposlenih, katerim je bil v obračunu obračunan Obvezni zdravstveni prispevek ali ne - D/N.
  • Vrste obračuna - zavihek Kontiranje:
   • Dodana možnost kopiranja obstoječega zapisa kontiranja v nov zapis (gumb Vnesi zapis iz) v primeru uporabe kontiranja na Lasten način.
   • Omogočeno sortiranje stolpcev
   • Dodana možnost iskanja po stolpcih.
  • Urejeni naziv vrst prejemkov - usklajeni z nazivi v eDavkih.
  2023.11.003
  • Dodana dohodninska lestvica za leto 2024 (prepis iz leta 2023)
  • Dodani zneski olajšav za leto 2024 (prepis iz leta 2023)
  • Šifrant plačnih razredov:
   • Omogočeno določanje obdobja veljavnosti izhodiščne plače v šifrantu plačnih razredov.
  • Omogočen prenos neobdavčenih zneskov (vrst dohodka od 8204 do 8312) na zavihek Neobd. stroški v modul Dohodnina.
  • Pripomoček za pripravo regresa je dopolnjen z možnostjo upoštevanja že izplačanega regresa (funkcionalnost je omejena na stranke iz gospodarstva).
  • Urejen izračun polnega zneska regresa v primeru več pogodbe, ki se nanašajo na celo leto.
  • Evidenca prisotnosti:
   • Hitri vnos: urejeno ponujanje nastavitve v polju Prekrij obstoječe dogodke glede na zadnjo uporabljeno nastavitev.
   • Planiranje odsotnosti: Naziv odsotnosti v elektronskem sporočilu zaposlenim je usklajen z nazivom odsotnosti v šifrantu vrste odsotnosti.
  • Evidenca boleznin (eBOL) in drugih odsotnosti:
   • Omogočen prevzem ePODK - elektronskih potrdil o darovanju krvi.
  2023.11.001
  • Odpravljena težava s tiskanjem evidence o izrabi delovnega časa v primeru starejših različic Microsoft SQL.
  2023.10.004
  • Lestvica za dohodnino in olajšave - samodejno se upoštevajo podatki prejšnjega leta, če ne obstajajo zapisi za tekoče leto.
  • Letno obvestilo o ocenjevanju uspešnosti - omogočeno pošiljanje po elektronski pošti samo za izbrano Organizacijsko enoto.
  • V šifrant Prispevkov na plače dodana možnost oznake, da se prispevek ne obračuna od bonitet in obdavčenih materialnih stroškov - novost je namenjena samo izračunu dodatnih prispevkov za poklicno zavarovanje.
  • Evidenca prisotnosti:
   • Pripravljen izpis evidence o izrabi delovnega časa.
  • Pripravljen varnostni sistem za dostop do menija poročila ter posameznih vrstic znotraj menija pripomočki.
  • Odpravljena je težava, ki se je pojavila v koraku 2 evidence prisotnosti, v primeru, ko je bila izbrana nastavitev Združi obdobje od/do na vrsti obračuna. 
  • eBOL:
   • Urejena kontrola osnov za boleznine v primeru odsotnosti, ki gre v celoti v breme delodajalca.
  • eNDM:
   • Urejena priprava podatka datum oddaje.
  • Obrazci eNDM:
   • Odpravljena težava s pošiljanjem priponk v primeru obračunov eNDM, ki nimajo vpisane številke eBOL.
  • eBOL:
   • Omogočeno ročno spreminjanje leta osnove za boleznine na zapisu evidence odsotnosti.
  2023.10.001
  • Odpravljena težava z obračunom refundacij v primeru uporabe količnika valorizacije.
  • Obrazci eNDM
   • Odpravljena težava s pripravo podatka izhodiščna urna osnova v primeru uporabe količnika valorizacije.
   • Odpravljena težava s pripravo XML v primeru pošiljanja priponk.
  2023.09.005
  • Odpravljena težava z določanjem naziva dokumenta pri shranjevanju obračunskega lista v eRegistrator.
  • Urejena priprava analitičnega REK-O obrazca v primeru celomesečnega nadomestila (čakanje na delo ali višja sila) v breme ZRSZ.
  2023.09.003
  • Omogočena povezava obračunske vrstice refundacije z eBOL.
  • Omogočena izbira leta osnove za boleznine na obračunski vrstici refundacije.
  • Pripravljen zavihek Odsotnosti, ki omogoča neposredni dostop do vseh odsotnosti (dopusti, bolniške odsotnosti...) izbranega zaposlenega v obdobju obračuna.
  • Urejen naziv banke 330 Credit Agricole v RBA banka a.d. Novi Sad.
  • Analiza mesečnih seštevkov:
   • preimenovana iz Strukture plač.
   • med dimenzije dodani polji Mesečni sešt. (šifra) in Mesečni sešt. (naziv).
   • v analizo dodana polja Dejanske ure, Norm. ure, Znesek in Neto znesek.
  • Ažuriranje šifrantov:
   • Dodane so nastavitve za kopiranje prevoda obračuna. 
   • Spremenjen je zapis forme v Izbira uporabnikov na katere prenesemo sistem.
   • Dodani sta nastavitvi Izberi vse, Odstrani vse.
  • Omogočeno upoštevanje podatkov delovnega koledarja pri uvoz vseh odsotnosti.
  • Dopolnjena priprava podatkov v AOP007 in AOP008 - urejeno je pravilno polnjenje podatkov glede na obračun (znesek najnižje izplačane plače in število zaposlenih na ravni minimalne plače).
  • Šifrant zaposlenih:
   • Na zavihek Plače – splošno dodano novo polje Prepoved nadurnega dela.
   • V preglednico zaposlenih dodan stolpec s tem podatkom.
  • Šifrant zaposlenih:
   • Odpravljena težava na gumbu Izračunaj (Pretekle zaposlitve) v primeru, ko ne obstaja povezava (licenca) s Kadrovsko evidenco.
  • Omogočeno je pošiljanje dokumenta OPZ - Evidenca prisotnosti na elektronski naslov skupaj z obračunskim listom. Dokument mora biti pred tem shranjen v eRegistrator zaposlenega.
  • Omogočen je uvoz obračunskih vrstic s čarovnikom za uvoz v obračune z zaporedno številko 0 (vzporedni obračuni).
  • Urejeno shranjevanje obračunskega lista v eRegistrator ter pošiljanje po e-pošti v primeru, ko imamo na obračunskem listu tudi sliko podpisa.
  2023.09.001
  • Dopolnjeno poročilo PRR (ADP Celergo payroll results - novi).
  2023.08.004
  • Urejen pravilen izračun dohodnine v primeru obračuna plače s poračunom dohodnine od preteklih izplačil (težava je bila samo v verziji 2023.08.001).
  • EWE obračuni - urejen pravilen izračun dohodnine za zaposlene z izbranim načinom izračuna dohodnine - Samo prikaz brez obračuna.
  2023.08.002
  • Omogočena priprava regresa za neaktivne zaposlene pod pogojem, da imajo datum prekinitve v letu obračuna.
  • Zaposleni
   • Omogočena izbira šifre kolektivne pogodbe v šifrantu zaposlenih.
  • Obrazec REK-O
   • Omogočeno upoštevanje šifre kolektivne pogodbe izbrane na zaposlenem.
   • Urejen izračun dohodnine ter priprava REK-O obrazca v primeru, ko zaposlenemu nerezidentu na podlagi ugodnosti iz med. pogodb vpišemo znižan odstotek za dohodnino.
  • Obrazci eNDM
   • Dopolnjena kontrola prvega dne zadržanosti v breme ZZZS v primeru recidiva ali prehoda 121. dne.
  • Na tiskanem zahtevku za refundacijo nadomestil je urejen pravilni zapis v polju Urna osnova za nadom.  v primeru, ko je znesek izračunan s kontrolo na 60 % minimalne plače.
  • Odpravljena težava s prevodom vrste obračuna pri tiskanju obračunskih listov.
  • OLAP analiza obračunov: 
   •  dodan podatek RIZDDZ (Številka v RIZDDZ iz šifranta zaposlenih).
   • dodana polja EMŠO, davčna številka.
  • OLAP analiza obračunskih vrstic:
   • dodan podatek RIZDDZ (Številka v RIZDDZ iz šifranta zaposlenih).
   • dodana polja EMŠO, davčna številka.
  • V vseh OLAP analizah v KE in OPZ je urejeno razvrščanje datumov.
  • Evidenca prisotnosti:
   • Prikazana polja za vnos največjega dovoljenega števila nadur na tedenski, mesečni in letni ravni.
   • Čas začetka in konca sta prikazana na pripomočku za hitri vnos dogodkov za enega zaposlenega.
   • Čas začetka in konca sta prikazana na pripomočku za hitri vnos dogodkov za izbrane zaposlene.
  2023.08.001
  • Odpravljena težava s shranjevanjem obračunskih listov v eRegistrator v primeru uporabe skupnega šifranta strank na različnih nazivih.
  2023.07.005
  • Odpravljena težava s shranjevanjem obračunskega lista v eRegistrator v primeru uporabe vrste izpisa Javni sektor II - kuverta.
  2023.07.004
  • Šifrant zaposlenih
   • Na Obračunski podatki - Splošno je dodano polje Plačilo prispevkov po zakonodaji druge države EU. Polje je aktivno v primeru statusa Nerezident ali Pogodbenik. V primeru obračuna vrste dohodka 1144 - Dohodek za vodenje poslovnega subjekta, se, če je polje označeno s kljukico, ne obračunajo prispevki iz in na plače.
   • Dodana kontrola pri vpisu olajšave za invalidnost v povezavi z oznako Invalidnost po ZZRZI
   • Ob ponovnem vklopu Veljavnosti splošne olajšave se samodejno predlaga zadnji veljavni znesek olajšave
   • Opozorila za olajšavo za starost nad 60 let ne prikazujemo za zaposlene s statusom Javna dela.
   • Omogočen vnos dodatne šifre zaposlenih v šifrant.
  • Šifrant delovnih mest: v primeru nastavitve za Javni sektor je ob vnosu podatkov obvezen vpis v polja Plačni razred brez napr. MIN in Plačni razred z napr. MAX, v polju Šifra naziva JS pa obvezen vnos vrednosti med 0 in 6. Kontrole ne veljajo za delovna mesta, katerih šifra se začne z JD (šifre za javna dela).
  • Šifrant Vrste obračuna:
   • Omogočeno kopiranje vrst obračuna (samo RS)
   • Kopiranje vrst obračuna - med kopiranjem je omogočeno določanje vključevanja nove vrste obračuna v vse mesečne seštevke,  v katere je vključena izhodiščna vrsta obračuna.
  • Obračun:
   • Nastavitve obračuna - dodano opozorilo v primeru, ko so vpisane samo dejanske ure, normirane pa ne (velja samo za javni sektor in gospodarstvo, ki plače računa na podlagi normiranih ur)
   • Dodano opozorilo ob zaključku Obračunaj/Obračunaj vse v primeru, ko je na vrsti obračuna vpisana šifra materialnega stroška in ta ni dodana v  šifrant Obdavčitve materialnih stroškov
   • Kopiranje obračunskih vrstic - v Posrednem in Neposrednem vnosu se ob kopiranju obračunskih vrstic iz izbranega obračuna kopirajo tudi podatki iz polj Poračun, Obdobje od, Obdobje do in število Dni.
  • Tiskanje pri obračunu
   • Na zavihku Leitner  je omogočena priprava novega PRR poročila.
  • Obračun za EWE - Urejen pravilen prikaz dohodnine v analizi obračunskih vrstic v primeru, ko ima zaposleni znesek dohodnine samo prikazan na obračunskem listu ter ima v obračunu tudi boniteto (dohodnina se v tem primeru ne prikazuje).
  • Obračunski list:
   • Dopolnitev poljubnega poimenovanja obračunskih listov ob shranjevanju v eRegistrator - ime in priimek v nazivu. Parametri, ki so potrebni za poimenovanje: @i za ime in @p za priimek.
   • Omogočena uporaba dodatne šifre zaposlenih pri poljubnem poimenovanju obračunskih listov - parameter za uporabo dodatne šifre v poimenovanju je @a.
  • Obračunski list - vrsta izpisa Običajno tiskanje: dodana možnost tiskanja naslova brez prilagoditve za kuverto.
  • Dodana možnost izvoza obračunskih listov v izbrano mapo (potrebna aktivacijska koda).
  • Obrazci eNDM
   • Urejena priprava podatkov posebnega koledarja v primeru bolniške odsotnosti, ko je prehod v breme ZZZS v istem mesecu kot 1. dan zadržanosti
   • Dopolnjena priprava podatkov posebnega koledarja na podlagi delovnega koledarja zaposlenega.
  • Nagrajevanje zaposlenih
   • Urejen izračun skupnega zneska nagrade v primeru izračuna glede na odstotek osnovne plače.
  • Evidenca prisotnosti
   • Urejeno tiskanje izpolnjene evidence prisotnosti v primeru vnosa podatkov delovnega koledarja.
  • Nastavitve programa; dostop do nastavitev programa ni več vezan na nivo operaterja temveč na varnostni sistem "OPZ - MENI, Nastavitve programa" (zahtevana vrednost je true-vključeno). Ob namestitvi programa se bo vsem obstoječim operaterjem nivoja 1 varnostni sistem samodejno dodelil.
  2023.07.001
  • Pripravljen pripomoček za pripravo statističnega obrazca ZAP-RSP (potrebna aktivacijska koda).
  • Obračun plače
   • Omogočen pregled vseh sprememb zaposlenih v obdobju obračuna.
  • Na obračunskem listu Običajno tiskanje je omogočen izpis podpisa - izpiše se slika, ki jo izberemo v nastavitvah programa v za to dodanem polju.
  • Izpis potrdila o plači in Upravno izplačilne prepovedi - iz izpisov izločeni obračuni z zaporedno številko 0 (vzporedni obračuni).
  • Obrazec 1-ZAP/M
   • Urejen izračun v polju AOP 007.
   • Posodobljena struktura XML datoteke.
  • Obrazci REK-O
   • Urejena priprava podatka B014L - leto uporabe bonitete.
   • Urejena priprava podatka B013 samo v primeru obračuna plače in vrste dohodka 1001.
  • eBOL
   • Urejeno upoštevanje podatkov delovnega koledarja pri določanje prvega dne v breme ZZZS.
  • eNDM
   • Omogočena samodejno kopiranje podatkov delovnega koledarja zaposlenega v obračun eNDM.
   • Dopolnjen seznam kontrol v obračunu plače.
   • Dopolnjen seznam kontrolo na pripravi zahtevka.
  • Zahtevek za refundacijo nadomestil (tiskan):
   • Urejen prikaz izhodiščne urne osnove v primeru tiskanja zahtevka iz preteklih obračunov.
   • Urejeno pravilno zaokroževanje podatka Urna osnova za delo - limit.
  • Evidenca prisotnosti:
   • Ob uporabi gumba Hitri vnos privzeto določeno, da vneseni dogodki ne prekrijejo obstoječih.
   • Omogočeno dodajanje več dogodkov na isti dan z uporabo gumba Hitri vnos na soboto in nedeljo.
   • Na posamezen vnos dodano polje Opomba.
   • OLAP Analiza - Evidenca prisotnosti - dodano polje Opomba.
   • OLAP Analiza - Priprava obračuna po dnevih - dodano polje Opomba.
  2023.06.001
  • Obrazci REK-O
   • Urejena priprava obrazca REK-O v primeru več vrstic regresa (zaradi delitve po DM ali analitikah)
   • Omogočena samodejna priprava praznega zapisa rubrike M, ko ima zaposleni v obračunu samo vrstice z obdobjem, ki ni v mesecu obračuna
   • Urejena priprava vrstic rubrike M v primeru, ko vrstica regresa ima vpisano datumsko obdobje z oznako poračun.
  • Obrazci eNDM
   • Dopolnjen poročanje podatkov delovnega koledarja.
   • Dopolnjen izračun podatka urna osnova za delo limit.
  • Pripravljen pripomoček za nagrajevanje zaposlenih v gospodarstvu.
  • Karton zaposlenega:
   • dodana možnost tiskanja od do šifre stroškovnega mesta ter od do šifre organizacijske enote
   • dodana možnost razvrščanja po šifri zaposlenega, po priimku in imenu zaposlenega ter po SM in šifri zaposlenega
   • omogočeno tiskanje za vse zaposlene, zaposlene z e-pošto, zaposlene brez e-pošte
   • na izpis vključeni zaposleni, ki so v letu izpisa prekinili delovno razmerje (vpisan datum prekinitve)
  • Urejen izračun prispevkov za zaposlovanje in starševsko varstvo iz plač od najnižje osnove za plačilo prispevkov v primeru obračuna neplačane odsotnosti.
  • Odpravljena težava z osveževanjem zneskov obračunskih vrstic v primeru uporabe formul za primerjavo.
  2023.05.001
  • Obrazci REK-O
   • Dopolnjena priprava podatka B013.
   • Dopolnjena priprava obrazca za poročanje materialnih stroškov nad uredbo (za izplačila od 01. 04. 2023 dalje).
  • Omogočeno je shranjevanje obračunskih listov s poljubnim nazivom.
  • V šifrant Kolektivnih pogodb dodana šifra 921 - KP za dejavnost veterinarstva ter izločena šifra 916 - KP za obrt in podjetništvo (ukinjena kol. pogodba).
  • Odpravljena težava v varnostnem sistemu pri uporabi ključa ZAP - ZAPOSLENI, Podatki PPZ.
  • Odpravljena težava pri dodajanju vrstice v Posrednem vnosu. Ob vnosu zneska ter kliku na polje Poračun se je znesek brisal.
  • Urejena delitev neto zneska po obračunskih vrsticah v primeru večjega zneska neplačane odsotnosti.
  • OLAP analiza obračunskih vrstic - dodana polja z zneski oproščenih prispevkov ter oproščenih prispevkov od razlike do najnižje osnove za plačilo prispevkov
  • Obrazci eNDM
   • Odpravljena težava zaradi katere v določenih primerih zahtevki niso imeli vpisanih podatkov o prispevkih.
  • ISPAP
   • Dopolnjena kontrola na gumbu Testiraj pri Izvozu podatkov za javni sektor.
  • Izračun uspešnosti v javnem sektorju: 
   • Letno obvestilo o ocenjevanju uspešnosti: pri tiskanju in pošiljanju dodana možnost izbire Vsi zaposleni, Samo zaposleni z e-pošto, Samo zaposleni brez e-pošte.
  2023.04.001
  • Pripravljen čarovnik za vnos nastavitev in kopiranje vsebin šifrantov za nazive licenc, večje od 002. Funkcionalnost uporabna za računovodske servise, ko pridobijo novo stranko za obračun plač.
  • Šifrant zaposlenih:
   • dodana kontrola vpisanih zneskov olajšav v povezavi z nastavitvijo Glavna zaposlitev,
   • v primeru, ko zaposleni nima kljukice v polju Glavna zaposlitev, je onemogočen vnos olajšav,
   • preimenovano polje 1/12 zneska osebne olajšave (st. nad 70 let, oprav.nalog zašč.,rešev.).
  • Obrazci eNDM
   • Omogočena priprava zahtevka eNDM za zaposlene z izbrano šifro urnika.
   • Odpravljena težava z osveževanjem statusov obrazcev
  • Obrazc REK-O
   • Urejeno poročanje podatka Prevoz manj kot 500 km v privatne namene v bonitetah.
   • Urejena priprava podatkov obdobje od in obdobje do na vrsticah M sklopa v primeru zaposlenih, ki so detaširani z datumom zaposlitve ali datumom prekinitve v mesecu obračuna.
  • Obračunski list - običajno tiskanje: dodan seštevek prispevkov od neplačane odsotnosti.
  • Dopusti in odsotnosti - v primeru, ko licenca za Kadrovsko evidenco ne obstaja, je onemogočeno tiskanje obvestila za letni dopust iz Obračuna plač.
  • V Posredni vnos obračuna plače dodana OLAP analiza vrstic posrednega vnosa.
  • v Pripomočke med analize dodana OLAP analiza vrstic posrednega vnosa.
  2023.03.001
  • Izpis opomb na obračunskem listu Običajno tiskanje - besedilo se ne tiska več poudarjeno.
  • Obračunski listi za JS:
   • dopolnitev podatka Bruto plača (Z080) + F + I - dodan bruto znesek za vrsto izplačila I111 - Dodatek za spremstvo učencev na ekskurziji,
   • vrsta izplačila I111 - Dodatek za spremstvo učencev se prikazuje na obračunskem listu pri izpisu obdavčenih stroškov.
  • Izpis Osebnega kartona - iz izpisa kartona so izločeni vzporedni obračuni (obračuni z zaporedno številko 0).
  • OLAP Analiza podatkov za DK - dodano polje Stran knjiženja.
  • OLAP Analiza podatkov za PP - dodano polje Stran knjiženja.
  • Nastavitve programa:
   • Urejen drsnik na  zavihku Splošno.
   • Dodano je polje Šifra privzetega koledarja.
  • V nastavitvah Evidence prisotnosti in Evidence boleznin je preimenovano polje Šifra privzetega urnika v Šifra privzetega koledarja.
  • Evidenca prisotnosti
   • Omogočeno urejanje polja Poračun v vrsticah koraka 3 evidence prisotnosti.
   • V OLAP analizo priprave obračuna so dodana polja: Poračun, Obdobje od, Obdobje do in Število dni.
  • Dopolnjen pripomoček za posodabljanje minimalnih in maksimalnih plačnih razredov v šifrantu delovnih mest (spremembe s 01. 01. 2023).
  2023.02.001
  • Dodani novi zneski premij KDPZ, ki veljajo od obračuna plače za mesec januar 2023 dalje.
  • Pri funkcijah preračuna neto vrstic ali osnov v bruto, urejena privzeta vrednost kljukice v polju Hitri vnos.
  • Urejeno tiskanje potrjenih terminov odsotnosti glede na organizacijsko strukturo.
  • Obrazec REK-O:
   • Dopolnjena priprava M08 v primeru obračuna negativne refundacije.
   • Dopolnjena priprava analitičnega REK-O v primeru, ko ima zaposleni poleg imena vpisan še naziv (npr. , dr.med.)
   • V polje Čas priprave REK obrazcev se polni čas priprave REK-O obrazca.
   • Zamenjava besedila na Šifri REK B06c in B06č.
   • Odpravljena težava z dostopom do ikon za pripravo REK-O obrazca (varnostni sistem).
  • OLAP analiza prenosa v DK - analitike se prikazujejo samo v primeru, ko je konto nastavljen tako, da zahteva analitike. V primeru, da je konto samo finančni, prikaza analitik v OLAP analizi prenosa v DK ni.
  • OLAP analiza obračunov - omogočena izbira Organizacijske enote pred vstopom v analizo.
  • OLAP analiza obračunskih vrstic - omogočena izbira Organizacijske enote pred vstopom v analizo.
  • Odpravljena težava z dostopom do ikon za pripravo REK-O obrazca (varnostni sistem).
  • Obrazci eNDM
   • Odpravljena težava s pripravo polja Opomba v XML zahtevka.
   • Urejen prenos podatkov iz posebnega koledarja v obračun eNDM.
  2023.01.001
  • Obrazci REK-O
   • Odpravljena težava pri pripravi obrazca v primeru, ko se pri obračunu za statistične namene delijo podatki po podenotah in ima uporabnik več nazivov ter podenote na več nazivih.
  • Redna delovna uspešnost v javnem sektorju
   • Odpravljena težava pri osveževanju polja Osn.pl.decem.pret.l., posledično pri izračunu Izplačanega zneska.
  2022.18.006
  • Obrazci REK-O
   • Odpravljena težava s pripravo oznake davčnega zavezanca (npr. pri oddaji REK-O za poslovodenje, v primeru neuspešnega prenosa na eDavke in opozorila "Izbrani zavezanec ne predstavlja zavezanca z davčno številko (99999999) in tipom (SP) ali (PO)."
   • Urejena priprava obrazca v primeru, ko stranka uporabnika nima vpisane poštne številke.
  • Redna delovna uspešnost v javnem sektorju
   • Odpravljena težava s hitrostjo odpiranja preglednice.
  2022.18.005
  • Odpravljena težava s kontrolo usklajenosti izbrane vrste dohodka pri izplačilih v letu 2023.
  2022.18.002
  • Omogočena priprava in oddaja obrazca REK-O.
  • V šifrantu Formule je v polje Izraz formule dovoljen vnos 255 znakov.
  • Na izpisu obračunskega lista Običajno tiskanje urejen (poravnan) izpis Davčne številke in EMŠO.
  • V šifrant vrst izplačil dodane šifre C071, C072, C073, C074, C075, C076, C077, C078, C081, J205 in spremenjen naziv vrste izplačila J200.
  • Urejena težava v Posrednem vnosu v primeru brisanja po vrstah obračuna, če smo poleg vrste obračuna izbrali še šifro Zaposlenega od...do.
  • Obrazci eNDM
   • Odpravljena težava s kopiranjem obrazcev.
  2022.18.001
  • Pripravljena dohodninska lestvica za leto 2023.
  • Urejen izračun osebne olajšave in olajšav za vzdrževane družinske člane za izplačila v letu 2023.
  • Urejen izračun dodatne splošne olajšave za izplačila v leto 2023.
  • Odpravljena težava s prenosom vzdrževanih družinskih članov v Dohodnino.
  2022.17.005
  • Dopolnjena priprava obračuna ter vnos obdobij dela v tujini v obračun in šifrant zaposlenih za detaširane zaposlene.
  2022.17.004
  • Odpravljena težava z zapisom stroškovnih mest v temeljnici VOD.
  • Urejen izračun dohodnine pri obračunu poslovne uspešnosti (vrsta dohodka 1151), da se pri obračunu upošteva povprečna plača zaposlenega (vpisati se mora v ustrezno osnovo), če je ta višja od povprečne plače v Republiki Sloveniji, sicer se upošteva povprečna plača v Republiki Sloveniji. Kontrola velja za izplačila do 31.12.2022.
  • Pripomoček za Izračun delovne uspešnosti v javnem sektorju:
   • urejeno prikazovanje Korekcijskega faktorja v Analizi izračuna uspešnosti
   • odpravljena težava pri osveževanju polja Osn.pl.decem.pret.l., posledično pri izračunu Izplačanega zneska.
  2022.17.001
  • V nastavitvah programa je omogočena izbira šifre kolektivne pogodbe iz šifranta vseh veljavnih kolektivih pogodb.
  • V vrsticah posrednega in neposrednega vnosa je omogočen vnos števila enot do največ 999999,99.
  • Urejen izračun urne postavke v primeru posebnega urnika na zaposlenem (rentgen).
  • Urejeno tiskanje normiranih ur na obračunskem listu - izpis Običajno tiskanje. V primeru, ko normiranih ur ni, se te ne tiskajo.
  • Revizijska sled obračuna je dopolnjena z beleženjem številnih dodatnih dogodkov.
  • Omogočeno pošiljanje priponke brez istočasnega pošiljanja obračunskega lista.
  • Omogočeno urejanje vsebine e-maila za pošiljanje gesel.
  • Urejen prikaz e-mail naslova na poročilu o pošiljanju obračunskih listov v primeru pošiljanja na skupen naslov.
  • Izpis Karton zaposlenega - iz izpisa kartona so izločeni vzporedni obračuni (obračuni z zaporedno številko 0) ter vključena izplačila neobdavčenih stroškov, obračunanih v ločenih obračunih na vrsti dohodka 1190.
  • Na maski prešifriranja je omogočena možnost prešifriranja na že obstoječe delovno mesto.
  • Vzporedni obračuni
   • Urejen prenos podatkov o relaciji pri kopiranju vrstic v vzporedni obračun.
   • Na odklenjenem obračunu ali vzporednem obračunu je omogočeno urejanje osnov zaposlenih neposredno v obračunu.
   • V preglednici osnov zaposlenega v obračunu je dodan stolpec ročni vnos.
  • Redna delovna uspešnost v javnem sektorju:
   • Urejen izračun uspešnosti v primeru neaktivnih zaposlenih, ki so v ocenjevalnem obdobju imeli izplačila.
   • V preglednico izračuna uspešnosti sta dodani polji datum zaposlitve in datum prekinitve
   • Urejen fiksni prikaz prvih štirih stolpcev preglednice
   • Polji datum zaposlitve in datum prekinitve sta dodani v obe OLAP analizi redne delovne uspešnosti
   • Urejena privzeta postavitev OLAP analiz redne delovne uspešnosti
  • Odpravljena težava v Neposrednem vnosu obračuna plač. V nekaterih primerih se je večkratnem odpiranju obračunskih vrstic ter izbiro Opusti polje Znesek označilo, kot bi šlo za ročni vnos.
  • Odpravljena težava s shranjevanjem obračunskih listov v eRegistrator v primeru verzije Windows 11 22H2
  2022.16.001
  • Poenostavljena priprava sklica na plačilnih nalogih za prispevke in dohodnino.
  • Odpravljena težava pri prvem urejanju nastavitev za Prostovoljno pokojninsko zavarovanje v primeru izbire Več družb - program ne javi več napake za izbiro šifre stranke izvajalca PPZ.
  • Urejen izračun dodatne splošne olajšave - pri izračunu se ne upoštevajo dohodki iz obračuna z vrsto dohodka 1151 (del plače za poslovno uspešnost)
  • V vzporednem obračunu se pri izračunu dodatne splošne olajšave ne upoštevajo dohodki iz izvirnega obračuna plače.
  • Urejena privzeta postavitev OLAP analize obračunov.

  Evidenca prisotnosti

  • Urejena priprava poročila uvoza vseh odsotnosti v primeru krajše bolniške odsotnosti.

  Obrazci REK-O

  • Omogočena priprava obrazcev REK-O.

  Vrste obračuna

  • Urejeno predlaganje podatka Grupa S.
  • Urejena priprava temeljnice za PP v primeru oprostitev prispevka za PIZ od invalidov nad kvoto - težava je bila ugotovljena v primeru, ko ima zaposleni, invalid nad kvoto celomesečno refundacijo.

  eBOL

  • Odpravljena težava z izračunom datumov v primeru eBOL z razlogom zadržanosti 08 - Izolacija in zadržanostjo od dela za krajši delovni čas.
  • Odpravljena težava z zaokroževanjem pri izračunu urne osnove za boleznine v šifrantu zaposlenih.
  2022.15.001
  • Odpravljena težava v Neposrednem vnosu obračuna plač. Pri večkratnem odpiranju obračunskih vrstic se je polje Znesek označilo, kot bi šlo za ročni vnos.
  2022.14.003
  • Na poročilu o zadržanosti in osebnem dohodku (ER-28) je možno dodati podatek o prvi zaposlitvi pri delodajalcu.
  • Urejena težava pri pripravi kontiranja za premije zaposlenih za KDPZ v primeru, ko imamo v nastavitvah kontiranja Premije zaposlenih iz neto plače izbranega kreditodajalca.
  • Na obračunu plač je odpravljeno javljanje opozorila za zaposlene nad 70 let, v kolikor je označen izračun dohodnine po povprečni stopnji.
  • Omogočen obračun osebne olajšave za 100% invalidnost.
  • V OLAP analizo obračunov je dodano polje Znesek olajšav.
  • Pripravljen obračun, pripadajoči obrazci in posebnosti pri pripravi plačilnih nalogov za EWE (employment without establishment).
  • V Šifrant vrst izplačil v javnem sektorju dodane šifre C231, C232 in I111.
  • Omogočen dostop do spletne strani z navodili na vseh maskah.
  • Urejena pravilna priprava datoteke s podatki za izvajalca pokojninskega načrta za model Triglav in model KAD v EUR.
  • Urejena priprava iRek obrazca v primeru kombinacije redno zaposlenega in petinca (delitev podatkov v D01 in D06).
  2022.14.001
  • Evidenca prisotnosti - v koraku 3  je urejeno, da se v primeru uporabe Referentov, ti predlagajo na vrsticah.
  • Evidenca prisotnosti - urejeno neupoštevanje nadur pri dodajanju praznika v koraku 2.
  • Evidenca prisotnosti - urejena možnost prenosa podatkov iz koraka 2 v korak 3 za Administratorja evidence prisotnosti v primeru, ko imamo v nastavitvah evidence prisotnosti izbrano Priprava obračuna po enotah org. strukture.
  • Dodan je nov izbor Vrste dogodkov.
  • Spremenjen naziv "Vrste prisotnosti / odsotnosti" v "Vrste dogodkov"
  • Preimenovan je naziv "Vrste obračuna za pripravo ur" v "Povezava dogodkov z vrstami obračuna"
  • Preimenovan ja naziv "Skupine prisotnosti/odsotnosti" v "Skupine dogodkov"
  • Omogočeno urejanje Števila enot in Zneska na vrstici neposrednega vnosa v primeru, ko je predviden izračun s formulo ali je podatek konstanta.
  • Urejeno zaokroževanje pri izračunu urne osnove za nadomestila v primeru uporabe količnika valorizacije.
  2022.13.002
  • Odpravljena težava s tiskanjem obračunanih in plačanih premij PPZ.
  2022.12.002
  • Omogočen izračun urne osnove za primerjavo na obračunskih vrsticah refundacij po normiranih urah (kot če bi delal) v primeru uporabnikov, ki niso iz javnega sektorja in uporabljajo izračun po normiranih urah.
  • Pri OLAP analizi redne delovne uspešnosti v javnem sektorju, analizi napak in opozoril obračuna ter na analizi pri uvozu podatkov iz datoteke place.W-1, sta dodani polji Šifra OE in Naziv OE.
  • Pri pošiljanju plačilnih list je onemogočen gumb Oddaj, dokler se ne prikaže dokument.
  • Na neposrednem vnosu je odpravljena težava s filtriranjem.
  • Pri brisanju vrstic iz posrednega in neposrednega vnosa je dodana možnost filtriranja po šifri OE zaposlenega.
  • Urejen izračun prispevkov za zaposlovanje in starševsko varstvo iz plač v primeru neplačane odsotnosti in razlike do najnižje osnove  za plačilo prispevkov.
  • Urejen prikaz podatkov v REK obrazcu (napačno polnjenje stolpca Za plačilo) v primeru obračuna invalida nad kvoto pod najnižjo osnovo za plačilo prispevkov oziroma v primeru obračunane neplačane odsotnosti (popravek se nanaša samo na nastavitev Dodatne nastavitve DM=DA)
  • Obrazci eNDM
   • Odpravljena težava z ročnim urejanjem podatka Bruto 1 nadomestila.
  2022.12.001
  • Vgrajeni so novi zneski premij KDPZ, ki veljajo od obračuna plače za mesec januar 2022 dalje.
  • Dopolnjen šifrant vrste izplačila v javnem sektorju.
  • Urejeno delovanje funkcije R(10) - izračun na 2 decimalki, v primeru uporabe količnika valorizacije.
  • Urejeno upoštevanje zneska redne delovne uspešnosti pri poračunu nadomestil, v primeru, ko ima zaposleni več obračunov redne delovne uspešnosti za isto obdobje.
  • Urejeno pravilno zaokroževanje obračuna prispevkov za zasebnika v primeru oprostitve pri prispevkih (50 %).
  • Omogočeno prevajanje OLAP Analize obračunskih vrstic.
  • Dopolnjena priprava obrazca PODO-OPSVT in DOH-ZAP1.
  • eNDM
   • Odpravljena napaka pri pripravi podatka urna osnova za nadomestila v določenih primerih uporabe količnika valorizacije.
   • Urejena priprava obrazca v primeru, ko so zraven imen zaposlenih vpisani akademski nazivi.
  • Evidenca prisotnosti
   • Odpravljena težava z izračunovm dodatkov v primeru priprave obračuna po enotah organizacijske strukture.
  2022.11.001
  • Urejen prenos podatkov REK-1 obrazca  (podatek M08) na eDavke v primeru predhodnega vpogleda v vrstice iRek obrazca.
  2022.10.003
  • Obračunski list
   • Urejen prikaz bonitete za električno vozilo (se prikazuje vrstica z boniteto kljub vrednosti 0,00)
  • Obrazec REK-1
   • Urejen izračun podatka M08 v primeru upoštevanja najnižje osnove za plačilo prispevkov.
   • Urejen izračun podatka M08 v primeru upoštevanja najnižje osnove za plačilo prispevkov v kombinaciji z neplačano odsotnostjo
   • Omogočen vpogled v vrstice iREK pred oddajo na eDavke ter tiskanje teh podatkov
  • OLAP analiza obračunov
   • Omogočena priprava analize v tujem jeziku.
  • OLAP analiza bonitet
   • Urejen prikaz bonitete za električno vozilo.
  • Dopolnitve več šifrantov v vzorčni bazi (vrste obračuna, formule, vrste prisotnosti/odsotnosti, vrste obračuna za pripravo ur,...)
  • Omogočeno prevajanje OLAP analize obračunov
  • Omogočen vnos prevodov v šifrant:
   • Vrste prisotnosti/odsotnosti
   • Vrste odsotnosti
  2022.10.002
  • Odpravljena težava pri prenosu podatkov iz Potnih nalogov, Obračuna storitev ali pri uvozu podatkov v Posredni vnos obračuna plač s čarovnikom  - podatki so se pravilno prenesli oziroma uvozili, se pa ni pripravil izpis statistike prenosa za kontrolo.
  2022.09.003
  • Na obstoječo masko Prenosa v PP je dodana direktna povezava do ekrana Priprava plačilnih nalogov v modulu Plačilni promet.
  • Posredni uvoz
   • Pripravljena OLAP analiza napak na podlagi uvoza vrstic posrednega vnosa iz datoteke place.w-1.
  • Obračun
   • Dodano opozorilo v primeru, ko je znesek obračunske vrstice z nadomestilom nižji od 60% minimalne plače.
   • Dodano opozorilo v primeru, ko se leto osnove za boleznine ne ujema s podatki eBOL.
   • Dodano opozorilo, če je zaposleni starejši od 70 let in nima vpisane dodatne osebne olajšave.
   • Omogočen hitri preračun neto v bruto pri vnosu obračunske vrstice in preračunu osnov neto v bruto.
  • Odpravljena težava s pošiljanjem vseh obračunskih listov na skupen naslov v datoteki ZIP.
  • Obrazec REK-1
   • Urejena priprava obrazca v primeru zaposlenih, ki imajo vpisano dodatno osebno olajšavo (za starejše od 70 let).
  • OLAP analiza obračunskih vrstic
   • V analizo sta dodani polji šifra in naziv vrste izplačila JS.
  • OLAP analiza obračunanih prispevkov
   • V analizo sta dodani polji šifra in naziv organizacijske enote.
  • OLAP analiza pripravnikov v JS
   • V analizo so dodana polja: šifra in naziv stroškovnega mesta ter šifra in naziv organizacijske enote.
  • Redna delovna uspešnost v javnem sektorju
   • Urejeno odpiranje preglednice v primeru večjega števila zaposlenih.
   • Omogočeno ročno dodajanje zaposlenih v obračun.
   • V preglednico je dodano polje ročni vnos.
  • eNDM
   • Urejena priprava obrazca v primeru neaktivnih zaposlenih.
   • Urejena priprava obrazca  v primeru upoštevanja 60% minimalne plače.
   • Omogočeno upoštevanje 4-mestnega limita.
  • Evidenca prisotnosti
   • Omogočen prikaz vseh zaposlenih na kontrolnem izpisu viška ur.
  2022.09.001
  • Urejen izračun nadomestil na podlagi KPVIZ (sprememba pri izračunu povečane pedagoške učne obveznosti).
  • Omogočen prikaz izbranih osnov zaposlenih v OLAP analizi obračunskih vrstic.
  • Odpravljena težava z izračunom regresa v primeru načina izračuna glede na polne mesece.
  • Omogočen izračun regresa glede na polne mesece in dneve.
  • Pripravljena nova OLAP analiza napak in opozoril.
  2022.08.001
  • Urejena priprava obrazca REK-1 v primeru bonitet z zneskom 0.
  2022.07.002
  • Odpravljena težava s shranjevanjem postavitve stolpcev v preglednici Osnove zaposlenih.
  • Urejeno predlaganje datuma do v primeru vnosa obdobja v vrsticah posrednega vnosa.
  • Dopolnjena funkcija za preračun neto v bruto.
  • Urejeno delovanje funkcij, ki uporabljajo mesečne seštevke, v primeru ročnega vnosa podatkov mesečnih seštevkov.
  2022.07.001
  • Obračun plače
   • Urejeno delovanje kalkulatorja neto v bruto v primeru obdavčenih materialnih stroškov ali drugih osebnih prejemkov.
  • Prenos v dvostavno knjigovodstvo
   • Odpravljena težava s knjiženjem zneskov premij KDPZ (v primeru individualne premije)
  • OLAP analiza obračunov
   • V analizo so dodani zneski vsakega posameznega obračunanega prispevka: znesek oprostitve, znesek razlike do minimalne osnove in znesek razlike do minimalne – oprostitev. Zneski so usklajeni z OLAP analizo obračunanih prispevkov.
  • Obrazci eNDM
   • Pripravljena OLAP analiza zahtevkov eNDM.
   • Omogočeno kopiranje celotnega zahtevka.
   • Omogočena izbira posameznih zaposlenih pri prenosu iz obračuna plače.
   • Omogočeno lažje urejanje podatkov posebnega delovnega koledarja in prenos števila dejanskih ur v obračun.
   • Omogočena lažja izbira razlogov zadržanosti v nastavitvah zahtevka.
   • Urejena priprava zahtevka v primeru uporabe količnika valorizacije.
  • Obračun EWE:
   • Možnost obračuna EWE
   • Različni načini prikaza obračuna dohodnine na obračunskem listu
  2022.06.001
  • Novela Zakona o dohodnini
   • Omogočena uporaba nove dohodninske lestvice za leto 2022.
   • Omogočen izračun olajšav zaposlenih v skladu z novelo.
   • Urejen izračun dodatne splošne olajšave za leto 2022.
  • Omogočen ponovni obračun že zaključenega obračuna z upoštevanjem dohodninske lestvice, ki je veljala v času obračuna.
  • Odpravljena težava z barvanjem zapisov v neposrednem vnosu v stolpcu Ure redni fond.
  • Omogočeno urejanje osnov zaposlenih neposredno v odklenjenem obračunu.
  • Urejeno tiskanje rekapitulacije refundacij v primeru invalidov nad kvoto.
  • Izvoz v dvostavno knjigovodstvo
   • Odpravljena težava pri knjiženju zneskov prispevkov v primeru invalidov nad kvoto
   • Urejena priprava temeljnice plačilnega prometa v primeru delitve knjižb KDPZ po ključih.
  • eNDM
   • Odpravljena težava s povezovanjem priponk z zahtevki eNDM
   • Urejena priprava podatka izhodiščna urna osnova v primeru, ko je količnik valorizacije različen od 1
  • Evidenca odsotnosti (eBOL)
   • Urejen izračun prvega dne v breme ZZZS v primeru ročnega vnosa v evidenco.
   • Naziv labele Datum 121 dne je spremenjen v Datum 81 dne.
  2022.05.001
  • Omogočen samodejni izračun zneska bonitete zaposlenega glede na znesek osnove obračuna.
  • Urejen je izpis obračunskega lista v primeru nadur na vrsti izpisa Javni sektor II – običajno tiskanje ter Javni sektor II – kuverta.
  • Neposredni vnos
   • Urejeno predlaganja datumov iz meseca obračuna pri vnosu obdobja obračunske vrstice.
   • Urejeno predlaganje delovnega mesta v primeru razporeditve na več delovnih mest, pri kateri eno delovno mesto ima delež 100%
   • Odpravljena je težava barvanja ur na že zaključenih obračunih v primeru spreminjanja odstotka zaposlitve ter urejeno je barvanje podatka ure redni fond.
  • Obračunski list za JS
   • Dopolnitev podatka Bruto plača (Z080) + F + I .
   • Dodano je, da se pod Bruto plača (Z080) izpisujejo tudi vrste obračuna s šiframi I011, I021, I072 in I901.
  • Urejen prikaz prispevka za PIZ na zahtevkih za refundacijo v primeru invalidov nad kvoto.
  • Odpravljena težava pri prikazu daljših sklicev pri tiskanju obračunanih kreditov.
  • Obračun premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanje
   • Urejen sorazmerni izračun premij v primeru nove pogodbe v mesecu obračuna.
  • Redna delovna uspešnost v javnem sektorju
   • Umaknjena odvečna kontrola pri prenosu zneska za izplačilo v obračun plače.
  • Evidenca odsotnosti (e-BOL)
   • Urejen izračun prvega dne v breme ZZZS v primeru poškodbe pri delu in poklicne bolezni.
   • Urejen izračun prvega dne v breme ZZZS v primeru izolacije, ki se je začela med vikendom.
  • REK-1
   • Omogočena oddaja REK obrazca z negativnim zneskom regresa
  2022.04.001
  • Odpravljena težava z obračunom v primeru, ko je znesek višji od 100.000,00 €
  2022.03.003
  • Odpravljena težava s podvajanjem vrstic posrednega vnosa pri ponovnem uvozu vseh odsotnosti.
  • Omogočena izbira relacije pri vnosu vrstice prevoza v neposrednem vnosu.
  • Obračunski list za gospodarstvo
   • Urejeno besedilo v primeru plačila prispevkov od razlike do najnižje osnove za plačilo prispevkov.
   • Dodana je nastavitev za tiskanje davčne številke delodajalca.
  • Obračunski list za javni sektor
   • Urejeno tiskanje iz zaključenih obračunov v primeru spreminjanja podatka 1/5 dopolnilno delo.
  • Evidenca odsotnosti (e-BOL)
   • Pripravljeno pravilo za izračun prvega dne v breme ZZZS v primeru bolniških odsotnosti, ki se bodo začele po 01. 03. 2022.
  2022.03.001
  • Odpravljena težava v primeru istočasnega obračuna iz strani dveh operaterjev.
  • Omogočeno hitrejše odpiranje obračunskih podatkov zaposlenih.
  • Omogočeno pošiljanje dodatne priponke skupaj s plačilno listo.
  • Pripravljene so nove podatkovne funkcije, ki vrnejo podatke mesečnih seštevkov za obdobje glede na delovno mesto izbrane vrstice neposrednega fnosa:
   • MXDM (število mesecev; šifra mesečnega seštevka) - znesek mesečnega seštevka za DM za obdobje
   • MYDM (število mesecev; šifra mesečnega seštevka) - ure mesečnega seštevka za DM za obdobje
   • MYNDM (število mesecev; šifra mesečnega seštevka) - normirane ure mesečnega seštevka za DM za obdobje
  • Obrazci eNDM
   • Odpravljena napaka na gumbu pripravi obrazec XML.
   • Urejena opozorila v primeru napačnega datuma izplačila, neustrezne dolžine opombe ter napake pri obračunu prispevkov.
  2022.02.004
  • Prenos v dohodnino
   • Urejen prenos obračunskih podatkov s šifro vrste izplačila C070 na zavihek Izvzeti dodatki.
  • Obrazci eNDM
   • Odpravljena težava z izbiro organizacijske enote na zahtevku eNDM
  • Izračun uspešnosti v javnem sektorju:
   • Odpravljenih več pomanjkljivosti na izpisu Letno obvestilo o ocenjevanju uspešnosti.
  2022.02.003
  • V preglednico relacij zaposlenega so dodana polja: št. kilometrov, privzeta lokacija ter dnevni, mesečni in kombiniran znesek.
  • V preglednico zaposlenih v obračunu so dodana polja: nadure, ure redni fond in obračunan.
  • V preglednico vrstic zaposlenega v posrednem in neposrednem vnosu sta dodani polji šifra in naziv relacije.
  • Obračunski list za javni sektor
   • Dodan stolpec na enoto in urejen prikaz seštevkov v prikazu materialnih stroškov.
   • Odpravljena je težava z združevanjem obračunskih vrstic, v primeru, ko je izbrana nastavitev "Združim vrstice po vrstah obračuna".
  • Izvoz podatkov plač v javnem sektorju
   • Urejen pogoj za neupoštevanje obračunskih vrstic z grupo obračuna 10 in oznako brez izplačila pri izvozu v tekstovno datoteko.
  • Obrazci eNDM
   • Omogočen ročni vpis e-VEM številke vloge v primeru zahtevkov, ki niso pridobili ustreznega statusa.
   • Omogočena priprava za izbrano organizacijsko enoto.
   • Omogočena priprava za izbrane vzroke zadržanosti.
   • Onemogočen prenos podatkov iz plače v primeru zaključenih zahtevkov. 
  • Evidenca prisotnosti
   • Urejen prikaz podatkov dopusta in koriščenja ur v primeru obračunov, ki so zaključeni pred rednim obračunom plače.
   • OLAP Analiza dopustov 
    • Odpravljena je težava pri dostopu do šifranta zaposlenih preko gumba Izbira zaposlenih, v primeru obrnjenega varnostnega sistema.
  • Priprava regresa:
   • Opravljena težava pri pripravi regresa v primeru, ko stranka nima licence Kadrovske evidence
  • Izračun uspešnosti v javnem sektorju:
   • Odpravljenih več pomanjkljivosti na izpisu Letno obvestilo o ocenjevanju uspešnosti
  2022.02.001
  • ·Šifrant vrste obračuna
   • Omogočena izbira šifer vrste izplačila v javnem sektorju: C229, D042, I022, J158 in J159.
  • Obračun premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanje
   • Omogočen sorazmerni izračun premij v primeru zaposlitve ali prekinitve v mesecu obračuna.
  • Redna delovna uspešnost v javnem sektorju
   • Omogočeno pošiljanje letnega obvestilo o ocenjevanju po e-pošti.
  • Evidenca prisotnosti
   • Urejen izračun nadur v primeru upoštevanja planiranih ur in uporabe analitik.
  • Dodana je OLAP analiza stikov.
  2022.01.001
  • Odpravljena težava s kopiranjem obračunskih vrstic v vzporedni obračun.
  • Urejen obračun nadomestil v javnem sektorju v primeru dveh obračunov za mesec (vezano na spremembo KP za zdravstvo in KP za zaposlene v zdravstveni negi).
  2021.17.004
  • OLAP analiza dopusta
   • Dodani so podatki o višku ur, ki se tudi privzeto pokažejo s podatki o dnevih dopusta.
   • Med pripravo se prikaže progress bar.
  2021.17.001
  • Urejen obračun nadomestil v javnem sektorju v primeru dveh obračunov za mesec ter spremembe delovnega mesta med mesecem (vezano na spremembo KP za zdravstvo in KP za zaposlene v zdravstveni negi).
  2021.16.005
  • Urejen obračun nadomestil v javnem sektorju v primeru dveh obračunov za mesec ter spremembe delovnega mesta med mesecem (vezano na spremembo KP za zdravstvo in KP za zaposlene v zdravstveni negi).
  • Urejen izračun neto zneska bonitet.
  2021.16.004
  • Šifrant delovnih mest
   • Omogočen vnos novega delovnega mesta iz obstoječega (kopiranje).
  • Evidenca prisotnosti
   • Odpravljena težava pri združevanju vrstic odsotnosti pri prenosu v korak 3.
  2021.16.003
  • Obrazci e-NDM
   • Urejen izračun podatka izhodiščna urna osnova v primeru vpisanega količnika za valorizacijo.
   • Odpravljena težava z ročnim urejanjem podatkov skupne bruto osnove za nadomestilo in skupnega števila ur osnove.
   • Odpravljena težava z zaokroževanjem pri izračunu zneskov prispevkov.
  • Podatki plač v javnem sektorju (ISPAP)
   • Odpravljene neskladnosti pri izračunu vrednosti VredDodTedObv in PlacaObr3.
  • Izračun redne delovne uspešnosti v javnem sektorju
   • Dodana je OLAP analiza zneskov uspešnosti po mesecih.
   • Urejeno zaokroževanje na 3 decimalna mesta v stolpcu €.
   • Urejeno označevanje v preglednici.
  • Evidenca prisotnosti
   • Urejen izračun števila ur pri prenosu v korak 3 v primeru dveh eBOL, ki se nanašajo na isti dan.
   • Potrjevanje odsotnosti
    • Urejeno potrjevanje odsotnosti v primeru brez povezave z modulom za registracijo prisotnosti.
  2021.16.001
  • Dopolnjen uvoz vrstic regresa v posredni vnos.
  • Omogočen gumb za urejanje urne postavke med vnosom obračunske vrstice (opomba: funkcionalnost je namenjena samo za gospodarstvo).
  • Dodana nastavitev, ki določa tiskanje premij PPZ in KDPZ na obračunskih listih za javni sektor.
  • Dopolnjena možnost tiskanja obračunskega lista v tujem jeziku z možnostjo vnosa unicode zapisa prevoda (ruščina, kitajščina in podobno).
  2021.15.001
  • Šifrant Vrste obračuna
   • Omogočena izbira šifre vrste izplačila v javnem sektorju: C228 - Dodatek zaradi prepovedi stavke
  • Posredni vnos
   • Omogočeno spremljanje vrstic posrednega vnosa glede na vir (uvoz, ročni vnos, evidenca prisotnosti ali vedno v obračunu).
   • Urejeno samodejno usklajevanje datumov obdobij pri uvozu vrstic s pripomočkom Uvoz vseh odsotnosti.
  • Odpravljena težava pri knjiženju premij PPD in KDPZ po analitikah v primeru uporabe dodatnih analitik.
  • Evidenca prisotnosti
   • Dopolnjeno brisanje vrstic posrednega vnosa pri prenosu podatkov iz evidence prisotnosti (korak 4). V posrednem vnosu se brišejo samo vrstice, ki so bile tudi prenesene iz evidence prisotnosti.
  • Obračun
   • Nova podatkovna funkcija R(36) - Delež zaposlitve zaposlenega
   • Dopolnitev delitve oproščenih prispevkov po obračunskih vrsticah (prispevek za zaposlovanje v breme delodajalca)
  • Priprava temeljnice
   • Možnost priprave xml datoteke za uvoz temeljnice plač za Opal (VOD)
  • Mesečni seštevki
   • Odpravljena težava - pri ponovnem izračunu mesečnih seštevkov se le-ti ne brišejo
  • Delovna uspešnost
   • Dopolnjeno letno obvestilo o ocenjevanju uspešnosti
  • Podatek Datum za delovno dobo se predlaga na podlagi prejšnjega meseca. 
  • Po zavihkih je v šifrantu zaposlenih urejeno zaporedje tab-order.
  • V OLAP analizo obračunskih vrstic je dodano polje Poračun.
  • Ob obračunu se podatek o vnesenem obdobju na vrsti obračuna ohrani.
  • Odpravljene so manjše napake na analizi planiranega in izkoriščenega dopusta.
  • Odpravljena napaka pri izbiri in ponovnem vnosu TRR (na vseh formah, kjer se urejajo TRR)
  2021.14.001
  • Urejeno izločanje izvzetih dodatkov pri izračunu osnov za boleznine, tiskanju obrazca ER-28 in prenosu v dohodnino.
  • Omogočena je izbira posameznih zaposlenih pri elektronskem pošiljanju obračunskih listov.
  • V OLAP Analizi evidentiranja po SM je dodan filter za izbiro aktivnih in neaktivnih zaposlenih.
  • Pripravljena je nova funkcija, R(35), ki vrne informacijo o tem ali ima zaposleni izplačilo prevoza ali ne. 
  • Izpis potrdila o plači
   • Odpravljena napaka pri zagonu izpisa
  • Odpravljena napaka pri popravljanju TRR
  2021.13.001
  • Obračun
   • Odpravljene neskladnosti pri razporejanju prispevkov od razlike do minimalne plače.
   • Omogočen vpogled v podatke, ki se bodo spremenili na podlagi pripravljenega zapisa spremembe za prihodnost (zgodovine).
   • Omogočen ponovni obračun z osveževanjem urnika zaposlenega ali brez osveževanja.
   • Omogočeno je tiskanje rekapitulacije obračuna v tujem jeziku.
   • Odpravljena je napaka pri izpisu dopusta in koriščenja ur na obračunskem listu v tujem jeziku.
   • Odpravljena je napaka pri prenosu v obračun, v primeru, ko je maska šifre zaposlenega nastavljen kot znakovni vnos.
  • Prenos v Dvostavno knjigovodstvo
   • Knjiženje zneskov premij KDPZ in PPZ na dodatne analitike
   • Možnost izdelave XML datoteke za uvoz temeljnice v Dvostavno knjigovodstvo (datoteka nadomešča datoteko promet.w-1)
  • Izplačilna lista po SM
   • Preimenovana v Izplačilna lista
   • Izpis in sortiranje sta predelana po vzoru izpisa obračunskega lista
  • Izvoz podatkov plač v javnem sektorju
   • Izvoz zaposlenih v kadrovski načrt poenoten z analizo virov financiranja ISPAP
  • OLAP analiza obračunov
   • V OLAP analizo sta dodana podatka šifra in naziv urnika zaposlenega.
   • Prispevki invalidov nad kvoto se pravilno prikažejo samo zaposlenim s tem statusom.
  • OLAP analiza prispevkov
   • V OLAP analizo prispevkov sta dodana zneska: Oprostitev in Oprostitev r.d.m.o ter štiri dimenzije povezane s posebnostmi prispevkov: Opr. prisp. ZAP, Pov. prisp. ZAP, Del. opr. PIZ in Opr. vseh prisp.
  • Evidenca prisotnosti
   • Omogočeno samodejno usklajevanje datumov obdobij v vrsticah koraka 3 z eBOL.
   • Urejen izračun prevoza v primeru prisotnosti, ki se je začela prejšnji dan, in skupnega prenosa dogodkov iz registracije prisotnosti.
  2021.12.001
  • Odpravljena težava z delitvijo zneska dohodnine po obračunskih vrsticah v določenih primerih obračuna bonitet.
  2021.11.004
  • Omogočena napredna priprava OLAP analize prenosa v dvostavno knjigovodstvo, ki vsebuje dodatne podatke: šifra in naziv zaposlenega, šifra in naziv vrste obračuna ter šifra in naziv elementa temeljnice.
  • Pri prenosu v obračun (neposredni vnos) je za prenesene zapise privzeta vrednost »Samo neprenešene«.
  • Urejeno upoštevanje najvišje stopnje dohodnine pri izračunu neto zneska bonitete.
  • Urejeno delovanje hitrega kalkulatorja za preračun neto v bruto v primeru bonitet v obračunu.
  • Odpravljena napaka - po obračunu se dodatne analitike na vrstici bonitet ne izbrišejo
  • Na izpisu rekapitulacije so bile poleg zneskov dodane ure vrstic obračuna
  • Prenos v PP
   • Naziv1 je bil dopolnjen s podatki Leto/Mesec/ZapŠt obračuna
  • Izračun redne delovne uspešnosti v javnem sektorju
   • Urejen fokus v polju leto ter izračun zaporedne številke med odpiranjem novega obračuna uspešnosti
   • Urejeno sporočilo pri prenosu v obračun.
   • Urejeno sporočilo pri shranjevanju osnovne plače.
  • Dopolnitev koledarja na potrjevanju odsotnosti. 
   • Prikaz vseh odsotnosti od začetka lanskega leta naprej.
   • Dopolnitev vsebine z bolniško odsotnostjo, potrjenimi urami za koriščenje ter preklicem odsotnosti.
  • Evidenca prisotnosti
   • Urejen izračun podatkov v koraku 3 v primeru preklicanih eBOL.
  • eBOL
   • Urejeno samodejno predlaganje ustrezne vrste priponke v primeru razloga zadržanosti 12 - darovanje krvi.
  2021.11.001
  • Omogočena izbira šifer vrste izplačila v javnem sektorju: C087, C088 in C089.
  • Na osnovah zaposlenih je dodana nova nastavitev »Predlagaj na zaposlenem«, ki je dodana tudi v preglednico šifranta osnov zaposlenih. Če je nastavitev obkljukana, se osnova samodejno zapiše pri vnosu novega zaposlenega.
  • Odpravljena težava v posrednem vnosu, v primeru, ko je šifra zaposlenega nastavljena na znakovni vnos.
  • Urejena delitev zneskov prispevkov po obračunskih vrsticah v primeru vrstic refundacij.
  • Urejeno delovanje programa v primeru daljših formul.
  • Urejen preračun osnov neto v bruto.
  • Urejeno brisanje podatkov preklicanega dopusta iz registracije prisotnosti.
  • Urejen prikaz naziva obračuna na obračunskem listu v primeru vrste izpisa javni sektor II in izpisa na kuverto z okencem.
  • eNDM
   • Urejeno zaokroževanje pri ponovnem izračunu zneskov prispevkov.
  • Evidenca prisotnosti
   • Urejena priprava podatkov koraka 3 na podlagi povezave z zapisi iz evidence boleznin.
  2021.10.001
  • Šifrant zaposlenih
   • Omogočen uvoz mesečnih seštevkov iz tekstovnih datotek.
  • V primeru zaključenega obračuna je onemogočeno: gumb »Dodatno« na posrednem vnosu, pripomoček dodaj vrsto obračuna ter izbira »izplačilo do razlike min. plače« na posameznem zaposlenem.
  • Odpravljena težava; pri vnosu obračunskih vrstic v posrednem vnosu z uporabo gumba »Hitri vnos«
  • Odpravljena težava pri prikazu zneska za izplačilo na obračunskem listu v primeru negativnega zneska regresa.
  • Odpravljena težava s prikazom ključnih podatkov na obračunskem listu.
  • Dopolnjena kontrola preverjanja največjega števila strani pri shranjevanju obračunskega lista v eRegistrator in pošiljanju po elektronski pošti.
  • Urejeno tiskanje obrazca ER-28 v primeru izpisa z izločanjem izvzetih dodatkov.
  • eNDM
   • Omogočena ponovna priprava že oddanih obračunov.
  • Evidenca prisotnosti
   • V primeru obrnjenega varnostnega sistema je urejen dostop do Analize dopustov.
   • Pri vnosu dodatkov je omogočena izbira »uskladi redno delo«.
   • V Potrjevanju odsotnosti je urejeno delovanje filtra »Šifra enote org.«.
  2021.09.001
  • Omogočeno določanje števila decimalnih mest za prikaz podatka urna osnova limit na individualnem zahtevku za refundacijo nadomestil.
  • Pri potrjevanju odsotnosti je urejen prikaz koriščenja ur, v obliki HH:MM.
  • Odpravljena težava pri izračunu prispevkov na plače za invalida nad kvoto - nastavitev DODATNE_NASTAVITVE_DM
  • Predlaganje zneska regresa po novem upošteva pretekle zaposlitve v tekočem letu.
  • Odpravljena napaka pri izračunu osnove za prispevke za zaposlenega, ki ima v obračunu nadure, ki ne gredo v fond (npr. 30 % dodatek za naduro).
  • eNDM
   • Urejena izbira vrste priloge 744 - Potrdilo o sobivanju.
  2021.08.001
  • Obračunski listi
   • Odpravljene težave pri shanjevanju obračunskega lista Javni sektor II - kuverta v eRegistrator in pošiljanju preko ePoštarja
  • Obračun
   • Odpravljena centna odstopanja med rekapitulacijo in analizo obračunskih vrstic
  • REK 1
   • Predlaganje podatkov PPZ se izvede samo pri prvem obračunu plače v mesecu
  • OLAP analiza dopustov
   • Urejen varnostni sistem za dostop do analize.
   • Urejena priprava podatkov glede na organizacijsko strukturo. Skrbnik dopustov še naprej ima pravico do vpogleda v vse podatke.
   • Omogočena izbira šifre enote organizacijske strukture.
   • Šifra in naziv enote organizacijske strukture sta dodana v analizo.
  • eNDM
   • Urejeno predlaganje tipa posebnega koledarja v primeru odstotka zaposlitve 0 %.
   • Urejena priprava podatkov posebnega koledarja v primeru daljše bolniške odsotnosti.
   • Urejena priprava podatka Povečanje prispevka PIZ za beneficirano dobo.
   • Urejena priprava podatkov posebnosti prispevkov delodajalca, v primeru, ko je datum oprostitve vseh ali prispevka za zaposlovanje potekel.
   • Urejena priprava obračunov samo za obračune, ki še niso vključeni v noben zahtevek.
   • Omogočena izbira razloga zadržanosti 16 - Sobivanje z otrokom in vrste dokumenta 744 - Potrdilo o sobivanju.
   • Urejena samodejna delitev zahtevka glede na privzeto število obračunov v zahtevku.
   • Urejena priprava podatka Oznaka dokumenta v primeru samodejne delitve zahtevka.
  • eBOL
   • Omogočen prevzem podatkov in PDF vizualizacije modrega eBOL (za narezidente)
   • Omogočena izbira povezane osebe v primeru razloga zadržanosti 16 - Sobivanje z otrokom.
  2021.06.001
  • Šifrant zaposlenih
   • V preglednico šifranta zaposlenih je dodano polje GSM.
   • Na zaslonu zaposlenega je omogočen prikaz zavihka mesečni seštevki po delovnih mestih.
  • V OLAP analizo Struktura zaposlenih so dodana nova polja:
   • Delovna doba ista dej. – (Leta, Meseci, Dnevi)
   • Delovna doba dodatna pok. – (Leta, Meseci, Dnevi)
   • Plača po KP (Plača po kolektivni pogodbi)
   • Delovna doba skupna pok. – (Leta, Mesci, Dnevi)
  • Napredovanja JS
   • Pri tiskanju dokumentacije se dokumenti shranijo v eRegistrator v pdf obliki
  2021.07.001
  • Odpravljeno neujemanje neto zneskov in zneskov dohodnine na temeljnici, analizi obr. vrstic in obr. listih
  2021.06.002
  • Šifrant vrste obračuna
   • Dodana razloga zadržanosti 15 - Bolezen 45. člen in 16 - Sobivanje z otrokom.
   • Dodatna nastavitev, ki izbrane vrste obračuna izloči iz izračuna razlike do minimalne osnove za prispevke (uporabno za porodniška in očetovska nadomestila) 
   • Urejeno zaporedje polj na formi kontiranja vrst obračuna
  • Obračunski list
   • Dopolnjen prikaz ključnih podatkov v grafični obliki na obračunskem listu za gospodarstvo.
  • Izračun redne delovne uspešnosti v javnem sektorju
   • Urejeno shranjevanje osnovne plače zaposlenih v primeru razporeditve na več delovnih mest.
  • Posredni vnos
   • Odpravljena težava na izpisu zbirnika pri uvozu negativnih vrednosti s čarovnikom
  • Analiza obračunanih prispevkov
   • Dodana dimenzija Invalid nad kvoto
  • Obračun
   • Prispevek za poklicno zavarovanje (Šifra REK 801) se obračuna samo pri obračunu plače in ne pri ostalih vrstah obračuna
  • Evidenca prisotnosti
   • Pri prenosu v pripravo obračuna se tabela prisotnosti po dnevih briše in obnovi glede na nastavitve prenosa
  2021.06.001
  • Izračun redne delovne uspešnosti v javnem sektorju
   • Odpravljena težava z brisanjem vpisanih ocen na nezaključenem obračunu.
  2021.05.002
  • Omogočen izračun mesečnih seštevkov po delovnih mestih.
  • Omogočen prikaz zneskov mesečnih seštevkov na novem zavihku v neposrednem obračunu.
  • Omogočen prikaz ključnih podatkov v grafični obliki na obračunskem listu.
  • Popravljen izračun odstotka dohodnine na obračunskih listih za javni sektor v primeru poračuna dohodnine
  • Formule
   • Urejeno delovanje funkcije MH.
  • OLAP analiza obračunov
   • Omogočen prikaz obračunanih osnov zaposlenih. Zaradi preglednosti se v OLAP analizi ponujajo samo osnove, ki imajo v šifrantu osnov zaposlenih izbrano nastavitev Prikaz v OLAP analizi obračunov.
   • Pripravljena nova OLAP analiza kontiranja vrst obračuna.
  • Izračun osnov za boleznino
   • Če leto osnove ne obstaja, se samodejno doda pri izračunu osnov.
   • V osnovo za boleznino prištevamo delovno oz. poslovno uspešnost (vrste obračuna grupe 9 z vrsto prejemka DOH 1111)
  • Obrazec ER-28
   • Zneski na obrazcu vsebujejo vrste obračuna grupe 9 z vrsto prejemka DOH 1111
  • Izračun redne delovne uspešnosti v javnem sektorju
   • Omogočen izvoz podatkov iz preglednice uspešnosti in uvoz ocen s čarovnikom. Funkcionalnosti sta povezani s plačljivo aktivacijsko kodo.
   • Urejeno ločeno evidentiranje ročnega vnosa osnovne plače od A010 – Osnova za izračun
   • Urejeno osveževanje podatka obseg sredstev v primeru ročnega vnosa A010 – Osnova za izračun.
   • Dopolnjeno zaokroževanje pri delitvi izplačanega zneska po mesecih.
   • Onemogočen gumb za shranjevanje osnovne plače zaposlenih v primeru zaključenega obračuna uspešnosti.
  • Evidenca prisotnosti
   • Urejen izpis viška ur v primeru, ko je mesečna delovna obveznost iz urnika manjša od mesečne delovne obveznosti, vpisane na obračunu in zaposleni ima nadure, ki skupaj z rednimi urami še vedno ne presegajo mesečne delovne obveznosti obračuna.
   • Omogočena izbira organizacijske enote pri prenosu v obračun.
  2021.05.001
  • Formule
   • Pripravljena nova formula NADPO, ki računa urno osnovo za obračun nadomestil glede na veljavnost mesečnega seštevka za iskanje.
  • Šifrant vrste obračunov
   • Odpravljena težava z urejanjem vrstic kontiranja prispevkov.
  • Urejen prikaz daljših nazivov zaposlenih na obračunskem listu.
  • e-BOL
   • Urejen izračun prvega dne v breme ZZZS v primeru bolniške odsotnosti, ki se začne na soboto in koledarja 5×8.
  • e-NDM
   • Omogočeno pošiljanje priponk, ki imajo vrsto priponke različno od 731 – bolniški listi tudi v primeru refundacij, ki imajo povezavo z e-BOL.
  • Izračun redne delovne uspešnosti v javnem sektorju
   • Urejen izračun zneska ostanka v primeru, ko nobena ocena ni vpisana.
   • Omogočen vpogled v podatke osnovna plača, A010 osnova za izračun in znesek za izplačilo po mesecih obračuna, na katere se obračun uspešnosti nanaša.
  • Obračun za javni sektor
   • Odpravljene težave pri izračunu Z120 pri izračunu nadomestil po KPVIZ
  • Planiranje odsotnosti
   • Nova analiza dopustov, v kateri so prikazane potrjene, nepotrjene prijave dopusta in število dni in ur dopusta, ki je še na razpolago
  • Obrazec 1-ZAP/M:
   • Dopolnitev priprave obrazca. Možnost izločanja posameznih vrst obračuna pri izračunu zneskov.
  2021.04.001
  • Omogočeno izločanje izvzetih dodatkov na izpisu obrazca ER-28.
  • Urejeno neupoštevanje šifre vrste izplačila v javnem sektorju C070 v primeru izločanja izvzetih dodatkov na izračunu osnov za boleznine.
  • Pripravljeni funkciji MXPO in MYPO za izračun seštevka bruto zneskov ali ur mesečnih seštevkov za poljubno število mesecev glede na veljavnost drugega mesečnega seštevka.
  • Pripravljeni funkciji MN in MT za izračun seštevka neto zneska mesečnih seštevkov tekočega obračuna ali izbranega obdobja.
  • V analizo obračunov JS smo dodali podatek organizacijska enota. Podatek je vezan na delovno mesto zaposlenega.
  • Izračun redne delovne uspešnosti v javnem sektorju
   • Dopolnjen izpis letnega obvestila o ocenjevanju uspešnosti.
   • Urejeno označevanje vrstic v primeru preseganja dvakratnika osnovne plače decembra preteklega leta.
   • Urejeni morebitni centi razlike med skupnim obsegom sredstev in seštevkom izračunanih zneskov.
  • Vrste obračuna
   • Prenovljeno kontiranje prispevkov.
  • Evidenca prisotnosti
   • Urejeno upoštevanje datuma zadnje zaposlitve in datuma prekinitve pri dodajanju praznikov v koraku 2 evidence prisotnosti.
   • Urejen izračun prevoza v primeru izračuna po dnevih in prisotnosti, ki se nadaljuje iz prejšnjega dne.
  • Potrjevanje odsotnosti
   • Omogočeno samodejno brisanje preklicane odsotnosti iz registracije prisotnosti.
   • Dodani so filtri SM in šifra enote ter izboljšana je izbira leta.
   • Omogočen nov vpogled v potrjevanje odsotnosti zaposlenih glede na organizacijsko strukturo podjetja.
    • Dostop do podatkov vseh zaposlenih (privzet način delovanja, ključ »OPZ – potrjevanje odsotnosti – administrator« ni vpisan ali je DA).
    • Dostop glede na organizacijsko strukturo (ključ »OPZ – potrjevanje odsotnosti – administrator« je NE).
     • Dostop do zaposlenih iz organizacijskih enot, kjer je oseba vodja.
     • Dostop do zaposlenih iz organizacijskih enot, kjer je oseba namestnik vodje.
     • Dostop do zaposlenih iz organizacijskih enot, ki so podrejena organizacijski enoti, kjer je oseba vodja ali namestnik vodje in dostop do zaposlenih iz organizacijskih enot, kjer je oseba vodja ali namestnik vodje.
  2021.03.001
  • Urejeno upoštevanje osnov zaposlenih v primeru datuma začetka ali konca veljavnosti osnove znotraj obdobja obračuna.
  • Urejen prikaz opozorila o neobračunanih e-BOL samo na obračunih plače
  • Obrazec e-NDM
   • Odpravljena težava z večkratno oddajo vloge znotraj 10 min.
  • Omogočeno izločanje izvzetih dodatkov pri izračunu osnov za boleznine.
  • Urejena kontrola števila ur na razpolago na zaslonu za potrjevanje odsotnosti. 
  • Obračun uspešnosti v javnem sektorju
   • Urejen izračun zneska uspešnosti, ostanka in prenos ostanka v naslednji obračun v primeru preseganja dvakratnika plače decembra preteklega leta (za obračune, ki ne vključujejo decembra - v nasprotnem primeru se ostanek ne prenaša v naslednji obračun).
   • Urejeno neupoštevanje delovnih mest s črko A.
   • V preglednico so dodane prve črke v stolpcih z ocenami ter stolpca € (osnova za izračun) in izračunan znesek.
   • Na zaslon so dodana polja prenos ostanka, izplačana masa in ostanek
   • Urejeni nazivi ocen na izpisu obvestila.
  2021.02.001
  • Vgrajeni so novi zneski premij KDPZ, ki veljajo od obračuna plače za mesec januar 2021 dalje (izplačilo v februarju).
  • Dodana je nova šifra vrste izplačila v javnem sektorju - C227 Dodatek za nevarnost in pos. obremen. za del. mesta J v zdravstvu in soc. varstvu.
  • Prenos v dohodnino
   • Omogočen prenos izplačanih dodatkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.
  2021.01.003
  • Odpravljena težava s prikazom ključnih podatkov na obračunskem listu.
  • Pripomoček za obračun uspešnosti v javnem sektorju
   • Onemogočeno spreminjanje zneskov na že zaključenih obračunih.
  2021.01.001


  V tem prispevku