Prejemanje iz kooperacije

Obdelava je namenjena prejemanju naročenih kooperantskih tehnoloških operacij. V preglednici so prikazani prejemi iz kooperacije. Posamezen zapis prikazuje podatke o prejemnici kot so številka, leto, kooperant, datum prejema, status, vrednost prejema,….

Prejeme v preglednici lahko izbiramo (omejujemo) po statusih. Statusi so tudi barvno prikazani:

 • zeleni prejemi so knjiženi (zaključeni),
 • bele prejemi so v pripravi (odprti).

Po potrebi lahko poiščemo prejeme ki vsebujejo zapise za določen delovni nalog. To naredimo tako, da preko gumba »DN« izberemo naloga za katerega iščemo prejeme.

Pod preglednico se nahajata dva gumba (dve funkciji):

 • Tiskanje (tiskanje označenega prejema)
 • Knjiži (knjiženje prejemnice – združevanje z izdajami)

Izdelava novega prejema

Ob kliku na gumb- Vnesi zapis (Insert) se odpre okno za vnos novega prejema iz looperacije.   Podatki se nanašajo na tri sklope:

 • Splošno
 • Vrstice
 • Opombe

V glavi prejema se vedno nahaja podatek o letu prejema, številki prejema in statusu prejema.

Splošno

V ta del podatkov je potrebno vnesti:

 • Kooperant – vpis (izbor) šifre kooperanta
 • Stik – vpis (izbor) kontaktne osebe
 • Datum prejema – vpis (izbor) datuma prejema(predlaga se sistemski datum)
 • Referent – vnos (izbor) referenta
 • Stroškovno mesto – vnos (izbor) stroškovnega mesta
 • Stroškovni nosilec – vnos (izbor) stroškovnega nosilca
 • Opombe – vnos poljubne opombe prejema

Vrstice

Podatki se vnašajo po principu vrstičnega vnosa. Zapis v vrstico prikličemo preko polja »operacija«. Izbor tega polja prikliče preglednico vseh tehnoloških operacij nezaključenih izdaj v kooperacijo za kooperanta za katerega delamo prejem:

V preglednici lahko označimo eno ali več operacij (»Izberi vse«, ali označevanje vrstic s kliki miške in sočasnim pritiskom tipke »CTRL«). 

Označene operacije se prenesejo v prejem. Podatki na vrsticah prejema so:

 • Zap.Št. – zaporedna številke vrstice (se dodeljuje samodejno).
 • Izdaja – leto in številka izdaje po kateri je bila operacija izdana.
 • Delovni nalog – knjiga, številke, leto delovnega naloga na katerega se nanaša operacija.
 • ID op. – identifikacijska številka operacije (iz operacije delovnega naloga).
 • Naziv operacije – naziv operacije iz delovnega naloga.
 • Izdelek – šifra izdelka na katerega se naša delovni nalog operacije.
 • Naziv izdelka – naziv izdelka.
 • Razpisana količina – razpisana količina izdelka na delovnem nalogu.
 • EM izdelka – enota mere izdelka.
 • Količina/Enoto – količina operacije na eno enoto izdelka.
 • EM kooperacije – enota mere kooperantske operacije.
 • Izdana količina – izdana (naročena) količina operacije na izdajnici.
 • Prejeto op.– vnos količine operacije, ki se prejema po tej prejemnici. Preko nastavitev programa lahko kontroliramo ali vnesena količina ustreza celemu številu izdelka. V primeru vnosa števila izdelkov in izbiri tipke F6 se lahko izračuna količina prejema.
 • Prejeto izd. – prikaz prejete količine v merski enoti izdelka.
 • Izmet – označimo ali gre za količino, ki ni ustrezna (kljukica)
 • Razlog izmeta – v primeru, da gre za izmet lahko izberemo vrsto (razlog) izmeta
 • Naziv razloga – prikaže se naziv izbranega razloga izdaje
 • Cena – cena operacije, predlaga se iz izdaje; v kolikor operater nima prepovedi (varnostni sistem), lahko ceno operacije spremeni. Spremenjena cena se bo vpisala tudi na operacijo na izdaji in na delovnem nalogu!
 • Vrednost –prejeta količina x cena operacije.
 • SM – šifra stroškovnega mesta, ki se predlaga iz vrstice izdaje, če ga tam ni pa iz glave izdaje.
 • Naziv SM – naziv stroškovnega mesta.
 • SN – šifra stroškovnega nosilca, ki se predlaga iz vrstice izdaje, če ga tam ni pa iz glave izdaje.
 • Naziv SN – naziv stroškovnega nosilca.
 • Opomba – opombo vrstice lahko vnesemo v polje opomba na vrstičnem vnosu ali preko gumba »Opomba« na spodnjem delu ekranske forme.

Podrobnosti

Gumb »Podrobnosti« prikazuje ključne podatke o operaciji vrstice prejema. Informacije prikazane v oknu Spremljanje tehnološke kooperacije so razdeljene v dva dela:

V zgornjem delu so prikazani podatki o operaciji (kooperant, ki izvaja operacijo, naziv operacije, izdelek, ki se izdeluje s to operacijo, razpisana količino izdelka na delovnem nalogu, količina operacije (in merska enota operacije), cena operacije, količinski podatki stanja (izdana količina, prejeta količina, količina pri kooperantu ter količina operacije, ki jo je za delovni nalog še potrebno izdati v merski enoti izdelka in merski enoti operacije).

V spodnjem delu pa so kronološko prikazani podatki o izdanih in prejetih količinah te operacije v merski enoti operacije in izdelka.

Opisi

Možnost vnosa (izbire iz šifranta standardnih tekstov) teksta v glavi in nogi prejema.

Urejanje prejema

Prejem lahko urejamo dokler je ta v statusu »odprt«, ko je v statusu zaključen pa se podatkov na prejemu ne da več urejati. Zapis se uredi s pritiskom na gumb- Popravi zapis (Enter). Odpre se vnosno okno prejemanja iz kooperacije. 

Tiskanje

Na funkciji tiskanja imamo dve opciji tiskanja:

 • Tiskanje dokumentov ter
 • Pregled dokumentov

Tiskanje dokumentov

Prejem lahko izpišemo preko gumba- Tiskanje(Ctrl P) . Po izbiri gumba se odpre nastavitveno okno izpisa:

 • Leto – izbor leta prejema
 • Številka od do – vnos (izbor) razpona številk prejemov, ki jih želimo natisniti.
 • Datum prejema od do – tiskanje prejemov lahko omejimo od do datuma prejema.
 • Kooperant od do – tiskanje prejemov lahko omejimo po kooperantu.

Po potrditvi tiskanje se odpre okno s QR izpisi prejemov:

Prejem iz kooperacije

Izpis je namenjen pripravi listine (prejemnica) s katero prevzamemo dokončane naročene operacije iz kooperacije. Ta dokument bo kasneje tudi osnova za primerjavo s prejetim računom kooperanta.

Izpis lahko uporabnik prilagaja svojim potrebam.

Pregled dokumentov

Po izbiri gumba se odpre nastavitveno okno izpisa:

 • Leto – izbor leta prejema
 • Številka od do – vnos (izbor) razpona številk prejemov, za katera tiskamo pregled.
 • Datum prejema od do – tiskanje pregleda lahko omejimo od do datuma prejema.
 • Kooperant od do – tiskanje pregleda lahko omejimo po kooperantu.

Po potrditvi tiskanje se odpre okno s QR izpisi pregleda:

Dokumenti prejemov kooperacije

Izpis je namenjen pripravi listine s katero prikažemo seznam dokumentov prejemov kooperacije z datumi, kooperanti in vrednostmi.

Izpis lahko uporabnik prilagaja svojim potrebam.

Gumb »Knjiži «

Funkcija je namenjena knjiženju prejemnice. Podatki o prejetih količinah se povežejo z vrsticami izdaj na katere se nanaša prejemnica. Po knjiženju se prejemnica samodejno zaključi in njeno naknadno spreminjanje ni več mogoče.

Funkcijo se lahko aktivira na preglednici prejmov. Z varnostnim sistemom se lahko operaterju (skupini operaterjev) funkcijo tudi onemogoči.

V tem prispevku