Verzija 2022.12.001

DDV Davek na dodano vrednost

 • Optimizirana hitrost delovanja poročila skladnosti.
 • V primeru odpiranja DDVN vnosnega okna iz posrednega knjiženja, ob knjiženju prejetega računa, je sedaj v primeru samodejno predlaganega novega obdobja polje "Samoprijava" privzeto neizbrano. Polje "Popravek" se sedaj aktivira ob vnosu vrstice DDV. Oznaka "Samoprijava" je sedaj vidna tudi ob urejanju zapisa.

DK Dvostavno knjigovodstvo

 • Šifrant kontov: V šifrantu kontov je izvoz in uvoz (tekstovne datoteke) dopolnjen z možnostjo izvoza in uvoza podatka Odpri datum prejema in Aktiven / Pasiven.
 • Šifrant kontov: V šifrantu kontov je dodano polje Aktiven / Pasiven za izbiro oznake, da gre za aktiven ali pasiven konto.
 • Dnevne obdelave - Plačevanje - Pripravi plačila: Dodano, da v kolikor se za postavke plačevanje najde zapis, ki zapira postavke iz opomina pripravljenega preko obdelave opominjanja in so ti dokumenti že zaprti, da nam program ponudi šifro stranke s tega opomina, hkrati pa javi, da je dokument že zaprt.

PRAC Prejeti računi

 • Knjiženje prejetih računov: V primeru storna in ponovnega knjiženja prejetega računa je urejena kontrola na številko dokumenta.
 • V Revizijsko sled se zapiše sprememba Opombe plačila. 
 • Povezava PRAC-MSP: Pregled po prejemih in po računih -> Dodan je filter, ki omogoča prikaz povezav glede na status računa knjižen ali pa ne knjižen.
 • Knjižbe in povezava na OSD: Pripravljeni so novi zapisi dogodkov v Revizijsko sled: Povezava z OSD, v Opombo se zapiše Inv. številka in naziv povezanega osnovnega sredstva. Brisanje knjižbe s povezavo na OSD, v Opombo se zapiše Inv. številka in naziv povezanega osnovnega sredstva Brisanje knjižbe s povezavo na OSD in inv. številke v OSD, v Opombo se zapiše Inv. številka in naziv povezanega osnovnega sredstva
 • Gumb Knjiži in zapri: po zaključku knjiženja program zapre celoten račun. Fokus je na preglednici in računu, ki je bil knjižen.
 • Dopolnitve na sklopu Priponke : Pri dodajanju Priponke in Priponke (o) se upošteva mapa, ki je določena na Knjigi dokumentov. Pri Prenosu računa v drugo knjigo se upošteva mapa, ki je določena na knjigi dokumentov. Za Priponko (o.) je dopolnjeno odpiranje mape in shranitev dokumenta v mapo. Dokument, ki je prenesen v drugo knjigo, je zapisan samo v fasciklu novega računa, če je v novi knjigi fascikel drug. Za Priponko (o.) se dodeli vrsta dokumenta, ki je določena na Knjigi dokumentov.
 • Preglednica - desni klik: dodana je nova opcija Odklepanje povezave do izvornega dokumenta. Opcija je aktivna, če je na računu vzpostavljena povezava do Knjige pošte in na vseh statusih računa, razen na Prestavljen. Vzpostavljen je za nov ključ varnostnega sistema: PRAC - PREJETI RAČUNI, preglednica: Odklepanje povezave do izvornega dokumenta. Odklepanje povezave se zapiše v Revizijsko sled. 
 • Preglednica prejetih računov: V Opis izvora je poleg zaporedne številke dodano še leto povezanega dokumenta iz Knjige pošte.
 • Pripomočki - Odklepanje računov: Spremenjeno je obvestilo na Odklepanju računov za OSD.
 • Dodajanje dokumentov v priponke (drag & drop):Opcija zajema dve funkcionalnosti: lahko dodajamo posamezni dokument ali označimo več dokumentov. Pri tej drugi varianti se odpre dodatno okno za izbor glavnega dokumenta, ostali dokumenti so kot priloge dokumenta. Pri dodajanju se ponudi Vrsta dokumenta, ki je nastavljena na Knjigi prejetih računov za Priponke in za PrIponko (o.).
 • Preglednica: Urejen je prikaz šifre knjige v naslovni vrstici računa, če izberemo na preglednici filter Vse knjige. Dopolnjen je tudi prikaz šifre knjige za prvi račun knjige tako, da se je okno za vpis želene začetne številke premaknil nekaj mest v desno.

OST Obračun storitev

 • Šifranti - Predvidene storitve - Skupine - Učenci: Izvedena je bila predelava forme za vnos predvidenih storitev.
  Na preglednici otrok v skupini je bilo dopolnjeno sledeče:
  - dodana je bila kolona Količina
  - na desno stran preglednice je bila dodana dodatna preglednica s prikazom seštevkov količin po storitvah.
  Opis funkcionalnosti:
  Na preglednici so prikazani vsi otroci v skupini. Zeleno so obarvani tisti otroci v skupini, ki nimajo vpisanih predvidenih storitev  oziroma imajo količino=0 (v koloni ni vpisane šifre in naziva storitve). Vpis količine za storitev za te otroke lahko izvedemo z dvojnim klikom na otroka ali preko gumba Storitve. S črno so obarvani otroci, ki imajo ta trenutek vpisano količino za storitev > 0. Če naredimo spremembo količine za storitev na otroku, se vrstica otroka s storitvijo obarva modro. Če spremenimo količino na 0, se vrstica otroka s storitvijo obarva rdeče. Ob vsaki spremembi se takoj spremeni skupen seštevek količin za storitev. Na Zapri ali izhodom z X ali v primeru, da kliknemo na gumb Storitve (tudi dvojni klik na otroka), se pojavi okno, kjer lahko vse dosedanje spremembe količin shranimo, ne shranimo ali prekličemo korak. Če sprememb ne shranimo (potrdimo Ne) nam program povrne prejšnje stanje pred spremembami količin. Na preglednici otrok je vzpostavljena možnost vrstnega reda na kolonah in filtriranje. 
 • Obračun - Priprava vknjižb obračuna: odpravljena je težava pri pripravi vknjižb v primeru obračunanega davka in zneska za plačilo=0.

Osnovna sredstva

 • Izločitev osnovnega sredstva in obračun amortizacije - popravek pri vpisu zneska obračuna amortizacije v primeru izločitve osnovnega sredstva, ko pred izločitvijo ni bil izveden še noben obračun za to osnovno sredstvo (vpis mesečnega zneska amortizacije namesto sedanje vrednosti).

Kadrovska evidenca

 • Na gumbu Pripomočki je dodana možnost urejanja šifre urnika za vse ali samo za izbranega zaposlenega. Izpolnijo se podatki registracija prisotnosti, nivo uporabnika in šifra urnika.
 • V OLAP analizo dela in kariera dodano polje Kraj opravljanja dela.

Obračun plač zaposlenim

 • Omogočen izračun urne osnove za primerjavo na obračunskih vrsticah refundacij po normiranih urah (kot če bi delal) v primeru uporabnikov, ki niso iz javnega sektorja in uporabljajo izračun po normiranih urah.
 • Pri OLAP analizi redne delovne uspešnosti v javnem sektorju, analizi napak in opozoril obračuna ter na analizi pri uvozu podatkov iz datoteke place.W-1, sta dodani polji Šifra OE in Naziv OE.
 • Pri pošiljanju plačilnih list je onemogočen gumb Oddaj, dokler se ne prikaže dokument.
 • Na neposrednem vnosu je odpravljena težava s filtriranjem.
 • Pri brisanju vrstic iz posrednega in neposrednega vnosa je dodana možnost filtriranja po šifri OE zaposlenega.
 • Urejen izračun prispevkov za zaposlovanje in starševsko varstvo iz plač v primeru neplačane odsotnosti in razlike do najnižje osnove  za plačilo prispevkov.
 • Urejen prikaz podatkov v REK obrazcu (napačno polnjenje stolpca Za plačilo) v primeru obračuna invalida nad kvoto pod najnižjo osnovo za plačilo prispevkov oziroma v primeru obračunane neplačane odsotnosti (popravek se nanaša samo na nastavitev Dodatne nastavitve DM=DA)
 • Obrazci eNDM
  • Odpravljena težava z ročnim urejanjem podatka Bruto 1 nadomestila.

Drugi osebni prejemki

 • Vnosno polje katastrska občina na pogodbah in vrsticah obračuna se je podaljšalo na 100 znakov. 
 • Vnosno polje številka stavbe na pogodbah in vrsticah obračuna se je skrajšalo na 20 znakov. 
 • Urejeno pravilno zaokroževanje posebnega davka.
 • Na uvozu podatkov v obračun DOP s čarovnikom je dodano opozorilo, da so podatki preneseni.

Obračun potnih nalogov

 • Urejeno zaokroževanje pri izračunu cen goriva.
 • Urejeno kopiranje podatka Dodatni opis relacije v primeru kopiranja potnega naloga.

Registracija časa

 • Odpravljena težava v primeru uporabe lokacije pri dodajanju skupnih dogodkov v registracijo.

KUH Kuhinja

 • Manjkajoče potrebe kuhinje se lahko zapišejo v naročila dobaviteljem ali interna naročila.
 • Jedilniki - obdelave, naročanje dobaviteljem; pri predlaganju količine "Naročiti" se sedaj upošteva sistem "celoštevilčno: minimalno naročilo + korak"  (definirano na šifrantu artikli-stranke za stranko dobavitelja). Tudi v primeru ročnega popravljanja količine, se ta zaokroži po omenjenem sistemu.

MSP Materialno skladiščno poslovanje

 • Razdelek podatkov za poročanje Intrastat se dovoljuje spreminjat, kljub temu, da je prejem lahko: povezan s prejetim računom, izven knjižnega obdobja, knjižena temeljnica nabave ali dokument v preteklem letu.
 • V izpisu »Analiza prometa« so v OLAP dimenzijah dodani podatki »Ciljno skladišče VP«, »Ciljna poslovalnica«, »Iz poslovalnice« in »V poslovalnico«. Ti podatki so namenjeni pregledovanju internih prenosov iz veleprodaje v maloprodajo in nazaj ter prenosov med maloprodajnimi poslovalnicami.
 • Odstranjeno moteče opozorilo pri dvokliku na gumb "Preglednica" pri Izpisi - Kartica prometa - Kartica artikla.
 • V knjiženju "Temeljnica nabave, porabe" se je preglednica s pripravljenimi zapisi za knjiženje postavljala v ozadje za formo z nastavitvenimi podatki. S to verzijo je to odpravljeno tako, da se pripravljeni zapisi vedno postavijo v ospredje.
 • V knjiženju "Temeljnica nabave, porabe" se je pri zbirnih knjiženjih spremenilo tekste v poljih »Opis« in »Dokument«. V »Opis« so teksti, kot pri knjiženju po dokumentih, v »Dokument« pa je poleg teksta »Zbirno« tekst sestavljen iz tipa skladišča in tipa prometa knjiženja ter začetnega in končnega datuma knjiženja. V knjiženjih maloprodaj pa je v tem tekstu dodana še poslovalnica.
 • Knjiženje »Temeljnica nabave, porabe« se je dopolnilo s knjiženji za interne prenose, ki potekajo preko skladišča za blago na poti.
 • Odpravljena je nerodnost, ki se je pojavila v Predprejemu, le ko se ustvari nova vrstica in je polje "Šifra artikla" prazno, fokus preklopi na zavihek "Splošno".

NDK Naročila dobaviteljem in kupcev

 • Ob knjiženju odpremnega naloga v račun se teksta v glavi in nogi odpreme sedaj v celoti prepišeta v račun (če je ta opcija vključena na knjigi odpremnih nalogov). Velja tako za delo skozi iCenter, kot tudi za API. Enako je urejeno tudi pri prenosu predračuna v naročilo kupca (ali odpremni nalog), pri prenosu naročila kupca v predračun, prenosu naročila kupca v odpremni nalog in kopiranju predračuna v račun ali obratno.
 • Knjiženje - naročila kupcev; na vnosni formi vrstice naročila kupca je odstranjen gumb "osveži sestavnico" (funkcionalnost se izvaja znotraj vnosne forme sestavnice vrstice naročila).
 • Barvanje vrstic v preglednicah modula Dobavitelji in kupci je bilo spremenjeno glede na trenutne usmeritve za sledeče preglednice:Naročila kupcev, Prednaročila, Komisioni, Odpremni nalogi kupcev, Interna naročila, Nabavne pogodbe, Naročila dobaviteljem, Prevzemanje od dobaviteljev.
 • Na preglednici naročil dobaviteljem so dodani stolpci Stanje potrjevanja in Vzorec.
 • Kupci - naročila kupcev; na obdelavi "Prenos naročil kupcev v delovne naloge" se v primeru, da je na knjigi delovnih nalogov tako nastavljeno in je pri prenosu vklopljen prenos sestavnice vrstice naročila, preverja, ali je vsota količin sestavin sestavnice vrstice naročila kupca večja ali enaka 0). Formiranje delovnih nalogov za take vrstice je onemogočen.
 • Na odpremnem nalogu je pri urejanju podatkov za intrastat razširjeno polje "Vrsta posla".
 • Izpisi - Pregled nepravilno napovedanih zalog; na nastavitvah pregleda smo dodali možnost opredelitve minimalne in maksimalne zaloge tudi po tipu skladišča.
 • Urejeno je avtomatsko polnjenje podatkov za potrjevanje naročil dobaviteljem v kolikor je na knjigi tako nastavljeno in ima uporabnik v varnostnem sistemu prepoved urejanje podatkov potrjevanja.
 • Fascikel, ki se določi na servisnem nalogu se bo dalje v procesu prenašal v (glede na nove nastavitve):
  • prenos iz servisnega naloga v naročilo kupca 
  • prenos iz servisnega naloga v naročilo dobavitelju
  • prenos iz naročila kupca v naročilo dobavitelju 
  • prenos iz naročila dobavitelja v prevzem od dobavitelja
  • prenos iz prevzema v predprejem materialno skladiščnega poslovanja.

TDR Trgovina na drobno

 • Pri brisanju predračuna v TDR, ko v pogovornem oknu se klikne na X (desno zgoraj), program deluje enako, kot da bi kliknil na možnost »NE« (predračun se ne izbriše).
 • Na preglednici »Pregled knjiženja v MSP« je nov gumb "Zbirno po artiklih". Odpre se nova preglednica, ki prikazuje neknjižene vrstice zbirno na nivoju artikla. Pregled po artiklu je zbirno na nivoju naslednjih podatkov: Šifra artikla, Serija in podatek Opomba.

VRP Večnivojski razpis proizvodnje

 • Pripomočki - vrni DN v status razpisano; izdelan nov pripomoček preko katerega lahko vrnemo status delovnega naloga iz statusa "v izdelavi" v status "razpisano". Pripomoček je privzeto onemogočen, operaterju (skupini operaterjev) ga je potrebno aktivirati preko varnostnega sistema. V kolikor je bil status delovnega naloga vrnjen skozi pripomoček, je to zabeleženo v "spremembah" na delovnem nalogu.
 • Na podatkovno bazo programa VRP je dodana nova podatkovna tabela za razporejanje dela delavcev. Podatki v tabeli so: Datum, Delavec, DN knjiga, DN leto, DN številka, Operacija zap.st.. Podatki se ne polnijo preko programa VRP ampak izključno preko vertikalnih rešitev razporejanja in uporabe ustreznih API metod. Uporaba podatkov ni namenjena VRP-ju temveč vertikalnim rešitvam, ki podatke pridobijo preko ustreznih API metod.

SPL Skupni šifranti

 • Revizijska sled: Dodana funkcionalnost izbire polj za beleženje revizijske sledi po posameznih tabelah.

Artikli

 • Na funkciji "F7 Pregled artikla" se je na preglednici serij "Pregled artikla - zaloge" dodalo stolpec s podatkom "% čistosti" iz šifranta serij.

Stranke

 • Dodan nov ključ "Avans - dobavitelju" za vnos podatka "Viri finančno", ki služi za uvoz zneskov danih avansov dobaviteljm. Polje "Dani avans" v preglednici strank sedaj prikazuje vrednosti vrste vira "Avans - dobavitelju". Saldo dobavitelja v preglednici prometa se sedaj izračunava upoštevajoč vrsto vira "Avans - dobavitelju".

mojINFO

 • Urejen prikaz naziva dogodka v preglednici Mesečna evidenca v primeru prisotnosti in malice v istem dnevu. Odpravljena težava s prikazom drsnikov na zaslonu Mesečna evidenca.
 • Urejeno odpiranje meseca dopusta v primeru klika na Preveri možne konflikte. Če gre za odsotnost v prihodnjih mesecih, se postavimo na prvi mesec, ko se dopust začne. 
 • V primeru zavrnjenega ali delno potrjenega dopusta se pošlje na e-mail zaposlenega tudi razlog zavrnitve in morebitna opomba. 
 • V primeru dodajanja izrednega dopusta je dodan razlog za izredni dopust, ki se pošlje tudi na e-mail vodje, ki potrjuje.
 • Zapis "Zaposleni/a" je pripravljen glede na spol zaposlenega.
 • Pripravljen angleški prevod aplikacije.

Web.API

 • Pripravljena nova metoda PO NAROČILA DOBAVITELJEM (Barkawi/GetPO).
 • Urejena struktura prikazane predloge XML zapisa posameznih metod. Zaradi dodelave je lahko pri spodnjem seznamu API metod prišlo do sprememb vhodne JSON strukture. Ob uporabi JSON zapisa pri klicih API metod, ki trenutno ni podprt s strani SAOP, je potrebno torej preveriti strukturo in jo po potrebi dopolniti skladno z novo.  
 • Seznam metod:
  • Document
  • Employee
  • Inventory
  • Invoice
  • Item
  • Journal
  • Order
  • PreReceipt
  • ProformaInvoice
  • ProjectWorkOrder
  • PurchaseOrder
  • Service
  • Stock
  • TechnologicalProcess
  • WorkOrder
  • WorkShopCalendar
 • GetOrder - v odgovor metode so dodane značke <ProformaInvoiceYear>, <ProformaInvoiceBook> in <ProformaInvoiceNumber>, ki označujejo leto, knjigo in številko predračuna s katerim je (sistemsko) povezano naročilo kupca.
 • ModifyProjectWorkOrderDetails - dopolnjena obstoječa metoda, ki sedaj preverja ali je vsota dejanskih količin po šifri artikla v sklopu "material-storitve" večja ali enaka nič (če je tako nastavljeno na knjigi delovnih nalogov).
 • Urejena težava vezana na vnos naziva lokacije, ki je vsebovala posebne znake.
 • GetWorkScheduling - izdelana nova metoda za pridobivanje podatkov o razporejenih delavcih po operacijah delovnih nalogov.
 • AddWorkScheduling - izdelana nova metoda za brisanje podatkov o razporejenih delavcih po operacijah delovnih nalogov.
 • DeleteWorkScheduling - izdelana nova metoda za brisanje podatkov o razporejenih delavcih po operacijah delovnih nalogov.
V tem prispevku