Verzija 2022.14.001

DK Dvostavno knjigovodstvo

 • Pregled knjiženja - Izvoz za revizorja v datoteko GLAVNE KNJIGE.TXT: Urejen je izvoz tudi za večjo količino podatkov brez blokiranja programa.
 • Izpis in pregledi - Izkazi: Urejen je izračun podatka Plan celotnega tekočega leta.
 • Izpisi in pregledi - Izkazi: Urejen je izračun podatka Plan tekočega leta, v primeru, ko izračunavamo podatek za obdobje, krajše od celega leta.
 • Opominjanje: Pri pripravi osnutka in izstavitvi opominov se najprej upošteva nastavitev izstavitve in obrazec na strankah (tip dokumenta Opomin)
 • V primeru knjiženja obveznosti na finančni konto, ko v Posrednem knjiženju ne vnašamo podatka "Datum prejema" se opozorilo, da se datumi v Dvostavnem knjigovodstvu ne ujemajo z datumi DDVN ne prikazuje več.
 • Odprte postavke: Urejeno je bilo hitrejše delovanje izbora strank in kontov na akcijah "Izberi vse" in "Odstrani vse".
 • Pregled knjiženja: Urejena je težava, ki se je pojavljala v nekaterih primerih pregledovanja in pregled ni bil možen.
 • Izpisi in pregledi - Izkazi: Urejen je izračun postavke plana v primeru izračuna na osnovi drugih postavk.
 • Pregled knjiženja - OLAP: Omogočeno je sortiranje polj po abecedi tudi v primeru 64-bitnega OLAP.

OSD Osnovna sredstva in drobni inventar

 • Etikete - na pogovorni maski dodana opcija z izborom 'Izbor s stanjem po nahajališčih':
  • opcija se aktivira v primeru izbranega tipa vse ali drobni inventar. 
  • na preglednici, ki se pokliče na gumbu <Izbor OSD>, je dodan podatek šifra in naziv nahajališča in število kosov na posameznem nahajališču. 
  • v polju 'Količina za tiskanje' lahko vnesemo število etiket, ki jih bomo za posamezno nahajališče in registrsko številko natisnili. Količina 0 ni dovoljena. Pri osnovnem sredstvu se ponastavi na število 1.
  • sprememba količine tiskanja bo pomenila tudi izbor zapisa.

OST Obračun storitev

 • Evidentiranje obrokov - Neposredni vnos: dopolnjen je izbor preko ikone Več storitev. Prikažejo se samo tiste storitve, ki so označene kot obrok.
 • Evidentiranje obrokov - Neposredni vnos: Na preglednico je dodan izbor s kljukico " Samo subvencionirani obroki". Filtrirajo se samo obroki, ki so subvencionirani. Osnovno je neoznačeno.
 • Obračuni: Na preglednico Obračuni je dodano novo polje Knjiženo SPR. Program preveri ali je knjižba iz obračuna prenesena v SPR. Zapiše se: 
  • Neknjiženo: nobena knjižba še ni prenesena v SPR
  • Knjiženo: vse knjižbe so prenesene v SPR
  • Delno knjiženo: samo nekatere knjižbe so prenesene v SPR (primer, če se v SPR briše že prenesen račun, potem ni po SGUIDu zapisa v SPR)
   Na desni klik je dodana možnost osvežitve statusov Knjiženo SPR vseh obračunov za leto. Osvežitev se dela vedno ob vstopu v modul OST oz. ob prenosu knjižb v SPR.

PP Plačilni promet

 • Priprava plačilnih nalogov - Na formi za pripravo datoteke za plačila je dodana nova opcija strukture ISO SEPA CBI (IT množično plačilo). Opcija je vezana na Aktivacijsko kodo. 
 • Preglednica nalogov - gumb Zamenjava računov: odpravljena je težava zapisa formata transakcijskega računa po izvedbi potrditve zamenjave računov.

PRAC Prejeti računi

 • Izpisi - Pregled po računih in Pregled po prejemih
  • če umaknemo podatek o knjigi dokumenta se izprazni tudi polje Številka računa od - do
  • Umaknjen je filter, ki omejuje začetni prikaz na 50 zapisov
  • urejeno je kombinirano filtriranje z uporabi parametrov in filtrov na preglednici
  • Izvoz temeljnice v VOD zapis: Urejen vrstni red knjižb, da ta ustreza vrstnemu redu kot na prikazu v preglednici knjižb v programu.
 • Povezava PRAC-MSP: Predlaganje davkov iz povezanega dokumenta nabave se izvede ob kliku na gumb Knjiženje in davki.
 • Knjiženje in davki - Preglednica knjižb: Odpravljena je napaka vezana na ročni razdelitvi knjižbe na več delov.
 • Povezava PRAC-MSP: dodana kontrola, da če davek ni vpisan na računu se kontrola usklajenosti odbitnih delež med računom in prejemom ne izvede.

KE Kadrovska evidenca

 • Na maski Analiza pregledov, izpitov in potrdil je preimenovano polje "Veljavnost od" v "Potek veljavnosti od". 
 • V Nastavitvah programa je dodana kontrola -  če obstaja licenca OPZ, potem je Šifra uporabnika pri povezavi z obračunom plač zaposlenih (OPZ) obvezen podatek.
 • Odpravljena težava pri urejanju razporeditve po delovnih mestih, če je bil vpisan podatek v polju Šifra področja dela.
 • Odpravljena težava pri izpisu podatkov o datumu začetka in konca ter šifri in nazivu delovnega mesta na Word pogodbi o zaposlitvi, kadar dokument pripravljamo iz preglednice zaposlenih.

OPZ Obračun plač zaposlenim

 • Na poročilu o zadržanosti in osebnem dohodku (ER-28) je možno dodati podatek o prvi zaposlitvi pri delodajalcu.
 • Urejena težava pri pripravi kontiranja za premije zaposlenih za KDPZ v primeru, ko imamo v nastavitvah kontiranja Premije zaposlenih iz neto plače izbranega kreditodajalca.
 • Na obračunu plač je odpravljeno javljanje opozorila za zaposlene nad 70 let, v kolikor je označen izračun dohodnine po povprečni stopnji.
 • Omogočen obračun osebne olajšave za 100% invalidnost.
 • V OLAP analizo obračunov je dodano polje Znesek olajšav.
 • Pripravljen obračun, pripadajoči obrazci in posebnosti pri pripravi plačilnih nalogov za EWE (employment without establishment).
 • V Šifrant vrst izplačil v javnem sektorju dodane šifre C231, C232 in I111.
 • Omogočen dostop do spletne strani z navodili na vseh maskah.
 • Urejena pravilna priprava datoteke s podatki za izvajalca pokojninskega načrta za model Triglav in model KAD v EUR.
 • Urejena priprava iRek obrazca v primeru kombinacije redno zaposlenega in petinca (delitev podatkov v D01 in D06).

Registracija časa

 • Odpravljena nelogičnost pri barvanju vrstic (vrstica se je obarvala oranžno, čeprav je bila oseba prisotna celotno število ur, kot je predvideno v mesecu).
 • Odpravljena težava s hitrostjo pri delovanju filtra Odvečni dogodek.
 • Urejen prikaz napake v primeru, ko imamo zabeležen samo dogodek Odhod.

mojINFO

 • Omogočeno je nalaganje dokumentov različnih formatov (.bmp, .jpg, .jpeg, .png ) v kadrovsko dokumentacijo zaposlenega.
 • Preklicani dopusti niso več vidni na dashboardu.
 • Omogočeno je filtriranje po organizacijskih enotah na pregledu vseh odsotnosti.
 • Urejeno je pošiljanje e-pošte v primeru zavrnjenega dopusta in ročnega vnosa s strani vodje.

DN Delovni nalogi

 • Knjiženje - delovni nalogi; prikaz naslova stranke delovnega naloga, možnost vnosa ulice na naslovniku ter vnos naslova dostave sto prilagojeni povečanemu polju za vnos ulice v šifrantu strank.
 • Knjiženje - delovni nalogi; odpravljene težave "komercialnega zaključevanja" delovnega naloga, ki v določenih kombinacijah podatkov delovnega naloga ni bilo mogoče.

FAK Fakturiranje

Računi
 • Uvoz izdaj MSP v račune, na nastavitveno masko dodane dodatne analitike, dodana kljukica Analitike iz izdaj, ki združi vrstice izdaj po artiklu in analitikah in jih prenese v račune na nivoju vrstic
 • Izdaja, dodana kljukica Analitike vrstic iz računa, ki v izdajo prenese analitične podatke iz vrstic, glava izdaje se napolni iz nastavitev (če ni kljukice se tudi v vrstice prenesejo analitični podatki iz nastavitev)
 • Na preglednicah in vnosnih maskah računa, predračuna, hitrga vnosa računa in predračuna je omogčen vnos podatkov Prejemnik ulica, Plačnik ulica in Naslovnik Ulica do 140 znakov. V eSlog-u so polja ulic, naslovov na  maskimalne dolžine, višek od tega pa se poreže (max dolžina je 3x35).
 • Na Odvisnih stroških prodaje odpravljena težava pri Razdelitvi stroškov, v primeru različnih nastavitev collate SQL strežnika.

MSP Materialno skladiščno poslovanje

 • Pri knjiženju Temeljnice nabave, porabe se podatki SM in SN prenesejo izključno na podlagi podatkov iz vrstic.
 • Ureditev forme po saop standardu, v glavo dodana Poslovalnica in VP skladišče, kamor se prenaša, intrastat je med analitikami, dodana statuna vrstica, gumbom dodane ikone. gumb Razstavljanje premaknjen nad preglednico, barvanje aktivne vrstice na predprejemu.
 • Maske prometa (Prejem, Izdaja, Prenos) se je uredila po iC standardu. V glavo je dodana statusna vrstica s podatkom statusa dokumenta. Desno od zavihkov je dodana Poslovalnica, če je promet iz MP. V pregldnico vrstic dokumenta je dodano barvanje aktivne vrstice.
 • Ob upgrade-u se proži update po vrsticah prometa za zadnjih 10 let, ki prepiše analitične podatke iz glave na vrstice.
 • Vrsta prometa:
  • Dodana so polja dodatnih analitik ter obveznost le teh
 • Odpravljena napaka pri izpisu Kartice artikla po artiklu in seriji.
 • Razširjeno polje naziv države na 60 znakov v začasni tabeli pri pripravi podatkov.
 • Dopolnjeno vrstično barvanje knjiženih dokumentov in na fokus polja v vrstici.
 • Gumb "Nastavitve knjiženja" v Temeljnici nabave, porabe ima možnost aktivacije preko varnostnega sistema.

Predprejemi:

 • V preglednico so dodane dodatne analitike iz glave
 • Na vnosni oz edit maski, so v glavo predprejema dodane dodatne analitike 1..3, privzeto se polnijo in preverjajo iz VP
 • Na vnos vrstic so dodane vse analitike (SM, SN, Ref, DN, An, An1..3), privzeto se polnijo z podatki iz glave, obveznost se preverja preko VP
 • Na predprejemih urejeno zapisovanje podatka "Povezava s prejetimi računi" glede na nastavitev iz vrste prometa. Urejeno je tudi pri kopiranju, jemlje se podatek iz vrste prometa v katero dokument nastane.

Predprejemi – V prejem

 • Analitike se prepišejo iz glave in vrstic predprejema

Predprejem – Tranzit

 • Dodane dodatne analitike za izdajo in račun, v prejem grejo analitike iz predprejema, v izdajo in račun iz nastavitvene maske

Promet:

 • Prejem, Izdaj in prenos
  • V preglednici dodane dodatne analitike iz glave
  • Na vnosni oz edit maski, v glavo prometa dodane dodatne analitike, katere se izpolnjujejo in preverjajo glede na vnos, kontrolo nastavitev v VP, prav tako so dodane vse analitike v vrstice prometa, izpolnjujejo se glede na vnos analitik v glavi prometa, obveznost pa se preverja preko VP
 • Prejem - V Izdajo:
  • na nastavitveni maski, so dodane dodatne analitike
  • predlaga se iz vp, prensejo se v glavo in vrstice
  • kljukica Prenesem vse analitike, ki prenese analitike ena proti ena iz izdaje v prejem, na nivoju glave in vrstic (PAZI!)
 • Izdaja - V prejem:
  • na nastavitveni maski, so dodane dodatne analitike
  • predlaga se iz vp, prensejo se v glavo in vrstice
  • kljukica Prenesem vse analitike, ki prenese analitike ena proti ena iz izdaje v prejem, na nivoju glave in vrstic
  • Dodatne analitike so upoštevane tudi pri izvozih

Izpisi:

 • Na izpisih, kjer so podatki iz vrstic je urejeno iskanje analitičnih podatkov na nivoju vrstic, kjer je dokument kot celota je iskanje ostalo na nivoju glave

API-ji:

 • v API-je za promet (prejemi, izdaje, prenosi) in predprejeme so dodane dodatne analitike v glavo ter vse analitike v vrstice, kontrola obveznosti je preko vrste prometa. Če ni analitičnih podatkov v vrsticah se prepišejo iz glave.
 • Program Temeljnica nabave, porabe v meniju Knjiženje je dopolnjena z novimi možnostni nastavitev kontiranja in z dopolnitvami delovanja knjiženja.
  • Na preglednici temeljnic je nov gumb "Nastavitve knjiženja" preko katerega lahko dodatno nastavljamo konte in smeri knjiženja. Vse obstoječe delovanje preko dosedanjih nastavitev knjižnih skupin in kontov na artiklih je nespremenjeno. To novo delovanje se lahko uporabi za določene izjeme pri knjiženjih, katere ni možno zajeti v knjižnih skupinah. Lahko pa se te nastavitve uporabijo samostojno in se preko tega nastavi celotno knjiženje temeljnice zalog.
  • Pri knjiženju zalog najprej veljajo nove nastavitve in v primeru, ko so nastavitve najdene glede na ključne podatke (tip skladišča, tip prometa, skladišče,...), se konti in smeri knjiženja vzamejo iz teh nastavitev. Če zapisi ne obstajajo ali niso najdeni glede na parametre, potem veljajo vse dosedanje nastavitve knjiženja.

NDK Naročila dobaviteljem in kupcev

 • Na preglednici in vnosni maski Naročila in prednaročila kupca, je polje Naslov dostave razširjeno na 255 znakov. 
 • Na preglednici in vnosni maski Odpremnih nalogov kupcev, je polje Naslov za dostavo razširjeno na 255 znakov, prav tako je razširjeno polje Ulica pri naslovniku za dostavo na 140 znakov. Razširitev polj je urejana tudi pri pripravi eDobavnic.
 • Za potrebe obveščanja o spremembah internih naročil so dodane nove storitve za ponudnika "ePoštar poštni strežnik (e-mail)":
  • Interna naročila - Sprememba naročila
  • Interna naročila - Sprememba zadolženega
  • Interna naročila - Sprememba statusa
  • Interna naročila - Nova dodelitev
 • Dodana je možnost obveščanja ob določenih dogodkih in spremembah internih naročil:
  • Obveščanje na mail za vsako spremembo statusa na Potrdi, sporočilo gre nasprotni osebi, ki dela spremembo.
  • Vnašalec je obveščen za vsako spremembo, ki jo naredi nekdo drug.
  • Zadolženi dobi sporočilo, ko mu je interno naročilo dodeljeno ali je na njem narejena naknadna sprememba.
  • V primeru zamenjave zadolženega dobijo sporočilo vnašalec, odstranjen zadolžen in novi zadolžen.
 • Pripomočki
  • Pri avtomatskem formiranju naročil dobaviteljem se na naročila prenesejo analitike iz Vrste prometa MSP določene na knjigi naročila.
 • Naročila kupcev, odpremni nalogi; odpravljena ponastavitev naslova dostave pri vpisu novega naročila kupca ali odpremnega naloga (v primeru spremembe naslova dostave se je le ta ponastavil na privzetega ob prehodu na zavihek vrstice).
 • Na avtomatikah formiranja naročil dobaviteljem, v seznamu »Zaokroževanje količin« je nastavitev »Navzgor glede na mnogokratnik iz šifranta Artikli - Stranke« spremenjena v »Glede na vrsto naročanja«. Zaradi tega je odstranjena opcija "Minimalno naročilo s korakom mnogokratnika" ki se sedaj upošteva z novo nastavitvijo. Spremenjene so bile naslednje obdelave:
  • Naročila kupcev - Obdelave - Formiranje naročil dobaviteljem
  • Naročila dobaviteljem - Avtomatsko formiranje naročil
  • Pripomočki - Priprava naročil dobaviteljem
  • Pripomočki - Avtomatsko formiranje naročil
 • Odpravljena nepravilnost pri vnosu novega naročila kupca in menjavi cenika, ko se je pojavilo vprašanje o spremembi cen na vrsticah, čeprav še niso vpisane.
 • Odpravljena nepravilnost pri vnosu novega odpremnega naloga in menjavi cenika, ko se je pojavilo vprašanje o spremembi cen na vrsticah, čeprav še niso vpisane.
 • Odpravljena nepravilnost pri obnovi cen na odpremnih nalogih knjiženih v MSP. Po novem se za take naloge upošteva odpremljena količina kot količina za cene.

TDR Trgovina na drobno

 • Obvezen vnos načina plačila za POS plačilo v nastavitvah programa, če je vključeno delo s POS plačilom. POS plačilo mora biti označeno na izbranem plačilnem sredstvu.
 • Največja dovoljena dolžina imena plačilnega sredstva, označenega kot POS plačilo, je lahko 19 znakov. Program ob namestitvi odreže vsa imena označena s plačilom POS od 20. znaka do konca.
 • V šifrantu "Poslovalnice" je v "Dodatne nastavitve" nova nastavitev "Negotovinska prodaja" v sklopu "Upoštevanje cenika stranke", ki določa ali se ob vnosu vrstic negotovinske dobavnice cene predlagajo iz cenika stranke. Privzeta nastavitev je "potrjeno", kar pomeni dosedanje predlagajnje cen. Če nastavitve ni potrjena, pa se ob negotovinski prodaji posebni ceniki in cene stranke ne upoštevajo, temveč se predlagajo splošne cene iz nastavitev poslovalnice ali nastavitev programa. S tem se lahko poenoti delovanje upoštevanja cenika strank z izdajo računa na gotovinski prodaji.
 • Na vnosnih maskah negotovinske dobavnice in predračuna je omogočen vnos podatka "Naslovnik Ulica" do 140 znakov.
 • Dopolnitve delovanja prenosa podatkov iz odpremnih nalogov NDK v maloprodajo v negotovinsko prodajo, ko velja sistem vodenja zalog maloprodaje v modulu MSP. Obstoječa nastavitev "Knjiženje v Negotovinsko prodajo TDR" v šifrantu Knjige naročil na zavihku "Knjiženje v TDR" tako velja za kreiranje dokumenta medskladiščnega prenosa MSP. Pri tem morajo biti skladišča na prejemni strani in poslovalnice usklajeni. Ko se tak odpremni nalog knjiži, se kreira dokument prenosa z ustrezno dopolnjenimi podatki o poslovalnicio in maloprodajnih cenah.
 • Pri vnosu Kartice zaupanja ob izdaji računa, je v prejšnji verziji prišlo do neskladja med nastavitvami in zapisi v promete Kartice zaupanja. V primeru, ko v nastavitvah ni bila označena nobena opcija za vnos kartice (na začetku, na koncu) in pri uporabi nove funkcije F3 Vnos KZ, se to ni ustrezno zapisalo. S to verzijo je ta napaka odpravljena.

VRP Večnivojski razpis proizvodnje

 • Pri knjiženju delovnih nalogov direktno iz programa VRP, se sedaj izvaja kontrola nad podatkom datum zaključka stroškovnega nosilca, ki je dodeljen delovnem nalogu. Če je datum zaključka starejši od datuma knjiženja, se knjiženje ne izvede. Kontrola se izvaja na naslednjih knjiženjih:
  • "knjiženje V MSP" (znotraj delovnega naloga in na preglednici delovnih nalogov)
  • "izdaja" na preglednici delovnih nalogov
  • "prenos" na preglednici (sestavin v kooperacijo) na preglednici delovnih nalogov (v primeru, da se knjiži direktno v MSP)
  • "serijsko knjiženje" delovnih nalogov
  • procedura za samodejno serijsko knjiženje DN
 • Izpisi - pokalkulacija delovnega naloga; pohitritev izvedbe pokalkulacije (tudi v primeru omejitev po datumskih kriterijih).
 • Na sestavino delovnega naloga (za katero zalogo spremljamo po serijah) smo omogočili vnos preddefiniranih serij:
  • Knjiženje - delovni nalogi, materialna sestavnica delovnega naloga, vnosna forma sestavine; dodan je gumb "serije" preko katerega lahko sestavini določimo eno ali več serij, ki se bodo morale porabiti na delovnem nalogu.
  • Knjiženje - delovni nalogi, tiskanje delovnega naloga (delovni nalog, materialna lista); v primeru, da ima sestavina določene serije znotraj delovnega naloga, se na tiskanju delovnega naloga natisnejo preddefinirane serije (in ne serije po sistemu FEFO/FIFO oz. načeta serija FEFO/FIFO).
  • Knjiženje - delovni nalogi, knjiženje v MSP in izdaja sestavin; v primeru, da ima sestavina v delovnem nalogu določene serije, se pri knjiženju predlagajo samo serije, ki so določene v nalogu, drugih serij ni možno izbrati.
  • Knjiženje - delovni nalogi, serijsko knjiženje delovnih nalogov; serije sestavin določene v delovnem nalogu nimajo vpliva na serijsko knjiženje (se ne bodo upoštevale) zato je (v kolikor imajo izbrani delovni nalogi določene serije sestavin) dodano opozorilo, da se te serije ne bodo upoštevale.
 • Knjiženje - delovni nalogi, serijsko knjiženje delovnih nalogov: dodana kontrola na obstoj planske cene v kolikor je v zajetih delovnih nalogih (samo pri opciji knjiženje) izdelek, ki nima vpisane planske cene.
 • Šifranti - Delovne postaje; dodan nov podatek o prodajni urni postavki delovne postaje, ki se bo uporabljal za kalkulacijo prodajne cene v primeru uporabe tehnologije na vrstici naročila kupca (podatek dodan tudi na izpis delovnih postaj ter na izvoz/uvoz iz tekstovne datoteke).
 • Šifranti - Delovna mesta; dodan nov podatek o prodajni urni postavki delovnega mesta, ki se bo uporabljal za kalkulacijo prodajne cene v primeru uporabe tehnologije na vrstici naročila kupca (podatek dodan tudi na izpis delovnih postaj ter na izvoz/uvoz iz tekstovne datoteke).

Ogrodje – iCenter

 • Uredili smo samodejni zagon OLAP analiz v 64-bitnem načinu, ki omogoča analizo večje količine podatkov. Samodejni zagon v 64-bitnem načinu je omogočen v naslednjih analizah:
  • TDR - Analiza prodaje
  • FAK - Analiza prodaje - 'klasična' in analiza po DDV
  • MSP - Analiza prometa
  • DK - pregled knjiženja (OLAP)

SPL Skupni šifranti

 • Revizijska sled: Urejeno je arhiviranje v .bak datoteko in brisanje revizijske sledi. Omogočena je izbira o starosti dogdkov, ki jih želimo izbrisati.

Stranke

 • Stranke: Na Izstavitvi dokumentov je pri tipu dokumenta Opomin omogočena izbira obrazca, ki se upošteva pri pripravi opominov. 
 • Stranke: V pripomočku Sprememba nastavitev izstavitve dokumentov je omogočena sprememba nastavitev z upoštevanjem jezikovnega področja na strankah.

Web.API

 • Dopolnjena je API metoda AddIncomingInvoice s polji, ki se uporabljajo v prenovljenih prejetih računih. Dodana so polja: Dokument, datum tečaja, združene vknjižbe (da/ne), na knjižbi odhodka lahko označimo ali se knjižba navezuje na vrstico davka in na katero, polnita se status računa in status usklajenosti, polni se tečaj na računu.
 • GetProformaInvoiceOrders - izdelana je nova metoda preko katere lahko za posamezen predračun pridobimo podatke o vseh povezanih naročilih kupcev.
 • GetOrderProcessOverview - izdelava nove metode preko katere se lahko spremlja stanje naročila kupce in z njim povezanih dokumentov (predračunov, odprem, računov)
 • Na formi strank in preglednici je polje "Ulica" podaljšano na 140 znakov. Omejitev 30 znakov je sedaj prisotna le na izpisih, ki jih je po potrebi potrebno ročno urediti.
 • ADD, GET, UPDATE Customer - Mogoč vnos in pridobivanje polja ulic - "Address" in "Street" v dolžini do 140 znakov.
 • Polje ulica lokacije je podaljšano na 140 znakov, mogoč je vnos dolžine ulice do 140 znakov, prav tako je prikaz v preglednici urejen, da lahko prikaže daljši naziv ulice.
 • ADD, GET Location - Omogočen zapis in pridobivanje polja ulica - "Street" do dolžine 140 znakov.
 • Daljše polje za potrebe naslova, ulica, saj številni tuji nazivi ulic presegajo 30 znakov in nepopoln naziv za tujino ni sprejemljiv tako za Pošto Slovenije kot DHL in druge.
 • Na API-jih AddOrder, GetOrder in ModifyOrder sta polji, DocumentDeliveryAddress in DeliveryAddress podalšani na 140 znakov.
 • Podalšanje polj ulic na 140 in naslov dostave na 255
 • Na API-jih AddInvoice, ModifyInvoice, GetInvoice, GetInvoices, AddProformaInvoice, ModifyProformaInvoice, GetProformaInvoice in GetProformaInvoices  je podatek DeliveryAddress podaljšan na 140 znakov.
 • MoveOrderToDispatchAdvice - metoda sedaj v primeru naročila kupca za artikle s serijo, serije na odpremnem nalogu predlaga na enak način, kot to dela prenos naročila v odpremo skozi sam program.
 • Get/Add/ModifyProjectWorkOrder - spremenjena dolžina podatka <CustomerAddress> iz prejšnjih 30 znakov na 140 znakov (kot je to spremenjeno v programu).
 • GetProductionWorkStation - dodan podatek o prodajni urni postavki <SalesHourlyRate>
 • GetProductionWorkPlace - dodan podatek o prodajni urni postavki <SalesHourlyRate>
V tem prispevku