Verzija 2021.14.001 (11.10.2021)

Kadrovska evidenca

 • Šifrant zaposlenih:
  • Odpravljeno več napak pri vnosu in urejanju razporeditve na delovna mesta
  • Po zavihkih je v šifrantu zaposlenih urejeno zaporedje tab-order.
 • Obrazci eVEM
  • Urejeno številčenje podatkov na vlogah M-1, M-2 in M-3.
 • Urejen prikaz zaporedne številke pri tiskanju potrdila o prejemu gesla 
 • Napredovanja v JS:
  • Izpis predlog ocenjevalnih listov je omogočen za neaktivne zaposlene, ko na filtru izrecno izberemo neaktivnega zaposlenega
 • Dogodki zaposlenega:
  • Med podatke izpisov je dodana številka dokumenta

Obračun plač zaposlenim

 • Šifrant vrst obračuna
  • Omogočena izbira šifre vrste izplačila v javnem sektorju: C228 - Dodatek zaradi prepovedi stavke
 • Posredni vnos
  • Omogočeno spremljanje vrstic posrednega vnosa glede na vir (uvoz, ročni vnos, evidenca prisotnosti ali vedno v obračunu).
  • Urejeno samodejno usklajevanje datumov obdobij pri uvozu vrstic s pripomočkom Uvoz vseh odsotnosti.
 • Obračun
  • Podatek Datum za delovno dobo se predlaga na podlagi prejšnjega meseca.
  • Nova podatkovna funkcija R(36) - Delež zaposlitve zaposlenega
  • Dopolnitev delitve oproščenih prispevkov po obračunskih vrsticah (prispevek za zaposlovanje v breme delodajalca)
  • Ob obračunu se podatek o vnesenem obdobju na vrsti obračuna ohrani.
 • V OLAP analizo obračunskih vrstic je dodano polje Poračun.
 • Priprava temeljnice
  • Odpravljena težava pri knjiženju premij PPZ in KDPZ po analitikah v primeru uporabe dodatnih analitik.
  • Možnost priprave xml datoteke za uvoz temeljnice plač za Opal (VOD)
 • Mesečni seštevki
  • Odpravljena težava - pri ponovnem izračunu mesečnih seštevkov se le-ti ne brišejo
 • Delovna uspešnost
  • Dopolnjeno letno obvestilo o ocenjevanju uspešnosti
 • Odpravljene so manjše napake na analizi planiranega in izkoriščenega dopusta.
 • Odpravljena napaka pri izbiri in ponovnem vnosu TRR (na vseh formah, kjer se urejajo TRR)
 • Evidenca prisotnosti
  • Dopolnjeno brisanje vrstic posrednega vnosa pri prenosu podatkov iz evidence prisotnosti (korak 4). V posrednem vnosu se brišejo samo vrstice, ki so bile tudi prenesene iz evidence prisotnosti.

Registracija prisotnosti

 • Urejen izračun števila dni dopusta v primeru izmenskega urnika.
 • Urejen izračun števila ur pri dodajanju preteklih državnih praznikov v primeru, ko so za določen dan že vpisane nadure.
 • Dopolnjena je funkcionalnost zaključevanja obračuna ur:
  • Na zavihku Prenos podatkov je odstranjeno zaključevanje obračuna ur. Na zavihek Analize in izpisi je dodana možnost Pregled zaključevanja obračuna ur.
  • Prenos vseh odsotnosti se izvede samo za zaposlene, ki imajo odklenjen obračun ur.

mojINFO

 • Odpravljena je težava pri vrivanju dogodka med že dva obstoječa dogodka.
 • Dodana je funkcionalnost pozabljenega gesla.

Programski vmesnik API

 • Izdelana nova metoda getCustomerFirstGroups preko katere lahko pridobimo seznam prvih gruč strank.
 • Izdelana nova metoda GetLanguages preko katere lahko pridobimo seznam jezikovnih področij iCentra.
 • Dopolnjena metoda GetWorkOrder, ki sedaj omogoča tudi klicanje podatkov o nadrejenih delovnih nalogih.

Artikli

 • pri naprednem uvozu artiklov smo odpravili težave, ki so nastajale pri vnosu podatkov o vodenju sarž, če v vhodnih podatkih niso bile velike črke
 • pri naprednem uvozu artiklov smo odpravili težave, če uporabnik ni imel licence za materialno skladiščno poslovanje

Fakturiranje

 • pri vnosu računov smo pri referencah omejili vrste dokumentov na tiste, ki se jih sme uporabljati pri pripravi eRačunov
 • odpravljene so težave pri pripravi eRačunov, če so bili v podatkih znaki, ki imajo decimalno vrednost manjšo od 32
 • dopolnjena priprava podatkov za davčno potrjevanje računov. Podatki o davkih za OSS oz. Prodaja na daljavo se zapisujejo v Ostali davki - OtherTaxesAmount

Naročila dobaviteljem in kupcev

 • polje za vnos številke paketa na odpremnih nalogih smo podaljšali na 700 znakov
 • optimirano delovanje vnosa vrstic preko F5

Delovni nalogi

 • Knjiženje – delovni nalogi; datum zaključka delovnega naloga ni več pogoj za knjiženje izdaje materiala delovnega naloga.

Obvladovanje kakovosti

 • Medfazna kontrola – število vzorčenj; poleg prikazanega podatka o število vzorcev se nahaja tudi gumb »+«. Aktivacija tega gumba omogoča vpis dodatnega števila vzorcev, ki jih želimo dodati na kontrolni nalog. Gumb je privzeto onemogočen. Omogočimo ga lahko preko varnostnega sistema »QM – MEDFAZNA KONTROLA – dodajanje vzorcev – prepovedano«.

Večnivojski razpis proizvodnje

 • Knjiženje – delovni nalogi: po knjiženju delovnega naloga v MSP z vklopljeno opcijo tiskanja prejemnice/izdajnice, se zaklep delovnega naloga po knjiženju sedaj sprosti.
 • Knjiženje – plan proizvodnje; na funkciji razpisa proizvodnje smo dodali možnost izbire stranke, ki se dodeli na delovni nalog v primeru kadar v nalog združujemo več vrstic plana proizvodnje.
 • Izpisi – predvidena poraba materiala; na izpisa je dodana nova opcija »Nabava – dodatno preverjanje«. V kolikor je opcija vklopljena se v primeru izpisa v preglednico vrstice, katere imajo »kritične« dobave obarvajo rjavo in imajo v koloni »kritična dobava« (nova kolona) oznako »true«. Čas priprave preglednice ob vključeni tej opciji se podaljša!
  • Gre za novo opcijo in jo je potrebno na nastavitvah izpisa najprej aktivirati, ker je privzeto onemgočena.
  • Za »Kritično dobavo« štejejo dogodki na katerih ima artikel na koncu obdobja preverjanja dovoljšno napovedano zalogo, v napovedi zaloge v obdobju določenim z »od datuma – do datuma pričetka izdelave delovnega naloga (opredeljeno na nastavitvah izpisa) pa vsaj eno negativno razpoložljivosti zaloge (pomeni, da potreba po artiklu nastopi pred njegovo dobavo in je potreba tako velika, da predhodna razpoložljivost ne zadostna).
  • Posledično smo razvrščanje dokumentov v okviru enega dneva na prikazu napovedi zaloge (npr. na F7 – podatki o artiklu) spremenili. Delovni nalogi razpisa proizvodnje so sedaj upoštevani pred prihodom na zalogo po naročilih dobaviteljem.
 • Dodana možnost dodeljevanja sistema serij izdelkov delovnih nalogov ločeno po posamezni stranki naročniku delovnega naloga:
  • V nastavitve programa dodan nov sklop nastavitev (gumb »Serije«) preko katerega lahko posamezni stranki določimo ločen sistem dodeljevanja serij na izdelkih delovnih nalogov.
  • Na nastavitve knjige delovnih nalogov dodan nov sklop nastavitev (gumb »Za stranke«) preko katerega lahko posamezni stranki določimo dodatne podatke, ki jih zahteva njihov sistem serij (oznaka linije in obrata).

Osnovna sredstva in drobni inventar

 • Priprava datoteke za popis z ročnim terminalom - dodana opcija 'Dograditve prištete osnovni šifri'. Če je opcija izbrana se bodo v datoteko za popis izvozili le zapisi osnovnih šifer. Brez dograditev. Če opcija ni izbrana pomeni, da se izvozijo vsi zapisi.
 • Priprava popisnih listov za tiskanje - dodana opcija združevanja po Stroškovnih mestih, Stroškovnih nosilcih in Referentih. Popisni listi oblikovani iz vzorca prejšnjih izdaj ne bodo upoštevali dodatnih pogojev ampak delujejo po Nahajališčih.
 • Inventura - na preglednici inventure dodana polja za pregled Dograditev in Veza OS in naziv osnovnega sredstva osnovne šifre. Omogočeno postaviti vrsti red preglednice po Veza OS kar omogoča, da si sledijo osnovna šifra in pripadajoče dograditve. 
  • Filtriranje podatkov glede na oznako Osnovna šifra, Dograditve. Privzeta nastavitev izbrana oba pogoja.
  • Barvanje zapisov glede na oznako dograditve. Dograditve so obarvane z roza barvo. 
  • Na preglednici so urejeni gumbi glede na vrstni red izvajanja korakov od leve proti desni. Funkcionalnost se ni spremenila.
  • Umaknjen gumb za prepis statusa inventure prazno. 
  • Dodan gumb Obdelava Dograditev, ki pomeni, da se izvede prepis analitike iz osnovne šifre na dograditve. V primeru, da ima osnovna šifra dejansko količino enako 0, se bo dejanska količina prepisala tudi na dograditve. Status inventure se bo prepisal z oznako izločitve.
  • Knjiženje - postopek knjiženja inventurnih razlik in zaključek inventure s spremembo statusa na knjiženo se dodaja na gumb iz preglednice. Po postopku knjiženja se izvede osvežitev podatkov na preglednici. Gumbi se zaprejo za popravljanje, vnos, brisanje. Postopek knjiženja preko dodatnega menija ostaja nespremenjen. V primeru nastavitve letnega obračuna amortizacije kontrola na datum inventure in datum dokončnega obračuna amortizacije ostaja. Knjiženje inventure se ne bo izvedlo, če je bil že izveden dokončni obračun amortizacije na isti datum. 

Obračun storitev

 • Urejen je izvoza učencev v XML v Centralno evidenco udeležencev v zvezi z branjem matičnega izobraževalnega zavoda.

Trgovina na drobno

 • odpravljena napaka pri pošiljanju računov na noprintZ.

Plačilni promet

 • V evidenco modelov sta dodana še model 21 in 31.

Davek na dodano vrednost - N

 • Obračun OSS:
  • Izpis prodaje na daljavo na podlagi posebne ureditve - OSS.
  • Dodana možnost zaklepanaj obračuna OSS.
  • Dodana možnost knjiženja temeljnice obračuna OSS.
 • Urejena kontrola na vnosu dokumenta v davčne evidence OSS, možen vnos samo od datuma registracije za OSS dalje.
 • Urejena obdobja OSS, ki so ločena od obdobij DDV.

ePoštar

 • Servis WEB-S:
  • Omogočena sinhronizacija bančnih računov.
  • Dopolnjena sinhronizacija osnovnih podatkov.
V tem prispevku